Baýramçylyklar

Aýalyňyz üçin Ro Christmasdestwo söwdasy (Ol hakykatdanam sowgat isleýär)

Written by Margaret P Holman

Ro Christmasdestwo aýalym üçin söwda etmekde kynçylyk çekýärin. Sebäbi men oňa sowgat bermekden lezzet almaýaryn. Men edýän. Diňe bulaşdyrmak islemeýärin.

7 ýaşly gyzym Google Docs bukjamda Täze ýyl sanawyny döretdi. Sanawynda diňe bir Ro Christmasdestwo üçin isleýän zadyny goşmak bilen çäklenmän, Amazonda suraty, bahasy we goşulan baglanyşyk bar. “Möwsüm.

Ilkinji pikirim: Sen çynlakaýmy? Ikinji pikirim, bu diýseň peýdaly. Üçünji pikirim, aýalym hem edil şonuň ýaly edip bilermi?

Ro Christmasdestwo aýalym üçin söwda etmekde kynçylyk çekýärin. Sebäbi men oňa sowgat bermekden lezzet almaýaryn. Men edýän. Diňe bulaşdyrmak islemeýärin.

Ro Christmasdestwo ýylda bir gezek gelýär, eger-de men ony üflesem, “Basyň, balam. Moreene on iki aý, men ýene bir gezek ataryn “-diýdi.

Doly maglumat: Käbir maşgala we dostlarym tarapyndan paýlaşylmaýan has çäkli býudjet bilenem göreşýärin. Kolorado gyşynda geýjek switeriňizi aýalyma berip bilerin. Iöne meniň maşgala agzalarym we dostlarym bar, hakykatdanam aýallaryny Kolorado ştatyna alyp gidýärler.

Çäklendirilen býudjet, ýaryşmak üçin edilýän basyşy duýmak we ony seýilgähden çykarmak islegi, aýalym üçin Ro Christmasdestwo söwdasyny Şükür gününiň ertesi Walmartdan has kynlaşdyryp biler. Şeýle hem duýýan bolsaňyz, bu dynç alyş möwsümine başlanyňyzda birnäçe möhüm ýatlatmalar bar.

Wifeadyňyzdan çykarmaň, aýalyňyzy tanaň.

Aýalyňyz şaý-sepleri halamaýan bolsa, özüňizi bagtly hasaplamaly. Seriouslyöne çynlakaý, oňa göwher monjuk satyn alma. Başga bir tarapdan, Golliwud ýyldyzynyň aýakgaplaryndan has köp şaý-sepleri bar bolsa, belki täze gulakhalkalar tertiplidir.

Oňa blender satyn almak we aşhanada has öndümli bolar öýdýärsiňiz – bu kemsidiji. Youröne aýalyňyz Azyk toruna birbra dellalynyň bazaryndan has köp tomaşa edýän bolsa, satyn alyp boljak iň owadan blender tapyň we oňa uly gyzyl ýaý goýuň.

Aýalym üçin döredilen ýat, beýleki sowgatlardan has islenýär. Alma almak üçin iki sagat sürýär, gaty gowy azyk dükanyna .3 km uzaklykda.

Liveaşaýan ýerimde, dekabr aýynda burçda ýangyç guýulýan stansiýalardan we “Starbucks” -dan has köp Ro Christmasdestwo agajy bar. Emma ajaýyp agajy tapmak üçin gar bilen örtülen daga syýahat etmek, burça syýahat etmekden has islenýär.

Munuň düýpden eşidilýändigini bilýärin, ýöne Ro Christmasdestwo satyn alanymda aýalymy ýatda saklamaga çalyşýaryn. Sizem etmeli. (Aýalym däl. Bu geň bolar. Diýjek bolýanym, aýalyňyz. Aýalyňyzy ýatda saklaň.)

Iň oňat sowgatlaryň kwitansiýa bilen gelmeýändigini ýadyňyzdan çykarmaň.

Bu ýerde seresap boluň. Ro Christmasdestwo güni aýalyňyz agajyň aşagynda sowgadyny tapyp bilmese, oňa gözüni ýummagy, soňam kelläňize ýaý goýmagy, elleriňizi giň açmagy, ýüzüňize gülkünç ýylgyrmagy we yglan ediň, “Täze ýyl gutly bolsun. Men seni aldym … men! ” Bu size mümkinçiliginden has köp çykdajy edip biler.

Aýalyma Täze ýyl üçin erkekleriň aýallaryny näme almalydygy barada makala ýazmak hakda pikir edýändigimi aýdanymda, ol: “Garaň, Täze ýyl üçin hiç zat almaýarynmy? Bu “sowgatlaryň barlygy” ýaly bir zat bolarmy? “

Biz güldik. Makalany gizlin ýazyp başladym.

Bothöne ikimizem hakykatyň iň gowy sowgatlaryň 2 günlük iberiş bilen gelmejekdigi bilen ylalaşdyk. Maşgala Ro Christmasdestwo oturylyşygynda bir guty görkezilen bolsa, siz etmeseňiz, bu problema bolar.

Presentatda saklaň, gatnaşyň.

Elbetde, aýalym sowgat isleýär, ýöne ol hem meniň sowgat bermegimi isleýär. Agşamlyk nahary gutarandan soň, maşgalam bilen saçak başynda oturmagymy, diňlemegimi we gülmegimi isleýär. Çagalarym bilen kartoçkada nagt harçlamakdan has köp aragatnaşyk gurmagymy isleýär.

Aýalym meniň Ro Christmasdestwo baýramçylyklaryna meniň telefonymda isleýşinden has köp gatnaşmagymy isleýär. Ro Christmasdestwo ýatlamalarynyň galan hamamdan has uzak dowam etmegini isleýär. Bir zat maňa onuň ýeke däldigini aýdýar.

Aýalyňyzyň Ro Christmasdestwo sanawy suratlar we baglanyşyklar bilen gelmezligi mümkin, ýöne bu onuň ýatdan çykmajak bir zady alyp bilmejekdigiňizi aňlatmaýar. Öňe gidiň we aýalyňyz üçin Ro Christmasdestwo söwdasyna başlaň. Sowgadyňyz we wagtyňyz gymmatly bolar.