Ene-ata

choronawirus hakda çagalaryňyz bilen gürleşmek

COVID-19 ýapylmagy dowam edýärkä, çagalarymyz bilen dowam edýän gepleşikleriň hökmanydygyna düşündik. Emma ilki bilen biri-birimiz bilen gürleşmeli bolduk.

Biziň ýaly bir zat bolsaňyz, mekdepleriň ýapylan güni, çagalaryňyz bilen koronawirus hakda gürleşmek hakda kän pikir etmediňiz.

Maňa ýalňyş düşünmäň; çagalarymyz bu hakda bilýärdiler. Roomaşaýyş otagyndan geçip barýarka habar ýazgylaryny eşitdiler. Mekdepde gürleşiň. Ene-atanyň gepleşikleri. Emma, ​​bar bolan we eşidýän zatlary hakda gürleşmek üçin olary oturmak üçin öňdengörüjiligimiz ýokdy.

Iň bärkisi, günortan azyk dükanyna çenli.

Uzyn hatarda durdum, 7 ýaşly çagam meniň tarapymy basdy. Aladalary töweregindäki ulularyň bilmeýän sözlerinde aladalanýardy (COVID näme?). Olaryň gorkusy mawy gözlerinde şöhlelendi.

Hemmeler hajathana kagyzynyň iň soňky kagyzlaryny gözläp ýörkäler (ýalan sözlemez – iň gowy görýän kofämiň iň soňky haltasy üçin birini düşürerdim), diňe öýümi däl, çagalarymyzy has gowy taýýarlamazlygy üçin özümi atdym.

Nowöne indi birnäçe gün geçdik. COVID-19 bilen baglanyşykly gepleşiklerde kemçilik ýok: “sosial aralykda” saglyk, ene-atalaryň ikisi bilen öýde bilim almak hem doly işleýär (bu owadan däl) we bu global çak edilýän dowamlylyk krizisi.

Çagalarymyzyň bir oturmak gepleşiginiň zerur däldigine düşündik. Bize dowamly söhbetdeşlik gerek.

Koronawirus hakda çagalaryňyz bilen gürleşmek

Bu ene-atanyň kyn günleriniň biri, şeýlemi? Men çagalarymyň tebigy goragçysy. Şonuň üçin gözegçilikden daşardaky islendik zat aýratyn kyn. Godöne Hudaýyň hiç haçan hakykatdanam gözegçilik edip bilmeýändigimi ýatlatmak üçin bu ýagdaýy ulanýandygyny duýup bilerin.

Ol edýär.

Beýleki bir tarapdan, adamym tebigy taýdan baştutan, goraýjy we taýyn bolmaga berk ynanýan adam. Munuň ýaly döwürlerde, Hudaýyň Joşy ýaratandygy üçin aýratyn minnetdar. Maşgalasynyň howpsuzlygy onuň iň uly aladasydygyny bilýärin.

Emma çagalarymyz häzirki wagtda ikimize-de aşa duýgur goragçy we taýýar lider gerek. Bu mowzuga çagalarymyz bilen nähili çemeleşjekdigimizi çözmek möhümdir. Näme paýlaşarys, näme etmeris we hatda käbir maglumatlary nädip aýdýarys. (Maslahat: Hudaý sizi we ýanýoldaşyňyzy bu gezek hem iň oňat gabat getirdi.)

Sebäbi çagalara ejemden bir zat eşitmäge kömek etmeýär (COVID-19 sowuk, bal üçin başga bir söz. Kukiler isleýärsiňizmi?), Kakamyň habary bolsa düýbünden başga (Zombie apokalypsi hakda bu teoriýalary eşitdiňizmi? ).

Şonuň üçin durmuşa çykan bolsaňyz, ilki bilen ýanýoldaşyňyz bilen baglanyşyň. Ondan soň, çagalaryňyz bilen koronawirus hakda gürleşmäge ýakynlaşanyňyzda başga-da birnäçe zady göz öňünde tutuň.

Gepleşikleri ýaşa görä dowam etdiriň.

Çagalarymyz alty ýyl aralykda. Olaryň dolandyryp biljek maglumat derejesi birmeňzeş däl. Kiçijik çagalar bilen az zat köp. Olderöne uly ýaşly çagalar bilenem, indiki tapgyra çykmazdan ozal bilýän zatlaryny gaýtadan işlemäge rugsat beriň. Islendik ýaş topary bilen, Mukaddes .azgyda özüňiziň bilýän äheňiňizi kesgitleýän maglumatlaryň haýal damjasyna serediň: ynam, sahylyk, ejizleri goramak. Çagalarymyz öz pikirlerini bizden alýarlar.

Başlamak üçin gowy ýer, eýýäm eşiden zatlaryny soramakdyr. Son köplenç beýleki birinji synp okuwçylarynyň aljyraňňy pikirlerini paýlaşdy. Elbetde, onuň bilen geçiren gepleşiklerimiziň köpüsi nädogry maglumatlary aýyrdy. Dogrusyny aýtsak, bu hakda gürleşmesek, ol muny gozgamaýar.

13öne 13 ýaşly çagamyz mekdepde we dostlarymyz bilen söhbetdeşliklerden nämeleriň bolup geçýändigine has gowy düşünýärdi. Kämillik ýaşyna ýetenligi we ony ululyga taýýarlamagyň zerurlygy sebäpli, bilýänlerimiziň köpüsini paýlaşýarys – henizem myş-myşlaryň ýok edilmegi.

Elbetde, bu her bir maşgala üçin birmeňzeş bolmaz. Çagalaryňyzy iň gowy bilýärsiňiz. Ageaşyny we kämillik derejesini göz öňünde tutup, paýlaşmak üçin näme rahat duýýarsyňyz?

Mediýa elýeterliligini çäklendirmegi göz öňünde tutuň

Uly adamlar üçin aladaly bolsa-da, soňky çäklendirmeleriň goşulmagy çagalarymyz üçin has gorkunç bolup biler. Mekdepler we ybadathanalar ýapyk. Halaýan işleri ýatyryldy. Habarda hajathana kagyzlarynyň, çüýşeli suwlaryň, konserwirlenen gök önümleriň ýetmezçiligi habar berildi. (Gyzym: “Ejem kofe içýänçä, gowy bolarys” diýse-de)

Degişmelere (ekipa .ymyň iň gowy görýän strategiýasy) garamazdan, bu çagalar üçin uly gorky döredip biler. Çagalaryňyz bilen koronawirus hakda gürleşýän bolmak isleseňiz, daşarky habar beriş serişdelerinden täsirini çäklendiriň.

Soraglara açyk boluň

Çagalaryň bu dünýäni duýmak üçin ýeke-täk gurallaryndan biri soraglar arkaly. Sorasynlar. Thehli jogaplary bilmeseňiz, gowy bolar. Emma muny boýun almaga taýyn boluň.

Häzirki wagtda “näme bolsa” dünýäsinde ýaşaýarys. Köp maglumatlaryň we çözgütleriň elimizde elýeterli bolan medeniýeti üçin, gaty gowy bilmezligimizi ýa-da ýokdugymyzy kabul etmeris.

Çagalaryňyza sabyrlylygyň manysyny görkeziň. Näme edip biljekdigiňize jogap beriň, ýöne häzirlikçe hemme jogaplaryň bolmazlygyna garaşyň.

Ynamyňyzyň nirede galýandygyny ýada salyň

Gülkünç zat. Korona sözi latynça “täç” diýmekdir. Bu nejis wirus, mikroskopda görüp bilýän uzaga çekýän tüpeňler üçin atlandyryldy.

Biz täjimize ynanýarys, ýöne bu ylym däl.

Everythinghli zatdan gorkup, häzirki wagtda gözegçilikden çykmak aňsat bolar. Düýn gyzym ikimiz ýatmazdan ozal gözümizi açyp, ikimiziň özümizi nähili duýýandygymyz hakda gürleşdik.

Emma hakykat, bu diňe biziň ygtyýarymyzdan.

Edil şu wagt 1 Petrus 5: 6-7-ni ýatda saklaýaryn: “Şonuň üçin Hudaýyň gudratly eli bilen özüňizi kiçeldiň, wagtynda sizi beýgeldip, ähli aladalaryňyzy oňa atar, sebäbi ol size alada edýär. . “

Çagalarymyz, özümizi kiçeldip, Hudaýa ýapyşmagymyzy we zatlar gözegçilikden çykanda doly ynanmagymyzy görmelidirler. Sebäbi Onuň bize alada edýändigine ynananymyzda, olar hem oňa ynanýarlar.

Şeýlelik bilen, iň soňky tapgyra garaşýan wagtymyz, kran suwumyzy käselerden içip (aljyraňňylyk bilen) içip otyrkam, adamym ikimiz özümize we çagalarymyzy ýada salýarys – Hudaý muny aldy. Munuň netijesini eýýäm gördi we bu wagty biziň peýdamyz üçin ulanýandygyny bilýäris (Rimliler 8:28).

Eger şu hepde çagalaryňyz bilen koronawirus hakda gürleşmegi meýilleşdirýän bolsaňyz, Hudaýyň tükeniksiz gowulyk üpjünçiliginden başlaň.