Ene-ata

Erkek bolmak üçin oglany nädip terbiýelemeli

Erkek bolmaga öwretmesek, oglanlar oglan bolar. Oglany erkek edip ulalanyňyzda ýatda saklamaly käbir ýörelgeler.

Aýalym gyzymyzy dogurmak üçin 25 sagat töweregi zähmet çekdi. Şeýdip, ol oglumyz bilen işe girende, wagtymyz köp diýip pikir etdik.

Biz ýalňyşýardyk.

Keselhananyň gapysyndan 30 minut geçensoň, oglumy tutdum. Birden özümi taýýarlamak üçin has köp wagt gerek ýaly duýdum. Iki ýyl kakam boldum, ýöne bu başgaça boldy. Indi oglan bolmak üçin erkek bolmak üçin jogapkärdim. Şeýle-de bolsa, özümi zordan duýýardym.

Gujagymdaky bigünä bukja seredip, özümde görkezilen ähli kemçiliklerimi, kemçiliklerimi we günälerimi gördüm. Ömrümiň ugurlary, köpden bäri oglumyň üstündäki bulutlar ýaly, äsgermezlik edip, inmegine we arassalygyny hapalamaga garaşýardym.

Maňa kömek gerekdi.

Oglumyň dünýä inmegi meni oglumy şol bir ugra ugrukdyryp biler ýaly, Hudaýyň maňa niýet eden adamy bolmaga çalyşdy. Köp ýalňyşlyk goýberdim, ýöne bular oňa öwretmek islän sapaklarym.

Oglany erkek edip terbiýelejek bolsaňyz, bu ýörelgeler kömek eder diýip umyt edýärin.

Oglany terbiýeläň …

Rebden gorkýar

“Rebden gorkmak hikmetiň başlangyjydyr, Mukaddesini bilmek düşünjedir” (Süleýmanyň Tymsallary 9:10).

Hudaý kämildir, ähli zada güýji ýetýän, hemme zady bilýän we hemme ýerde. Şeýle güýjüň öňünde ýeke-täk duruş hormat, boýun egmek we hawa, sagdyn gorkydyr.

Underyldyrymly tupanlara syn etdik, teleskop arkaly ýyldyzlara, mikroskop arkaly öýjüklere göz aýladyk we umman tolkunlarynyň güýjüni duýduk. Creationaradylyşyna we Hudaýyň nähili uly bolmalydygyna haýran galdyk. Emma Hudaýyň güýji tebigat bilen çäklenmeýär. Şonuň üçin men oňa Hudaýyň uly we kiçi durmuşymdaky işleri hakda gürrüň berdim.

Bularyň hemmesinde Hudaýyň diňe bir güýçli bolman, eýsem gowydygyny hem öwrendi.

Hisüregine düşünýär

“Heartürek hemme zatdan aldawçy we umytsyz kesel; kim düşünip biler? ” (Jeremiahermeýa 17: 9).

Özüňize ynanyň we ýüregiňizi diňläň, çagalaryň hekaýalarynyň gowy ahlagy. Mesele ýüreklerimiziň öz-özünden egoist bolmagydyr. “Öz durmuşynyň ussady” bolmaga çalyşýan adam, özüni hudaý bolmakdan başga zat etmeýär.

Heartüregindäki erbetlige düşünýän oglany terbiýelemegiň iň täsirli usullaryndan biri, meniň içimdäki erbetligi boýun almakdyr.

Bir gün agşam çagalykdaky erbetlikler hakda gürrüň berenden soň, oglum maňa gorky bilen seretdi: “Kaka, nädip edip bilersiň?”

“Bu gyzykly bolar öýdüpdim” -diýdim. “Godöne Hudaý maňa ýalňyşýandygymy görkezdi. Oglum, senem erbet zatlar etmek isleýärsiň, ýöne Hudaýyň sesini diňleseň, saňa dogry zady saýlamaga kömek eder. ”

Kömek soraýar

“Heöne ol maňa:” Meniň merhemetim saňa ýeterlikdir, çünki meniň güýjüm ejizlikde kämildir “diýdi. Şonuň üçin Mesihiň güýji meniň üstüme düşer ýaly ejizliklerimden has begenerin” (2) Korintoslylar 12: 9).

Erkekler kömek soramakdan ýüz öwürmek bilen meşhurdyr. Beýle etmek köplenç ejizligiň alamaty hökmünde beýleki erkekler tarapyndan görülýär. Muny özbaşdak edip bilendigimize buýsanýarys. Emma hakykat … bize kömek gerek.

Oglumyz 9 ýaşyndaka, men ony ýygnakdaky erkekler toparyna getirip başladym. Beýleki erkekleriň göreşýänine şaýat bolmagyny, şowsuzlygy boýun almagyny we biri-birinden we Hudaýdan kömek soramagyny isledim. Hatda ulularyňam kömege mätäçdigine göz ýetirende, muny özi soramak aňsatlaşdy.

Duýgularyna gözegçilik edýär

“Gaharlan we günä etme; gaharyňyza günüň düşmegine ýol bermäň we şeýtana hiç hili mümkinçilik bermäň “(Efesliler 4: 26-27).

Isa aglady (Johnahýa 11:35), rehimdarlyk duýdy (Matta 9:36) we gahar gazandy (Johnahýa 2: 13-22). Içindäki duýgular günäli däldir. Emma olary nähili ulanýandygymyz bolup biler.

Bir gün oglum günlük äýneklerini alany üçin aýal doganyna urdy. Oňa aýal doganynyň zatlardan has gymmatlydygyny öwretmek üçin, men onuň äýnegini ýyrtyp, ýaryp aldym. Ol gaty gynandy. Öwrenen islendik sapagy meniň gaharym bilen örtüldi. Ahyrynda ötünç soramaga mejbur boldum.

Häkimiýeti hormatlaýar

“Goý, her bir adam dolandyryş edaralaryna tabyn bolsun. Çünki Hudaýdan başga hiç hili ygtyýar ýok we bar bolanlar Hudaý tarapyndan esaslandyryldy “(Rimliler 13: 1).

Oglum bilen dostlukly gatnaşyk gurmak isleýänimçe, men onuň dosty däl. Men onuň kakasy. Kararlarymyň sebäbini paýlaşmak akylly bolsa-da, hemişe zerur bolmaz. Oglum meniň wezipe ygtyýarlygyma hormat goýmagy we boýun egmegi öwrenip bilmese, soň häkimlige (mugallymlar, başlyklar, polisiýa işgärleri we ş.m.) boýun egmek üçin göreşer.

Authorityöne häkimiýete hormat goýmak her buýrugy passiw kabul etmegi aňlatmaýar. Käwagt biziň ygtyýarymyz adalatsyz bolýar we biz gürlemeli bolýarys. Şonuň üçin biz oňa öwretdik:

  1. Gepleýän adamyň abraýyny kabul ediň.
  2. Razy bolmasa-da ýerine ýetiriň (ahlak / günä meselesi bolmasa).
  3. Bu sözleri ýerine ýetireniňizden soň, işini sorag görnüşinde aýdyň.
  4. Argumentine düşünilmegini üpjün etmek üçin anyk soraglary beriň.
  5. Netijäni kabul ediň.
  6. Gerek bolsa has ýokary edara ýüz tutuň.

Ol bu usuly ulanyp, biziň, mugallymlarymyz we başlyklarymyz bilen hormat bilen ylalaşmazlygy başardy. Elmydama ýoluny almaýar, ýöne özara gatnaşyklar hemişe oňyn boldy.

Jogapkärçiligi öz üstüne alýar

“Sebäbi her kim öz ýüküni çekmeli bolar” (Galatýalylar 6: 5).

Oglumda administrasiýa sowgady ýok. Entek tabşyrygy ýatdan çykarmazdan ýa-da möhleti ýitirmän, mekdep semestrinde entek etmeli däl. Heöne ol syrkawlamasa ýa-da adatdan daşary ýagdaýlar bilen ýüzbe-ýüz bolaýmasa, yza çekilende ädim ätmezlik we zatlary düzetmezlik maksadyna ýetdik. Mugallymlary bilen gürleşmek we uzaldylmagyny ýa-da makiýa work işini soramak onuň jogapkärçiligidir.

Erkek hiç wagt özi üçin jogapkärçiligi öwrenmegi öwrenmezden başgalaryň durmuşy üçin jogapkärçilik çekip bilmez.

Başgalaryna hyzmat edýär

“Her kim sowgat alansoň, Hudaýyň dürli merhemetiniň gowy dolandyryjylary hökmünde biri-biriňize hyzmat etmek üçin ulanyň” (1 Petrus 4:10).

Goňşularymyz üçin gar ýagýarys, sebäbi olar goňşularymyz. Jaýyň töwereginde kömek edýäris, sebäbi bu biziň öýümiz. Agşamlyk naharyny bişirmekden we gap-gaç ýuwmakdan, ybadathanada bukjalary gurmakdan we “Ro Christmasdestwo çagasy” operasiýasy üçin ýük awtoulagyny ýüklemekden, başgalara kömek etmek biziň edýän işimizdir.

Oglumyza kömek edenligi üçin tölemeýäris ýa-da yzygiderli hoşniýetli hereketleri üçin beýlekilerden pul almaga rugsat bermeýäris. Pul gazanmagyň wagty bar, ýöne diňe hyzmat ýüregi berk ösensoň.

Pul bilen özleşdirilmeýär

“Hiç bir hyzmatkär iki hojaýyna hyzmat edip bilmez, sebäbi birini ýigrener, beýlekisini söýer, ýa-da birine wepaly bolup, beýlekisini ýigrener. Hudaýa we pula hyzmat edip bilmersiňiz “(Luka 16:13).

Maliýe maksatlarynyň bolmagy gowy zat, ýöne seresap bolmasak, olar duzaga düşüp bilerler. Puluny öz ýerinde goýmak üçin, oglumyza ýönekeý bir formulany berjaý etmegi öwretmäge synanyşýarys:

  • 10% ondan biri (ilki Hudaýa hormat goýuň).
  • Uzak möhletli maksatlar we zerurlyklar üçin 80% (kollej üçin tygşytlamak, awtoulag satyn almak, awtoulag ätiýaçlandyryşy, gaz we ş.m.).
  • 10% çalmak (gitara satyn almak, boulinge gitmek, dostlaryňyz bilen aýlanmak).

Bu formula jadyly däl, ýöne ilki bilen Hudaýa bermek, hasaby ikinji gezek tölemek we iň soňky oýnamak, pulumyzy başga bir ýol bilen däl-de, özleşdirmäge kömek etdi.

Aýal-gyzlary hormatlaýar

“Edil şonuň ýaly, ärler, aýallaryňyz bilen düşünişip ýaşaň, aýala ejiz gämi hökmünde hormat goýuň, sebäbi doga-dilegleriňiz päsgel bermezligi üçin olar size durmuş merhemetiniň mirasdüşerleri” (1 Petrus 3: 3). 7).

Aýal-gyzlary hormatlamak barada öwrenen ilkinji sapaklarymyz, ejesine bolan garaýşymy synlamak bilen geldi. Oglum meniň sözlerimi görýär we sesimi çykarýar ýa-da demimiň aşagynda seslenýär. Näçe gaharym gelse-de, onuň ejesine hormatsyzlyk etmegini islämok.

Ejesi töwereginde bolmasa-da, owadan gyzlarda “Atta oglan” degişmelerini paýlaşmaýarys. Erkek bolmaga öwretmesek, oglanlar oglan bolar.

Söweşe taýýar

“Ellerimi söweşe, barmaklarymy söweşe taýýarlaýan gaýam Rebbe alkyş bolsun” (Zebur 144: 1).

Bu günler erkeklere duýgur taraplaryny gujaklamaga kömek etmek bilen, ýatdan çykarmak aňsat: ogullarymyzy hem söweşe taýýarlamaly. Olara batyrgaý we batyrgaý bolmagy öwretmeli; doga we amal arkaly ýetimiň, dul we ejizleriň sebäbini ele almak.

Oglumy paýhasly, doga etmegi we dawa-jenjellerden gaça durmagy öwretmäge synanyşdym, ýöne oňa ilkinji kömegi, CPR we özüni we beýlekileri goramagy öwretdim.

Isa bu topragy gezip ýörkä, samsyk däldi. Doga arkaly başgalar üçin söweşdi (Luka 22:44), duşmanlarynyň öňünde batyrgaý durdy (Johnahýa 19: 9-11), barlyşyksyz hakykaty aýtdy (Matta 23: 13-33), ýamanlygy kowmak üçin güýç ulandy; ybadathana (Johnahýa 2:15), wagşy hüjümleri batyrgaýlyk bilen kabul etdi we başgalar üçin janyny pida etdi (Johnahýa 10:18).

Isa Mukaddes .azgyda Arslan we Guzy diýip suratlandyrylýar, ýöne köplenç Arslan bölegini ýatdan çykarýarys. Ogullarymyzy söweşe taýýarlamadyk wagtymyz, passiw adam bolup ulaljak bir oglan ýetişdirýäris.

Bolmak isleýän adama ulalýan oglanjygy ulaldyň

Oglum orta mekdebiniň birinji ýylyny dartgynly döwürde başlady. Ageaşynyň adaty aladalary global pandemiýa we jemgyýetçilik tolgunyşyklary bilen hasam güýçlenýär.

Theöne geljegiň getirip biljek zatlaryna az gözegçilik edýändigime garamazdan, aýdyp biljek bir zadym: men onuň bolýan adamyny halaýaryn.

Ol ejiz synpdaşlaryny sütemkärlerden goraýar, kemsitmeleri we adalatsyzlyklary siňdirýär, hatda dostlugy ýok etmegiň ýerine dostlugy güýçlendirýän “beýleki tarap” bilen syýasy gepleşikleriň ýollaryny tapýar.

Oglany erkek edip ýetişdirmek isleýänimde diýen ýaly, men onuň bolýan adamyny halaýandygymy görýärin. Käşgä onuň ýaly bolsadym.