Garyşyk maşgala

Öňki är-aýal bilen maliýe meselesini ara alyp maslahatlaşmak üçin görkezmeler

Bu amaly strategiýalar, parahatçylykly we täsirli alyş-çalyş üçin gurallar berer.

Halaýan ýa-da halamaýan, öňki ýanýoldaşyňyz bilen bilelikde terbiýe bermek siziň durmuş gurmagyňyzy öz içine alýar.

Kami we Jerom beýleki öýde çagalara maddy goldawy goşmagyň nähili kyndygyna düşündiler. Jeromyň girdejisiniň adalatly ulanylmagy barada jedel etdiler. Ilkinji nikasynda iki çagasy bardy we är-aýalyň bir ogly bolýar. Kami, Jeromyň girdejisiniň näçesi çagalaryna ýeterlik däl ýaly bolup, çagalaryna goldaw bermek üçin göreşdi.

“Adalatly däl” -diýdi. “Çagalarynyň hemmesiniň üpjün edilmegini isleýärin. Näme üçin oglum taýagyň gysga ujuny almaly? Jerom kazyýete gaýdyp, mukdaryny azaltmaly, ýöne ol boýun towlady. Bu dogry däl. ”

Kami ogluna seredýän ene. Jeromyň çagalara berýän goldawynyň adalatlydygy ýa-da däldigi kazyýetiň kararydyr we olara azaltmagyň zerurdygyny ýa-da ýokdugyny kesgitlemäge kömek edip biljek aklawçy gerek bolup biler.

Nika üçin möhüm zat, çagalar hakda bize garşy dillerden goranmakdyr. Bu dinamiki Kami we Jeromy jübüt edýär; ogly bilen deňleşýär we beýleki iki çagasy bilen deňleşýär we är-aýalyň biri-birine garşy goýulmagyna sebäp bolýar. Netije bölünen maşgala.

Käbir hadysalarda öweý ene, är-aýalynyň maliýe borçnamalaryny kabul etmeli we netijeleri bilen ýaşamaly bolup biler. Beýleki ýagdaýlarda, biologiki ene-atanyň aliment we / ýa-da çaga goldawy barada täzeden gepleşik geçirmek kynçylyklaryndan geçmeli bolmagy mümkin. Şeýle-de bolsa, öňüni almak üçin iň esasy çykdajy, bölünen nika we öweý maşgala. Bu çykdajy gaty ýokary.

Häzirki ýanýoldaşyňyz gepleşik garyndysyna girmelimi?

Bu, orta we ýokary gapma-garşylykly ene-atalyk ýagdaýlaryny başdan geçirýän garyşyk maşgalalar üçin umumy sorag. (Dawa-jenjeli bilelikdäki ene-atalar, köplenç ene-atalar we pul meselesi arkaly gürleşip bilýärler.)

Iň gowusy, biologiki ene-atalar çagalary üçin bilelikde işleýärler. Emma, ​​öňki hyzmatdaşlaryň gaty negatiw taryhy bolan mahaly gepleşikleriň kyndygyny, kyn bolmasa-da düşünýäris. “Şahsy” zady ene-atanyň jogapkärçiliginden aýryp bilmersiňiz, şonuň üçin öweý ene-atanyň öz maşgalasynyň adyndan gepleşik geçirmelidigi ýa-da däldigi barada sorag ýüze çykýar.

Her ýagdaý başga, şonuň üçin bu soraga dogry jogap bar öýdemzok. Käbir jübütler öweý ene bilen gatnaşygy has erbetleşdirjekdigini içgin bilýärler. Şeýle-de bolsa, öweý ene bu işe gatnaşmak islese we araçy ýa-da parahatçylyk dörediji häsiýeti bar bolsa, synap görüň. Mysal üçin, öweý kakasy we biologik kakasy öýde ene-atanyň we pul meselesiniň arasynda netijeli pikir alyşyp bilýän bolsa, biologiki ene söhbetdeşlige gatnaşmaly däldir.

Käbir öweý maşgalalar munuň kyn möwsümde hemmelere kömek edýän wagtlaýyn tertipdigini, beýlekileriň bolsa uzak möhletli çözgüt tapýandygyny görýärler. Her niçigem bolsa, öweý ene üçin beýleki öý bilen gürleşende öweý ene maşgalasyna gowy wekilçilik edip biler ýaly, gepleşikden öň köp gürleşmek möhümdir.

Beýleki öý bilen söhbetdeşlik başlansoň, öweý ene-atasy biologiki ene-atanyň kararyň gowy boljakdygyna doly ynanmasa, öz ýanýoldaşy bilen ýene gürleşmezden ozal hiç hili wada bermeli däldir.

Kömek edýän aragatnaşyk strategiýalary

Käwagt pul ýa-da araçäk söhbetdeşligiň netijesi, nädip başlajakdygyňyza bagly. Ene-ata alyş-çalyşlaryňyzda telekeçilik mentalitetine eýe bolmak peýdaly bolup biler. Ene-atalaryň täsirli ýygnaklaryny geçirmek üçin gowy ýörelgeler aşakdakylary öz içine alýar:

1- Ikiňiz üçin amatly wagt saýlaň. Biziň tejribämizde, saparyň öňüsyrasynda ýa-da soň ýygnanyşmak gowy pikir däl, esasanam çagalaryň bolmagy sebäpli. Başga bir gezek gürleşiň.

2- Ara alyp maslahatlaşmalary gysga we çagalara (ýa-da ene-atanyň kararlaryna) gönükdiriň we mylakatly we hormat goýuň.

3- Salgy meýilnamalary, akademiki hasabatlar, özüni alyp baryş tälimleri we ruhy ösüş. Şahsy durmuşyňyzy ýa-da olaryň durmuşyny ara alyp maslahatlaşmaň. Gepleşik çagalardan ýüz öwürse, mowzugy gönükdiriň ýa-da ýygnagy sypaýylyk bilen tamamlaň.

4- Dawa-jenjel sebäpli öňki adamyňyz bilen ýüzbe-ýüz gürleşip bilmeýän bolsaňyz, e-poçta, tekst ýa-da ses poçta ulanyň. Duşuşyklaryňyzy çagalar üçin netijeli etmek üçin eliňizden gelenini ediň.

Ene-ataňyzyň iş ýygnaklaryny, umuman alanyňda, şu görkezmelere eýeriň diýip hasap etseňiz, pul hakda söhbetdeşlik geçireniňizde aşakdaky ýörelgeleri hem ýatda saklaň.

Talap däl-de, çakylyk bilen açyň

“Muny ýapmak üçin şu gün has köp pul gerek” diýmegiň ýerine, “Ellanyň syýahat topary oýun goşýar we olar has uzakda. Bu gymmatlaýar. Onuň meýilnamalaryny ara alyp maslahatlaşmak üçin duşuşyp bilerismi? “

Theagdaýy gözden geçirip, has köp maddy goldaw gerek diýen netijä gelmäge wagtyňyz boldy; beýleki adama-da edil şonuň ýaly etmäge mümkinçilik beriň. Diňe nämeleriň bolmalydygyny yglan etseňiz, gözegçilik meselesini döredip bilersiňiz.

Ene-atasyna bu hakda pikirlenmäge we maglumatlary gaýtadan işlemäge mümkinçilik beriň. Şonda pul goşmak üçin bilelikdäki karar has ähtimal.

Sorag bilen açyň

“Dillon halypa isleýär. Muňa nähili garaýarsyňyz? ” Munuň ýaly söhbetdeşlige başlamak, beýleki ene-atanyň pikirlerine hormat goýýar we olara ýagdaýy gaýtadan işlemäge mümkinçilik berýär. Againene-de muny etmäge mümkinçilik tapdyňyz, şonuň üçinem olaryň hem bardygyna göz ýetiriň.

Şükür ediň

Mümkin boldugyça goşmaça çykdajylary ara alyp maslahatlaşmazdan ozal ene-atanyň eden zatlaryna minnetdarlyk bilen başlaň. “Topar tölegi we gurallary kärendesine töläniňiz üçin minnetdar. Birmeňzeş we bäsdeşlik syýahat çykdajylaryny ylalaşylyşy ýaly töledim. Nowöne indi mekdep ýaryşda myhmanhana üçin pul tölemegimizi soraýar. “

Iki tarapyňam eýýäm edenlerini boýun alman has köp zat soramak sowuk ýaly duýulýar we ene-atanyňyza ähmiýet berilmeýär. Heartüregiňizi minnetdar saklamak, olardan açyklygy has ähtimal edýär.

“Ilki git. Siziň pikiriňizçe näme adalatly? “

Esasanam araňyzda dawa-jenjel bar bolsa, bu çemeleşme çözgüdi gözegçilikde saklamaga synanyşýan biriňizden dinamikany üýtgedýär (“Ine näme bolmaly”), ene-atanyň öňdebaryjy bolup biljek zadyny tapmak üçin jogapkär boljak ýerine ýarmarka.

Elbetde, olaryň pikiriniň siziň pikiriňize laýyk boljakdygyna kepillik ýok, ýöne iň bolmanda gepleşikleriň howasyny güýçden we dolandyryşdan hyzmatdaşlyga öwrüp biler.

Jemleýji pikirler

Käwagt öňki är-aýallar we täze öweý ene-atalar är-aýalyň indi durmuşa çykmaýandyklary sebäpli, çözülmeli meseleleriň ýokdugyny çaklaýarlar. Hakykatdan başga zat bolup bilmez.

Relationshipshli gatnaşyklarda bolşy ýaly, şahsy gyzgyn düwmeleriňiziň nämedigini, ene-atanyňyza näme üçin reaksiýa bildirýändigiňizi we dartgynlylyk wagtynda duýgularyňyzy nädip sazlap boljakdygyny bilmek möhümdir.

Aýrylyşmak we nikasyz aýrylyşmak adamlary beýleki adama erbet adam we özlerini gurban hökmünde görmäge synanyşýar. Bu ýalan kyssa, dowam edýän gapma-garşylyklara goşup biljek goşantlaryňyzy kör edip biler; beýleki adamy günäkärlemek we kemçiliklerine ünsi jemlemek we özüňizi düýbünden küýsemek aňsat.

Öňki är-aýal bilen pul dolandyrmak aýna ýakyndan seredeniňde başlaýar.