Nika

Onuň burçunda: husbandriňizi hormatlamagyň 32 usuly

Erkekleriň, aýal-gyzlaryň tarapdary bolmagy ýa-da aýallaryň aýal-gyzlaryň tarapdary bolmagy has gowy zat! Itöne bu meniň nikam üçin bir kynçylyk boldy.

Jemgyýetimizde erkek-aýal gatnaşyklaryny göz öňünde tutup, äriňize hormat goýmak teklipleri gaşlary ýokary galdyryp biler. Erkekleriň öz tarapyna ýapyşmagy, aýallaryň tarapdary bolmagy ýa-da aýallaryň aýallaryň tarapdary bolmagy has kabul ederliklidir!

Honoröne hormat meniň durmuşym üçin bir kynçylyk boldy. Bu ikimiz üçin-de hoşniýetlilik üçin aç-açan biosfera döredýär. Birek-birege begenmek. Batyrlyk. Gowşaklyk. Gurbanlyk.

Düýn gije nirede, okap, boýnumda bir maska ​​massaaging edenimde, adamym: “Haý, hemme zat gowumy? Bu meselede size kömek edeýin “-diýdi.

Syýasat analitigi Andrea Tantaros, isleýän zatlarymyzy nädip aýallary betbagt etdi?

.… Aýal-gyzlara söýýän erkeklerine mähirli, oýlanyşykly we mylaýym bolmaly däldigi aýdylýar, sebäbi muny etmek ýalaňaç we göwreli bolmakdan we Beaver-e goýulmagyna tomaşa etmekden bir ädim uzakda.

… .Eger her kim öz bagtyna gatnaşýan bolsa, her kim bagtsyz bolar, sebäbi hiç kim hiç kim üçin gowy zatlar etmez.

Öz ýüregimde, hormat meni söýmek isleýänim ýaly söýmek baradaky pikiriň hemmesini bir derejä ýetirýär. Aslynda, Injil hormat ýaly ýaryş hakda aýdýar: “Hormat görkezmekde birek-birege daşarda boluň” (Rimliler 12:10).

Meöne meniň üçin kikeriň öňdäki aýaty: “Söýgi hakyky bolsun” (9-njy aýat).

Bu meniň pikir edişimden has kyn. Men “Enneagram-iki”, tebigy “kömekçi”. Thatöne bu söýgi bolmasa ýüregimden? Hormat bilen eden synanyşyklarymyň soňuna çykandygyny gördüm. Gynanýan. Söýgi gazanmak üçin dolandyrmak. Ora-da birneme hoşniýetlilige meňzeýän ýalan gabyk.

Hormat, Isanyň edenlerini ýerine ýetirýän aýal-gyzlar bolmaga iterýär – iň pes derejä mynasyp bolanymyzda bizi 9-njy derejä çenli söýýär. (Pikir edýän bolsaňyz, adamym hormata mynasyp däl! Muny barlaň.)

Pikirlere taýynmy?

Husbandriňizi hormatlamagyň 32 usuly

 1. Ony ýykýan sözlerden daşda duruň.
  Köpçülikde, dostlaryňyz bilen, çagalaryň öňünde (Efesliler 4:29 serediň)? Şahsy söhbetdeşlik üçin razy däl zadyňyz baradaky düşündirişleriňizi ýazdyryň. Özüniň adam ýaly pursatlarynda-da onuň burçdadygyňyzy oňa habar beriň.
 1. Ol hakda pikir edýändigiňizi görkezýän bir zady alyň.
  Kofe dükanyndan içýän içgisi, şu agşamky film üçin nahar, enjam dükanlarynyň sanawyndaky zatlar, ony ýada salýan bir zat ýa-da bile geçiren ajaýyp pursatlaryňyz.
 1. Sahy bir zat ediň.
  Duýmasaňyzam. Ony sendwiç ediň. Aýaklaryny sürtüň. Maksat ýanýoldaşyňy hormatlamak bolany üçin, oňa üns bermezlik ýa-da baha bermezlik bilen oňat bol.
 1. Tüýs ýürekden we aýratyn minnetdarlygyňyzy aýdyň ýa-da öwüň.
  Çekmegiň ýerine, sözleriňize ynanmagy aňsatlaşdyrýar. Dogry edýändigi üçin gözüňizi dikiň (kömek edýän bolsa, her gün näçesini tapmalydygyny kesgitläň).
 1. Aýdylan haýwan haýwanyna jogap beriň.
  Ony gahar däl-de, isleg bilen ýerine ýetiriň.
 1. Restorany saýlasyn.
  Moviea-da film ýa-da dynç günleri meýilnamalary.
 1. Dawa-jenjelde, häsiýeti öldürmekden uzak duruň.
  Hiç zat, ikiňiziň problemalaryňyza garşy däl-de, biri-biriňize garşy bolşuňyz ýaly öz burçunda bolmagyňyzy görkezmeýär. Garşy durmak gowy! Diňe kimdir biriniň size garşy durmagyny isleýşiňiz ýaly ediň – merhemet we ýumşaklyk.
 1. Agzyňyza berk ýapyşyň.
  Efesliler 4: 29-a göz aýlaň (ýene). Gurmasa, dogry wagt dälmi, mylaýym dälmi? Nik.
 1. Özüňize alada ediň.
  Sagdyn iýiň. Yzygiderli türgenleşigi dowam etdiriň. Çagalar bilen iş salyşanyňyzdan soň gowurmaz ýaly uklaň. Halaýan depesini geýiň. Bilýäň, aýaklaryňy we beýleki zatlary syr. Itöne muny et, sebäbi kabul etmek däl-de, ulularyň saýlamagy.
 1. Hakyky bir zat soraýan hem bolsa sesiňizi saklaň.
  Eger-de ol sizi “görmeýändigini” görkezýän bir zat etmegiňizi haýyş etse, özüňizi arkaýyn düşündiriň. Hiç hili gysylan şkaf gerek däl.
 1. Oňa päsgel bermäň.
 1. Gerek zatlaryňyzy soraň.
  Diňe birden aýaly ESP-ni alar diýip umyt etmäň. Husbandanýoldaşyňyza diňe bilmelidigini çaklamazdan, garaşýan zatlaryny sözlemek we ylalaşmak arkaly hormatlaň.
 1. “Çelek söz” derejelerinden habardar boluň.
  Eger sözüni az bolsa, aragatnaşyk ukybynyň deňagramlylygyny dikeltmek üçin bir gün işläninden soň boş ýer dörediň.
 1. Söhbetdeşlikde oňa şöhle saçmagyna kömek ediň.
  Siziň ikiňizem dilden agdyklyk etmeli däl.
 1. Alada etme.
  Ikiňizem rahat ýerde bolsaňyz, şol bal sanawy üçin ikiňiziň haýsy nokada işe alynjakdygyňyzy kesgitläň. (Üsgülewük) däl-de, sabyrlylygyňyz we toparlaýyn işiňiz bilen äriňize hormat goýuň.
 1. Üstünlige ýetmek üçin güýçli taraplaryňyzy (administrasiýa ýa-da döredijilik ýaly) ulanyň.
  Mysal üçin, çagalar bilen wagt geçirmegiň ýerine, haýsy çäreleri etmegi halaýandygyny we meseläniň bir bölegi bolmazdan, hakykata öwrülmegine nädip kömek edip boljakdygyny soraň.
 1. Günüňizi düşürmezden ozal, onuň hakda soraň.
  Mindagdaýy gowy däl bolsa, käwagt söhbetdeşligiňi şoňa görä gowulaşdyrmak gowy (eger saklamak adaty bir zat bolaýmasa; Hudaý biziň nikalarymyzyň hem duýgy taýdan “ýalaňaç we utanmaz” bolmagyny isleýär [Gelip çykyş 2:25 ]). Bu, emosional zerurlyklaryňyza az hukukly garaýyş bilen gelmegiň ajaýyp usulydyr. Her gezek bir gezek dostuňyza jaň edip bilersiňiz.
 1. Iş ýerinde onuň üçin nämäniň möhümdigini soraň.
  Dileg eden uly duşuşygyňyz, maýa goýan taslamasy, dartgynly gatnaşyk.
 1. Ilki bilen ondan soramagyň hormatyny görkeziň.
  Husbandanýoldaşyňyz üçin karar bermek ýa-da onuň töwereginde gezmek hakda pikir edýäňizmi? Muňa derek: “Heý, ozal beýle zady halamaýandygyňyzy bilýärin, ýöne iň bolmanda töweregiňize aýlanman,“ ýok ”diýmäge mümkinçilik bermek isledim.”
 1. Ynamly boluň.
  Diňe passiwligi saýlamaň ýa-da başgalara razy bolmaň.
 1. Ol ýerde bolmasa-da yzarlaň.
  Ygtybarly gatnaşykda bolsaňyz, bir zat etmezligiňizi haýyş etse (artykmaç pul sarp ediň, dostlaryňyz bilen negatiw gürleşiň, çagalara beriň), etmäň. .Ürekden.
 1. Iş tertibiňizi we güýjüňizi goraň.
  Aýaly ýanmady (we gödek)? Gymmat.
 1. husbandanýoldaşyňy gowy görýän kiçijik zady edip hormat goý.
  Göni duralga. Maşyny gazdan doly goýmak. Diş pastasyny lýubkadan ýuwmak. Şol biftekli tabagy ýasamak. Zibil çykarmak (bu onuň işi bolsa-da).
 1. Başgalar bilen söhbetdeşlikde yza çekilse, zatlary halas etmegine kömek ediň.
  Hiç kim duýman ýerine ýetiriň. Eger-de ol siziň bilen şahsy söhbetdeşlikde ýüz öwürse, uly bir zat bolmasa üns bermäň. Eger şeýle bolsa, mähirli boluň.
 1. “Hawa” manipulirlemäge ýa-da arkasyndaky zatlary dolandyrmaga synanyşmaň.
  Bir zada “ýok” diýende, agentligini we şahsyýetini kabul ediň.
 1. Sag boluň diýmek bilen, onuň burçdadygyňyzy oňa habar beriň.
  Köplenç – uly zatlar we ownuk zatlar üçin.
 1. Jynsyň özeninde emosional zerurlyklary nädip çözýändigine düşüniň.
  Jynsy gatnaşygy hakda gözüňizi aýlamakdan ýa-da jyns gatnaşyklaryna zerurlyk hökmünde garamakdan saklanyň. Diňe fiziki ýa-da ýok bolmagyna ýol bermäň.

Durmuşyň libido siňdirýän “sesine” – artykmaç tertip, özüňe idegiň ýoklugy, smartfon, açylman durup bilýän kir ýuwmak. Jynsy gatnaşyklaryňyzy oňa bolan söýgi hökmünde terbiýeläp başlaň.

FamilyLife-yň peýdalary bilen durmuş gurandygyny gözden geçiriň, “Näme üçin seks bilen gyzyklanýar?”

 1. Dawa-jenjeliň jogapkärli, ýokary derejeli çözgütlerini tapmaga kömek ediň.
  Ody ýakmazdan, işinde kyn ýagdaýa düşen bolsa, mertebesini, başarnygyny we zatlary mukaddeslik bilen dolandyrmak ukybyny tassyklaň.
 1. Meýilnamalaşdyrmak we meýilnama düzmegiň ýerine, onuň ylalaşygyny alyň.
  Onuň galkany bol. Öz çäkleriňizi talap etmän, mümkin boldugyça onuň çäklerini bellemäge kömek ediň.
 1. Gapy wife aýaly hormatlamak.
  Taňrynyň tabşyrmagy buýrugy (Efesliler 5:22), gaharymyzy (hatda inkär edenimizde-de), sowuk, işden aýrylmagy, agyrmagy, ajy ýa-da howpsyzlygy üçin passiwlik üçin bahana däldir.

Husbandanýoldaşyňy hormatlamak, içindäki Hudaýyň doly keşbini özüne getirmekdir, şonuň üçin sesiň ony Hudaýyň ýaradan adamyna öwürýär.

 1. Isleýändigiňizi oňa habar beriň.
  Jynsy gatnaşyk borçly bolsa, statistiki taýdan erkekleriň 97% -i gatnaşmaz! Bu size kyn bolsa, birikme wagtyny öňünden düzmek barada bilgeşleýin pikir ediň.
 1. Çaklamalary saklamak hormatyny beriň.
  Nädogry bir zat edendir öýdüp, “Haý, _ edeniňde özüňi __ ýaly duýduň. Whatöne näme bolýanyny soramaga pursatym bolýança, şol jaňy etmegi togtatmak isledim. Maňa düşünmäge kömek edip bilersiňizmi? “

Elbetde, gowy sebäpleriň bolmagy elmydama biriniň çeňňekdigini aňlatmaýar. Husbandanýoldaşyňyza gysgaça höküm bermekden gaça duruň (edil siziň hakda pikir edişiňiz ýaly).