Garyşyk maşgala

Garyşyk maşgalalarda ret etmegiň ýoly

Written by Margaret P Holman

Garyşyk maşgalalarda ret etmek agyrýar we ruhdan düşürýär. Zerur zat, dowam etmegi çözmek we birnäçe peýdaly gural.

Beatles: “Size diňe söýgi gerek” aýdymyny aýtdy, ýöne bu hakykat däl.

Garyşyk maşgalalarda bilelikde söýgi gurmak atly kitabymyzda ara alyp maslahatlaşyşymyz ýaly, her bir ýakyn gatnaşyk, bilelikde söýgi we wepalylyk (ýa-da ygtybarlylyk) zerur. Gatnaşyklaryň köpüsinde, esasanam romantik gatnaşyklarda, söýgi ilki bilen ösýär, soň bolsa söýgi tejribäňizi çuňlaşdyrýar.

Şeýle-de bolsa, garyşyk maşgalalarda amal başga. Ilki bilen söýginiň gapysyny açyp biljek ynamy berkitmek üçin öweý ene-atalar, hatda çaga ýa-da maşgala agzasy sizi söýmese-de, özlerini wepaly görkezmek üçin birkemsiz bolmalydyrlar.

Bu mysaly gözden geçiriň. Strategiki taýdan esasy söýgi dili bolan Fiziki degmek, aýy gujaklamakdan gaça durmak bilen, olary oňaýsyzlaşdyrýandygyny bilýärsiňiz. Bu, birek-birege söýgi bolmak mümkinçiligine bolan wepaly wepalylyk. Garşylyklaryna garamazdan, söýgiňizi dowam etdirmek güýçli habary iberýär, netijede inkär etmek kyn.

Iň gowusy, wepalylyksyz söýgi şübhe we ynamsyzlyga sebäp bolýar. Iň erbet tarapy, çuňňur agyry döredýär, ret edilmegine we gatnaşyklaryň bozulmagyna sebäp bolýar. Diri galmak üçin, belki-de ýeňip geçmek üçin zerur zat, wagtyň geçmegi bilen özüni görkezýän uzak dowamly söýgi.

Garyşyk maşgalalarda ret etmek üçin peýdaly pikirler

Köpler üçin çaganyň ýa-da öweý maşgala agzasynyň ret edilmegini ýeňip geçmek, diňe dowamly, birkemsiz söýgi meselesidir. Mesele, ret edilmegiň öňünde söýgä wepaly bolmak, ýaşamak aňsat däl. Garyşyk maşgalalarda ret etmek agyrýar we ruhdan düşürýär. Zerur zat, dowam etmegi çözmek we birnäçe peýdaly gural.

Şahsy çözgüt

Taşlamazlyk üçin aýdyljak köp zat bar. Resolutionöne çözgüdiň başga bir bölegi, adamyň ýüregini gazanmak hakda kän bir gyzyklanmaýar.

Munuň içgin manylydygyny bilýäris. Geliň, düşündiriň.

Başga biriniň söýgüsini maksadyňyza öwürmek, şahsy abadançylygyňyza aşa güýç berýär. Munuň ýerine, wepaly bolmak kararyňyzy “ýokarda we içerde” tapmaly.

Hudaý bilen gatnaşykda özüňe baha we şahsyýet duýgyňy tap, şonuň üçin ret edýän adamyň kimdigini görkezýän kimdigiňi aýryp bilersiň. Aboveokardan ähmiýet tapmak we içinden kesgitleme, garşylyklarynyň sizi ýok etmegine ýol bermezden, ýüreginiň gapysyny kakmagy dowam etdirmek kararyňyzy güýçlendirer.

Garaşylmadyk garaşmalary boşatmak hem kararyňyzy artdyryp biler. Öweý öweý ene, garaşýan zatlaryny goýmagy öwrenmelidigini we adamsynyň gyzynyň edýän işine we kimdigine baha berjekdigine umyt edýändigini aýtdy.

Ilkibaşda “ejesi bolmak” üçin öweý gyzynyň söýgi dilinde gürlemäge itergi berdi. Kararyny dowam etdirmek üçin, hyjuwyny “maňa bolan garaýşyna garamazdan, onuň üçin dogry zat” diýip üýtgetmeli boldy.

Şeýle hem, adamsyna ünsi jemledi. “Başga zat bolmasa, adamsynyň gyzynyň söýgi dilinde gürlemegini dowam etdirmegi söýýär”.

Söýgi dilini ýuwaşlyk bilen gürläň

Justaňy belläp geçen öweý ejemiziň aýdyşy ýaly, yşarat ýa-da hereketiň jogap berjekdigine doly umyt bilen söýgi bilen aragatnaşygyň arasynda hiç hili zada garaşman, söýgi bilen aragatnaşygyň arasynda tapawut bar. “Sag bol” garaşmazdan tassyklama sözüni hödürlemek, garyşyk maşgalalarda ret edilmek bilen ýüzbe-ýüz bolanyňyzda, birkemsiz, wepaly söýgi hakda habar berýär.

Ondan başga-da köp zat edýär. Özüňize hoşniýetli adam hakda has ýokary pikirlenmäge kömek edýär. Bu sizi ýumşadýar we umyt edýärin.

Başarýan zadyňy et

Täze öweý ejesi, ýetginjek öweý gyzynyň uly ýaşly meýilnamasy sebäpli birnäçe aýlap öýlerine baryp görmändigini aýtdy. Aslynda köp wagt geçirmedikleri hakykatdanam hiç kimiň ýalňyşlygy däldi. Durmuş ýaňy ýola düşdi.

Emma öweý gyzy onlaýn söýgi dilleriniň profilini alandygy sebäpli, öweý ejesi söýgi diliniň Sowgatdygyny bilýärdi. Şeýlelik bilen, oňa “Starbucks” sowgat kartyny satyn aldy we bellik bilen iberdi.

Öweý eje: “Bu kiçijik bir yşaratdy, ýöne sms ýazdy we maňa minnetdarlyk bildirdi” -diýdi. Bu ýönekeý, ýöne göze görnüp duran hoşniýetlilik, söýgi bilen habarlaşdy we bu boşlugy aradan aýyrdy.

Gowy zatlara garaşyň

Öweý öweý öweý gyzy söýmek, kellesini diwara urmak ýalydyr. Soň bolsa öweý çagasyny yzarlamaga wepaly bolmaga kömek eden strategiýany paýlaşdy.

“Çaganyň oňyn jogap berýändigini göreniňizde, nädip aýtmalydygyny bilmeselerem, kömek edýär. Bizi öňe gitmäge çagyrýar. “

Dogry. Islendik ýagtylyk, hatda gowşak hem umyt getirýär.

Spouseoldaşyňyz bilen hyzmatdaş

Uly öweý gyzy bilen bir öweý ene maşgala doglan günlerinden, dynç alyşlaryndan we agtyklarynyň işinden aýryldy.

“Ol adamsymy çagyrýar, ýöne men däl. Adamym şol zatlara mensiz gatnaşmalymy? Eger ol gitse, men ony hiç wagt meni goşmaz diýip gorkýaryn. Heöne beýle etmese, ýagdaýyň hasam erbetleşmeginden alada edýärin “.

Bu garyşyk maşgalalarda ret etmekde oýnaýan bäsdeşlik goşundylarynyň mysaly. Adamsy bilen ikisi-de kyn ýerde. Iki ýa-da ýagdaý ýaly duýulsa-da, ikisini / we çözgüdi ulanmaly. .Agny, kaka ilki bilen gatnaşyklaryny birleşdirip bolar diýen umyt bilen bölünip, aýalyny we uly gyzyny saýlap biler.

Mysal üçin, äri (kakasy) aýalynyň (öweý ejesiniň) “derwezesi” bolansoň, gyzy we agtyklary bilen öweý ejesiz wagt geçirmegi maslahat berýäris. Thenöne soň ony maşgala çärelerine we dynç alyş günlerine strategiki taýdan goşuň.

Bu, gyzyň ädimine we ret edilmeginiň aňyrsynda näme bolsa, hormat goýmak üçin başlangyç strategiýa. Öweý ejesiz we onuň bilen wagtyň arasynda deňagramlylygy saklamak, kem-kemden has gowy garşylanmagyna sebäp bolar diýip umyt edýärin.

Ahyrynda-da bolsa, ol “traffige birleşmeli”. Bu, adamsynyň maşgalasyna getirmegi üçin ýuwaş, ýöne ynamly ýoldaş bolmagyny talap edýär. Iru-giç gyzyna: “Munuň saňa kyndygyny bilýärin. Heröne maşgala durmuşymyzda onuň üçin ýer açmagyňyz gerek. Başga zat bolmasa, maňa bolan söýgiňiz sebäpli oňa mynasyp boluň “.

Garyşyk maşgalalarda ret edilmegi ýeňip geçmek üçin söýgi we wepalylyk möhümdir. Öýüňizdäki başgalara guýanyňyzda, Hudaýdan ikiňiziňem doldurmagyňyzy soraň.