Garyşyk maşgala

Erkekler: Öweý maşgalaňyza gowy ýolbaşçylyk etmek üçin maslahatlar

Written by Margaret P Holman

Öweý maşgala durmuşa çykanyňyzda ähli soraglaryňyza çalt we aňsat jogap tapyp bilmersiňiz. Godöne Hudaýyň kömegi bilen öweý maşgalaňyza gowy ýolbaşçylyk edip bilersiňiz.

16-njy sentýabr Milli öweý maşgala güni! Maşgalaňyzy belleýärsiňizmi?

Belki, çagalaryňyz ýa-da öweý çagalaryňyz bu gün beýleki öýlerinde bolarlar. Olary pikir edýändigiňizi we durmuşynda bolmaly pursatyňyzy belleýändigiňizi aýtmak üçin tekst ýa-da telefon jaňyna serediň. Aýalyňy nahara alyp git. Öweý maşgala hökmünde gatnaşyklaryňyzyň ösüp, birleşmeginiň oňyn ýollary barada gürleşiň.

Erkekler, çagalaryňyzyň we öweý çagalaryňyzyň durmuşynda möhüm rol oýnaýarsyňyz. Öz maşgalamyzda adamym Randy 25 ýyl bäri iki gyzymyň öweý kakasy, kakasy bolsa üç ýaşyndaka kakasy boldy. Onuň täsiri we barlygy, olary başgalara we jemgyýetlere oňyn goşant goşýan aladaly ululara öwürmäge kömek etdi.

Randy ilkinji bolup size habar berer – hemme zady dogry etmedi. Kämillik ýaşyna ýetmedik ene-atalyk günlerine birnäçe puşman edýär. Thatöne bu, şowsuzlyga uçran mahaly bagyşlanmagyny soramaga, ýykylanda Rebden ýol gözlemegine we bäş çagasyna ene-atasynyň kyn ýoluny dowam etdirmegine päsgel bermedi.

Öweý maşgalaňyza ýolbaşçylyk etmek üçin maslahatlar

Öweý maşgala durmuşynyň dinamikasy, jogaplar üçin kelläňizi dyrmaşdyryp biljek soraglar we çylşyrymlylyklar döredýär. Öweý gyzymyň durmuşynda meniň rolum näme? Bu daşarky duýgulary aýalym we çagalary bilen nädip çözmeli? Näme üçin öýümizde beýle ylalaşyk ýok?

Öweý maşgala durmuşa çykanyňyzda ähli soraglaryňyza çalt we aňsat jogap tapyp bilmersiňiz. Godöne oňyn gatnaşyklary gurmaga we uzak möhletleýin täsir etjek Hudaýyň kömegi bilen öweý maşgalaňyza gowy ýol görkezmegiň usullaryny göz öňünde tutup bilersiňiz.

Meniň dostum Joş 15 ýyl bäri kakasy we öweý kakasy. Alkogol içgilerinden näbelli şygarlardan gelip çykýan öweý maşgalasyna öweý maşgala durmuşyna meňzeş käbir endikleri döretdi. Ine, meniň bilen paýlaşan birnäçe:

Kämillik däl-de, ösüş

Öweý maşgala durmuşyny birek-biregi serhetsiz söýjek täze maşgala garaşmak bilen başlaýarys. Bu, esasanam ilkinji ýyllarda bolup geçmeýär. Maşgala agzalarynyň hatda biri-birini halamagyna garaşýanymyzdan has köp wagt gerek bolsa, ýüz öwürmäge synanyşýar. Perfectöne kämillik aladasyz birnäçe ädim öňe gidişlige ünsi jemlänimizde, synanyşmagy dowam etdireris.

Husbandr hökmünde aýalyňyzyň ruhdan düşýändigini görkezýän görkezijilere üns beriň. Stepaş öweý ene hökmünde käwagt ret edilmegiň aladasy bilen göreşýärdim. Täze rolumda hiç haçan ölçäp bilmejekdigime ynanýaryn. Husbandanýoldaşym bilen geçirilen gijeler ýaraly ruhumy janlandyrdy. Kämillik däl-de, ösüşe bolan söýgüsi we höwesi ýüregimi gorkuzdy, ynamsyzlygymdan geçmäge we öweý ene üçin başga bir tapgyra çykmaga mejbur etdi. Onuň hoşniýetli sözleri we rehimli hereketleri ruhdan düşen ruhuma güýçli habarlar iberdi.

Goý, Hudaýy goýber

Erkekleriň köpüsi zatlary düzetmegi halaýarlar, şeýlemi? Sowadyjynyň döwülmegi ýa-da maşyn işlemezligi gaty gowy zat. Stepöne öweý maşgalaňyzdaky gatnaşyklar ýönekeý düzedişler bilen gelmeýär. Bu aňsat bolman biler, ýöne ähli kynçylyklary çözmäge synanyşmagyňyzy we öweý maşgalaňyzy jogaplar üçin Hudaýa alyp barmagyňyzy maslahat berýärin. Ol her gezek görkeziler.

Haçanda Hudaý Musa Ysraýyllary Müsürden çykarmaly diýende, Musanyň ilkinji jogaby gorky boldy. “Fyrownyň ýanyna baryp, Ysraýyl ogullaryny Müsürden çykarmaly men kim?” (Çykyş 3:11). Hudaý Musanyň bize jogap berşi ýaly jogap berdi: “Emma men siziň bilen bolaryn” (12-nji aýat).

Meseleleriňize düzediş tapmagyň agramyny götermeli dälsiňiz. Ol seniň bilen gezýär. Goýup, Hudaýa rugsat berersiňmi?

Aňsat edýär

Öňki durmuşda är-aýal bar bolsa, nika çylşyrymly bolup başlaýar. Öz maşgalamyzda uzak, gaty düzediş döwrüni başdan geçirdik. Öňki ýanýoldaşyma iki gyzym bilen öweý kakasy Randy arasyndaky gatnaşyklaryň ösmegi bilen haýbat atyldy. Ikisi bile bolanda Randy gödek sözler atyldy.

Namazdan we maslahatdan soň, ahyrsoňy öňki adamym bilen onuň duşmançylykly garaýşy hakda gürleşmegi makul bildik. Randy, kakasynyň ornuny tutjak bolmaýandygyny, ýöne goşmaça ene-ata bolmak we gyzlara goldaw bermek isleýändigini aýtdy. Çagalaryň hatyrasyna bilelikde işlemek üçin kiçigöwünlilik bilen haýyş etdi.

Randy we öňki ýanýoldaşym hiç haçan iň gowy dost bolmaz. Emma wagtyň geçmegi bilen olaryň gatnaşygy gowulaşdy. Gyzlarym indi höwürtgeden çykdylar, kakasy we öweý kakasy birek-birege hormat goýmagy öwrendiler, gyzlaryň durmuşynda tutýan ornuna hormat goýdular.

“Aňsat edýär” size öweý ene ýaly hyzmat eder. Öweý çagalaryňyz bilen gatnaşyk gurýarsyňyzmy ýa-da öňki ýanýoldaşyňyz bilen gürleşýärsiňizmi, täze wezipäňizi mejbur etmäň. Wagtyň geçmegi bilen haýal we yzygiderli ynam we kabul edilmegi döredýär.

Bir gezekde bir gün

Pandemiýa döwründe dostum Natan işini ýitirende, maşgalasyny nädip eklemelidigi barada geljegiň aladalary bilen gyzyklandy. Aladasyny dolandyryp bilmedi we ilkinji gezek howsala hüjümlerine başlady. Recentlyöne ýakynda ony ýygnakda gördüm, ol maňa has gowy işleýändigini aýtdy.

“Entek işim ýok” -diýdi, ýöne bir geňeşçi maňa häzirki ünsümi nädip saklamalydygyny we geljegiň meselelerine garaşmazlygy öwrenmäge kömek etdi. Käwagt töleglerimizi nädip tölemelidigimiz hakda alada edýärin, ýöne şu gün zerur zatlarymyz üçin Hudaýa bil baglamak has gowulaşýar. “

Şu günden we ertire çykanymyzda ruhdan düşmek başlaýar. Emma bir gezekde bir gün ýaşamagy we şu günki meseleleriň üstünde durmagy ýüregimize düwenimizde, durmuş has dolandyrylýar.

Çykyş 16-da Hudaýyň Ysraýyllara nädip üpjün edendigi baradaky hekaýany haladym. Hudaýyň Gyzyl deňziň bölünmegi bilen gulçulykdan Hudaýyň ajaýyp gutulyşyna şaýat bolandan bir aý öň Müsürden çykypdylar. Emma, ​​edil biziň ýaly, başga bir nägilelik tapdylar – iýmit ýetmezçiligi.

Beýik rehimdarlygy sebäpli Hudaý adatdan daşary sowgat berdi: manna. Diňe gündelik bölegini ýygnaýandyklaryny we ertesi güne çenli saklamazlygy ýa-da zaýalanjakdygyny berk tabşyrdy. Emma käbirleri boýun egmediler. Olar Hudaýyň gündelik zerurlyklaryny kanagatlandyrjakdygyna ynanmakdan ýüz öwürdiler we ertesi gün manna sakladylar.

Näçe gezek şeýle edýäris? Taňrynyň zerurlyklarymyzy kanagatlandyrjak derejede ulydygyna ynanmaýarys, şonuň üçin özümiziň çözgütlerimizi döredýäris. Husbandr we kaka hökmünde, öz islegleriňize Hudaýa bil baglanyňyzda, gelejek hakda alada etmän, bir gezek görelde alarsyňyz.

“Ertir hakda alada etme, sebäbi ertir özi hakda alada eder. Her günüň özi ýeterlik kynçylyk çekýär ”(Matta 6:34).

Öweý maşgalaňyza ýolbaşçylyk edip ýörkäňiz üýtgeşiklik edýärsiňiz

Erkek adamyň durnukly bolmagy maşgalasy üçin gymmatly täsir edýär. Kakam soňky ýyllarynda maňa durmuş sapaklaryny öwretmegi we öwretmegi dowam etdirýär. Birnäçe ýyl mundan ozal agyr möwsümde gözüme ýaş getiren söhbetdeşlik ýadymda.

Ejemiň demssiýasyny dolandyrmak has kynlaşdy. Kakamyň aladasyny edendigini ýa-da aladasyny edendigini eşitmedim. “Ejeň ençeme ýyl bäri meniň üçin köp gurban berdi” -diýdi. “Indi meniň üçin gurban bermek meniň nobatym.” Toý kasamlarynyň iň gowusy ýa-da erbet tarapydy.

Öýüňizde lider hökmünde maşgalaňyzda äri, kakasy we öweý öweý gyzy hökmünde üýtgeşiklik döretmäge mümkinçilik berildi. Özüňizi alyp barşyňyzda bilgeşleýin boluň. Hudaýyň kömegi bilen öweý maşgalaňyza gowy ýolbaşçylyk ediň.

Belki, Milli öweý maşgala güni maşgalaňyzy nädip bellemelidigini göz öňünde tutuň!