Nika

Çagany terbiýelemegiň bahasy: Çagalara nädip aýtmaly, “Biz muny başaryp bilmeris”

Belki, indi çagany terbiýelemegiň çykdajylaryny öňkülerinden has köp duýýarsyňyz. Çagaňyza “Muny edip bilmeris” diýip nädip aýdyp bilersiňiz?

Sen ýeke däl. Recentlyakynda 30 million amerikaly işsizlik barada ýüz tutanda, köpümiz maliýe ýagdaýymyzyň edil ýapyk ýaly ýapylýandygyny duýýarys. Indi öňküsinden has köp duýýarys: Çaga terbiýelemegiň bahasy gaty ýokary. Amerikadaky çagalaryň köpüsi “Biz muny başaryp bilmeris” wersiýasyny eşitmäge öwrenişmedik bolmagy mümkin.

Şeýle-de bolsa, çagalara maliýe näbelliligini çözmek üçin “Spidey” duýgusy gerek däl. Recentlyakynda bir dostum bir gün agşam başlangyç ýaşly gyzlarynyň dem alýan pyşyrdyklaryny diňledi. Ertesi gün irden ikisi onuň bilen çykdylar.

Görnüşi ýaly, gyzlar meniň dostumyň we adamsynyň öý býudjet gepleşiklerini, şol sanda hususy mekdebiň goşmaça çykdajylaryny eşitdiler.

Iň ulusy: “Geljek ýyl mekdebimize bararysmy?”

Haçan-da çagany terbiýelemegiň çykdajylary kyn maliýe ýagdaýyna deňdir

Birinjimize garaşanymyzda, ýanýoldaşym ikimiz üýşüp, çagalara “R” aýlandyk.

“Adam we How ene muny nädip etdiler?” Men sesimi çykarman, garnymy elime aldym. Diňe bu sorag Amerikada çagany terbiýelemegiň çykdajylarynyň has çylşyrymlaşýandygyny ýatlatdy. Aslynda oturdylan sypal bilen däneli jamlara mätäç bolmazlygymyz mümkin. Motorly diş çotgalary. Jeep şekilli gezelenç.

Emma islegler we zerurlyklar boýunça tertipleşdirilende-de, köpümiziň täzeden ýerine ýetirýän tapawudymyz – deňeşdirmegiň güýji aşa duýup biler. Esasanam, çagaňyz öňki döwürlerini täze, uzyn hakykat bilen deňeşdireninde: “Näme üçin bu ýyl tomus lagerine baryp bilemok?”

Ora-da “Näme üçin söwda dükanyndan aýakgap satyn alýarys?”

Çagalarymyzyň görüp biljek zatlarynyň aňyrsynda, köpümiz ilki bilen maliýe hünärmeni Reýçel Kruzyň “dört diwarymyz” diýip atlandyrmaga synanyşýarys: Iýmit. Başpena. Kärhanalar. Ulag. MasterCard tölemezden ozal.

Çynlakaý stresiň arasynda paýhasly karar bermäge synanyşýarys we Kruzyň pikiriçe, ökünip biler. Gorky aýylganç maliýe geňeşçisi, bize ýatladýar.

Şonuň üçin indiki Marvel filmini teatrlar açylan badyna görmek üçin ýeňiňize degip başlamazdan ozal, ýanýoldaşyňyz bilen oýlanyşykly býudjet we maliýe meýilnamalaşdyryş üçin oturyň.

Soň bolsa aşakdaky bäş maslahaty ýada salyň.

  1. Çagaňyz öz pikirlerini sizden alýar.

Termostat ýaly, öz reaksiýalarym arkaly öýümizdäki äheňi sazlamaga güýjümiň bardygyna düşünmek üçin adamymdan ýumşaklyk aldy. Belki-de, täzeliklere tomaşa edýän ululardan tapawudy ýok: leadersolbaşçylaryň gykylyklaryny görenimizde, bir zadyň bolandygyny bilýäris.

Agny, stres edeniňizde, gysgaça ýalan sözläniňizde, asudalygyň şekilini düzüň diýmek bolmaz. Çagalaryňyzyň bir gün özleriniň agyr maliýe ýagdaýyna duçar bolmagy gaty ähtimal. Bu ynam we paýhasly meýilnamalaşdyrmak üçin bir mümkinçilikdir.

Çagalara ýaşyna laýyk görnüşi bilen arkaýyn habar bermek dogry däl, Pul häzirki wagtda birneme kynrak. Hudaýyň hemişe bolşy ýaly üpjün etjekdigine bil baglaýarys. (Bu ýerde mysal beriň.) Emma akylly karar bermek üçin işleýäris.

  1. Çagalara býudjetini maşgala taslamasy hökmünde görmäge kömek ediň.

Ok, çagalar her ýyl näme edýändigiňizi bilmeli däldirler. Şeýle hem, azyk önümleriniň kwitansiýasynyň üstünde dyrnaklaryny gysmak ýa-da hemmäňiziň saç kesmek mümkinçiligiňiz ýok.

Emma býudjet düzmek maşgala wezipesi bolup biler.

Recentlyaňy-ýakynda ýanýoldaşym çagalarymyza azyk önümlerimiziň býudjetiniň akylly duýulýanlardan has ýokarydygyny düşündirdi. Bizde ýetginjekler we ýetginjekler bar, şonuň üçinem şkafda az işlenilen naharlaryň bolup biljekdigini düşündirdi we biz köplenç pizza satyn almarys.

Kostkodan az mukdarda ýük getirenimde, çagalaryň gözlerini ýummaýandyklaryny görüp, haýran galdyk.

Çagalaryňyza maddy ýagdaýyňyzy tygşytlamak we akylly karar bermek üçin maşgalaňyza pikirlenmäge rugsat beriň. Hatda olaryň pikirini rahatlaşdyryp bilersiňiz:, ok, günortanlyk naharyndan ýüz öwürmeli däl.

  1. Çagalaryňyzyň geljegine birneme pul paýhasyny ulanyň.

Şonuň üçin akylly pul saýlamak üçin strategiýa edýändigiňizi çagalara düşündiriň. Býudjetiň “pul meýilnamasy” ýalydygyny düşündiriň. Bilmeli düşünjeleriniň ýönekeý wersiýalary barada gürleşiň: tygşytlamak, sahylyk, gyssagly kömek serişdeleri we gazançyňyzdan has köp pul sarp etmezlik üçin çaga üçin amatly pikirler.

Hatda karar berjekdigiňiz üçin käbir bibliýa düşündirişlerini hem atyp bilersiňiz:

Injil paýhasly meýilleşdirmek hakda köp gürleýär. Şeýlelik bilen ejeň we men býudjet diýilýän pul meýilnamasyny düzýäris, şonuň üçin pullary diňe iň gowy ýerlerde harçlaýarys. Diýmek, gyzykly zatlaryň köpüsini edip bilmeris, ýöne pulumyz ýerine, kwartiramyzy tölemek ýaly iň akylly zatlara gider.

: A-da:

Karzdan daşda durmak biziň üçin möhümdir, bu birine bergimiz bar. Injil karz alýan adamyň, bergisi bolan adama nädip hyzmat etmelidigini aýdýar [Süleýmanyň pähimleri 22: 7]. Karz alýan puluňyzy yzyna gaýtarmak üçin köp goşmaça iş gerek, sebäbi karz almak üçin goşmaça pul (göterim) töleýärsiňiz. Şeýlelik bilen, bu ýyl bu maşgala dynç alyşyny etmezligi saýlap bileris, şonuň üçin azyk önümleri ýaly zatlar satyn almak üçin bergä bil baglamaly däldiris.

Diňe çagalarymyza “Muny edip bilmeris” diýmegiň ýerine, habarlaşmagy maksat edinýäris, “Munuň siziň üçin möhümdigini bilýärin! Weöne häzirki wagtda has möhüm meseleler bar “. Sebäbi köplenç, býudjetiň beýleki ileri tutulýan ugurlaryny düzen bolsak (ýagny ipotekany tölemezlik), tehniki taýdan başga zatlary alyp bilerdik.

  1. Pul göreşlerine göz aýlaň.

Elbetde, Amerikadaky çagalar has ýönekeý nahar iýmäge, Maksatda özleri üçin hiç zat almazlyga ýa-da nahara gitmäge öwrenişip bilmezler.

Hakyky ýitgiler bar – çagalarymyzyň adaty üýtgeşiklikleri ýaly ajaýyp ýatlamalaryň we lezzetleriň belli bir markasy öňünden duýuljak hakyky agyry.

Globalöne global perspektiwanyň az mukdaryny dökmäge rugsat beriň. COVID-19, dünýä ilatynyň ýarym milliarda golaýyny aşa garyplyga, günde 1,90 dollardan az ýaşap, garyplygy ýok etmegiň öňüni alar diýlip çaklanylýar.

Hawa, çagalarymyz üçin köne eşikleri has uzyn geýmek, elit sportlara ýok diýmek kyn bolar. Emma çagalarymyz iýerler. Olarda gaçybatalga bolar we dünýäniň köp bölegi göriplik eder.

  1. simpleönekeýligiň çagalar üçin ajaýyp bolup biljekdigini ýadyňyzdan çykarmaň.

Býudjetlerimizi syrdyranymyzda çagalarymyz çydamlylyk, erjellik we ýönekeýlik sowgatlarynda öserler.

Sebäbi giňden ýaýran medeni kadalara garamazdan, köp zatlar we başdan geçirmeler çagalarymyz üçin has köp bagt döredýär – çagalarymyz üçin az zat köp bolsa näme etmeli?

Has ýönekeý durmuş ýörelgeleri, çagalarymyzyň materializm bilen baglanyşyklaryny ýitirip, bar bolan zatlarynda şahsyýetini ýa-da durmuşdan kanagatlanmagyny tapyp biler. Şol durmuş ýörelgesi, çagalarymyz bilen geçirmek üçin has köp wagt berip biler. Olara hukuk däl-de, agyr zähmet sowgadyny beriň. Hemmämizi dolandyrýan isleglerden azat et.

Çagalarymyzyň kynçylyklary elmydama çydamlylygyň, ýeňmegiň gizlin hazynalaryny saklaýar.

Çagany terbiýelemegiň çykdajylary köp bolsa-da, has inçe býudjetiň mümkinçilikleri çagalaryňyzy has berk we güýçli geljege taýýarlap bilermi?