Baýramçylyklar

Stressi ýeňilleşdiriň Bu Ro Christmasdestwo

Mukaddes günleri asuda günler etmegiň ýedi usuly.

Baýramçylyk sanawymda başlamak üçin köçeleri urýardym. Ro Christmasdestwo söwdasynyň köplenç döredýän manysyzlygyndan gorkmak, bu jennetiň gymmatly sowgady – Isa Mesihiň janyny aýaman bermegiň we bellemegiň ähmiýetine ünsi jemlemeli pursat boldy.

Muňa derek, az pul we az wagt bilen ylgaýardym, maddy isleglerini kanagatlandyryp, söýýän adamlarymyza iň soňky bagt we rahatlyk getirmäge synanyşýardym.

Täsinlik, Ro Christmasdestwo säheriniň yşygynda täze ýorgan ýaly ýalpyldawukdy.

Özüme akylly bolmaga kömek etmek we size-de kömek eder diýip umyt edýärin, stresleri azaltmagyň we ýüregimizi täzeden dikeltmegiň usullarynyň gysga sanawyny tapdym.

  1. Sabyrly boluň.

Çagalarym kiçi bolansoň, olara sabyr etmegiň aňsat kesgitlemesini berdim: “arz etmän garaşmak”. Dynç alyş möwsümi diňe barmak degmegi talap edýär – ulag has agyr, barlag setirleri has uzyn, poçta has köp wagt alýar. Emma bu barada zeýrenmek diňe her kim üçin, hatda özüň üçinem kynlaşdyrýar.

Şonuň üçin näme etjek bolsaňyzam, has köp wagt bermegi meýilleşdiriň. Diňe meýilnamaňyza kömek etmän, garaýşyňyzy hem gowulaşdyrar.

  1. Tertibe salyň.

Meýilleşdirmäge wagtyňyz ýok ýaly duýup bilersiňiz, ýöne bir sagat wagt (belki Ro Christmasdestwo filminde) tutuş dynç alyş möwsümiňizi gowy tarapa üýtgedip biljek maýa goýum bolar. Düzgünsizlik elmydama has köp wagt alýar we sizi lapykeç edýär.

Her maşgala agzasy üçin sowgat sanawyny dörediň we sanawlary dükanlara görä tertipläň. Dükanlary haýsy şäheriň haýsy sebitde ýaşaýandyklaryny birleşdiriň. Bu wagt ýitirmekden saklar we puluňyzy býudjetleşdirmäge kömek eder.

Uzyn syýahatlara taýynlaň. Garry enäniň öýüne gitmezden ozal zerurlyklaryň sanawyny düzüň, şol ýerde çagalaryň awtoulagda oýnamagy üçin oýunlar we çäreler.

  1. Ro Christmasdestwo şatlygyny ýaýratyň.

Buddy Elf ýaly hereket etmeli diýjek bolamok. Gowy bol!

Ilesylgyryşlar ýokaşýar we möwsümi mähirli, yhlasly “Täze ýyl gutly bolsun!” -Den has ýylylaşdyrmaýar. Söwda edip, iş alyp barýarkaňyz, töweregiňizdäki adamlara üns beriň. Gaty ýadamaň, mähirli bolmagy ýatdan çykarýarsyňyz. Süleýmanyň ýatladýşy ýaly: “Şatlykly ýürek gowy derman, ýöne ezilen ruh süňkleri guradýar” (Süleýmanyň pähimleri 17:22).

  1. Kämil ýatdan çykaryň.

Iň oňat jaý, ajaýyp menýu ýa-da ajaýyp sowgatlar bolmaly däl. Ro Christmasdestwo atmosfera döretmek däl-de, Mesihi maşgalasy we dostlary bilen bellemek hakda.

Mundan on ýyl soň, agajyňyzda haýsy bezegleriň bardygyny ýa-da stoluň nähili gurlandygyny hiç kim ýada salmaz, ýöne olary nädip gowy görendigiňizi we olara nähili garandygyňyzy ýada salarlar. Olar gülki we gujaklamak ýadyna düşerler. Täze ýyl baýramçylygyňyzyň bolmajakdygyny kabul ediň we gowy.

Meniň ýaly garyşyk maşgalada bolsaňyz, bu aýratyn möhümdir. Ro Christmasdestwo baradaky pikiriňiz Disneý filmindäki bir zada meňzeýän bolsa, Ro Christmasdestwo siziň üçin nämäni aňladýandygyny kesgitlemegiň wagty geldi. Gutynyň daşynda pikir etmek dogry däl.

Bir garyşyk maşgala iýul aýynda Ro Christmasdestwo baýramyny – Ro Christmasdestwo agajy, jorap, bezeg we beýleki zatlary belleýär. Ejem kondisioneri ret edýär we gyzgyn kakaony çykarýar. Şeýdip, bu ene Ro Christmasdestwo baýramyny geçirýär. Soňra dekabr aýynda hemmeler öýüni sanawdan çyzyp bilerler. Ro Christmasdestwo nädip maşgalaňyzyň isleglerine laýyk edip boljakdygyny pikir ediň.

  1. Dynç almak üçin wagt sarp ediň.

Ro Christmasdestwo filmi üçin maşgalany ýygnaň. Käbir popkorn ýasap, gyzgyn şokolady gyzdyryň, çyralary öçüriň we lezzet alyň. Maşgala surat albomlaryny ýa-da öý wideolaryny çykaryň we geçen günleri ýada salyň. Ora-da kimdir biri Ro Christmasdestwo Kerol ýa-da Şu wagta çenli iň beýik Ro Christmasdestwo sahypasy ýaly klassiki Ro Christmasdestwo hekaýasyny sesli okaň.

Haýal ädim aňyňyza we bedeniňize ähli kynçylyklardan dynmaga kömek eder we ýakyn günlerde zarýad bermäge kömek eder.

  1. Dawa-jenjelleri çalt we mylaýym çözüň.

Ro Christmasdestwo bilen baglanyşykly basyş köplenç maşgala agzalarynyň arasynda dartgynlylygy döredip, diňe dynç alyş stresini hasam erbetleşdirip biler. Emma töweregiňizdäkiler bilen parahatçylykda bolmak ýüki ýeňilleşdirer.

Köplenç gapma-garşylygy çözmek öňüni almak ýaly aňsat. Bagyşlamaga çalt, sabyrly we gahar-gazaba haýal ruhuňyz bolsun. Başga birine zulum edeniňizde, tekepbirlikden ýüz öwürmäň – günäňizi boýun alyň we bagyşlaň.

  1. Namaz okamagy bes etme.

Eşidişim, şeýtanyň iň uly gurallaryndan biridir. Eger-de ol sizi işjeňlik bilen sowup bilýän bolsa, onda namaz okamak bilen meşgul bolarsyňyz.

Gynansagam, Ro Christmasdestwo Atamyzyň Ogly üçin oýlanmak we minnetdarlyk wagty bolmaly diýlip hasaplanylsa-da, ýylyň iň ruhy döwürlerinden biri bolup biler. Onlyöne diňe Mukaddes Ruh bilen gatnaşygymyz arkaly düşünişmekden has ýokary rahatlyk taparys (Filipililer 4: 7). Dynç alyş günlerinde stressiz durmuşda ýaşamak isleseňiz, diňe bize parahatçylyk getiren bilen aragatnaşyk arkaly bolup biler.

Baýram möwsüminde doga etmek üçin köp mümkinçilik bar. Dyknyşykdaky adamlar üçin doga ediň. Çyzykda garaşýan wagtyňyz kätipler üçin doga ediň. (Stressli durmuş hakda gürleşiň.) Ro Christmasdestwo kartoçkalaryny ýazanyňyzda, poçta sanawyňyzdaky her bir adam üçin aýratyn dileg ediň.

Iň soňkusy, ýöne iň bolmanda, sowgat açmazdan ozal, Ro Christmasdestwo säherinde doga ediň. Size we maşgalaňyza ak pata beren ähli ýollary üçin Hudaýa şükür ediň we Ogly arkaly bize beren ähli sowgatlary üçin Oňa şükür ediň.