Baýramçylyklar

Çagalar kaka hakda iň ýiti zatlary aýdýarlar

Written by Margaret P Holman

Çagalardan kakalary hakda näme pikir edýändiklerini soradyk. Netijede, özlerini gaty üýtgeşik hasaplaýarlar.

Dalaşgär. Bu çagalary suratlandyrmak üçin bir söz. Çagalar, adatça, näme pikir edýändiklerini aýdýarlar. Şol ösmedik süzgüç, köpçüligiň öňünde ýüzüňizi gyzyl öwürip biler, ýöne hakykatdanam olar hakda näme pikir edýändiklerini bilmek isleseňiz peýdaly bolup biler.

Atalar güni üçin, dürli ýaşdaky çagalaryň kakalary hakda näme diýýänlerini eşitmek bir zarba bolar diýip pikir etdik. Netijede, çagalar kakalary gaty üýtgeşik hasaplaýarlar. Şonuň üçin kakalar, bu siziň üçin. Lezzet almak we höweslendirmek üçin bu çagalaryň dünýädäki halaýan ýigidi hakda näme diýjeklerini okaň.

  1. Siziň pikiriňizçe näme üçin kakam gowy?

“Sebäbi men ony oýunlarda ýeňip bilerin”. – Matýu, 13 ýaş

“Sebäbi ol gaty gyzykly.” – Kendra, 15 ýaş

“Ol hemme zada ökde.” – Jeýden, 16 ýaş

“Ol Hudaýyň buýruklaryny ýerine ýetirýär. Ol biziň bilen wagt geçirýär. ” – Taner, 11 ýaş

“Ol bize käwagt ýatmaga mümkinçilik berýär.” – Tirza, 14 ýaş

“Ol maňa ýeke-täk film gijelerine gijä galmaga mümkinçilik berýär.” – Sebastian, 17 ýaş

“Ol meni senä çykarýar.” – 13 we 14 ýaşlaryndaky Şylah we Tirza

“Sebäbi ol zatlary gowy bilýär.” – Zoey, 5 ýaş

“Sebäbi ol.” – Bekket, 2 ýaş

“Sebäbi ol meni saklaýar.” – Betsy, 4 ýaş

“Ol gowy görelde.” – Emili, 13 ýaş

“Ol söýýär.” – Betaniýa, 7 ýaş

“Ol bize gowy seredýär. Ol meni kaka-gyz bilen duşuşýar. ” – Keýt, 4 ýaş

“Şlýapa geýýär” – Mary, 9 ýaş

“Näme bolsa-da meni hemişelik söýýär.” – Kameron, 7 ýaş

  1. Kaka haçan iň gülkünç?

“Elmydama.” – Kendra, 15 ýaş

“Biologiýa, anatomiýa we fiziologiýa barada aýdanymyzda.” – Matýu, 13 ýaş

“Ol hemişe gülkünç.” – Taner, 11 ýaş

“Ol bellik barada teswir ýazanda.” – Tirza, 14 ýaş

“Bir topar ýigit bilen oduň töwereginde.” – Sebastian, 17 ýaş

“Bir gülkünç ýa-da şuňa meňzeş bir zat aýdanymda.” – Zoey, 5 ýaş

“Sebäbi ol şeýle edýär … elli elli.” – Bekket, 2 ýaş

“Men ony bagryna basanymda, bu onuň gyjyk ýeri”. – Audrey, 7 ýaş

“Sebäbi ol meni gysýar.” – Betsy, 4 ýaş

“Agasy bilen bolanda” – Harun, 16 ýaş

“Öz degişmelerine gülse.” – Emili, 13 ýaş

“Ol aýdym aýdanda.” – Lýusi, 11 ýaş

“Kakam hemişe diýen ýaly gülkünç. Bolgusyz zatlar edýär we biz göreşmegi halaýarys “-diýdi. – Keýt, 4 ýaş

“Ol dyza çöküp, tans etmegimizi haýyş edeninde.” – Mary, 9 ýaş

“Ol meni gyjyklanda.” – Kameron, 7 ýaş

  1. Kakamyň hakykatdanam gowy zady näme?

“Awtoulaglarda işlemek.” – Matýu, 13 ýaş

“Başgalar üçin wagt tapmak.” – Jeýden, 16 ýaş

“Ol öz işine ökde, biziň bilen wagt geçirýär, bize Hudaý hakda gürrüň berýär, adamlara hoşniýetli we ejemi söýýär”. – Taner, 11 ýaş

“Nahar bişirmek, gowurmak we gril burgerleri.” – Tirza, 14 ýaş

“Islän zadyna.” – Sebastian, 17 ýaş

“Zat tapmak.” – Zoey, 5 ýaş

“Bulaşyklar. Fireangyn söndüriji maşyn tapmasy we dinozawr tapmasy gowy. ” – Bekket, 2 ýaş

“Basketbol.” – Audrey, 7 ýaş

“Tans.” – Betsy, 4 ýaş

“Iň oňat göknar we softbol bolmak, doňuz ýasamak we poçta almak.” – Lýusi, 11 ýaş

“Gowy bolmak, bize top atmak.” – Mary, 9 ýaş

“Kaka bolmak gowy.” – Betaniýa, 7 ýaş

“Kakam meni ylgamakda, nahar bişirmekde we zatlary düzetmekde gaty ökde.” – Keýt, 4 ýaş

“Başgalary söýmek.” – Emili, 13 ýaş

  1. Kakaňyzyň size hemişe aýdýan zady näme?

“Men aýal.” – Norah, 2 ýaş

“Men seni söýýärin.” – Kendra, 15 ýaş

“Gowy bol.” – Matýu, 13 ýaş

“Men buýsanýaryn.” – Sebastian, 17 ýaş

“Oýan! Devos üçin wagt. ” – Şylah, 13 ýaş

“Käte gülkünç zatlar.” – Zoey, 5 ýaş

“No.ok. Garaňkylykda wagty gutaryp aglanymda maňa “’ ok “diýýär.” – Bekket, 2 ýaş

“Meadyňyzdan çykarmaň, meni görmeseňizem, sizi hemişe söýerin.” – Audrey, 7 ýaş

“Şadyýan bolmak, howpsuz bolmak we paýhasly karar bermek.” – Harun, 16 ýaş

“Icegenler San-Diýegoda ýaşaýarlar.” – Lýusi, 11 ýaş

“Seni söýýändigimi bilýärdiňmi?” – Kameron, 7 ýaş

“Men onuň owadan şazadasy.” – Sara, 7 ýaş

“Siz gaty gowy bolarsyňyz.” – Josi, 12 ýaş

  1. Kakaňyz üçin iň gowy Atalar güni sowgady näme?

“Maýkl Jr.-i görmäge biletler.” – Jeýden, 16 ýaş

“Awtoulaglarda işlemek üçin gurallar.” – Matýu, 13 ýaş

“Wagt, balykçylyk önümleri.” – Taner, 11 ýaş

“Höweslendiriji sözler we täze awtoulag.” – Tirza, 14 ýaş

“Jeep Wrangler.” – Şylah, 13 ýaş

“Leafaprakdan ýasalan surat ýaly surat.” – Zoey, 5 ýaş

“Kakam maňa sowgat alýar!” – Norah, 2 ýaş

“Okap bilýän uly bap kitaby.” – Audrey, 7 ýaş

“Arahis.” – Betsy, 4 ýaş

“Maşgala bolup biljek güýmenje zatlarymyz.” – Harun, 16 ýaş

“Kakam üçin iň gowy sowgat, meniň ýasaýan zadym. Bu ýyl men oňa kitap etjek “-diýdi. – Keýt, 4 ýaş

“Gujaklamak” – Lýusi, 11 ýaş

“Söýgi.” – Kameron, 7 ýaş

“Belki-de, käbir iýmitler, isleýän köýnegi, ýakymly köl. Belki, kişmiş? ” – Josi, 12 ýaş

Kaka, seni kimdigiň üçin söýýärler. Gowy we erbet günlerde Reb sizi söýmek üçin zerur zatlary üpjün eder. Atalar güni gutly bolsun!