Baýramçylyklar

Baýramçylyklarda zäherli pikirleri bes etmegiň 4 usuly

Written by Margaret P Holman

Baýramçylyklarda ünsümizi çekjek köp zat bar. Zäherli pikirleriň biri bolmaly däl.

Baýramçylyklar streslidir. Iş tertibi we edilmeli işler sanawy doludyr, köplenç görmeýän adamlarymyzy görýäris (doganoglanyňyzyň gaýynatasynyň ýegeni ýaly) we hemme zady hemmeler üçin jadyly etmek üçin basyş edilýär. Akyl we emosional ünsümiz üçin göreşýän köp zat bar bolsa, zäherli pikirler olardan biri bolmaly däl.

“Zäherli” diýmek näme diýmek isleýärin? Bular hakykaty kabul etmegiň ýoýulan usullary. Geliň, käbir dynç alyş gipotetiklerine seredeliň, şeýlemi?

Akyl okamak: Ol sowgadym hakda hiç zat aýtmady, belki-de ony ýigrener.

Bagtyýarlyk: Geçen ýyl söhbet birneme dartgynlaşdy. Bu ýyl ýagdaý hasam erbetleşer.

Hemme zat ýa-da hiç zat hakda pikir etme: Şükür bagşy hindi biraz gury (kämil däl), şonuň üçin agşamlyk naharym şowsuz boldy.

Bellik: Ejemiň sowgadyny ýatdan çykardym, men beýle spaz. , A-da kiçijik Çarliniň __ aglaýanyna serediň, ol gaty zaýalanýar.

Eginler / Musts: Täze ýyl kartoçkalarymy şu ýylyň başynda almaly. , A-da onuň aýdýanlaryna syn etmeli, şonuň üçin men onuň üstünde partlamaryn.

Duýgy pikiri: Özümi gaty duýýaryn, şonuň üçin mende nädogry bir zat bolmaly.

Zäherli pikirleri öz ýollarynda saklamak

Käbirlerimiz üçin bu hili zäherli öz-özüňi gürlemek we ýoýulan pikirlenmek şeýle bir çuňňur ornaşypdyr welin, ony beýle tanap bilmeris. Geňeşçim bilen zäherli pikirleri tapmagy öwrenmek üçin bir ýyldan gowrak wagt gerek boldy, we ýüze çykanlarynda olary çözmek üçin henizem köp işleýärin.

Stress we uly umytlar muny her kim üçin agyrlaşdyryp biler. Özümize ýa-da başgalara tankydy garaýşymyzy görenimizde, bu ýoýulmalaryň biri ýa-da köpüsi bolup biler. Onda näme etmeli?

Ine, bu dynç alyş möwsüminde öz ýollarynda zäherli pikirleri duruzmagyň dört usuly bar.

  1. Zäherli pikirleri tanamak.

Zäherli pikirler we pikirleniş usullary mekir bolup biler. Köplenç, ýoýulýan we özümize ýa-da başgalara garşy ýaraga öwrülen hakykatyň özeninden başlaýar. Siz (ýa-da başga biri) ýalňyşlyk goýberýärsiňiz, ýa-da kimdir biriniň gözegçiliginden çykmadyk bir zat ýalňyşýar – soň stres ýalňyşlygyň ölümini günä edip ýoýýar. Stress köpelende hakykat merhemetiň köpelendigi otagyň ähli merhemetini siňdirýär.

Bu pikirleri tanamagy öwrenmegiň iň amatly wagty, gyzgyn / stresli pursatlaryň daşynda. Özüňizden ýa-da töweregiňizdäki adamdan hakykatdanam lapykeç bolan wagtyňyzy pikir ediň. Özüňiz bilen gürleşişiňizi ýadyňyzdamy? Göwnüňize degen adama?

Käbirlerimiz özümiz üçin dil ulanýarys, çagalarymyzy (samsyk, samsyk, şowsuzlyk) jezalandyrarys ýa-da dostumyz gaty ses bilen aýtsa, özümiziň manysyz diýip tanarys diýip garaşýarys: Howanyň erbet bolmagyna garaşmalydym , dyknyşyk, telefon batareýam ölerdi we çagamyň ýerine biriniň ýerine iki çalşyk gerek bolar. Başga bir söz bilen aýdylanda, geljegi çaklamagy başarmalydym we mümkin bolan ähli zerurlyklary öňünden çaklamalydym.

  1. Zäherli pikirleri peýdaly pikirler bilen çalyşyň.

Zäherli pikirleri tanamak ýeterlik däl. Zäherli pikiri diňe has peýdasyz pikirler bilen jogap bermek üçin tanamak mümkin: Men özümi ýene samsyk diýip atlandyrdym, aslynda beýle etmeli däl. Men elmydama özüme beýle degişme edýärin. Özüňe hasam utanç ýygnaýarsyň.

Munuň ýerine zäherli pikirleriň ýerini tutmak üçin hoşniýetli hakykatlar bilen taýyn boluň: Men diňe adam, elimden gelenini edýärin. Goda-da Taňrynyň size bolan söýgüsini repetisiýa ediň: Hiç zat meni Hudaýyň söýgüsinden aýryp bilmez (Rimliler 8: 38-39).

Iň halanýan “dem dileglerimiň” biri “Hudaýyň merhemetinden dem alýaryn, Hudaýyň söýgüsinden dem alýaryn”. Bu, hakykatdanam dem almaga wagt tapmaga kömek edýär – aladanyň artyp başlamagyndan has aňsat. Söýgi gaty kyn duýulanda, maňa elýeterli merhemeti ýada salýar.

  1. Garaşýan zatlaryňyzy täzeden göz öňüne getiriň.

Köplenç, garaşylmadyk zatlara garaşýan wagtymyz dynç alyş günlerinde zäherli pikir nagyşlary ýüze çykýar. Baýramçylyklar doly başlamazdan ozal, şol garaşýanlara baha bermek üçin ajaýyp pursat. Özümiziň, çagalarymyzyň, ene-atalarymyzyň, howanyň we howanyň “hemme taraplaýyn kämil bolmagyna” garaşýarysmy? Ora-da gorkunç lapykeçlikmi?

Bu özbaşdak talaplary kesgitläň we mümkinçilikleri täzeden göz öňüne getiriň. Wrongalňyşlyklar bolup biler we (gynansakda?) Biz özümizden başga hiç kime gözegçilik edip bilmeris. Emma lapykeçliklere, näsazlyklara ýa-da agyrylara nähili jogap berjekdigimizi saýlamaly. Olar öz-özüne gynanmak, özüňi ýigrenmek, nägilelik, ajy ýa-da Taňrynyň mähirli merhemetini, bagyşlamagyny, rahatlygyny we söýgüsini almak (we giňeltmek) üçin mümkinçilikler bolup biler.

  1. Dyzlaryňyza gaýdyň.

Şeker bilen örtmegiň peýdasy ýok – dynç alyş kyn bolup biler. Käbir çuňňur agyrylarymyz, ýitgilerimiz we gorkularymyz, Täze ýyl switer ýaly görnükli görünmek üçin seresaply gizlenmegimizden çykmagyň ýoly bar.

Hiç birimizem şol oňaýsyz switer geýmek islemeýäris. Godöne özümizi Hudaý bilen geýip bileris. Bu, söýgülerimiz, kabul etmegimiz we ruhlarymyzyň iň çuňňur isleglerini begendirýär.

Bu dynç alyş möwsüminde Onuň merhemetinden dem alanyňyzda, zäherli pikirleriňizi Oňa doga ediň. Dünýäniň dargamagyndan ýitgiler, zyýanlar we lapykeçlikler ýüregimizde we aňymyzda ýer tutýan ýyllar bar. Gowy. Meselelerimizi jadylamak hökman däl.

Bu ýyl minnetdarlygymyzyň esasy ünsi diňe Isanyň gynançlarymyza, izolýasiýamyza, düşünilmezligimize, daş-töweregimizdäki döwülmelere garşy ylgaýandygyna düşünýän bolsa-da, Onuň bilen baglanyşyk bu ýyl aljak sowgat bolup biler.

Nirä gitsek-de, yzymyza düşýän Isanyň huzurynda şatlykdan doly bolýar (Zebur 16-a serediň).

Geliň indi synap göreliň, şeýlemi?

Hudaýyň merhemetinden dem alýaryn (uludan dem alyň), Hudaýyň söýgüsinden dem alýaryn (haýal dem alyň).

2-nji ýanwara çenli ýuwuň we gaýtalaň. Ora-da Jennete çenli (haçan-da men oňa mätäçligimi bes ederin).