Garyşyk maşgala

Garyşyk maşgalada eneleriň söweşi

Öweý ejäniň we biologiki enäniň dünýägaraýyşlaryny görmek barada maslahat.

Sara meniň maslahat otagyma geleninde gaty ýitdi. Ol täze öweý ene bolup, 7 ýaşly öweý gyzy Kameronyň durmuşynda oýnaýan roly barada alada edýärdi.

Mekdepdäki çärelerine gatnaşdy, synp otagynda kömek etdi we sport bilen meşgullandy. Ejesi Rebekka näme üçin beýle ret edilendigine düşünmedi. Sara Rebekkanyň özüne gödek we gaharlydygyna gaharlandy, esasanam Kameron üçin eden zatlaryndan soň.

Rebekanyň bu ssenariýadaky tejribesi başgaçarakdy. Kameron ýekeje oglydy we ýanynda bolmadyk günlerinde ony gaty küýseýärdi. Gündelik mekdep durmuşyna we okuwdan daşary çärelere çuňňur gatnaşyp, çagalygyndan mümkin boldugyça lezzet almagy ýüregine düwdi.

Kameronyň söýgüsi üçin bäsleşýän ýaly görünýän başga bir aýalyň göwnüne degdi. Gatnaşan her bir aýratyn çäresinde Sara hem bardy, Kameron bilen gymmatly ýatlamalaryny suratlandyrdy we olaryň hemmesi üçin oňaýsyz gurşaw döretdi.

Ejeleriň söweşi

Sara bilen Rebekkanyň ikisine-de ýagdaýa dogry garaýyşlar bar. Öweý ene we biologiki ene hökmünde men iki tarapyňam agyrysyny we ortada tutulan çagalaryň göreşini özüm bilýärin.

Köplenç, her hekaýanyň diňe bir tarapynyň beýleki tarapyň zyýanly ýa-da zyýanlydygyny subut edýän subutnamalar bilen eşidýärin. “Narkist”, “ýokary dawa” we “serhet ýakasy” adalgalarynyň gaty daş-töweregine atylýandygyny eşitdim. Aslynda, köp adam başga birine we başdan geçirenlerine düşünmek üçin ýeterlik güýç sarp etmeýär.

Geliň, biraz wagt alalyň we her bir aýalyň bu tebigy däl söweşde başdan geçirýänleri barada düşünje bereliň.

Hekaýanyň öweý tarapy

Öweý ejäniň garyşyk maşgalalarda aýratyn kyn roly bar, göreşine az adam düşünip biler. Ol dünýä inmedik çagalara terbiýe bermeli we olara ideg etmeli, ýöne şol bir wagtyň özünde adamsynyň maşgalasyny ele alan çozuşçy hökmünde görülýär. Disneý filmleriniň köpüsinde bolşy ýaly, köplenç kemsidilýär we gahryman hökmünde görkezilýär. Öweý öweý çagalaryna ejesi we olary özleri ýaly söýmegi, şeýle hem “ýerini bilmek” we aşa enelik bolmazlygy garaşylýar.

Öweý ejäniň maşgalasyndaky işini bilmek bulaşyk we tolgundyryjy bolup biler. Köplenç gündelik gurban söýgüsi üçin oňa baha berilmeýär. Öweý öweý gyzlaryny ýuwýar, iýmitlendirýär, öýleri üçin girdeji gazanmak üçin işleýär, gyzykly dynç alyşlara çykýar, gowy geýnendiklerine we saçlarynyň mekdebe gowy görünýändigine göz ýetirýär. Şeýle-de bolsa, käwagt ejelerinden gahar, ynamsyzlyk we gahar-gazap bilen ýüzbe-ýüz bolýar.

Gynansagam, öweý çagalar köplenç wepalylygynyň ýyrtylýan ýerine goýulýar. Öweý ejesini söýmekde özlerini günäkär hasaplaýarlar, sebäbi bu ejelerine dönüklik edýär. Bu waka ýüze çykanda, öweý ejäniň söýmäge synanyşýan çagalary oňa garşy gahar-gazap görkezip bilerler.

Biologiki ene ýok bolsa-da, öweý eje kämil ene ideýasy bilen bäsleşýän ýaly duýup biler. Bu, hatda iň güýçli zenany-da durmuş kararlaryny soramaga we birnäçe gün polotensany zyňmaga çagyryp, gaty gynandyryjy bolup biler.

Biologiki enäniň tarapy

Biologiki enäniň ýagdaýyna-da düşünýärin. Çagalaryny öňki aýaly durmuşa çykmagy saýlan aýal bilen paýlaşmak isleýän ene bilen entek gürleşmeli däl.

Bu eneler çagalarynyň gündelik tejribelerinden hiç birini sypdyrmak islemeýärler, olaryň emosional we fiziki taýdan ösmegine we ösmegine syn edýärler. Dokuz aýlap başga bir aýalyň şol çaganyň ömrüniň ýarysyna “eje” bolmak islegi bilen göwresinde çaga götermediler. Elbetde, hiç bir ene her hepde birnäçe günläp çagalaryndan daşda durmaga we durmuşlaryndan daşlaşmaga mejbur edilmek islemeýär.

Aýal-gyzlar deňeşdirilişi ýaly göreşýärler, şonuň üçin öz çagalarynyň eneligini başga biriniňki bilen deňeşdirip biljekdigini pikir etmek düýbünden täze bir alada. Hudaý aýallary çagalarynyň diňe 50-70 göterimini terbiýelemek üçin ýaratmady. Bu çylşyrymly maşgala ulgamyndaky her bir adam üçin özüni oňaýsyz we tebigy däl duýýar.

Şonuň üçin iki tarapdaky enelere, size has rahatlyk bermek üçin birnäçe maslahat.

Öweý enelere maslahat

Gadyrly öweý ene, öz öýüňizde bolmak isleýän ene bolmagyňyza üns beriň. Backöne yza çekiň we biologiki enäniň öýüniň daşynda öz territoriýasyna eýe bolmagyna rugsat beriň. Bu size sebäp bolup biljek zyýan ýa-da göwnüňizden turmagyň ýoluny tapyň. Belki, goldaw üçin beýleki öweý ejeler bilen gürleşip bilersiňiz ýa-da güýjüňizi doly wagtlaýyn ideg edip boljak zada sarp edip bilersiňiz.

Garyşyk maşgalaňyza ýadawlygyň we gahar-gazabyň köp bolmagynyň öňüni almak üçin özüňizi ideg ediň. Haçan-da biologiki ene kyn ýa-da gapma-garşylykly görünse, onuň göreşine, öweý öweý çagalaryna-da düşünmäge synanyşyň.

Bu sen hakda däl-de, döwülen maşgala ulgamy bilen tebigy ýagdaýda ýüze çykýan stres hakda. Situationagdaýa gözegçilik etmegi goýsaňyz, sagdyn çäkleri öwrenseňiz we özüňize has köp üns berseňiz, has köp erkinlik we rahatlyk başdan geçirersiňiz.

Öweý çagalaryňyzyň ejesi gatnaşmasa ýa-da gatnaşmasa, çagalaryň näçe uzakda bolsa-da, tebigy ýagdaýda ejelerine wepaly boljakdygyna düşüniň. Olara hiç hili setir berilmedik berk enäniň gowy mysalyny görkeziň. Olar bilen ýakyn gatnaşyk gurmagyň gaty uzaga çekjekdigine garaşyň we öweý öweý çagalaryňyz söýgiňize jogap bermese-de, size henizem çuňňur mätäçdigini ýadyňyzdan çykarmaň.

Biologiki enelere maslahat

Öňki ýanýoldaşyňyz ýa-da aýaly bilen iş salyşanyňyzda çagalary birinji ýerde goýuň. Elmydama çagalaryň iň gowy gyzyklanmasy hakda pikir edip, öz göwnüňize degen we gaharly hereket etmän, çagalar üçin iň gowusyny aýdyň we ediň.

Hiç haçan çagalaryňyzy söweşleriň ortasyna goýmaň ýa-da beýleki maşgalasy baradaky negatiw pikirleriňizi we duýgularyňyzy olara goýmaň. Bu, aýrylyşmakda hemme zatdan beter çagalary gynandyrýar.

Çagalaryňyzyň kämahal aýagyňyzy basýan öweý ejesi bar bolsa, biraz wagt duruň. Çagalaryňyzyň beýleki öýlerinde ene keşbi tarapyndan gowy görülýändigi we ideg edilýändigi üçin minnetdar boluň.

Adatça gowy diýýän bolsa-da, çagalaryňyza gowy eje bolmaga synanyşanda, göwnüňize degip biler. Theöne gözelligi synap görüň we ýagdaýyň çylşyrymlydygyna garamazdan, çagalaryňyzy söýýän we durmuşyna guýýan iki maşgalanyň bardygyny görüň.

Aýna seredýärin

Sara we Rebekka ikisi hem öz ýagdaýlaryna goşan goşantlaryna seretmeli we birek-biregiň nukdaýnazaryny tanamalydy. Şeýle etmek bilen, öz hereketlerini we pikirlerini has gowy dolandyryp, stres derejelerine has köp gözegçilik edip bildiler. Bu, ikisine-de has rahatlyk getirdi, bu Kamerona-da oňyn täsir etdi.

Garyşyk maşgala durmuşy hakykatdanam kyn syýahat bolup biler, ýöne bu hem gaty peýdaly bolup biler. Iki sany oňyn we söýgüli öýde ulalýan oňat sazlanan çagalaryň şatlygyny döredip biler.