Baýramçylyklar

Täze ýyl sowgatlaryna ünsi jemlemek üçin 2 pikir

Written by Margaret P Holman

Hudaý bize baky hazyna berýär, geliň, zatlar möwsüminde üns bermäge wagt tapalyň.

Çagalarym has köp zat alanda Ro Christmasdestwo säherine garaşyp bilmeýärler. Olarda eýýäm oýnawaçlar, senetçilik enjamlary, kitaplar we doldurylan haýwanlar bar. Indi näme almalydygyny hem bilemok! Emma her dekabrda has köp zat almak üçin garaşyp bilmeýärler.

Ro Christmasdestwo sowgatlaryň we aýratyn dabaralaryň wagtydyr. Dogry ýerinde munuň bilen baglanyşykly ýalňyşlyk ýok. Gary Çapman, sowgat bermegiň söýgi dilidigini düşündirýän iň köp satylan kitaplaryň toplumyny ýazdy. Elbetde, gyzym gürleýär. Kimdir birine öýde sowgat ýa-da öz oýnawaçlaryndan birini bermeýän bir gün geçmek kyn. Elbetde, ol hem sowgat almak isleýär … Meniň ýaly “söz” adam üçin aňsat däl.

Sowgat bermek dogluşyň bir bölegidigini ýatdan çykaralyň. Çagany şa görmek we hormatlamak üçin şu wagta çenli syýahat eden şol üç akyldar Rebbimize altyn, hoşboý ysly we mirra berildi. Sowgat bermek, bellemäge mynasyp bir güne laýyk jogap boldy we häzirem.

Heartüregiň hazynalary

Mesele Ro Christmasdestwodan bir gün soň näme bolýar: Oýnawaçlar geçen ýyl we bir ýyl öň beýlekiler bilen ýygnandy. Çagalarymyň otaglarynda öňki Ro Christmasdestwodan henizem açylmadyk paketlerde oýnawaç tapdym. Agajyň aşagynda gaty gymmatly ýaly owadan bezelen paketler, ýatdan çykarylan we baha berilmeýän zatlaryň peýza .ynyň başga bir bölegine öwrüldi.

Belki, şonuň üçinem dogluşdan bu ýazgy maňa mahsusdyr: “Maryöne Merýem bu zatlaryň hemmesini ýüreginde oýlap tapdy” (Luka 2:19).

Ejesini gujagynda ýaňy doglan bäbejige ýylgyryp, ýylgyrýaryn. Aýak barmaklaryny, barmaklaryny sanap, Hudaýyň beren kiçijik sowgadyna haýran galýar. Çopanlar haýran galyp, perişdeleriň köpüsiniň asmana dolup, çaga ybadat etmelidigini aýdýan hekaýalary aýdýarlar.

Ol ýerde, bir ammarda, höwürtge üçin amatly jaý ýokdy, ekin meýdanlaryndan täze çopanlar bilen gurşalan çaga seretmäge kömek etjek akuşer ýa-da ene ýokdy. Çaga duşy ýa-da gül ýokdy. Emma Merýem, Hudaýyň merhemetini we ýalkamagyny aýdanda, perişde iman etdi. Şol ýatlamalary ýüregine siňdirdi we bahasyna ýetip bolmajak hazyna hökmünde saklady.

Injiliň Merýemiň ýüreginde gymmatly ýatlamalary aýdýan ýekeje gezek däldi. Isa 12 ýaşyndaka, Merýem we Josephusup tötänleýin Ony şäherde terk etdiler we gidenine düşünmänkä bir günläp syýahat etdiler. Üç günden soň, Onuň ybadathanada oturandygyny, kanunçylaryň taglymatlaryny kabul edendiklerini gördüler. Merýem biynjalyk bolup başlasa-da, haýran galmak bilen öýüne gitdi. Injil “bu zatlaryň hemmesini ýüreginde jemledi” diýilýär (Luka 2:51).

Baky dowam edýän sowgatlar

Käwagt Ro Christmasdestwo möwsümi fiziki sowgatlara şeýle bir üns berýäris welin, bahasy ýok görnüşi sypdyrýarys. Býudjet düzmek, meýilnamalary dolandyrmak, hemme zady “adalatly” etmek we köp iýmit iýmek ýaly kynçylyklar başdan geçirilýär! (Bolýar, belki iň soňkusy diňe men.) Theseöne bu zatlaryň hemmesi bizi gutulyp, bir-iki ýyldan ýatdan çykaryp bolmajak hazynalardan daşlaşdyrýar.

Isa: “Earther ýüzünde güjükleriň we posyň ýok bolýan, ogrylaryň girip, ogurlaýan hazynalaryny özüňiz üçin goýmaň, ne gök, ne pos ýok, ogrylaryň girmeýän we jennetde hazyna goýuň. ogurlamak. Hazynaňyz nirede bolsa, ýüregiňiz hem şol ýerde bolar ”(Matta 6: 19-21).

Muny gördüňmi? Gymmatly zatlarymyz bilen ýüregimizi tapýan ýerimiziň arasynda baglanyşyk bar.

Bu ýönekeý. Gymmatlaýan zadyňyz hakda pikir edýärsiňiz. Hemişe pikir edýän zadyňyz durmuşyňyz üçin ýol görkeziji bolýar. Roadoldan uzak seredip, başga bir zat hakda pikirlenip ýörkäňiz sürüp gördüňizmi? Ine, adamlar garymyň içinde gutarýarlar. Ine, Ro Christmasdestwo zatlaryň baýramyna öwrülýär.

Dogry pikirlenmek

Täze ýyl baýramçylygyna seredeliň. Bolan wakany ýadyňyzdamy ýa-da bulam-bujarlykmy? Heartüregiňizde dogry hazynalar barmydy ýa-da nädogry pikirler bilen dolduryldy? Everüregiňizde baky saklamak isleýän gymmatly pursatlaryňyzy hiç wagt oturyp görmediňizmi?

Bu Ro Christmasdestwo, hemmämiz Merýemiň kitabyndan bir sahypa alyp, ýüregimiziň hazynalaryna goşup başlamalydyrys. Hudaý her ýyl göçme Ro Christmasdestwo agaçlarymyzyň aşagynda şeýle köp ruhy sowgatlary ýerleşdirýär welin, oýlanmak üçin hazynalarymyz gutaryp bilmez.

Belki, bu meniň üçin gaty kyn ýyl boldy we iň soňky etjek bolýan zadym bolup geçen zatlara täzeden göz aýlamak. Ynanyň ýa-da ynanmaň, hatda görgüler hem öwmäge esas berýär.

Isanyň haçdaky görgülerine serediň. Ejir çeken wagtynda ejesi Onuň aýagynda durup, Onuň ölmegine syn etdi. Çagalygyndaky şol hazynalaryň hemmesi hakda oýlanýarmy? Ol bolmalydy. Kiçijik barmaklar, çopanlar, akylly adamlar, ybadathanadaky kiçijik oglan.

Soň bolsa, Isanyň bäbekliginde garry pygamber Simýon hakda pikir eden bolsa gerek, oňa: «Gylyç hem öz janyňa deşer». Şol wagt Simunyň nämäni aňladýandygyny bilýärmikä diýip pikir edýärin. Bularyň hemmesiniň “köp ýürekden pikirleriň aýan bolmagy üçin” bolmalydygyny aýtdy (Luka 2:35).

Hasrat sizi Hudaýyň edenine we näme etjekdigine ynanmaga ýol bermäň. Biz adamlar, şol bir wagtyň özünde şatlygy we hasraty duýup bilýän çylşyrymly jandarlar. Ro Christmasdestwo, bu duýgularyň azajyk wagtlap ýuwulmagyna ýol berýän möwsüm bolsun. Ine birnäçe teklip.

Onuň ýagşylygy hakda pikirleniň

30 minutlyk dynç alyp, ömrüňizde jennetde saklanýan hazynalar hakda pikirlenip boljak zatlaryň möwsüminde bir gün tapyň.

Soňra bolsa, Hudaýyň geçen ýyl durmuşyňyzda eden zatlarynyň sanawyny düzüň. Jogap berlen dogalar, ekilen tohumlar, şägirtler, Taňrynyň huzuryndan başga hiç hili sebäp bolmadyk öwgi pursatlary, sagaldylan çaga, ýitirilen heläkçilik, aýdyňlyk pursatlary hakda pikir ediň.

Men muny iki ýol bilen edýärin. Her ýyl Täze ýyl hatyny ýazýaryn, bu bolsa maňa seredip, Hudaýyň ýylyň dowamynda öwredýän mowzuklaryny tapmaga kömek edýär. Mundan başga-da, bezege öwrülen uly aýna ýamanlygy satyn alýaryn. Erbetligiň içinde, ýylyň iň uly ýatlamalarynyň sanawyny düzen kagyz kagyzy goýýaryn. Bu işleriň ikisi-de meni ähli işde oturmaga we Hudaýyň nygmatlary hakda oýlanmaga mejbur edýär.

Sözüne serediň

Stressiň, aladanyň we gorkynyň ähli peýdasyz “pikirlenmeleri” bilen özüňizi duýsaňyz, Filipililer 4: 8-i ýadyňyzda saklaň: “Doganlar, hakykat näme, abraýly, adalatly, arassa, arassa, ýakymly, öwgä mynasyp zat, haýsydyr bir artykmaçlyk bar bolsa, öwgä mynasyp bir zat bar bolsa, şu zatlar hakda pikirleniň. ”

Bu aýaty çap ediň we holodilnikiňize ýapyň, gündelik meýilleşdirijiňize gysyň, telefonyňyzda ýat tutuň … nirede görseňiz. Dünýäniň Ro Christmasdestwo möwsüminiň şatlygyny ogurlamagyna ýol bermäň we Hudaýyň size beren ähli zatlary. Şol zatlar hakda pikirleniň. Olary ýüregiňizde saklaň. Sebäbi oýnawaçlar, sowgatlar we gaplanan kagyzlar indiki ýyl zibil gutusyna girende, Hudaýyň bereketleri ýüregiňizde gowy saklanar.