Ene-ata

Karantin döwründe öý mekdebini nädip etmeli

Öň beýle zady etmedik bolsaňyzam, çagaňyzyň nämä mätäçdigi baradaky instinktleriňize ynanyp bilersiňiz. Çagaňyzy siziň ýaly tanamaýar.

Öý mekdebine nädip gitmelidigini bilemok! Mekdep ýapylanda ene-atalaryň köpüsi özlerini biynjalyk we aladaly duýýarlar. Häzirki akademiki güýjüni saklamaga kömek edip bilerinmi?

Ene-atama nädip gitmeli, işimi dowam etdirmeli we indi çagalarymy öwretmeli? Çagalarym üçin täsirli okuw gurşawy ýaly iş ýerini nirede döredip bilerin? Durmuşyň adaty ritminden çykarylandygy sebäpli olaryň ösüşine päsgelçilik döredýän bolsa näme etmeli?

Öý mekdebini nädip etmeli: 5 maslahat
Öý mekdebine nädip girmeli diýen düşünje eneleriň we kakalaryň köpüsi üçin täze. Parahatçylygy we öndürijiligi saklamak, çagalaryňyz we siziň üçin käbir möhüm maslahatlar.

  1. Arkaýyn boluň.

Siz ýeke däl. Munuň nämedigini şu möwsüme serediň: çagalaryňyza öňküsi ýaly maýa goýmak üçin mümkinçilik. Tejribesi we höweslendirişi size gujak açyp biljek başgalara ýüz tutuň. Çagaňyzda öwrenmek söýgüsini terbiýelemek üçin haýsydyr bir ugur boýunça hünärmen bolmak hökman däl. Parahatçylyk, sabyr we oňynlyk güýçli itergi berip biler.

Öň beýle zady etmedik bolsaňyz we öýde mekdebe nädip gitmelidigiňizi bilmeseňizem, çagaňyzyň nämä mätäçdigi baradaky instinktleriňize ynanyp bilersiňiz. Çagaňyzy siziň ýaly tanamaýar.

  1. Öý biziň ýaşaýan, söýýän we öwrenýän ýerimizdir.

Köpümiz üçin öý çagalarymyzyň öwrenişen akademiki synp otagy däl. Growthöne ösüşiň, ösüşiň we öwrenmegiň ösýän ýeri. Çagalaryňyzyň öýdäki goşmaça sagatlaryny öz peýdasyna ulanyň.

Adaty mekdep tertibini köpeltjek bolup, özüňizi halys işlemegiň zerurlygy ýok. Maşgalaňyzyň zerurlyklary üçin öý mekdebine nädip gitmelidigini bilýän wagtyňyz, adaty mekdep günleriniň günlerini we möhletlerini üýtgedip bilersiňiz. Günleriň nähili tertipli bolmalydygy baradaky pikirlerini we pikirlerini çagyrmak, öýde okamak höwesini ýakmagyň iň oňat usullaryndan biridir.

Dolandyryş däl-de, hyzmatdaşlygy pikir ediň. Duşenbe-anna günleri mekdebiň tertibi häzirki wagtda laýyk gelmeýän bolsa we bu döwürde maşgalaňyz üçin dürli günler has gowy işlese, üýtgeşmäni kabul ediň.

  1. Ara alyp maslahatlaşyň we anyk garaşmalary kesgitläň.

Öý mekdebini özbaşdak özbaşdak alyp barmagyň täze düzgünini we ritmini synap görmegiň zerurlygy ýok. Maşgala ýygnagyna jaň ediň we çagalaryňyz bilen hyzmatdaşlyk ediň. Olar üçin iň möhümini tapyň. Täze bir zady döretmegi saýlap, bu täze başdan geçirmäni öňki tejribelerinden tapawutlandyrmaga kömek etsinler.

Bilelikde, her bir maşgala agzasy üçin işleýän meýilnama düzüň. Oňa ünsli okuw wagty, öýüň töweregine kömek etmek, dynç alyş we dynç alyş döwürleri girip biler, şonuň üçin çagalaryňyz işe gaýdyp barmazdan ozal täzeden başlar.

Mekdep öýde bolup geçýäninden soň, täze we dürli garaşmalary kesgitlemek barada maşgala bölümi hökmünde gürleşiň. Çagaňyzyň ýaşyna ýa-da basgançagyna garamazdan, pikir hemmeler üçin işleýän adaty bir pikiri düzmek we ylalaşmak.

Soň synap görüň, ýöne hemme zady aç-açan tutuň. Bu tertip siziň üçin işlemese üýtgäp biler. Hemmäňizi lapykeç ýa-da mikro-dolandyrýan bolsaňyz, üýtgemeli! Uly talyplaryňyz bar bolsa, olary nädip has gowy goldap boljakdygyny soraň. Soňra yza çekiň, gözegçilik ediň we höweslendiriň.

  1. Has haýal ädim ätiň.

Durmuşda yzygiderli, çaltlyk bilen başagaýlyk bu günler gaty üýtgeşik görünýär we maşgalalar bu täze adaty öwrenişmek üçin peselmeli boldular. Öý mekdebini hem öwrenmegi öwreneniňizde bu size kömek eder.

Bu möwsüm hemmämize bilelikde has köp wagt geçirmek arkaly birleşmäge, ösmäge we öwrenmäge mümkinçilik berýär. Maşgala bolup, täze we dürli durmuş ädimleriniň bereketini belläň we gadyrlaň.

Indi mekdebe wagtynda gitmek üçin gapydan howlukmaly däl bolsaňyz, maşgalaňyz biraz soňrak başlamagyň hakykatdanam has netijelidigini görüp biler. Her kim siziň üçin möhüm zady ýerine ýetirmezden ozal şol goşmaça sagady ulanyp bilersiňizmi?

Quuwaş wagt, Injili öwrenmek ýa-da tebigatdan lezzet almak üçin daşarda gezelenç, gün başlamazdan ozal özüňizi berkitmegiň ajaýyp usullarydyr. Maşgalaňyza dökmezden ozal tankyňyzy doldurmaga kömek edip bilerler.

  1. Söýgi hakda bilýänlerimiz öýde başlaýar.

Jaýlarymyz mekdepden has tapawutly. Öý mekdebine nädip öwrenişeniňizden soň, öýde bolmak adaty basyşlaryň köpüsini aýyryp, çagalarymyzyň synp otaglarynda, naharhanalarynda ýa-da oýun meýdançalarynda başdan geçirýän kynçylyklaryny görüp biler.

Okuwçylaryňyz diňe öýde bolmak bilen şatlyk we erkinlik tapyp bilerler. Ine, öýüňizde öwrenmegi we söýgini ösdürjek käbir pikirler.

  • Çagaňyza şahsyýetine laýyk gelýän we okuw zerurlyklaryna laýyk iş ýerini saýlamaga mümkinçilik beriň. Okuwçylaryň otagyň öňünde gürleşýän mugallym bilen stollarda oturmagy iň gowy öwrenýändigi hiç ýerde ýazylmandyr. Käbirleri leksiýa diňlemek ýa-da demonstrasiýa tomaşa etmek däl-de, durmak, hereket etmek ýa-da bedenterbiýe bilen meşgullanmak bilen has gowy işleýärler. Wizual ünsüňi azaltmak ýa-da aýdym diňlemek hem aýlanmaga ýykgyn edýän ýaş akyllary durnuklaşdyryp biler.
  • Bilelikde sesli okap, maşgala bolup birleşiň. Birden köp çagaňyz bar bolsa, uly çagalary kiçi doganlaryna okaň. Okuwçyňyza has güýçli söz baýlygyny ösdürmäge kömek etmek we aýdylýan we ýazylan söz arasynda baglanyşyk gurmak ýaly sowatlylygyň peýdalarynyň uzyn sanawy bar. Emma sesli okamak, baglanyşygy ösdürýär we maşgala agzalarynyň arasyndaky baglanyşygy güýçlendirýär.
  • Daşary çykyň! Tebigatda daşarda wagt geçirmekden we öýüňizde günüň dowamynda iş bilen meşgullanmakdan köp peýdalar bar. Hawa, iş möhümdir, ýöne ýüregimiz we janymyz hem aladalanmalydyr. Daşarda ýaradylyşdan we dünýäniň tebigy ajaýyplyklaryndan lezzet almakdan has gowy ýer ýok … bilelikde.

Iň möhüm sapagy ýatdan çykarmaň

Her täze säher bilen gelýän rehim-şepagatlara we mümkinçiliklere derek günlerimiziň negatiw taraplaryna ünsi jemlemek gaty aňsat. Gözel we ajaýyp nygmatlar gaty köp, bu döwürde minnetdarlyga has yzygiderli üns bermek üçin çagyryp bileris.

Şonuň üçin ähli mümkinçiliklerden peýdalanyp, çagalaryňyz bilen söhbetdeşlikleriňizi umytlara gönükdiriň. Size nähili bereketdigini bilýändiklerine göz ýetiriň we başgalara ak pata bolmaga höweslendiriň.

Çagalaryňyz bilen öýde mekdebiň bu täze möwsümine barýarkaňyz, goldaw we jemgyýet gerek bolsa, Eriniň “Gahryman öý okuwçysy” atly wideo seriýasyna göz aýlaň.