Nika

Öýlenen bagtlymy? 10 ädimli gatnaşyklara baha bermek

Written by Margaret P Holman

Nika meselesinde gaty kyn ýyl boldy. Noöne ýalňyşmaň: bagtly durmuş gurmak aňsat durmuşa çykan ýaly däl.

Nika meselesinde gaty kyn ýyl boldy.

Belki, bu öz-özünden “bilelikde wagtdan” soň, bagtly durmuş guranyňyza gyzyklanýarsyňyz. Ora-da “bagtly durmuş guran” kartoçkalarda bolsa-da.

Noalňyşmaň. Bagtly durmuş gurmak aňsat durmuşa çykan ýaly däl.

Sebäbi hakyky dünýädäki durmuşyň köp bölegi ýaly, we ilkinji gezek zähmet çekmek söýgüsiniň tersine, beýiklik tebigy hyjuwlary ýeňip geçmegiň beýleki tarapynda ýerleşýär. Göwnüňe degen ýaly. Öz-özüňi goramak, özüňi pida etmek üçin bagyşlanýar. Öz meýilnamalarymyzy, zerurlyklarymyzy we uzak möhletli meýilnamalarymyzy başga biriniň meýilnamasyndan ileri tutmak.

Öz nikamda – iň gowy dostumyň elinden gelen adama 20 ýyl – bagtly durmuş gurmak üçin munuň üçin işlemelidigime göz ýetirdim.

Gaty.

Sebäbi dowamly söýgi işi biziň tebigy taýdan gabat gelýändigimizi aňlatmaýar. (Husbandanýoldaşym ikimiz aslynda beýle däl!) Munuň ýerine, bu biziň her birimiziň birek-birege janymyzy pida etmek üçin adatdan daşary işi etmäge taýýardygyny aňladýar.

Jübütler nädip bagtly durmuşda bolup bilerler?

Iň bagtly durmuş guran jübütler haýran galdyryjy we ylmy taýdan kynçylyklardan, maliýe kynçylyklaryndan, ýitgilerden gaça durýanlar däl. Iň az söweşýänlerem däl.

Bizi mikroskopik we monumental görnüşde saýlamagy öwrenen nikalar.

Theöne bu nämä meňzeýär? Ine, bagtly durmuşda ýaşamaga kömek etmek üçin ýönekeý, 10 basgançakly baha.

Gatnaşyklara baha bermek

  1. spouser-aýalyma nähili jogap bermeli?

Dostuňyza jaň edeniňizde, dostuňyz telefony alyp, ýene gürleşse, diňe alyş-çalyş bolýar. Nika beýle üýtgeşik däl. Adatça, ýanýoldaşyňyzyň “jaňlaryny” alýarsyňyzmy – oňyn gylyk-häsiýetleri we size tarap hereket edýärmi?

Şol başlangyçlara mähirli jogap berýärsiňizmi? Ora-da ýigrenç bilen garşylanýarmy ýa-da asla “telefon almaýar”?

Meşhur nika gözlegçisi Jon Gottman, är-aýalyň birek-birege mähir tekliplerine nähili jogap berýändikleri we jübütleriň biri-birine äsgermezlik bilen jogap berýändikleri barada maşgala üstünlikleriniň ajaýyp çaklamalaryny tapýar.

Gottman, ilkinji okuwyndan alty ýyl soň aýrylyşanlaryň diňe 33% birek-birege oňyn jogap berýändigini ýüze çykardy. Durmuşa çykan jübütler, ortaça 87% är-aýalyň emosional zerurlyklaryny kanagatlandyryp, gyzgyn jogap berdiler.

Ol diňe şol ýerde durmaýar. Ativearamaz är-aýal ýoldaşynyň oňyn özüni alyp barşynyň 50% -ini sypdyrdy. Hatda negatiw özüni alyp barşyna-da düşünýärdiler … aslynda ol ýerde ýokdy.

Bu 21-nji asyr ylym gadymy hakykaty gaýtalaýar: “Pespällikde beýlekileri özüňizden has möhüm hasaplaň. Goý, her biriňiz diňe bir öz bähbidiňize däl-de, başgalaryň bähbidine-de göz aýlasyn ”(Filipililer 2: 3-4).

Hudaýyň bize jogap berşi ýaly, är-aýallarymyza-da jogap bermelidiris: “Geliň, ony tanamaga dowam edeliň. Ol bize daňyň gelmegi ýaly jogap berer ”(Hoşeýa 6: 3).

  1. Ilkinji sanawyňyzda ýanýoldaşyňyz (we nikalaşmak) nirede?

Nika geňeşçilerini gözden geçiren bir gözleg, maşgala hojalygynyň işinden başga-da, maşgala üstünlikleriniň üç esasy faktorynyň biri hökmünde ýokary hilli wagt tapdy.

Paralel durmuşda bilelikde ýaşamak, ýakynlygyň oduny tutaşdyrmaýar. Bir geňeşçi sagdyn är-aýalyň belli bir günde baglanyşýan “degiş nokatlarynyň” mukdaryny agzady.

Başga biri, “akyl wagty bilelikde, başga bir adam hakda pikir edýändigiňize we beýleki adamy kararlaryňyza goşýandygyňyza” ünsi çekdi.

Gatnaşyklaryňyza baha berende, ýanýoldaşyňyzyň, hatda çagalaryň üstünden, işdäki üstünlik, jübi telefonyňyz bilen gatnaşyklaryňyzyň iň ýokary derejä eýe bolýandygyna göz ýetiriň.

  1. spouseoldaşymy näçe hormatlamaly?

Käwagt adamyň gowşaklygynyň we şowsuzlygynyň ululygy, olar üçin gymmatly zatlary görmek mümkinçiligimizden has köpelýär. Ora-da diňe adamkärçiligini görüň.

Içerki negatiwlik Gottmanyň ölýän gatnaşyklarynyň “Dört atlysy”, goranmak, tankytlamak we daşlamak bilen baglanyşykly ýigrençden çykýar.

Spouseanýoldaşyňyzyň köp kemçilikleri bilen marinasiýa etmek islän wagtyňyz, olara minnetdarlygyňyzyň üç usulyny ýada salyň (# 8 serediň). Bu barada has giňişleýin maglumat üçin aýalyňyzy we onuň burçunda söýmegiň 30 ýoluna serediň: husbandriňizi hormatlamagyň 32 usuly.

  1. Jynsy durmuşymyzy nädip suratlandyryp bilerin?

Jyns, “bagtly durmuş gurmak” üçin termostat däl. Itöne bu termometr.

Hawa, jyns gatnaşyklary geçmişdäki agyrylardan çylşyrymlaşýar. Goşlar. Egoistlik. Üstünligiň bolmazlygy.

… Nika ýaly. Jyns gatnaşyklarymyzyň galan böleginiň mikrokosmosy hökmünde hereket edýär. Biz nähili ejiz, nähili “ýalaňaç we utançsyz”? Nädip gurban, yhlasly, hyjuwly?

Bedatylýan otagda özüňiziň ýa-da ýanýoldaşyňyzyň iň nägileligini soraň. Anceshtimal, işlenip düzülmeli has giň baglanyşyk burçy bar.

Jyns durmuşyňyzy gowulandyrmagyň geň galdyryjy täsirli usullaryny alyň.

  1. Emosional, ruhy, fiziki, sosial taýdan nädip “bilelikde”?

Gatnaşygyňyza daşarky ygrarly bolmak (meselem, ýer paýlaşmak) bir zat. Twoöne ikiňiz bir bolmak ýaly siz we ýanýoldaşyňyz nä derejede gowy işleýärsiňiz? Injil öwredişi ýaly, they olar bir ten bolar “(Gelip çykyş 2:24).

Justaňy-ýakynda-meniň şahsyýetim görnüşinde däl. Üç aýakly ýaryş çempionlaryna has ýakyn: wineňiş üçin ajaýyp sinhronda iki sany doly şahsyýet.

Sebäbi sizi işjeňleşdirýän köp zat bar: Dürli tertipler. Jübi telefonyňyz Çagalar. Nikanyňyzdan daşardaky durmuş hakda hyýal etmek. Porn endik.

Şonuň üçin gatnaşyklaryňyza baha berende, ýanýoldaşyňyzyň otagda has köpdügine göz aýlaň. Ora-da ikiňizem öz gatnaşyklaryňyza işjeň maýa goýýarsyňyzmy?

Sebäbi nikanyň adaty ýagdaýy birlik däl. Bu izolýasiýa.

  1. Bizi saýlanlarynda-da hoşniýetlilik we sahylyk bilen meşgullanýarysmy?

Gözleglerde gaýta-gaýta hoşniýetlilik, nikanyň durmuşa geçirmek we çydam etmek ukybynyň esasy çaklaýjysy hökmünde çykyş edýär. Justöne bu diňe bir ýanýoldaşyňyzyň iň gowy görýän içgisini kofe dükanynda çekmek ýa-da jynsyňyzy päsgel bermek däl. Nikaňyzyň medeniýetine, hatda gahar-gazaba garamazdan bişirilen hoşniýetlilik hakda gürleşýäris.

Düzgün bolşy ýaly, bagtly durmuş guran jübütler gapma-garşylygyň olary ýigrenmegine ýol bermeýärler. Meseläni adama däl-de, çözýärler.

Ativaramazlyk bilen baglanyşykly nikalar üçin jemgyýetçilik gözlegçisi Şaunti Feldhanyň 30 günlük hoşniýetlilik meselesini gözden geçiriň.

  1. Biz birek-birege nähili wepaly?

Bir gezek maňa tebigy iýmit dükanyna gaýdyp gelendiklerini aýtdy. “Aý, mesele ýok!” kätip jogap berdi. “Bu siziň kyssaňyza hiç hili laýyk gelmeýän bolsa, şatlyk bilen yzyna alarys”.

Nikada pikir etmek biraz aňsat bolup biler, Sen meniň gürrüňime hakykatdanam laýyk däl. Sahy yzyna gaýtarmak syýasaty barmy?

Hudaý biziň gapma-garşylyklarymyzyň hemmesini belleýär. Birek-biregi has gowy görmäge mümkinçilikler bar. Oňa meňzeş bolmak. Täsirli durmuşda ýaşamak, adatça sargyt edilendigi üçin däl-de, eýsem söýginiň, otdan halas bolmagyň yhlasly zähmetini ýerine ýetirendikleri üçin.

  1. Biri-birimize nähili minnetdar?

Authorazyjy Erik Barker şeýle ýazýar: “Adamlar, ýoldaşynyň özleri üçin oýlanyşykly bir zat eden günlerinde has köp minnetdarlyk duýýarlar we şunuň ýaly minnetdarlyk ertesi gün gatnaşyklaryň hiliniň ýokarlanjakdygyny çaklaýar … Wagtyň geçmegi bilen ýokary derejeli minnetdarlygy başdan geçirýän adamlar has berk gatnaşykda bolýarlar. ygrarlylygy we bozulmagy ähtimal. “

Belki, minnetdarlygyň = bagtly durmuş gurandygy geň däldir. Minnetdarlyk bizi dogry gidýär; ýanýoldaşymyzyň güýçli taraplaryna we goşantlaryna.

Has gowusy, bizi “Durmuşymyza näme goşýarsyňyz?” Atly we kiçigöwünlilikden daşlaşdyrýar. Bu minnetdarlyk, durmuşymyzy düzýän, sahy sowgatlar beren Hudaýa şükür etmek üçin gan dökýär.

  1. Biz özümizden daşgary bir zat üçin ýaşaýarysmy?

Hawa, bu söhbetdeşlikde adaty şübheli adamlar bar. Köp gözlegler, är-aýalyň ikisi-de ybadathana baranda, yzygiderli dini gatnaşyga girenlerinde we hatda bilelikde doga edenlerinde has bagtly durmuş gurmagy, maşgaladaky zorlugy we has gowy jyns durmuşyny görkezýär.

Emma okuw jaýyndan has ýokary pikir ediň.

Authorazyjy Skye Jethani With,

Hudaý Erem bagynda bir erkek adam bilen aýaly ýerleşdirdi we olar bilen gezdi. Hudaý adamzady öňden bäri bilýän baky gatnaşykda garşy aldy. Biz onuň bilen gatnaşykda ýaşamak üçin Onuň keşbinde ýaradyldyk.

Erem, Creatoraradyjy we jandarlaryň umumy bir maksat üçin bilelikde işleýän gurşawy üçin döredildi.

Öz gatnaşyklarymyzy gowulaşdyrmak maksady bilen, Hudaý bilen işleşenimizde iň bagtly durmuş gurýarys.

  1. Biri-birimizi bagyşlamaga nä derejede taýýar?

Bagyşlamak diýýär, sen we biziň söýgimiz, şowsuzlygyň ýollaryndan has uludyr. Meniň üçin siziň bahaňyz ýerine ýetirmek ukybyňyzdan has ýokarydyr. Men diňe şu wagt status-kony dowam etdirýän wagtyňyz däl-de, uzak ýolda.

Ligon Dankan: “Adamlar söýgüden gaçmaýarlar. Toba etmekden we bagyşlamakdan ýüz öwürýärler. ”

(Bagyşlamak, bahana ýa-da günä etmez. Seret: “Erbet gatnaşykda bolýarsyňyzmy?”)

Mundan başga-da, bagyşlamak Isany ýanýoldaşyňyza hödürleýär. Bu ikiňiz üçin Hoş Habary aýdýar: ikiňizem onuň duşmany bolsaňyz, janyny bermek üçin gitdi.

Bagyşlamak, mynasyp mähir hödürlemek ukybymyzyň bir bölegi? Näçe bagyşlanandygymyza düşünýäris.

Kimdir biri sizi özüňiz ýaly görse-de, sizi doly söýse, bagtly durmuş gurmazlyk kyn.

Diýmek, bu gatnaşyklary bahalandyrmak ugurlarynda indiki ädim ätmäge mynasypdyr, käbir düzedişleri ulanyp biler … hatda düýpli abatlaýyş işlerini hem ulanyp biler. Birek-biregi has doly we yzygiderli söýmek üçin çekilen zähmet, arzuwlaryňyzyň nikasyna has ýakynlaşýandygyňyzy aňladýar.