Ene-ata

Kakamyň ululyga geçmegine kömek etmegiň 5 usuly

Ulalansoň, kakama hemişe bil baglap biljekdigimi bilýärdim. Ine, ýaş ulalanymda maňa ösmegine kömek eden bäş ýol.

Saklaýan gaplar we zatlarymyň üýşmeleri 18 sagatlyk ýoly etmäge taýyn zalda hatara düzüldi. “OneGooal®” -da tejribe başlamaga begendim, ýöne bu meniň bilýän zatlarymdan daşlaşmagy we ululyga geçmegi aňladýardy.

Bu nätanyş sebite girenimde, elmydama kakama bil baglap biljekdigimi bilýärdim. Bu bolsa, öz-özümden çykyp, Taňrynyň çagyryşyna eýermek üçin batyrlygym üçin ýeterlikdi.

Kämillik ýaşyna geçenimde ene-atam meniň iň uly mugallymlarymdy. Maşgalamyzyň lideri hökmünde kakam esasanam durmuşymda çalşyp bolmajak rol oýnady. Ine, kakamyň ululykda ulalmagyna kömek eden bäş usuly.

  1. Ol meni haçan goramalydygyny we haçan itmelidigini bilýärdi.

Kakam goldaw gerek bolanda elmydama meniň üçin ygtybarly adamdy. Meseläni çözmäge we özüm karar bermäge çagyrýan mahaly maňa goşant goşýar.

Geçen güýzde, Rebbiň meni ulalan Pensilwaniýadaky kiçijik şäherden daşlaşmaga çagyrýandygyny duýdum. Öýüm tanyş, şonuň üçinem howpsuz bolany üçin kyn günümi başdan geçirýärdim. Kakam maňa Hudaýyň çagyryşyna boýun bolmagyň nämäni aňladýandygyny pikirlenmäge çagyrdy.

Geljegim bilen Hudaýa bil baglamagy ýüregime düwenimden gysga wagt soň, Florida ştatynyň Orlando şäherindäki Cru® ştab-kwartirasynda FamilyLife bilen işlemek barada has köp zat öwrenmäge çagyrdym. Kakamyň maňa söýgi bilen garşy durmaga taýynlygy we tutan zatlarym, meni FamilyLife tejribeçisi hökmünde häzirki roluma girmäge taýýarlady.

  1. Ol maňa gerek wagty görkezdi.

Uniwersitetde okaýarkam, durmuşymyň ugruny üýtgeden weýrançylykly habarlary aldym. Töweregimdäki dünýä togtadylan ýaly boldy. Meniň etjek bolýan zadym, öýe gitmekdi.

Men kakama jaň edip, näme bolandygyny aýtdym. Onuň meniň üçin agyrýandygyny aýdyp bilerdim. Bile işlemek we gynanmak üçin meni alyp gitmek üçin dört sagat sürmek üçin işinden ir gitdi.

Kakama jaň edenimde, onuň jogap berjekdigi ýa-da ýokdugy hakda alada etmedim. Edil meniň ýanyma baranymda Hudaýyň diňleýändigine ynanýşym ýaly. Kakamyň söýgüsi, ejir çeken wagtyňyz maşgalanyň iň howpsuz ýerdigini ýatladýar. Kakaňyza (ýerdäki ýa-da asman) gelmek elmydama gowy.

Isa bize-de mätäç wagtymyz şol ýerde boljakdygyny ýatladýar: “Zähmet çekýänler we agyr adamlar, meniň ýanyma geliň, men size dynç bererin. Boýuntyrygymy al-da, menden öwren, çünki men mylaýym we ýüregim pes, ruhlaryňa dynç alarsyň. Çünki meniň boýuntyrygym aňsat, ýüküm bolsa ýeňil ”(Matta 11: 28-30).

  1. Ol meni Mesihdäki şahsyýetimi ynam bilen kabul etmäge çagyrdy.

Recentlyakynda, imanymy durmuşa geçirendigim üçin özümi ret etmek duýgusy bilen göreşdim. Käbir kyn soraglary berenimde, kakam üns bilen diňledi. “Gowy gyz” bolmak meni has ejizleşdirmeýärmi? ” “Ony ýok etmek isleýän dünýäde nädip imanymy ýaşamaly?”

Kakam ýagşylygyň bu dünýädäki garaňkylyk bilen hemişe garşy çykjakdygyny ýatlatdy. Fearöne gorkmaly zat ýok, sebäbi ýagşylygyň ýeňýändigini eýýäm bilýäris. Bu paýhasly sözler Johnahýa 16: 33-den gelýär, bu ýerde Isa şägirtlerine Özüne eýerendikleri üçin garşy çykjakdyklaryny aýdýar, ýöne Mesihde ýeňşiň bardygyny bilip rahatlyk tapyp bilerler.

Çagalaryňyz ulalansoň ähli jogaplary almaly dälsiňiz, ýöne olary Atanyň ýanyna alyp gitmek möhümdir.

  1. Ol maňa umyt duýgusy bilen gynanmagy öwretdi.

“Şeýle pasyllarda bereketlerimizi sanamaly” -diýip, kakam garaşylmadyk kynçylyklaryň bir ýylynda bize köplenç ýatlatdy. Hudaýyň wepalylygynyň subutnamasyny yzygiderli gözleýärdi. Rebbe bolan ynamy oňa maşgalamyz üçin labyr bolmaga mümkinçilik berdi.

Ejem aradan çykansoň, başga ýitgini nädip çözüp biljekdigimiz hakda oýlandym. Maşgalamyza baştutan hökmünde kakama seredip, gynanýarka umyt duýgusyny saklaýandygyna geň galdym.

Hemmämiziň indiki erbet zadyň bolmagyna garaşýan ýaly duýulanda, geljege nädip garaşyp biljekdigini soradym. Käwagt erbetleriň durmuşdaky gowulyklardan has ýokary bolup görünjekdigini düşündirdi, ýöne gözlemegi dowam etdirsek gowy taraplaryny taparys.

Theagdaýyň özi barada gowy zat bolmasa-da, Hudaýyň henizem işleýändigine umyt edip bileris. Hudaýyň biziň bilendigimizi bilmekde we gowy zatlary ýerine ýetirmek üçin hatda gaty zatlary hem ulanýandygy üçin köp howpsuzlyk bar (Rimliler 8:28).

Ilkinji Selanikliler 4:13 bize bu dünýä üçin ýaradylandygymyzy ýatladýar. Bu durmuşyň agyryly hakykatlaryna gynananymyzda, bakylyk umydyny saklap bileris.

  1. Özüme gaty çynlakaý garamazlygyma kömek etdi.

Olderaşym ulaldygyça durmuş agyrlaşdy we ruhdan düşdüm. Kakam meniň aladalarymy tassyklady, ýöne maňa zatlary göz öňünde tutmagy ýatlatdy. Häzirki wagtda näçe gorkunç ýa-da agyryly zatlar bolsa-da, ahyrsoňy geçerdi.

Kakamyň muny görmegine kömek etmeginiň bir usuly, degişme duýgusydy. Bir gezek, orta mekdepde okaýarkam, gyssagly kömek otagynda awtoulag heläkçiliginden soň çişen eňegimi buzladym. Tehniki, anna güni gije dostlarym bilen KT barlagyny geçirmän, hezil etmeli diýip teswir berdi.

Badagdaýy ýeňilleşdirjek bolup, kakam maňa ýylgyryp seretdi-de: “Eňegiňizi simli ýapmaly bolsaňyz, uly suratlaryňyzyň nähili boljakdygyny göz öňüne getiriň!” Diýdi. Şol suratlarda ýylgyrşymyň nähili “ajaýyp” boljakdygyny düşündirdi. Onuň degişýändigini bilýärdim, agyr günüň ahyrynda gülmek gowy boldy.

Kakamyň hakykaty ykrar etmek we ýürekdeş pursatlary gözlemek deňagramlylygy, ululykda geçişimde öz durmuşymda öňe gitmäge kömek edýär.

Çagalaryňyzyň kämillik ýaşyna geçmegi siziň ýolbaşçylygyňyza mätäç

Bularyň hemmesi muny okaýan kakalar üçin nämäni aňladýar? Childadyňyzdan çykarmaň, çagaňyzyň ululyga geçmeginiň aýrylmaz bölegidir.

Näbellilik döwründe aýdyňlyk we ugur almak üçin size gelip biljekdigini olara habar beriň. Ruhy taýdan göreşýändiklerini ýa-da umytsyzlyga uçrandygyny göreniňde, olar üçin söweş. Olary haçan goramalydygyny we haçan itmelidigini öwreniň. Iň gowy we iň erbet pursatlarynda görkeziň. Olary Mesihdäki şahsyýetlerini kabul etmäge höweslendiriň. Olara Rebde nädip umyt etmelidigini görkeziň. Olara şatlyk we gülki pursatlaryny tapmaga kömek ediň (hatda ER-de azajyk gödek hereket etmegi aňladýan hem bolsa).

Göçüp gidenem bolsam, kakama hemişe mätäç boljakdygymy we islejekdigimi bilýärin. Durmuşymdaky ýolbaşçylygy üçin men örän minnetdar.