Baýramçylyklar

Fatherseke eje hökmünde Atalar gününi bellemek

Singleeke eje hökmünde Atalar güni bilen ýüzbe-ýüz bolmak kyn soraglary getirýär. Bu gün çagalaryma nädip kömek edip bilerin? Menden näme garaşylýar? Menem oňa hormat goýmalymy?

Atalar güni her ýyl gelýär. Emma bu, her bir maşgalanyň ony belleýändigini aňlatmaýar. Absok ýa-da adaty bolmadyk kakasy bolan jaý Atalar gününi kynlaşdyryp biler. Singleeke eje hökmünde Atalar güni bilen ýüzbe-ýüz bolmak soraglary getirýär.

Bu gün çagalaryma nädip kömek edip bilerin? Menden näme garaşylýar? Kakam bilen bile bolan wagtymyzyň wideolaryny görmelimi? Menem oňa hormat goýmalymy? Çagalarym dynç günlerini kakasyna baryp görýärlermi? Ora-da biologiki kakasynyň hemişe olar bilen wagt geçirmäge wagt tapmaýandyklaryny duýýandyklary hakda gürleşýärismi?

Käwagt Atalar güni dynç güni hemmeler üçin kyn bolup biler.

Gaty soraglara jogap beriň

Kidoslaryňyz bu kyn soraglary berende, ýekeje ene hökmünde Atalar güni bilen ýüzbe-ýüz bolup bilersiňiz. Ora-da çaganyň ýüreginiň kakasyna gatylaşýandygyny göreniňde näme etmeli? Gaty bolmak isleýärler, ýöne hakykatdanam agyry duýýarlar. “Eje, men kakam bilen gürleşmek islämok. Men ol hakda hiç wagt gürleşmek islämok. Eje, men ony sypdyrmaýaryn “-diýdi.

Iň agyrýan soragy tapýaryn: “Eje, bu gün näme edýäris? Kakam ýok “-diýdi.

Dogrusyny aýtsaňyz, dogry jogap bermekden ýadadyňyz.

Çagalarymyzyň agyrýandygyny görenimizde, hasam agyrýarys. Içki mama aýy çykmak isleýär. Käwagt dünýäniň hereket etmegine garaşýan görnüşine reaksiýa bildirmek isleýäris. Menem şol gaýyga düşdüm, ýöne bu diňe çagalarymyza we bize hasam agyrýar.

Maňa ynan, bilýärin!

Şeýle-de bolsa, Atalar gününde ýeke ene hökmünde çagalarymyzyň kakalaryny tanamagyna kömek etmek üçin bir günüň ähmiýetini görýäris. Hudaýyň kömegi bilen muny edip bileris. Ine, çagalaryňyza Atalar gününi bellemäge kömek etmegiň birnäçe laýyk usuly bar:

  1. Rememberatda saklaň

Bu ýerdäki kakasy häzirki wagtda jennetde bolan çagalar üçin. Memoryat zolagyna gitmek üçin wagt sarp etsinler. Kakalarynyň eden käbir gülkünç we manyly zatlaryny ýada salmaga kömek ediň.

  1. Hat ýazyň

Çagaňyza kakasyna hat ýazmagyny haýyş ediň. Bu, häzirki wagtda başdan geçirýänlerini bilmek isleýän zatlaryny öz içine alyp biler.

  1. Çalyşýan bilen wagt geçiriň

Munuň birmeňzeş däldigini bilýärin. Anotheröne başga bir adam çagalaryňyza ep-esli täsir eden bolsa, oňa aýdyň! Çagalaryňyz üçin imany alyp barýan we görelde alýan adam hökmünde ony bu Atalar gününi belläň.

  1. Olary gitmäge höweslendiriň

Çagalaryňyzy dynç günlerini kakalary bilen geçirmäge päsgel bermäň. Bu wagty onuň bilen geçirmäge nähili tolgunýandygyňyzy görkeziň. Olardan lezzet almaga rugsat beriň.

  1. Doga ediň

Çagalaryňyzyň kakalary bilen gowy gatnaşygy bar bolsa-da, näme üçin kakalary bilen wagt geçirmeýändiklerini soraýan beýleki çagalar üçin doga ediň. Çagalaryňyz bu Atalar gününe zyýan ýetirýän bolsa, olar bilen doga ediň. Olara merhemet, rehimdarlyk we doganyň güýji hakda öwretmek üçin amatly pursat.

Momeke eje, bu bize-de kyn! Bizi hiç wagt terk etmeýän we terk etmeýän Rebbiň bolmagy (Hebrewsewreýler 13: 5) bu döwürde hem bize kömek edip biler.

Ejeler hem agyrýarlar

Singleeke eje hökmünde Atalar gününde, Hudaýyň öňümde goýmagyny dowam etdirýän Injil aýaty bilen size goýmak isleýärin. Haçan-da meni bagyşlamazlyga gaýdyp barýandygymy göreninde, bu aýaty goýy neon çyralarynda goýýar.

Seni söýýänleri söýýän bolsaň, munuň saňa näme peýdasy bar? Sebäbi günäkärlerem özlerini söýýänleri söýýärler. Özüňe ýagşylyk edenlere ýagşylyk etseň, munuň saňa näme peýdasy bar? Sebäbi günäkärlerem şeýle edýärler. Aljak bolýanlaryňyza karz berseňiz, bu size nähili karz? Hatda günäkärlerem şol mukdarda pul almak üçin günäkärlere karz berýär. Enemiesöne duşmanlaryňyzy söýüň we ýagşylyk ediň we hiç zat garaşman karz beriň, sylagyňyz köp bolar we siz Beýik Biribaryň ogullary bolarsyňyz, sebäbi ol gadyrsyzlara we ýamanlara ýagşylyk edýär. Ataňyzyň rehimli bolşy ýaly, rehimdar boluň. Uke Luka 6: 32-36

Hudaýy bilmekde umyt tapyň, ýeke eneleriň we çagalarynyň ýüregini bejerýär. Şeýle hem, atalaryň ýüregini her gün üýtgedýär. “Emma, ​​ýa Reb, sen biziň Atamyz; biz palçyk, sen bolsa küýzegärsiň; hemmämiz seniň eliň işidiris “(Işaýa 64: 8).

Lyerdäki kakamyzyň statusyna garamazdan, elmydama bellemeli Atamyz, Ata Atamyz, Rebbimiz we Halasgärimiz bar. Kyn Atalar gününe taýýarlananyňyzda bu dogany okap bilersiňiz.

Hudaý, bu toprakda gezen ýeke-täk adamyň Ogluň Isa bolandygyny bilýärin. Biziň hemmämiz Seniň şöhratyňdan mahrum. Bu Atalar güni, gökdäki Atam bilen maňa pata bereniňiz üçin sag bolsun aýdasym gelýär. Seniň arkaly hemme zadyň mümkindigini bilýärin. Zerur bolanda merhemeti we rehimdarlygy nädip görkezmelidigini öwrediň. Isanyň adyndan Omyn.