Garyşyk maşgala

Garyşyk maşgalalarda maliýe çäklerini kesgitlemek

Written by Margaret P Holman

Garyşyk maşgala jübütleri, pul meselesini ara alyp maslahatlaşyp, pikir alyşanda köp kynçylyklardan gaça durýarlar.

Ene-ataly öýüň düýbi esasan ene-ata gatnaşyklarydyr. Toýdan soň garyşyk maşgala är-aýalyň töwereginde täze binýat döredýär. Bu möhüm serhet çalşygy, köplenç maşgala düzgünlerine, gündelik işlerine, maliýe meýilnamalaryna we şol üýtgeşmeler bilen maşgala streslerine sebäp bolýar.

Bu üýtgeşmeleri ilki är-aýal hökmünde bilelikde ara alyp maslahatlaşmagyňyz, soňra bolsa maşgalaňyzyň galan agzalary bilen raýdaşlykda habarlaşmagyňyz möhümdir. Bu, täze ene-atalar toparynyň bir bölegi hökmünde öweý ene-atany güýçlendirmek bilen bir hatarda, maşgalaňyzy goramaga we berkitmäge hyzmat edýär.

Çagalar bilen pul araçäkleri

Serjio ýeke kakasy hökmünde çagalaryna haýyş edenlerinde elmydama pul bermäge taýýardy. Aslynda, puluň haçan sarp edilendigini we nämä sarp ediljekdigini kesgitlediler. Bu çynlakaý ene-atanyň araçäk meselesidir. Has düşnükli bolar ýaly, Serjionyň çagalarynda rugsat soraýandyklary üçin kynçylyk çekmeýär; Serjio ýok diýmezligi üçin edýär.

Öýlenensoň, Serjio we aýaly çagalara (onuň we olaryňky) näçeräk pul bermelidigini, şeýle hem näçe gezek we haýsy şertlerde pul bermelidigini kesgitlemeli. Soň bolsa, çäk ýetende ýok diýmeli.

Seröne Serjio aýaly bilen bu meseläni ara alyp maslahatlaşmakdan ýüz öwürse ýa-da serhetleri kesgitlemäge razy bolsa, soň bolsa bu zatlary ýerine ýetirmese näme etmeli? Serjionyň aýaly, hakykatdanam özüne möhüm bolan zat barada: parahatçylygy goramak we çagalarynyň isleglerini kanagatlandyrmak, hatda şahsy maliýe we nikalaşmak meselesinde-de beýanat berjekdigini çaklaýar.

Serjionyň nikasyndan öň ene-atanyň araçäk meselesi, indi gatnaşyklaryny we täze maşgalasynyň baglanyşyk ukybyny bozýan maşgala araçäk meselesi.

Öňki är-aýal bilen pul araçäkleri

Öňki ýanýoldaşyny öz içine alýan başga bir meselä seredeliň. Wiktor uly maliýe şertnamalary bilen yzygiderli gepleşik geçirýän üstünlikli telekeçi. Divorceöne aýrylyşaly bäri öňki aýaly bilen iýmitlenýär. Dawa-jenjeliň öňüni almak üçin, aýrylyşmak karary bilen talap edilýäninden has köp wagt we pul bermäge razy boldy.

Soňra jedellerden gorkmaýan, üstünlikli geňeşçi Felikýa bilen durmuş gurdy. Wiktor we Felikýa maliýe serişdelerini dolandyrjakdygy barada ylalaşdylar.

Kitaplara sereden badyna Wiktoryň öňki adamsyna mundan beýläk her aý goşmaça pul bermejekdiklerini aýtdy. Felikýa diňe täze maşgalasyna pullaryny has gowy dolandyryjy bolmaga kömek etmek isleýärdi we çäklendirmeleriň kesgitlenmegi Wiktoryň çagalaryna-da şeýle etmegi öwrenmäge kömek ederdi.

Bu karar, ene-atanyň gatnaşygy, Wiktor we Felikýanyň nikasy we Felikýanyň täze öweý çagalary bilen gatnaşygy, ilki bilen ejesiniň tarapyny eşiden tolkunlary iberdi.

Aragatnaşyk möhümdir

Biziň nukdaýnazarymyzdan bu ýerde ilkinji mesele Wiktor bilen Felikýanyň zatlar üçin tölemegi azaltmalydygy ýa-da däldigi däl-de, Felikýanyň Wiktor bilen ýagdaýy ara alyp maslahatlaşmazdan hereket edendigi. Maliýe meýilnamalaşdyrylyşynyň akylly öweý maşgala gollanmasy atly kitabymyzda Wiktor we Felikýa ýaly jübütleriň üýtgeşmeleri nähili durmuşa geçirjekdiklerini bilelikde çözmelidigini teklip edýäris.

Elbetde, Felikýa iki tarapdanam maliýe meselesinde güýçli duýgularyň boljakdygyny we göz öňünde tutmaly köp gatlaklaryň bolmalydygyny görmelidi. Näme etmelidigi barada ylalaşmazdan we üýtgeşmeleri bilelikde amala aşyrmak üçin batyrlyk we rehimdarlyk tapmazdan ozal köp sanly söhbetdeşlik bolup biler.

Näme gerek bolsa-da, agzybirligi tapmak synanyşyklara mynasyp bolar, sebäbi bu olaryň täze, gowşak nikasyny, ene-atasy we öweý ene-atasy we öýüniň düýbüni tutar.

Gözegçilik edip bolmaýan ýagdaýlar

Bir mesele öňki är-aýal, çagalar ýa-da giň maşgala agzasy bilen baglanyşyklymy, mydama öz otagyňyza granat zyňjak kararlara garaşyp bilmersiňiz. Dolandyryp bilmeýän adamlar we ýagdaýlar bar. Gowy niýetlere garamazdan ýalňyşlyklar bolýar.

Yourselföne özüňizi kesişýän araçäklere duçar bolsaňyz, derrew ýanýoldaşyňyz bilen birleşmek üçin yza çekiň, ýagdaýa gorky goşýan aşakdaky meseleleri kesgitläň we agzybirligi nädip tapmalydygy barada gürleşip başlaň. Soňra üýtgeşmeden ejir çeken maşgaladaky başga birine gaýdyp geliň we geljekde nämä garaşmalydygyny aýdanyňyzda gapdalynda duruň.