Nika

Spouseoldaşyňyz bilen tomus dynç alyşy gerekmi? 8 pikir

Written by Margaret P Holman

Spouseoldaşyňyz bilen tomus kanikulyna ýetmek, ýöne näme etmelidigini ýa-da nirä gitmelidigini bilenokmy? Ine, söýgiňiz bilen gutulmak üçin sekiz döredijilik pikiri.

Spouseoldaşyňyz bilen tomus kanikuly üçin agyrýarsyňyzmy? Çagalardan, işden we öýden azajyk nikalaşmak üçin gözleg geçirmek üçin wagt barmy?

Birnäçe aýlap aw awlap, öýlerimiziň göwnünden turýanlardan has köp zady gördük. Men sen hakda bilmeýärin, ýöne senenamaňyza “Dynç alyş” çyzgyly, tegelek we gyzyl reňkde ýazylmagy meni diýseň begendirýär.

Aslynda gülkünç görnüş.

Indi ýanýoldaşyňyz bilen romantiki tanyşlyk hakda pikir etmek isleýärin, sizi hem azajyk (ýa-da köp) gyzyklandyrýar.

Şeýle-de bolsa, mümkinçilikler çäklidir. Halkara syýahat iň gowy jedelimiz däl bolsa gerek. Gezelençler şübheli. Şeýle hem, şahsy çäklendirmelerimiz bolup biler – bu özümiziň ýa-da ýakyn adamymyzyň saglygy, iş ýitirilmegi ýa-da uzak wagtlap dowam edýän sosial çäklendirmeler.

Maybeöne, belki, azajyk döredijilik bilen, diňe siz we söýgiňiz bilen tomus dynç alyşy mümkin.

Ine, tomusda romantiki dynç almak üçin sekiz pikir. Belki biri seýilgähiňize çykar!

  1. Tomus dynç alyşyňyzy ýolda ulagda alyň.

Hakykatdanam bilelikde “setden” çykyň. Tigirli jaýda, sizi kesjek ýa-da nahar otagyny paýlaşjak adam ýok. Islän ýeriňize syýahat edip, bölünmedik hil wagtyny bilelikde lezzet alyp bilersiňiz.

Eger özüňizde ýok bolsa (we dostuňyzdan karz alyp bilmeseňiz), sebitiňizdäki “RV kärendelerini” çalt internetde gözlemek köp sanly saýlamany döreder, köpüsi ajaýyp myhmanhananyň gündelik bahasyndan arzan.

  1. Dynç alyş syýahaty bilen ajaýyp açyk meýdana çykyň.

Dynç alyşyň kaşaň bolmalydygyny kim aýdýar? Eger RV býudjetiňizden çykmasa, adaty bir çadyr satyn alyň ýa-da karz alyň.

Tokaýyň, plýa beachyň, daglaryň golaýyndaky düşelge ýerlerini gözden geçiriň ýa-da howlyňyzda düşelge guruň. (Şeýle hem, bir jaý kireýine almak gyzykly bolup biler diýip eşitdim.) Stateerli döwlet seýilgähleriňiziň haýsy jaýlary hödürleýändigini görüň.

  1. awayerli bolmak bilen gitiň.

Belki, öz şäheriňizde açyk görnüşden gizlenen düşek we ertirlik nahary bar. Ora-da ajaýyp myhmanhana tomus kanikuly üçin has köp stil bolsa, öň hiç wagt galmadyk ýeriňizi tapyň.

Has gowusy, halaýan ýubileý ýeriňize täzeden göz aýlaň. Ora-da ştatyňyzda “romantik dynç alyş” üçin çalt gözläň.

  1. Deňiz kenaryndaky jaýy, köl jaýyny ýa-da kabinany kärendesine alyň.

Belki, maşgala agzalaryňyz ýa-da mähriban dostlaryňyz bar, dynç alyş öýüne karz bermekden has köp. Ora-da uçuşlary ýaly arzan bolsa, näme üçin hemişe baryp görmek isleýän ştatyňyza syýahat etmeli däl?

Jaý ýa-da kondony kärendesine almak köplenç myhmanhanadan arzan. Esasanam aşhana ýerinden peýdalanýan bolsaňyz. Aöne tutuş emlägi kärendesine almak mümkin däl bolsa, çykdajylary bir ýa-da iki jübüt bilen bölmek barada pikir ediň.

  1. Mümkin boldugyça köp milli seýilgählere syýahat ediň.

Bu açyk howada açyş üçin iň amatly pursat. Milli seýilgähleri ​​açmak üçin “pasport” satyn alyp biljekdigiňizi bilýärdiňizmi? Her seýilgäh baranyňyzda kitabyňyza möhür basar. Öz ştatyňyz başlamak üçin ajaýyp ýerdir.

Haýsy seýilgähleriň açylandygyny barlaň.

  1. Jaýyňyzy dostuňyz bilen çalyşyň.

Baýram filmini gördüňizmi? Iki ýürekli aýal, biri Los-An Angeleseles köşgi, beýlekisi kottej, Täze ýyl üçin söwda öýleri.

Olardan bir zat alyp, tomus kanikulyny başga biriniň öýünde geçiren bolsaň näme? Nätanyş adamyň öýi bolmaly däl, oýun oýnaýan bolsaňyz, ony ýeňilleşdirjek saýtlar bar. Esasanam gyjyndyrýan görnüşleriňiziň üýtgemegi bolsa, dostuňyzyň birnäçe günläp öý çalşmak isleýändigini ýa-da ýokdugyny soraň. Soňra şäherleriniň haýsy romantik saýtlary hödürleýändigini öwreniň.

  1. Dynç alyş seýilgähine çykyň, olar diňe çagalar üçin däl.

Disneý dünýäsiniň iýul aýynyň ortalarynda açyljakdygyny eşitdiňizmi? Disneý bilen birlikde islendik tomus kanikuly meniň kitabymda uly ýeňiş. Emma Disneýiň bahalary jadyly görnüşi däl-de, aýlanýan ýyldyzlary görmäge mejbur etse, başga-da birnäçe dynç alyş seýilgähleri ​​hem gapylaryny açmagy meýilleşdirýärler.

Size henizem sosial aralyk we maska ​​goragyny saklamalydygyny ýadyňyzdan çykarmaň. Bilet satyn almazdan ozal ýanýoldaşyňyz bilen meýilnama geçiň. Töwekgelçilikleriň ikisinde-de bardygyňyza göz ýetiriň.

  1. awayelkenli…

Suwuň üstünde bolmak tomsuň şatlyklaryndan biridir, şeýlemi? Lander gulply bolmagyň ýerine tomus dynç alyşyňyzy tolkunlara urmagy göz öňünde tutuň.

Kölüň golaýynda ýaşaýarsyňyzmy? Öý gämisini ýa-da lykia gämisini kärendesine alyň. Aýlagda ýaşaýarsyňyzmy? Deňiz ýelkenli gämi ekspedisiýasyna gatnaşyň. Ora-da derýa ýakynrak bolsaňyz gerek? Kanoe münüň. Näme etseňizem, söýgiňiz bilen birlikde ýüzüp barýarkaňyz, soňky birnäçe aýyň aladalary ýüzsün.

Tomusky romantik dynç alyş, fiziki we maddy kynçylyklary göz öňünde tutup, käbir döredijilik talap edip bilse-de, durmuş gurmagyňy we ýatdan çykmajak dynç alyşdan lezzet almagyň köp usuly bar. Romantiki “gutulmak” ýaly zatlaryň hemmesi çagalary ýyldyzlaryň aşagyndaky ýorgan-düşekde doňdurylan pitsadan lezzet alýan wagtyňyz çagalary enäniň ejesine iberýär.

Mundan başga-da, birnäçe aýlap gaçybatalga bereniňizden soň, azajyk boş durmak diňe size gerek nika bejergisi bolup biler.