Baýramçylyklar

Dünýäm weýran bolanda nädip minnetdar bolup bilerin?

Şonuň üçin köpümiz şu ýyl demimizi almak üçin göreşýäris. Minnetdarlyk hatda ýalňyş duýup biler. Onda nädip minnetdar bolup bileris?

Şonuň üçin köpümiz şu ýyl durmuş şertlerimizden dem almak üçin göreşýäris.

Üç çagasy bolan bir dostum adamsyny ýitirdi. Anotherene biri, uniwersitetine gireninde uly stipendiýa we kollej karýerasyny ýitirdi. Başga bir dosty, ençeme ýyllap guran işini ýitirdi. Men hut özüm karýerada agyr ýitgi çekdim.

Thanksöne Şükür güni üçin kartoşka püresi gamçylaýarkak ýa-da nahar stolundaky boş oturgyja göz aýlaýarkak, ýitiren bir ýylda şükür etmek nämä meňzeýär?

Eýýup hakda pikir edýärin, söýen zatlarynyň hemmesi ondan aýryldy. Ol “ýerinden turdy-da, eşigini ýyrtyp, saçyny syrdy-da, ýere çökdi we ybadat etdi” (Eýup 1:20).

Men sen hakda bilemok, ýöne bu soňky kiçijik sözleme çenli hemmesi garaşylýan ýalydy. Gynanmak adamdyr. Gynanç bilen ybadat etmek beýle däldir.

Gynanýan wagtyňyz nädip minnetdar bolmaly

Authorazyjy H.U. Westermeýer: “Zyýaratçylar külbelerden ýedi esse köp mazar ýasadylar. Hiç bir amerikaly şükür gününi bellänlerden has garyp bolmady. ”

Menem, Şükür bagşynyň doly minnetdarlyk bilen bir hatarda zyýan bermek üçin amatly pursatdygyna ynanýaryn.

Worldöne dünýämiz weýran ýaly duýulsa, ýüregimizi nädip minnetdarlyga öwürmeli?

  1. Şükür etmek, bejeriş bilen baglanyşygyňyza düşüniň.

Bir ýarym ýyl ozal, oglumyň 13 ýaşynda, bize lenfoma bolup biljekdigini aýtdylar. Gorky we gaýgy meni atdaky ýaly etdi.

Hisöne aýalyny jaýlan bir dostum maňa açar berdi: Şükür etmek, görgüleriň durmuşydyr.

Men kiçijik başladym. Ony uzak wagtlap görendigimize sag bolsun aýdýaryn. Lukmançylyk kömegi üçin sag boluň. Derini şu wagt gujaklap, duýanyňyz üçin sag bolsun aýdýaryn.

Emma minnetdarlyk sanawymyzy saklamagy maslahat beren oglum. Wroteazdyk, soň lukmançylyk baglaýjymyzda goýlan neon-sary indeks kartasyna minnetdarlygymyzy sokduk.

Alty hepde dowam eden elhençlik, rak keseliniň ýoklugynda özlerini çözdi – bu ýazgy meniň ölýänçäm ýanymda galar. Bu, Hudaýyň hemişe ýakynlygyny ýada salýardy; Onuň giňden ýaýran sowgatlary we ownuk merhemetleri.

Şol kartoçka meni Hudaýyň ýagşylygyna baglady. Onuň meniň üçin bolandygyny ýatlatmak üçin.

  1. Hudaýyň siziň bilen gynanýandygyny biliň.

Yourüregiňiz bulaşyp, kimdir biri “Hudaýy söýýänler üçin hemme zat bilelikde işleýär” diýip gürläninde (Rimliler 8:28).

Hudaý ähli ýagdaýlardan ýagşylyk döredýän hem bolsa, bad erbet “ýagşy diýmeýär.

Isanyň ölümi ýeňjekdigini bilýän Lazaryň mazarynda henizem aglady. Aslynda, Johnahýa 11: 38-de Isanyň “ýene-de çuňňur täsir etmegi” üçin grek sözi Injiliň başga bir ýerinde “gahar”, “gahar” ýa-da “berk duýduryş” manylaryny berýär.

Oka: Isa diňe bir gynanmak bilen çäklenmän, Hudaýyň bu planetany asyl meýilnamasy däldigine gaharlandy. Ol ölümi we bu ýeriň düýbünden bozulmagyny “gowy” diýip atlandyrmady.

Hudaý ýanyňyzda aglap, gaharly bolsa, ýitgiňiz nähili üýtgär?

Bu maňa Hudaýy duşman hökmünde görmekden … garymlarda Hudaýa dost hökmünde gitmäge kömek edýär. Diňe menden alýan pikirini äsgermezlik etjek bolanymda, Hudaýa şükür etmek has aňsat.

  1. Zäherli pikirlenmäni kesgitläň we wagyz ediň.

Elhenç wakalardan başga-da, öz jogaplarymyň meni Hudaýdan daşlaşdyrýandygyny görýärin. Beýnimi iýmitlendirýän ýalanlarda marinat edýärin. Şol pikirler maňa öwrülýär.

Newroplastika hakda bilýänlerimizi – beýniniň hemişe täzeden üýtgedilmegini göz öňünde tutsaň manysy bar. Bir pikirleniş usulyny öwrenenimizden soň, geljekde beýnimize syýahat etmek has aňsatdyr. Bu hakykat üçinem, ýalan üçinem hakykat.

Käwagt diňe özümize hakykaty aýtmaly bolýarys ýa-da gaty ejiz bolanymyzda kimdir biri muny etmeli. Şeýtanyň mekir Mukaddes .azgylaryna hakykaty aýdyp, çölde Isany göz öňüne getiriň.

Beýnim Hudaý hakda, Seniň ýaly dostlar bilen pikir edeninde, kime duşman gerek? Jogap bermeli boldum,

“Hudaý biziň tarapymyzda bolsa, kim bize garşy bolup biler? Öz Ogluny gaýgyrman, hemmämiz üçin beren adam, nädip özi bilen mähir bilen bize hemme zady bermez? ” (Rimliler 8: 31-32).

Hakyky, bibliýa däl, hudaýsyz öz-özüňi gürlemek üçin aýagyňy goý: “Hudaýy tanamaga garşy çykýan argumentleri we her bir beýik pikiri ýok edýäris we her pikiri Mesihe boýun bolmak üçin ýesir alýarys” (2 Korintoslylar 10: 5).

Bu, meniň aňsat jogaplarymy gözden geçirmegi aňladýar (“Ol size başarnygyňyzdan köp zat bermez” ýa-da “Hudaý şatlanar diýýär!”). Pikirli hristiançylyk Hudaý hakda oýlanyşykly, bitewi bilim bilen jogap berýär.

Hakykatyň meni azat edýändigine ynanýarynmy (Johnahýa 8:32) – ony yzygiderli dowam etdirmek, pikir durmuşymy berkitmek ýeterlikmi? Hakyky we ýakymly zatlara, esasanam Hudaýyň kimdigine siňmek üçin (Filipililer 4: 8-9)?

  1. Görmek üçin özüňizi täzeden taýýarlaň.

Bir gezek ir bilen gezelenç etdim, Canon meniň gapdalymda zyňyldy. Bir mil aralyga geçmänkä, ahyrsoňy çemenlikdäki çal reňkli gerony görüp begendim. Men garaşýan suratymy aldym.

Biraz. Öýe gelip, uludan dem aldym. Golaýda teker öwrülen woleýbol standartyny nädip görmedim? Duzuna laýyk suratçy onuň fonuny barlamaýarmy?

Emma geron gözlerimi erbet zatlardan sypyrdy. Diňe obýektiwimiň ulaldylan zadyny görmedim.

Jon Piperiň: “Şatlyk üçin göreş ilki bilen hemişe görmek üçin edilýän söweşdir” diýen sözleri ýadyma düşýär.

Şatlyk üçin göreş, Hudaýy kimdigi üçin görmekdir. Töweregimdäki Onuň ýagşylygyna şaýat bolmak üçin, dünýämiň gyralary gara reňkde.

Bu kepderiler, “ýüregiňiziň gözleriniň nurlanmagy” hakda aýdylýan Efesliler 1-den alnan hakykat. Umydymyzyň, Hudaýyň güýjüniň, bize gönükdirilen çeşmeleriniň çuňlugyny nädip biljekdigimizi aýtdyk (18-19-njy aýatlar)

Ünsümi töweregimde toplanan sowgatlara gönükdirmegi saýlanymda, dünýäm ereýän ýaly. Aç-açan buz plitalary kiçeldilen ýa-da ýatdan çykarylan sowgatlary ýitirýär.

Şahsyýetimiň, ýitgilerden ýaralanan hem bolsa, ony sarp etmeýändigini ýatladýaryn. Men başga bir ýeriň raýaty, söýgüli gyzym.

  1. Şükür etmek üçin bu usullary hem synap görüň.

A- Baýramçylyklarda ýüregiňize haýsy duýgur duýgularyň aralaşýandygyny biliň. Belki, meniň ýaly aýdym-saz seniň kalbyňa girýär. Considera-da göz öňünde tutuň: Haýsy däpler siziň üçin has manyly? Hudaýa şükür etmek üçin şol duýgulary başdan geçiriň.

B- Hakyky birikdiriň. Izolýasiýa bilen ýeňilmeseň, minnetdar bolmak has aňsat. Belki, dynç alyş merkeziniň aşagynda süýşmezlik üçin bilgeşleýin dostuňyz bilen bir käse kofe ulanyp bilersiňiz. Belki, olar diňe siziň zyýanyňyzy diňläp bilerler. Maslahat: Birinden zerur zady soraň. Dostlaryň köpüsi kömek etmek isleýär, ýöne elhenç pikir okaýanlar.

C- Mätäç başga birine hyzmat etmek üçin ýer tapyň (eýýäm kynçylyk çekmeseňiz!). Bu tebigy ýagdaýda minnetdarlygy, perspektiwany we baglanyşygy artdyrýar.

D- Şeýle-de bolsa, gereksiz işe “ýok” diýmäň, şonuň üçin bu möwsümi ruhdan daşardan tüýs ýürekden ýaşap bilersiňiz. Iş bilen meşgullanmak we gyzgyn bulaşyklyklary duýmak, şahsy minnetdarlyk däl-de, hasrat, ýalňyzlyk we gahar duýgusyny güýçlendirip biler.

E- Oýlanmak üçin bilgeşleýin boluň. Ingurnal ýazgylary, ýeke wagt ýa-da Taňrynyň Sözüne çümmek, size bolan umyt üçin minnetdar bolmaga kömek edip biler. Hudaý bilen gatnaşygyňyza çekýän görgüleriňizi, soraglaryňyzy we gaýgylaryňyzy garşylamak üçin dogruçyl boluň: “Ine, içki hakykatdan lezzet alýarsyňyz we gizlin ýürekde maňa paýhas öwredersiňiz” (Zebur 51: 6). Tim Kelleriň belleýşi ýaly: “enougheterlik derejede okalýan ähli hakyky doga öwgä öwrülýär.”

F- Everyoneadyňyzdan çykarmaň, her kim kynçylyk sumkasyny göterýär. Şonuň üçin deňeşdirmäni sifon minnetdarlyga ýol bermäň.

Gäminiň içinde ybadat

Haçan-da meýilnamalar ýa-da umytlar kerpiç diwara ýykylan ýaly duýulsa-da, şükür etmegi ýüregimize düwýäris, hakyky ybadat üçin iň uly mümkinçiliklerimiziň biridir.

Eýýubyň soňraky sözleri kör günlerimde Braýl ýaly dowam edýär: Ol meni öldürse-de, Oňa umyt baglaryn (Eýup 13:15).

Şonuň üçin bu Şükür bagşy, men doga etmegi saýlaýaryn,

Men size sag bolsun aýdýaryn; gözlerimi ýokary galdyrmak üçin. Ömrümiň dowamynda gurşap alan her bir sowgadyňy we “Rebbiň ady ýalkasyn” diýilýänçä, ýaraşjakdygyňa ynanýanlaryň hemmesini ykrar etjek bolaryn.

“Bizde hakykatymyz bilen baglanyşygy bolmadyk ruhany ýok. Ol ejizlikden we synagdan geçdi, günäni başdan geçirdi. Geliň, onuň ýanyna baralyň we bermäge taýyn zadyny alalyň. Rehim et, kömegi kabul et “(Hebrewsewreýler 4:15, Habar)