Nika

Nädip ýeke we mazmunly bolmaly

Iň gowy dostuňyza – dünýäni gezmek ýa-da awtoulagyňyzy ýuwmak bilen gyzyklanýan biri bilen durmuş gurmak isleýärsiňiz. Howöne nädip ýeke we mazmunly bolup bilersiňiz?

Kiçijik wagtym öýlenmegi arzuw edýärdim. Ejem-kakam 22 ýaşynda durmuş gurdular, munuň ýaly manysyz bolsa-da, kolleji gutaryp, dünýäde ýeke galmagy göz öňüne getirip bilmedim.

Iň gowy dostuma, dünýäni gezelenç edýändigimize ýa-da awtoulaglarymyzy ýuwup, gyzyklanyp biljek birine durmuşa çykmak isleýärin. Durmuşda başdan geçirmelerimize garaşyp bilmerin, belki kiçijik taýpamyz bilen.

Şonuň üçin men haýran galdym: Bu islegleri saklap, nädip ýalňyz we kanagatly bolup bilerin? Käwagt ýalňyzlyk azatlyklaryny kabul edýärin. Başga wagtlar, ýalňyzlyk içege urýan ýaly urýar. Bu meni deňagramlylygy taşlaýar we meni boş duýýar.

Soulmate gözlemek

Belki, meniň ýaly gowy rom-com-a baha berersiňiz. Ol ýerde sizi iň bagtly edip biljek bir adam bar diýen pikir sizi gyzyklandyrýar. Başga bir adamyň meni tamamlap biljekdigine ynanmaýaryn. Şeýle-de bolsa, kimdir biri başarar diýip umyt edýärin.

Marriageöne durmuş gurmak üçin “bagtly bolmakdan” köp zat bar bolsa näme etmeli?

Kimdir biri tarapyndan tamamlanmaly bolduň. Anotheröne başga biriniň sizi tamamlamagyna garaşsaňyz, ölçäp bilmezler.

Näme üçin Hudaýyň söýgüsi maňa ýeterlik däl?

Onda näme üçin Hudaýyň söýgüsi meniň üçin ýeterlik däl? Näme üçin ýeke we mazmunly bolmak beýle kyn?

C.S. Lewis “Şöhratyň agramy” atly wagzynda şeýle jogap berýär: “Indi jennet üçin ýaradylan bolsak, ýerimizi islemek eýýäm içimizde bolar, ýöne hakyky jisime bagly däl…”

Başga bir söz bilen aýdylanda, Hudaý bilen kämillik gatnaşyklaryna bolan islegim adamkärçiligime ornaşdy. Özümiň döwülmegimiz bizi ondan saklaýar. Deepöne çuňlugynda, munuň näme üçin ýasalandygymy bilýärin.

Häzir meniň söýýän we isleýän zatlarym, mysal üçin Hudaýy hormatlaýan maşgala, geljekdäki zatlaryň doly däl suraty. Lewis sözüni dowam etdirýär: “Isleglerimiziň belli bir derejede ýalňyş bolmaly beýleki haýsydyr bir gowy tarapy, hakykatdanam kanagatlandyrjak zat bilen diňe simwoliki gatnaşygy bolmaly.

Nika aşa ýokary bolmalydy – bu iki adamyň söýgüsinden has ýokary bolup, Gün şöhlesini alýan aý ýaly, olary ýaradan Hudaýyň söýgüsini görkezýär (Efesliler 5: 31-32).

Şeýlelik bilen, nikany iň soňky barjak ýerim hasaplaýan bolsam, has ýagty, has owadan ýagtylygyň garaňky şöhlelenmegi bilen meşgullanaryn.

Taňrynyň meýilnamasyna ynanmak kyn bolanda

Birnäçe aý mundan ozal ýygnak hyzmatyndaky dostlarym bilen birlikde “Elevation Worship” -iň “Bereket” aýdymyny aýdýardym. Bu aýdym köplenç meni höweslendirýär, ýöne şol gije agzym “Ol seniň üçin” diýip yglan etdi, ýüregim agyrdy we aňym şübhelerden doldy.

Ellerimi ýokary galdyryp, hakykaty yglan etdim, näçe güýçli aýdym aýtsam, şonça-da ynanardym. Iöne pikir edip biljek zadym: Hudaý, sen meniň üçinmi?

Şol gije, ýylgyryp, dostumyň doglan gününi bellänimde, amala aşmadyk düýşleriň agyrysy ýüregime agyrdy. Otagymyň açaryny açanymda, oturylyşykdan ir çykdym.

Durmuşymyň nähili gitmelidigi hakda köplenç kelläme gelýär. Haçan-da Hudaý başga bir meýilnamasynyň bardygyny açyp başlanda, men dolandyryş üçin göreşýärin. Hudaýyň meýilnamalarym üçin Hudaý bolany üçin ýalňyşýaryn.

Zebur 100: 5 maňa Hudaýyň söýgüsiniň berkdigini ýada salýar – bu meniň ýeterlik bolmaga däl-de, ýeterlik bolmagyna baglydyr: “Çünki Reb ýagşydyr; Onuň mähirli söýgüsi baky we nesillere wepalylygydyr. ”

Häzirki pursatdan peýdalanmak

Recentlyaňy-ýakynda bir dostum, ilki bilen ýeke we mazmunly bolmagy öwrenmesem, nikada kanagatlanmajakdygymy ýatlatdy. Köplenç geljege garamak üçin köp wagt sarp edýärin, pursatdan lezzet almagy ýatdan çykarýaryn.

Hudaýyň meni durmuşa çykarmaga çagyrýandygyny ýa-da ýokdugyny bilemok, ýöne şu ýyl meni FamilyLife internedi hökmünde işlemäge çagyrandygyny bilýärin. Geljekde kim bilen duşuşjagymy bilemok, ýöne dostlarymyň we maşgalamyň söýgüli jemgyýetiniň bardygyny bilýärin.

Pawlus maňa Hudaýyň şu gün çagyran durmuşyny ýaşamagy ýatladýar (1 Korintoslylar 7:17). Mesihiň yzyna eýeriji hökmünde maksadym, ýeke, durmuşa çykan ýa-da durmuşa çykan Hudaýy şöhratlandyrmak.

Şeýdip, ýeke we mazmunly bolmagy nädip öwrenip bilerin?

  1. Isany tanamaýan bolsaňyz, Oňa eýermegiň manysy barada has giňişleýin öwreniň.
  1. Ybadathana we kiçi topara goşulyň. Bizi ýeke ýa-da durmuşa çykan bolsun, jemgyýet üçin ýaratdy.
  1. Her gün Hudaý bilen wagt geçirmek üçin wagt belläň. Injiliňizi okaň we özüňiz ýa-da dostuňyz bilen doga ediň. Seni gaty gowy görýän bilen tanşyň.
  1. Islegleriňiz hakda doga ediň ýa-da journalurnal ediň. Ondan doly bolmagyň we şol islegler bilen Oňa ynanmagyň nämäni aňladýandygyny Hudaýdan sora. Hudaý size alada edýär we ýüregiňizdäki zatlary bilmek isleýär.
  1. Geljekki ýanýoldaşyňyz üçin doga ediň. Mesihdäki şol bir bitewiligi başdan geçirmegine Hudaýdan kömek soraň.
  1. Oýlanmak: Öýlenmek we ýalňyzlyk ikisi hem Hudaýa şöhrat getirýän bolsa, häzirki möwsümini Onuň adyny beýgeltmek üçin nähili ulanarsyňyz?
  1. Şol adam boluň. Terbiýelenýän ýanýoldaş bolmak isleýärsiňizmi? Goragçy? Başdan geçirme dost? Bular, ähli gatnaşyklaryňyz üçin Hudaýyň beren sowgatlarydyr. Özüňiziň iň gowy wersiýa bolmak üçin durmuşa çykmaga garaşmaň.
  1. singleeke bolmagyň zyýanyny belläň. Singleeke däl bolmak öýlenmekden gowy ýa-da erbet däl. Anotherene bir ýyl “ýeke-täk habarlylyk gününden” gaçmaga synanyşmagymyzy bes etdik we ýeke we mazmunly bolup biljekdigimize düşünip başladyk. Söýüşiň. Dostlaryňyz bilen wagtdan lezzet alyň. Täze taslama başlaň.
  1. Şübheli oýna. Rom-comlardan lezzet alyň, ýöne ýasama söýgini satyn almaň. Loveadyňyzdan çykarmaň, söýgi diňe duýgular hakda däl-de, başga birine wepalylyk hakda. “Biz ilki bilen bizi söýýändigi üçin söýýäris” (1 Johnahýa 4:19).
  1. Jon Mark MakMillanyň we Sarah MakMillanyň “Heartüregimiň şasy” sözleri hakda pikirleniň.

Ahyry bagtly

Hiç wagt adamlardan doly otagda bolup, beýlekilerden tapawutlylykda öz şahsyýetiňiziň ýokdugyna düşündiňizmi?

Duşuşygym kesileninden bäri bir ýyl bäri ýeke däl, häzirem düşünip bilemok. Onelalňyzlyk hakykydyr. Godöne Hudaýyň Orlando göçüm ýaly üýtgeşik mümkinçilikler getirmek üçin ýalňyzlygymy ulanýandygyny eýýäm gördüm. Dostlarym bilen has gowy tanşýaryn we Hudaýyň meniň durmuşym baradaky meýilnamasyna ynanýaryn.

Lewisiň Şöhrat agramynyň soňuna aýdan sözleri meniň iň soňky şatlygymy ýada salýar: “Hudaýy razy etmek … ylahy bagtyň hakyky düzümi bolmak … Hudaý tarapyndan söýülmek, diňe bir gynanmak bilen çäklenmän, hudo .nigiň göwnünden turýan ýaly begenmek! işi ýa-da oglunyň kakasy – bu mümkin däl ýaly bolup, pikirlerimiziň dowam etdirip bilmejek agramy ýa-da şöhraty. Soöne şeýle. ”

Hudaýyň ýagşylygy we bu gün size bolan çuňňur söýgüsi hakda pikirleniň. Ol siziň üçin.