Nika

6 gyzykly senäniň pikirleri

Soňky döwürde gyzykly senäniň pikirleri pes işleýärmi? Ine, ýanýoldaşyňyz bilen pikir etmegiň mümkin däl döredijilik ýollary.

Tomus açyk howada bolmak üçin iň amatly pursat – täze bir zady öwrenmek, maşgala bilen oýnamak we söýgüliňiz bilen ýeke wagt meýilleşdirmek. Maybeöne, belki, gyzykly sene pikirlerinden pes işleýärsiňiz.

Dogrusyny aýtsak, terbiýeçiniň gelmeginden we “Nirede iýmek isleýärsiňiz?” Birinji tapgyryndan başga bir sene gijesini meýilleşdirmek üçinem wagt tapmak kyn. … “Alada etmeýärinmi?” Soň bolsa hemişe sene gijesi bilen meşgullanýan şol bir restoranda gutarsyňyz. Thatöne munuň gyzykly ýeri nirede?

Şol bir köne, şol bir köne ýerine derek meýilleşdirmegi göz öňünde tutuň (ýa-da meýilleşdirmäň – # 1 serediň). Alada etme, başdan geçirmeler haýran galdyryjy, ölüme sebäp boljak wakalar bolmaly däl. Meniň üçin başdan geçirmeler täze şäheri öwrenmek ýa-da täze restoran synap görmek. Eachöne hersine (ýa-da!) Özüne degişlidir.

6 sany gyzykly sene pikiri

Adaty agşamlyk naharyndan we filmden daşarda pikirlenmäge taýyn bolsaňyz, size habar bereris.

Ine, durmuşyňyzdaky iň möhüm adam bilen işleşmek üçin adaty bolmadyk, gyzykly senäniň alty pikiri. (Itöne muny amala aşyrmak üçin wagt sarp edýärsiňizmi? Bu size bagly.)

  1. “meýilleşdirilmedik” ýol syýahatyny meýilleşdiriň.

Çärýek we gaz puluňyz barmy? Söýgüliňiz bilen maşyna böküň we teňňäni süýşüriň – sag sürýän kelleleriňiz, guýruklar sizi çepe alyp barýar. Soň bolsa, iki uly ýol ýa-da uly ýol birleşende, çärýegi täzeden aýlaň. Düzgünleri gidip barýarkaňyz edip bilersiňiz; ýeke-täk kesgitlenen düzgün, her gezek öwrüm etmek mümkinçiligine ýeteniňizde çärýegi öwürmeli.

Täze düşekde we ertirlik naharynda galmak üçin bir gijeki sumkany gaplap, ýa-da ýyldyzlaryň aşagynda rahat bolmak üçin çadyr we käbir uky haltalaryny getirip, biraz goşmaça tolgunma goşuň.

  1. Sene-gijäniň edilmeli işleriniň sanawyny dörediň we şonuň üçin gidiň!

Husbandanýoldaşym ikimiz muny ilkinji gezek edenimizde, nätanyş adama kömek ediň (bir aýalyň ýoluň gyrasyndaky tekerini üýtgetmegine kömek etdik), çyzmak üçin ajaýyp şert tapyň (suratkeş bolmaly däl) !), bilelikde çaganyň oýnuny oýnaň (Hangman ýa-da kim diýip çaklaň? Gowy saýlawlar), dollar dükanyna baryp, biri-biriňize “sowgat” saýlaň.

Mümkinçilikler tükeniksiz, döredijilik we uly dozany oýnaýandygyňyza göz ýetiriň.

  1. Bir gün iýmitleniň.

Gurban süýji dükanyna baryp görüň we gapda dürli süýji tagamlaryndan bir bölek alyň. Soňra her bölegi synap görmek üçin asuda ýer tapyň – ýarysy onuň üçin, ýarysy onuň üçin. Flirt boluň we özüňiziňki bolmazdan ozal ýanýoldaşyňyzyň ýarysyny iýmitlendiriň. Geljekde görmek üçin telefonyňyzda bellik edip bilersiňiz, haýsy bölekleriň halanýandygyny bilelikde çözüň.

Synag üçin doňdurylan gatyk ýa-da köke …

  1. Garakçy aw ediň.

Nearakyn şäherdäki onlaýn awçylary awlamak üçin internetde gözläň ýa-da barmaly ýeriňize syýahat edip bilersiňiz. Bular telefonyňyza göçürip almak üçin az mukdarda çykdajy edýär, ýöne ýeke-täk zat gowy aýakgap (iki-üç mil ýöremäge taýyn), galam we kiçi jübü depderçesi (düşündirişleri bilmek üçin) we telefonlaryňyz ( gowy zarýad bilen).

Internetde wagtyňyzy alsaňyzam, käbir taryhda bolmak, gyzykly suratlar düşürmek ýa-da nahar ýa-da günortanlyk üçin durmak üçin öz tizligiňizi kesgitläň.

Şahsy halaýanlarymyzyň biri, urbanadventurequest.com-dan oýnan Kaliforniýanyň San-Fransisko şäherindäki gözleg.

  1. Sana gijesi üçin täze halaýan restoran tapyň.

Täze şähere göçenimizden soň, iň gowy görýän Aziýa restoranymyzy ýitirip başladyk. Synag edenlerimiziň köpüsi henizem tagamlarymyzy kanagatlandyrmady. Şeýlelik bilen, ölçeg taýagy hökmünde gyrgyç Rangony ulanyp, täze halaýan tapmagy şenbe güni etdik.

Synag üçin restoranlaryň sanawyny düzenimizden soň, 1-den 10-a çenli şkalada haýsy kategoriýalara baha berjekdigimizi kesgitledik, kremli ýagşylygyň dördünji buýrugyny tamamlanymyzdan soň, garnymyz birneme rahatlanmady, şonuň üçin jaň etmeli bolduk öçürildi, ýöne lapykeç bolmazdan.

Seslerimizi jemlänimizden we indiki hepde günortanlyk nahary üçin ýeňijini görenimizden soň, täze ýerli halaýanlary tapanymyz üçin begendik.

  1. Okamagyňyzy durmuşa geçiriň.

Bewerli Lewisiň Amiş ýurdy baradaky hekaýalary meni gyzyklandyranda, hobbim Pensilwaniýa ştatynyň Lankaster okrugyna ýubileý saparyny gurnady. Özüniň beýan edişi ýaly oba ýerlerine we kiçi şäherlere aýlanyp görmek, fermalary görmek we ýol ýakasyndaky bazarlarda söwda etmek diýseň tolgundyryjydy. (Amiş jemgyýetiniň auksionyna şaýat bolmak meýilleşdirilmedik bonus boldy!)

Şeýle hem, okaýşymyz bizi Missuri ştatynyň Mansfilde, “Kiçijik öý” kitaplarynyň awtory Laura Ingalls Waýlderiň öýüne we Oregondaky “The Shack – Multnomah Falls” şäherine alyp gitdi.

Spouseoldaşyňyz bilen hezil etmek elmydama gowy pikir, şonuň üçin indiki sene gijesine biraz döredijilik goşup görüň. Döredijiligiň has köp döredijilik döredýändigini gördük, meselem, bir şarlawukda näme üçin durmaly? , A-da bilelikde kitap okalyň. Ora-da hatda öz şäheriňiz üçin garakçy awyny döredip bilersiňiz.

Maksadyňyz? Diňe süýjüiňiz bilen aýratyn wagtdan lezzet almak. Aboveokardaky gyzykly senäniň pikirlerini ulanyň ýa-da özüňiziň başdan geçirmeleriňiz barada pikir alyşmak üçin biri-biriňize garşy çykyň. Näme etseňem … Bar!