Nika

Öýlenmezden ozal: Bilmeli däl 5 zadyňyz

Written by Margaret P Holman

Öýlenmezden ozal, durmuş gurmaga aşa taýyn diýip pikir etdim. Yearöne köp ýyllaryň dowamynda nikany öňünden aýdyp bolmajakdygyny gördüm.

Fransuz ýazyjysy Kolette täze gelniň bu hyjuwly gapma-garşylykly pikirlerini ele aldy: “Şol toý gijesinden bir gün soň, müň mil aralygy, çukur we açyş we düzedip bolmajak metamorfoz meni bir gün öňünden aýyrdy. Nikanyň sizi nähili üýtgedýändigini surata alýar. Näme-de bolsa, durmuş gurmazdan ozal bir adam, ertesi gün başga bir adam. Üýtgeşme haýal däl, ýöne dessine we hemişelik.

Şuňa meňzeş bal aýy ylhamy ýadymda. Nika ministrliginiň ýazyjysy hökmünde, durmuş gurmazdan ozal gaty taýyn diýip pikir etdim. Marriageöne durmuş gurmak, ýanýoldaşym we özüm hakda gowy we erbet zatlary ýüze çykardy. Yllaryň dowamynda nikanyň içgysgynç we tolgundyryjy, tragiki we mukaddes bolandygyny gördüm.

Oneöne bir zat däl – öňünden aýdyp bolar.

Durmuşa çykmazdan ozal bilmeli däl zadyňyz

Bu, “taýyn” bolýançaňyz, nikany terk etmegiň geň tarapy. Hawa, ýaş jübütleriň iman däpleri, geçmişi we garaşmalary ýaly ara alyp maslahatlaşmak üçin akylly mowzuklary bar. Manyöne köp aladalary ýeňip geçip bolar.

Ine, durmuşa çykmazdan ozal bilmeli däl bäş zadyňyz:

  1. Janym ýanýoldaşyma duşanymda nädip bilerin?

Injil “ýoldaşlara” ýüzlenmeýär. Şeýle-de bolsa, durmuşda ruh baglanyşygy awtomatiki bolýar. Isa muny şeýle diýdi: ““ Ikisi bir ten bolar ”… Şonuň üçin Hudaýyň birleşen zady, adam aýrylmasyn” (Markus 10: 8-9).

Justöne ruhlaryňyzyň birleşmegi nikanyň aňsatdygyny aňlatmaýar. Zähmet we inçe düzmek gerek, ýöne bu bahanyň bir bölegi. “Souloldaş”, bilgeşleýin we doga-dileg edýän adam.

  1. Men durmuşa çykmaga taýynmy?

Iş 12: 12-de: “Paýhas garrylar bilen, günüň dowamynda düşünmekdir” diýilýär. Hakykat, taýynlyk zerur bolsa hiç kim durmuşa çykmazdy. Tejribäniň özi mugallymdyr.

Adam uçar uçmak boýunça sapak alyp biler, ýöne şol adam howada çykýança, hakykatdanam uçarman bolmaga taýynmy? Nika hem edil şonuň ýaly.

Durmuşa howp salýan keselden we ýitgi gorkusyndan kim taýyn? Iki medeniýetiň çökmegine we başga biriniň peýdasyna öz islegleriňizi terk etmegiň emosional başagaýlygyna kim taýyn? Näçe okuwyňyz bolsa-da, hiç kim muňa taýyn däl.

  1. Arzuwlarymy amala aşyrdymmy?

Köp adamlar çelek sanawynyň köpüsini kesip ýa-da durmuşa çykmazdan ozal karýerasyny çözmek isläp bilerler. Emma çelek sanawlary ösýär, hiç haçan “gutarmaýar”. Karýerany öňünden aýdyp bolmaýar.

Nikany durmuşyň soňy hökmünde görmegiň ýerine, durmuş gurýan gözellik hakda pikir ediň. Süleýmanyň pähimleri 31: 10-11: “Tapyp biljek ajaýyp aýal? Ol şaý-seplerden has gymmatlydyr. Adamsynyň ýüregi oňa bil baglaýar we gazanjy bolmaz “. Meniň üçin kanagatlanarly durmuş ýaly bolup görünýär!

  1. Men maddy taýdan taýynmy?

Ortaça ýaş jübüt üçin gysga jogap “ýok”. Emma bu gowy! Ben Franklin: “Pul henizem adamy bagtly etmedi, şeýle hem bolmaz. … Adam näçe köp bolsa, şonça-da köp isleýär. ”

Mekdep karzy, awtoulag karzy, kredit kartoçkasy we az tygşytlamak mümkin. Elbetde, bu nika täsir edýän meseleler we toýdan öň ara alnyp maslahatlaşylmaly. Aöne karzy dolandyrmak meýilnamasyna eýerip, sagdyn maliýe amallaryny ösdürseňiz, nika baýlyk bolup biler. Kanagatlylygy öwreniň we islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin Hudaýa bil baglaň.

  1. partneroldaşym ikimiz jyns we içerde gabat gelýärmi?

Bu köplenç bilelikde hereket etmek üçin berilýär. Emma bilelikde ýaşamak gatnaşyklara zyýanly. 2018-nji ýylyň oktýabr aýynda “Nika we maşgala” Journalurnaly bilelikde ýaşamagyň aýrylyşmak bilen baglanyşyklydygyny habar berdi. Bu netije bermeýär, sebäbi bir ýazyjynyň aýdyşy ýaly: “[Bilelikde ýaşaýanlar] hiç hili borçnamasyz kärendeçiler ýaly ýaşaýarlar …” Bilelikde ýaşamak nika bilen deň däl.

Onda utgaşyklyk näme? Asyrlar boýy jübütler, hatda tejribesiz hem jyns we rollary nädip işlemelidigini bildiler. Bu ýerde gürleşmegi we eglişik etmegi öwrenýärsiňiz. Gepleşikleriň üsti bilen haýsy nikany isleýändigiňize karar berersiňiz. Birek-biregi söýýän we hormatlanýan zatlary bilelikde kesgitleýärsiňiz.

Hebrewsewreýler 13: 4-de: “Nika hemmeleriň arasynda hormat goýulsyn we nika düşegi hapalanmasyn …” Jynsy gatnaşyklary nikalaşmak üçin däl-de, has gowudygy üçin tygşytlaň.

Durmuşa çykmazdan ozal hemme zady bilmersiňiz

Dogrymy aýtsam, hiç hili taýýarlyk gowy nikany kepillendirip bilmez. Soraglaryňyza jogap bolup bilmez. Başarsalar-da, durmuşyň garaşylmadyk ýagdaýda üýtgemegi bar.

Iň oňat taýýarlyk, Hudaýa ýakyn durmak we doga etmek we Onuň sözi hakda yzygiderli oýlanmakdyr. Şonda garaşylmadyk söweşleri başararsyňyz we hatda umyt we şatlyk ruhuny saklarsyňyz.