Ene-ata

Gahar meselesi: Çagalarymyza nädip kömek edýärin … we özüm

Gahar meselesi öýlerimizi emosional söweş meýdany ýaly duýýar. Plantingöne ekiş we erjellik bilen özümiziň ekin meýdanymyzyň hakykatdanam bagdygyny bilip bileris.

Bir dostumyň öýünden geçip barýarkam, gurbaga bokurdagymdan bökdi. Onuň zalynda bir surat asyldy, nämüçindir özümi has düşnükli duýdum. Iň ýokary hakykat sungatynyň kalbymda bolup biljekdigine düşündim.

Ady? Isa we gaharly bäbekler.

Gahar meselesi – gaharly bäbekler (we gaharly çagalar we gaharly ene) – ýedi ýyl ozal ene-ata bolanymdan bäri durmuşymda möhüm orny eýeleýän mowzuk.

Uly ömrümiň ilkinji üç aýynda, oýanan bolsa, gygyrýan ýalydy. “Koliki” çagalygyndaky kemsidiji ýalydy. “Güýçli erk” iki çagam üçin kemsidiji ýalydy.

Isanyň ynsan, gaharly bäbekler bilen ýüzbe-ýüz bolýan şekili, başdan geçirenlerimiň adaty we kyndygyny teselli beriji ýatlatma boldy. Onuň ýüzünde gülki we mähir, agyry we kabul ediş yzlaryny tapdym. Meniňki ýaly, ýüreginiň tizligi ýokarlanyp, beýni oksitosini goýberýärmi? Bedeniň stres jogaby günäli däldir, ýogsa-da köplenç özümi utandyrýardym.

Isa gaharly bäbeklere duş gelen bolsa gerek. Theiröne gaharlarynyň Onuň bilen hiç hili baglanyşygy ýok diýen pikir bilen teselli tapdym. Ene-atam (= kanagatlanarly däl) ýa-da şahsyýet hökmünde kimdigim (= şowsuzlyk) hakda bir zat aýdyşy ýaly, çagalarymyň gaharyny hut özüm aljak boldum.

Gahar meselesi? 4 göz öňünde tutulmaly zatlar

Çaganyň gahar meselesi ene-atada islendik duýgulary döredip biler: goranmak, gahar, gynanç, gorky, näbellilik, alada. Fiziologiki jogaplar ýaly duýgular ýalňyş ýa-da günäli däl; reaksiýalaryň iki görnüşi hem bir zady habar berýär.

Ene-atalar hökmünde çagalarymyzyň gahar-gazabyna öz jogaplarymyzy boýun alanymyzda, kömek etmän, kömek ederis. Bu, bu jogaplary özümizi alyp barşymyza gözegçilik etmekden saklaýar … edil çagalarymyzyň başarnyklaryny gazanmagyny isleýşimiz ýaly.

  1. Özüňizi barlaň: Çagaňyzyň gahar meselesi size näme sebäp bolýar?

Hudaý maňa oňyn we negatiw täsir galdyryjy güýçli duýgulary başarýan iki sany güýçli çaga berdi. Şol intensiwlik derejesi meniň üçin ejeleri ýaly güýçli bolup biler. Olaryň şatlygy, gulaklaryny bölýän gaharlary ýaly oňyn, şöhratly ýokaşyp biler.

Çagalarym ýarylyp, derrew partlanda, çynlakaý ýalan ynançlar meniň reaksiýalarymy döredýär.

Bir tarapdan şowsuz bolsa, bu olaryň ejesi ýaly şowsuzlygymy aňladýar.

Men muny başaryp bilemok

Gowy bolmasa, men gowy bolup bilmerin.

Olarda nädogry bir zat bar.

Bularyň hemmesi meniň günäm.

Gorky we utanç bu ynançlary herekete getirýär. Bu bolsa çagalaryma peýdasyz, käwagt zyýanly reaksiýalara sebäp boldy.

Hakykatdanam, gaharymy nädip çözmelidigini bilmedim. Şeýdip, men olara duşanymda, meni göni “söweş ýa-da uçuş” re modeimine iberdi … maşgalamyzda gahar-gazap aýlawyny dowam etdirdi.

Destrok ediji reaksiýalarym – has güýçli gygyrmak bilen gykylyklaryny basmaga synanyşmak, ýa-da olar bilen gyzgalaňly gatnaşyklardan ýüz öwürmek, dramalarynyň meniňki bolmazlygy üçin şahsy çäklerimiň gerekdigini görkezdi.

Supportuwaş-ýuwaşdan, köp goldaw, maslahat we höwes bilen (sebäbi gahar meselesi siziň pikir edişiňizden has ýygydyr), şol pursatlarda haýallap başladym. Içimde nämäniň döreýändigini gördüm, oňa ýüzlendim (ýa-da iň bolmanda, soňraky pursatda çözülmegi üçin goýuň), soň bolsa çagamyň sagdyn usullar bilen iş salyşmagyna has köp üns berdim.

  1. theagdaýy barlaň: Her kim howpsuz bolup bilermi?

Gahar meselesi ýüze çykanda, ene-atanyň işi her kimiň fiziki we emosional taýdan howpsuz bolup biljekdigine göz ýetirmekdir.

Ene-atalar hökmünde emosional taýdan howpsuz bolmak üçin işlemek, gahar meselesi bolan çagalara kömek etmegimiziň hökmany şertidir. Soňra çagalarymyzyň töweregindäkiler üçin fiziki howp däldigine göz ýetirip, töweregimizdäki boşlugy barlap bileris. Bu agressiw çagany ýagdaýdan aýyrmagy ýa-da doganlaryny belli bir wagta başga otaga geçirmegi aňladyp biler.

Dildar ýatlatma bilen başlaň: “Gaharlanmak gowy däl. Adamlara zyýan bermek gowy däl. ”

Indi islendik duýgynyň kabul edilýän gurşawyny gurmaga başlamagyň (ýa-da dowam etmegiň) wagty geldi (her sözlem bolmasa-da).

Başlamak üçin, özüňiz we çagalaryňyz üçin ýüze çykýan duýgulary atlandyrmak endigine giriň. Bu diňe bir duýgularyň kadalydygyny güýçlendirmek bilen çäklenmän, duýgularyň mähirli atlandyrylmagy hem adamlara görlenlerini bilmäge mümkinçilik berýär, emosional sowatlylygy döredýär we şol gorkunç güýçli duýgulary goraýar.

Soň bolsa gahary bildirmegiň has gowy usullary hakda gürleşip bileris.

  1. Meseläniň ýüregini barlaň.

Diňe Gökdäki Atamyzyň gören modeline gaharymyza rehimli jogap bermek bilen çäklenmän, has täsirli.

Gorky we utanç (sagdyn günäkärlikden tapawutlylykda) ulularda ýa-da çagalarda ýürek üýtgemegine gowy itergi bermeýär. Rimliler 2: 4 bize “Hudaýyň merhemeti sizi toba getirmäge gönükdirilendir” diýilýär.

Gyzymyň aljyraňňy gaharynyň diňe “Näme duýsaňam seni söýýärin” diýmek bilen dargap barýandygyny gördüm. Şaýatlyk edip bilerin, çagalarym meniň bilen özlerini iň howpsuz duýsalar, edil şol pursatdaky ýaly bolmaklary üçin, gahar-gazap meseleleriniň tiz çözülmegine sebäp bolýarys.

Käwagt bu “meseläniň ýüregi” mekdepde ýa-da dostlaryňyz bilen bolup geçen bir zadyň gapdalyndan çykmak aladasy ýa-da utanjydyr. Käwagtlar esasy mesele aç, suwsuz, aşa çakdanaşa ýa-da dynç almaýar.

Çagalarymyň ikisinde-de käbir duýgurlyklar bar (güýçli hereketleri üçin kömek gözleýänçäm düşünmedim). Käbir agitasiýa gündelik meýilnamalarymyzda azajyk meýilleşdirmek we öňünden pikir etmek bilen gutulyp biler. Bu meseleleriň reaksiýalara we özüni alyp barşyna nähili täsir edýändigini göz öňünde tutmalydyrys.

  1. Sagadyňyzy barlamaň.

Çagamyň gahar-gazap meselelerine has tebigy söweş ýa-da uçuş instinktiniň ýerine tälimçi hökmünde jogap bermek üçin has köp üns berip başlanymdan soň, ruhdan düşmezlik üçin seresap boldum. Men ýygy-ýygydan hoşniýetlilik we duýgudaşlyk bilen jogap bersem-de, käwagt “işlemeýärdi”.

Maşgalamdaky üýtgeşmelere has uzyn garamaly boldum. Jamesakup 3:18: “Parahatçylyk döredijiler parahatçylyk tohumlaryny ekerler we dogrulyk hasylyny alarlar” diýýär.

Maşgalamda ulalmagyny görmek isleýän rahatlygymy we dogruçyllygymy ýatlatmak üçin bu aýaty aşhanamyň kafel diwarlaryna gözledim. Meniň edip biljek zadym, özara gatnaşygymda parahatçylyk tohumlaryny ekmek. Soň bolsa, wagtynda dogrulygyň dörejekdigine Hudaýa ynanyp bilerin.

Gahar meselesi gaty köp merhemet gerek

“FamilyLife®” -da şu gün ýazyjy we spiker Amber Liýanyň “Çaga terbiýelemek üçin çagalyk gerek” diýen sözüni eşitdim. Elbetde, şeýle bolýar, pikir etdim (aňym ýaryldy).

Onda näme üçin henizem 3 ýaşly çagamyň göwnüçökgünligi iň bolmanda doly ösen we bilimli beýnim ýaly edişine garaşýaryn?

Size eýýäm bilýän, ýöne eşitmäge kömek edýän azajyk syry ýatladyp bilerinmi?

Merhemet gaty köp.

Göreşýän ene-ata üçin gaty köp merhemet bar. Göreşýän çaga üçin gaty köp merhemet bar.

Gahar meselesi, çagamyzyň ýa-da biziňki, öýlerimizi duýgudaş söweş meýdany ýaly duýup biler: bulaşyk we umytsyz. Someöne bilgeşleýin we doga-dileg ekiş, erjellik we beýlekileriň goldawy bilen, özümiziň ekin meýdanymyzyň bagdygyny bilip bileris.

Hasyl bilen öz wagtynda dogrulyk, baglanyşyk we şatlyk gelýär.