Garyşyk maşgala

Öweý maşgala dinamikasy: Garyşyk däl wagtyňyz

Bilelikdäki ene-atalyk, gabanjaňlyk we gapma-garşylykly dawa maşgalanyň geljeginden aýrylyp biler. Fiveöne bäş üýtgeşiklik, öweý maşgala dinamikasyna dowamly täsir edip biler.

Abe gaharlandy we maşgalasynyň dargamagyndan alada galdy. Öweý maşgala dinamikasynyň ýagdaýyny şeýle suratlandyrdy:

“Näme etjegimi bilemok. Iki gezek öýlendim we her nikadan bir oglum bar. Häzirki aýalym iň ulusyma barha duşmançylyk edýär. Düýn ol meniň bilen gaty köp wagt geçirýändigimden we oglumyz bilen ýeterlik däldigimden zeýrendi.

“Ajy, gabanjaň we eýe, hatda meniň islegimden ýazylmagyny isleýär, menem ortada galýaryn. Indi oglanlar düşünişenoklar. Näme etsemem, kimdir biri ýitirýär, kimdir biri maňa gaharlanýar.

Ilkinji oglumyň ejesiniň aýalym bilen yzygiderli bäsleşmegine kömek edenok. Againene bir gezek ortada galdym “-diýdi.

Üýtgeşik öweý maşgala dinamikasy

Garyşyk maşgalalaryň baglanyşyk prosesini haýalladýan özboluşly dinamikasy bar (ýa-da “garyşmak”). Abeniň ýagdaýy birnäçe zady görkezýär:

Daşarky ýaly duýýan we içerki adamlara gabanjaň adamlar.
Nika meselesine aralaşýan ene-atalar meselesi.
Çagasy (ren) bilen ýanýoldaşynyň arasynda tutulan ýaly duýýan biologiki ene-atalar.
Maliýe meseleleri.
Öweý ene ýa-da öweý öweý çagalaryň arasynda gapma-garşylyk.
Öňki är-aýal bilen bilelikde ene-atany çylşyrymlaşdyrýan we öýde stres döredýän meseleler.
Bilelikde başdan geçirenlerinde, bu dinamika maşgala maşgalasynyň sazlaşygyny bökdeýär we maşgalanyň geljegine umyt baglaýar. Emma birnäçe ownuk üýtgeşme girizmek uly üýtgeşiklik döredip biler.

Sagdyn maşgala garyşmagy üçin bäş ädim

Öweý maşgala kynçylyklarynyň arasynda, maşgalaňyzy garyşdyrmaga kömek edip biljek birnäçe hereketler we kabul etmek üçin mümkinçilikler bar. Bu ädimleri ýerine ýetireniňizde ökde ruhy çopan ýa-da terapewt bilen işleşmegi göz öňünde tutuň.

  1. Nikaňyzy birleşdirmäge çalyşyň.

Garyşyk maşgalalarda maşgala sazlaşygy, ene-atalyk hakda, edil siziň nikaňyz hakda. Çagalara ene-atany nädip terbiýelemelidigini bilelikde çözmek biologiki ene-atalary ortadan çykarmaga kömek edýär we maşgala dawa-jenjelini azaldar.

Ol ýere barmak üçin üç zat bolmaly. Ilki bilen öweý ene-atalar gabanjaňlygy dolandyrmaly bolarlar. Ikinjiden, biologiki ene-atalar çagalaryny goramak islegini dolandyrmalydyrlar. Üçünjiden, hyzmatdaşlaryň ikisi-de söýmek we ýitirmek gorkusyny dolandyrmaly.

  1. Garaşýan zatlaryňyzy gowşadyň.

Öweý maşgala stresleri ilkinji ýyllarda ýokary bolýar. Bular integrasiýa ýyllary diýýän zadym. Stress bölekleýin ýokary, sebäbi jübütler maşgalanyň çalt birleşjekdigine köplenç uly umyt baglaýarlar.

Stepöne öweý maşgalany blender däl-de, Crock-Pot bilen bişirýärsiňiz. Maşgala bolmak çalt bolmaz; ýyllar gerek. Çalt düzedişe garaşmaň we maşgalany bir gezekde bejerip başlaň. Nikaňyzy berkitmekden başlaň, soň dürli şahsy gatnaşyklar.

  1. Iň pes umumy denominasiýa ýüz tutuň.

Gaty duýgularyň üstünde işlemäge synanyşanyňyzda ululary we çagalary esaslara ymtylmaga çagyryň. Öweý öweý öweý çagasyna: “Meni islemeýändigiňize düşünýärin, ýöne geliň, birek-birege raýat bolmaga synanyşalyň” -diýdi. Kakasy çagasyna: “Aýalymy söýmegiňe garaşmaýaryn, ýöne mekdepdäki mugallymlaryňyza meňzeş we edepli bolmagyňyzy soraýaryn” -diýdi.

Elbetde, maşgalanyň çuňňur medeniýetlerden has ösjekdigine umyt edýärsiňiz. Timeöne wagtyň geçmegi bilen ulaldylan bu ownuk üýtgeşiklikler, möhüm kurs düzedişlerine goşant goşýar.

  1. Ene-ata gowy.

Sagdyn bilelikde terbiýe, öňki hyzmatdaşlar negatiw şahsy gatnaşyk taryhyny bir gapdala goýup, häzirki ene-atalyk gatnaşyklaryna ünsi jemlänlerinde ýüze çykýar. Günüň ahyrynda bu, çaganyň zerurlyklaryny öz duýgularyňyzdan has ýokary goýmagy saýlamagy aňladýar. Özara gatnaşyklaryňyzda işe meňzeş bolmakdan başlaň, onlaýn tertibi saklaň we gyzgyn düwme meselelerinden gaça duruň.

  1. Öz-özüňi ýazgarmak.

Etjek bir boýun alma bar: Abeniň bu makalanyň başyndaky hekaýasy häzirki zaman däl. Bu Ybraýym, Sara, Hager we olaryň çagalary Yshak we Ysmaýyl hekaýasynyň uýgunlaşdyrylan görnüşi (ser. Gelip çykyş 16; 21: 1-11).

Bir adam has ruhy ýa-da Hudaýa wepaly bolsa, garyşyk maşgalada bolmaz diýen umumy düşünje bar. Görýäňizmi, garyşyk maşgalalar uzak wagt bäri Hudaýyň hekaýasynyň bir bölegi bolup durýar we hemişe iman bilen baglanyşykly maşgalalary garyşdyrmakda kynçylyk çekýärler.

Sen ýeke däl. Hudaý seniň bilendir. Dowam et.