Baýramçylyklar

Durmuşa çykmak kyn bolan Söýgüliler güni näme?

Written by Margaret P Holman

Romantika hemme ýerde. Thatöne bu, häzirki wagtda maşgalaňyzyň nähili agyr duýýandygyny görkezýär. Durmuşa çykmak kyn bolanda söýgüliler gününi nädip edýärsiňiz?

Dükanda hemme zat gülgüne öwrülýär. Everywhereürekler hemme ýerde gysylýar we dünýä şokolad bilen dolandyryldy öýdýärsiňiz. Marriageöne durmuş gurmak kyn bolan Aşyklar gününe oýanýan bolsaňyz, her bir kiçijik kagyz ýüregi deriňiziň aşagynda gazylýar.

Durmuşyňyz bir guty şokolad bolan bolsa, edil şu wagt boş ýaly duýulýar.

Adamlar halaýanlaryny belleýärler, goşgy we söýgi aýdymlaryny ýaýradýarlar. Bu bolsa, diňe çydam edýän adamyňyz bilen bolmagyňyzy görkezýär.

Whoa-da kimiň sözleri seni ýygy-ýygydan agyrdýar welin, ýüregiňi tanamaýan ýaly duýýarsyň.

Ora-da bu ýyl siňdiren agyryňyz sizi agsadýar.

Nika kyn bolanda söýgüliler gününi nädip edýärsiňiz?

Belki, pikir etmelimi? Nook diýmegiňizi haýyş edýäris.

Dynç alyň. Söýgüliler güni adam gurluşydyr. Injilde “12 gül satyn alarsyň” ýok.

Gowy zat, pikir edýän bolmagyňyz mümkin. Maňa bir bukja zäher berildi. Men häzir güllere kän giremok.

Haçan-da durmuşyňyz dönüklik ýa-da kimdir biriniň endigi ýa-da hiç wagt üýtgemeýän siklleri bilen doldurylanda – Söýgüliler güni ýaly bolup biler, biz başga bir gün durmuşa çykdyk. Üç begenç.

Dogrymy aýtsam? Bu bellemeli zat.

Şeýlelik bilen, aşakdaky pikirleriň diri galmakdan bir ädim öňe gitmek ukyby bolanlar üçin diýeliň … Bolýan ýeriňizden has köp zady göz öňüne getirmek ukyby.

Elbetde, kimdir biri munuň öwezine söýse, söýgi has aňsat bolýar. Kiçijik zatlary edenlerinde – gap-gaç ýuwýan maşynyň düşürilmegi, boýnundaky öpüş – uly zatlar bilen birlikde (Hormat. Seresaplyk. Borç).

Şeýle-de bolsa, şokoladyna laýyk gelýän islendik söýgi hekaýasy, bize garaşmaly däl we hoşniýetlilik bilen dowam edýär. Bagyşlamak, sabyr etmek we şertsizlik hakda hekaýa.

Söýgüliler günüňiz näme üçin möhüm?

Bu hili söýgi, men seni saýlaýaryn diýýär. Söýgüli we söýgüli dälligiň üsti bilen. Haçan aňsat bolsa we ýüregimiň bir bölegini ýyrtmak ýaly bolanda.

Munuň bilen birlikde, siz Isanyň biziň üçin edýän zatlaryny gaýtalaýarsyňyz: “Godöne Hudaý bize bolan söýgüsini entek günäkär wagtymyz Mesih biziň üçin öldi” (Rimliler 5: 8).

Ol bize mynasyp bolmadyk sowgady berendigini düşündirýär; “Bu işleriň netijesi däl-de, Hudaýyň peşgeşidir” (Efesliler 2: 8-9).

Injilde kyn nikalaryň munuň ýerine ýetirilişini görýäris: Hoşe, goňşuçylyk bilen iki esse köpelýän aýalyny söýýär. Adamsynyň ähli emläginiň janyna howp salýandygyna garamazdan, batyrgaý hereket edýän Abigaýl. Adamsyna aýal dogany ýaly geçmäge synanyşanda-da, adamsyna hormat goýýan Sara.

Nika hakda bibliýa kyssasy mynasyp däl, hemme zat söýgi.

Netijede, bu baýramçylyk, ony kabul etmegi saýlasaňyz, söýmek kyn bolan är-aýalyňyza hormat goýmak üçin mümkinçilikdir. Kim muňa mynasyp däl bolsa gerek.

Söýgüliler güni durmuş gurmak kyn bolanda ýanýoldaşyňyza hormat goýmak nähili bolup biler?

Birnäçe amaly pikirler.

  1. Şokoladlaryň daşynda pikir ediň.

Bu ilki bilen doga etmegi talap edýär. Valentöne bu, söýgüliler güni üçin ediljek ähli zatlardan has möhümdir, tükeniksiz nikanyň boýnundan gülgüne dem alýar.

Taýýarlyk görmek üçin, Isanyň aýagyna bir ýyllyk aýlygy bolan atyr sepen aýal hakda pikir ediň, saçlary bilen süpüriň. Davida-da Dawudyň: “Maňa hiç zat tölemeýän Hudaýym Rebbe ýakma gurbanlyklaryny hödürlemerin” (2 Şamuwel 24:24).

Godr-aýalyňyza iň gymmatly boljak zadyny Hudaýdan soraň. Bagtly ýaýy örtüp we şarpyklap bilmeýän zadyňyz.

Belki, ýanýoldaşyňyz sizi kabul etsin ýa-da masgara etse-de, bu gatnaşyga eýe bolan ähli zadyňyzy bermegi saýlaýar.

Seni bölýän bir endikden el çekip biler. Siziň islemeýändigiňize doly ynanýarsyňyz.

Ora-da ýakyn wagtda ret edilmegine, gödek sözlerine, gödekligine ýa-da äsgermezliklerine garamazdan birine tarap gitmegi saýlaýar.

Belki, bu bagyşlamakdyr.

Hudaýyň ýanýoldaşyňyza sorajak kyn, ýürekgysgynç işi näme?

  1. Öz sözleriňizi ýazmak üçin köp ýer bilen gutlag kartasyny satyn alyň.

Çig zada göz aýlamazdan, ýanýoldaşyňyza beren wepalylygyňyzy gaýtalaň. Mysal üçin:

Bu biziň üçin kyn möwsüm boldy. Thatöne bu, bize ynanýandygymy size bildirmek üçin has köp sebäp. Men bizi saýlaýaryn. Men size we güneşli pasyllarda we tupanly döwürlerde nikamyzy bagyşlaýaryn. Men seni romantikadan has gowy görýärin. Men seni ömürboýy söýýärin.

Kofe üçin sowgat kartasyny goşup bilersiňiz: Geliň, bile bolanymyzy ýada salyň.

  1. justoldaşyňyza dogry sowgat bermek üçin syn ediň. Hudaýdan kömek soraň.

Uly bir zadyň ýerine, Hudaýdan ýanýoldaşyňyza görnüp, tanaljak sowgat görkezmegini soraň. Görkezip biljek sowgat hakda pikir ediň

a. Olaryň özboluşlylygy.

b. A (jedelli däl) gören zadyňyz.

c. Agyr nokadyna düşünişiňiz (Saglyk ýagdaýyndaky dostuňyzy görmek üçin syýahat. Şahsy yza çekiş. Şenbe günleri bir aý ýatmak).

d. Siziň ygrarlylygyňyz.

Belki-de, awtoulagyny buzlaýan wagtlary üçin bir jübüt ellik bolup biler, we onuň üçin birnäçe günlük talon kitaby. Bu ýyl şowsuzlyklaryna garamazdan, aýdym-sazyny dowam etdirmek üçin aýdym kitaby bolup biler. Bir topar reňk çotgalaryny we sowgat şahadatnamasyny synap görüp bilersiňiz, şonuň üçin ol çagalardan tapawutly görnüşini öwrenip biler.

  1. Gatnaşyklaryňyza maýa goýmak üçin boş ýer açyň.

Uly nikalar bolmaz. Olar ýasaldy.

Gepleşmek üçin ýer döretmek hakda pikir ediň. Durmuşa çykmak kyn bolan bu Söýgüliler gününde-de düşünmek we bagyşlamak üçin wagt sarp etmek. Ikiňiziň arasynda oňyn gatnaşyk gurmak. Spouseoldaşyňyzyň hakyky duýgularyny açýan soraglary bermek. Bularyň hiç biri çagalaryň karate bilen meşgullanmagy, töleg tölemegi we jübi telefonlarynyň jyňňyrdamagynyň arasynda bolup bilmez.

Şeýlelik bilen, belki, indiki alty aýyň dowamynda aýda bir gezek senä gijäni bermegi we seniň diýjek bolýanyňy görkezmek üçin senenama girmegi aňladýar.

Belki, ahyrsoňy şol dynç günleri üçin wagt sarp edip, goýum goýup bilersiňiz. (“FamilyLife Weekend” -i ýatda saklamaly® muny amala aşyrmagyň bir usuly bolup biler.)

Belki-de, senäniň gijesini meýilleşdirip, bezeg işlerine gidersiň: terbiýeçi, pleýlist, soňundan setirleri ýok massa. Aragatnaşyk edýärsiňiz, bu diňe pes töleg. Bu ýyl üstümizde işlemek isleýärin diýip umyt edýärin.

Sebäbi tygşytlamaga mynasyp. Söýmäge mynasyp. We bizden has uly Hudaýa ynanýaryn.