Garyşyk maşgala

Dostuňyz garyşyk maşgalada ret etmek bilen göreşende: Kömek etmegiň 4 usuly

Ectionüz öwürmek, öweý ene durmuşynyň köpüsinde ýüze çykýar. Özüňiz öweý ene däl bolsaňyz, nädip kömek etmelidigiňiz hakda pikir edip bilersiňiz. Ine birnäçe pikir.

Çagalaryň futbol oýnunda dostuňyzyň gynançly ýüzüni görýärsiňiz we nämäniň bolandygyny bilýärsiňiz. Oňa dostlukly “salam” we tötänleýin “ýagdaýlaryňyz nähili?” Bilen ýakynlaşanyňyzda. eňegi titräp başlanda, duýgulary sözleri bilen dökülýär.

“Deýwid şu gün işleýär, şonuň üçin men onuň çagalaryna gözegçilik edýärin” -diýdi. “Ertir gaty kyn boldy. Kassidi meniň bilen hiç hili baglanyşyk islemedi. Ol diňe ejesinden soraýar. Okuwdan bir gün soň hemişe kyn, ýöne bu gün bu meseläni çözüp bilmedim. Men ýeterlik dälmi? Ol meni durmuşyna kabul edermi? Men näme ýalňyşýaryn? Eje bolmagyňy bilýärin, ýöne oňa däl. Iki ýyl durmuş gurandan soň ýagdaýlar gowulaşar diýip pikir etdim, ýöne hasam erbetleşýän ýaly duýýaryn. “

Näme diýýärsiň? Nädip kömek edip bilersiňiz?

Ectionüz öwürmek, öweý ene durmuşynyň köpüsinde ýüze çykýar. Garyşyk maşgalanyň ilkinji ýyllarynda gowşak gurluşda adaty gurluşyk bölegi.

Özüňiz öweý ene däl bolsaňyz, nädip kömek etmelidigiňiz hakda pikir edip bilersiňiz. Ine birnäçe pikir:

  1. Duýgudaşlyk teklip ediň.

Ret etmek agyrýar. “Kassidi hem kynçylyk çekmeli” ýaly sypaýy ýa-da gowy jogap, dostuňy hasam erbetleşdirer. Duýgularyny çyn ýürekden, çyn ýürekden kabul ediň. Soňra has köp zat aýtmak üçin oňa ýer beriň: “Bagyşlaň, Andrea. Munuň siziň üçin diýseň zyýanlydygyny bilýärin. ” Arakesme we gujaklaň. Özüni rahat duýsa, ony gürleşmäge höweslendiriň. Çözgüt bermäge synanyşman diňleýän gulak boluň. Andreanyň dogruçyl öweý duýgularyny beýan etmek üçin özüni arkaýyn duýýan kanallary az bolsa gerek.

Garyşyk maşgalalarda bilelikde söýgi gurmak: 5 söýgi dili we öweý maşgala akylly bolmak atly kitabynda Gary Çapman we Ron Deal ret etmegiň howpuny tassyklaýarlar: “Söýgi gurmaga aşa höwes edeniňizde, ret etmek gaty ruhdan düşürýär we ýeňilýär. … ýüz öwürmek isläp biler. ”

Hat-da ret edilse-de, öweý ene ýaly wepalydygyny görkezmek üçin birkemsiz tutanýerlilik bilen höweslendirýärler. Dostuňyzyň duýgularyna duýgudaşlyk hödürlemek, öweý eje rolunda öňe gitmegi üçin zerur batyrlygy üpjün eder.

  1. Theagdaýa real düşünje almaga kömek ediň.

Ectionüz öwürýän bolsa, öweý ene gatnaşyk hakda oňyn häsiýetleri az hasaplaýar. Diňe negatiwlere ünsi jemlemek aňsat. Diňläniňizden we duýgudaş bolanyňyzdan soň, başga bir nukdaýnazardan nädip ýapyşmalydygyny gözden geçiriň.

Daşarky adam hökmünde seredip, dostuňyza gurýan gatnaşyklaryňyza hakyky garaýyş hödürläp bilersiňiz. “Andrea, Kassidiniň seniň bilen hiç hili işleşmek islemeýän ýaly bolup biljekdigini bilýärin, ýöne birnäçe aý mundan ozalkydan saňa gujaklamak we ýylgyrmak has çalt görünýändigini gördüm. Maňa onuň bilen has ýakyn gatnaşyk gurmak üçin köp zatlar edýäňiz öýdýän. “

Gatnaşyklaryň oňyn taraplaryna ünsi jemlemek, gelejek hakda umytly pikirleri döretmäge mümkinçilik berýär. Dostuňyzyň kämahal ret edilýändigi baradaky şikaýatlaryny aýtmagy zerur bolup biler, ýöne öweý maşgalasy barada tankydy pikirde galmagyna ýol bermäň. Gatnaşyklarynda bolup geçýän gowy zatlaryň hatda ownuk taraplaryny hem görkezmek, öweý ene-de has ýagty günlere umyt baglap biler.

  1. ret edilmegiň öňünde şahsy çözgüdi höweslendiriň.

Deal we Çapman, ret edilmegiň arasynda wepaly bolmak üçin zerur bolan şahsy kararyň bir böleginiň çig karardygyny, ýüz öwürmegiň has aňsat boljakdygyny öňe sürýärler. Olar çözmegiň başga bir tarapyny “ýokarda we içerde” tapmalydygyny aýdýarlar.

Hudaý bilen gatnaşykda özümiziň gadyrymyzy we şahsyýetimizi duýanymyzda, hakykatdanam kimdigimizi ret edýän adamyň kimdigimizi görkezip bileris. Başga biri tarapyndan kesgitlenen birine bagly bolmagyň ýerine şahsyýetimizi kesgitleýäris. Deal we Çapman: “aboveokardan many tapmak we içinden kesgitleme, öweý çaganyň ýüreginiň gapysyny kakmagy dowam etdirmek kararyna itergi berer” -diýdi.

Dostuňyza Hudaýyň olara bolan söýgüsiniň çuňlugyna we Onuň soraýan ýa-da göz öňüne getirişimizden has köp edip biljekdigine ynandyryň (Efesliler 3: 17-20). Ony Hudaýyň kömegi bilen, ret etmegiň aňsat döredýän ýeňilen we ygtybarly keşbinden daşlaşmaga höweslendiriň. Öňe gitmegini dowam etdirýän we öweý çagasy bilen boýnuýogyn söýgini dowam etdirmek üçin zerur bolan şahsy karary döretmäge kömek ediň.

  1. spouser-aýal bilen agzybirlige ünsi jemlemäge we öweý çagalary bilen uzak möhletli gatnaşyk döretmäge kömek ediň.

Öweý ene-atalaryň başdan geçirýän ret etmek duýgulary wagtyň geçmegi bilen köplenç dargaýar we gutarýar. Maşgala gatnaşyklary emele gelende, goşulmak öz üstüne alýar. Marafon pikiri, öweý ene-atanyň her öwrümde ret etmek agdyklyk edýän ýaly bir möwsümde ýaşamagyna kömek edýär.

Kyn günlerde, är-aýalyň gatnaşygy agyrýan öweý ene-atasyna kömek edip biler. Dostuňy ýoldaşyna duýgulary hakda aýtmaga höweslendir. Biologiki ene-atalar öweý ene-atalaryň ret edilmegini we ýalňyzlygyny hemişe ykrar etmeýärler we kömek etmek üçin çagalarynyň öňünde goldaw görkezip bilerler.

Husbandanýoldaşymyň maňa garşy çykanda, çagalary bilen eden teswirini hiç haçan ýatdan çykarmaryn. “Gaýla gitmez” -diýdi. Ony maşgala töweregimize goşmagyň ýoluny tapmaly we hemmämiz düşünişmeli “. Onuň bu teswirleri, gatnaşyk gurmak ugrundaky höwesimi höweslendirmekde uzak ýol geçdi.

Sagdyn araçäk, öweý ene-atanyň ret edilmegine kömek edip biler. Dostuňyza öz-özüne ideg etmegi gündelik işlerine we çagalardan iki gezek uzakda saklamaga höweslendiriň. Ony kofe içmäge çagyryň, bilelikde pedikýur alyň ýa-da gyz wagtyndan soň seýilgähe gidiň. Beýleki gatnaşyklara degişlilik duýgusy, dostuňyza görkezilende öýünde ret edilmegine garşy kömek edip biler.

Ectionüz öwürmek bilen ýüzbe-ýüz bolanda wepalylyk möhümdir
Rejüz öwürmegiň sebäplerine dürli faktorlar sebäp bolup biler. Itöne nireden gelip çykandygyna garamazdan, gatnaşyk gurmak meselesinde şübhe we ynamsyzlyk döredip biler.

Ectionüz öwürmek meselesinde Çapman we Deal öweý ene-atalary wagtyň geçmegi bilen özüni görkezjek öweý çagalary bilen uzak we yhlasly söýgi etmäge çagyrýar. “Sagdyn gatnaşyklaryň ösmegi we dowam etdirilmegi üçin söýgi we wepalylyk möhümdir” -diýýärler. Päsgelçiliklere garşy güýçsiz duýanyňyzda-da: “Wepaly söýgi siziň güýjüňizdir; zatlary has gowy tarapa öwürmek üçin zerur myşsa bar. ”

Öweý çagalaryň köpüsi, olar bilen hakyky söýgi gatnaşyklaryna gatnaşýan öweý uzak möhletli çagany ret etmeklerini dowam etdirmezler.

Dostuňyzy Mesihi öz daşy hökmünde saklamaga höweslendiriň (Efesliler 2:20), sarsmaz şemallara garşy durýan we öweý maşgalasynda sagdyn uzak möhletli gatnaşyklar döredýän sarsmaz gurluşy düzýär.