Nika

Adamym çagamyzy abort etmek üçin “’ ok ”diýende

Başga bir çaga dogurmagyna garaşmaýardym. Sagdyn däl başga bir çaga. Mundan başga-da, “abort edilmeli” başga bir çaga.

“Birnäçe aý mundan ozal Deýwisi aýryp bilerdik, bilýärsiňizmi?”

Husbandanýoldaşymyň aýdyşy ýaly, hakykatdanam ulalýan, dogulmadyk çagamyzyň tirsegini çep gapyrgamyň içine has çuňňur salýandygymy duýanymda, haýran galdy.

Biz bolup bilerdik. Köp adamyň aňynda bizde bolmaly.

Esasanam, ikinji syrkaw çaga bilen ikinji göwrelilik üçin: “Muny etmek islemeýärsiňiz. Esasanam beýle däl. Çagany aňsatlyk bilen abort edip bilersiňiz “-diýdi.

Sixöne alty ýyl ozal, bir hünärmen göwresimde nädogry ulalýan çagany ýatyrmagy maslahat berende, goraýjy ene men derrew agladym: “! Ok! Men ony saklamak isleýärin “-diýdi. Elbetde, adamym hem ony saklamak isledi. Aboveokardaky ultrases barlagynda 20 hepdelik bedeniniň şatlyk bilen urýanyny görüp, ýanymda oturdy.

Edil şol gün, ilki bilen aýdyp bildim.

Iki hepde geçensoň, çaga kardiology bize gyzymyzyň anyk diagnozyny bereninde, sesimi maslahat beren “opsiýasyna” ynamly “ýok” sözüni iň çalt tapdym.

Abort etmek üçin başga bir çaga

Başga bir çaga dogurmagyna garaşmaýardym. Sagdyn däl başga bir çaga has az. Mundan başga-da, “abort edilmeli” başga bir çaga.

Soň 2020-nji ýylyň maýy geldi. Çuňňur ultrases barlagy göwreliligimiň başynda meýilleşdirilipdi. Uly aýal doganyňky ýaly ýürek problemalaryny barlamak üçin bilýärsiňiz.

Hakyky 2020 stilinde, duşuşyga hiç kaka rugsat berilmedi. Şeýlelik bilen, tehnologiýa bize doly, sagdyn ýüregi görkezýän ýürek böleginde adamsyma ýüz tutdum! Diňe görmek isleýän zadymyz.

Geň galdyryjy dürli diagnoz tapyldy. Sada, tälim bermedik gözüme näbelli.

Başga bir zat tapdyk …

Ultrases barlagyndan soň, çişirilen tehnik meni boş otaga alyp gitdi. Lukman, otagdaky düşegiň howpsuz ýerinden meniň bilen telefonda gürleşmäge garaşdy. (Pandemiýa göwreliligi ýeterlik derejede stres däl ýaly.)

“Men muny seniň ýaly enä nädip aýtjagymy bilemok. Men seniň taryhyňy bilýärin. Näme üçin bu gün geldiň? Näme gözleýändigimizi bilýärin. Çagaňyzyň ýüregi sagdyn. Emma başga bir zat tapdyk. “

Ol gysga dymdy. Jogap bermek üçin uzyn däl.

“Ogluňyzda oňurga bifidasy bar.”

Againene dymmak. Bu gezek meniň pikirimçe. Dowam edeninde sesi titredi.

“Saňa aýdanym üçin gaty gynandym. Oňurgaly kemçiligiň ýerleşýän ýerinden ogluňyz hiç haçan ýöremez ýaly. Has giňişleýin öwrenmeli. Thisöne men muny diňe eşidýändigiňizi bilýärin. Şeýlelik bilen, saýlawlaryňyzy düşündirmek üçin şu gün günortan siz we kaka bilen Zoom hakda gürleşmek isleýärin. “

Hemmesini ýitirýän bir wariant bolmasa, bu hakda eşitmek islemezdim.

Telehealth aýan etmek

Üç sagat ýeňil ýyllary duýdy. Emma bilelikde, Matt ikimiz ahyrsoňy ýatylýan otagymyzyň bir burçundan saglyk konferensiýasyna girdik.

Wideo jaňyny diňledik, ol ýerde hiç haçan duşuşmadyk bir adam, sabyrsyzlyk bilen garaşýan bäbek hakda pikir edip bolmajak zady teklip etdi.

“Siziň nirededigiňizi bilemok, ýöne maşgalaňyzyň eýýäm bar bolan lukmançylyk kynçylyklaryny bilýärin. Spina bifida bäbekleriniň üçden iki böleginiň abort edilendigini bilmek size adalatly. Bu köplük. Elbetde, bu ýagdaýda ilkinji bejeriş usuly çagany abort etmekdir. ”

Bir tarapdan, onuň bir nokady bardy … Başga bir çaga bilen muny nädip etmeli? Operasiýalar. Heartürek agyry. Döwülen düýşler. Dermanlar. Bellenmeler. Düşündirişler Lukmançylyk lingo. Ömrüň çäklendirmeleri.

Kar kerler kellämde şeýle bir güýçli aýlandy welin, tanyş sesiň güýçli “” ok ”diýip yglan edişini eşitmedim.

No.ok. Näme? Men haýran galdym.

Adamymyň sesi dowam etdi: “Çagany abort etmek biziň üçin mümkin däl. Biz ony saklamak isleýäris “-diýdi.

Biz ony saklaýardyk

Edil şonuň ýaly, agram üýtgedi. Biz ony saklaýardyk.

Entegem näbelli operasiýalar etdim. Heartürek agyry. Döwülen düýşler. Dermanlar. Bellenmeler. Düşündirişler Lukmançylyk lingo. Öňde ömür çäklendirmeleri.

Myöne adamym bularyň hemmesine “hawa” diýdi. Maşgalamyz we oglumyz üçin. Meniň üçin.

Birdenem pikirler aýlanmagy bes etdi. Dawis ýadyma düşdi we men ýeke özüm söweşmeýärdim. Deýwisiň urandygyny duýan ýeke-täk adam bolsamam. Içindäki şol kiçijik, garaşsyz durmuşy men, ejem tapdym.

Kakasynyň entek fiziki bilimi ýokdy. Şeýle-de bolsa, her bir ulalýan çagany terbiýeleýän goragly, aýgytly gaýduwsyzlygy aç-açan ýerine ýetirdi. Her enäniň söýgüsi.

Şol günden soň ol ​​başgaça boldy

Bu adamym üçin häsiýet däldi. Galyberse-de, dokuz ýyl ozal maşgala gurmak isleglerine boýun bolmaga meni ynandyran adamdy. Matiň ýüregi, gatnaşyklarymyzyň başyndan bäri atalyk üçin.

Atalyk borjuny uly ýollar bilen ýerine ýetirdi – maşgalamyzy tutuş ýurt boýunça gyzymyzyň lukmançylyk kömegi üçin göçürmek arzuwy karýerasyny terk etdi. Her gün milliondan gowrak ownuk ýollar bilen: öpüşmek, ýary gije sarsmak, berk düzgün-nyzam, otagda göreş, mekdep meýdan gezelençleri, swing toplumlary gurmak, doldurylan haýwanlar bilen hoşlaşmak, oňaýsyz maşgala ybadatlaryna sebäp bolmak we ş.m.

Şeýle-de bolsa, ol ikimiz üçin çagamyzy abort etdirmek üçin “ýok” diýende, men ony başgaça görüp başladym. Leadershipolbaşçylygyna bolan ynam, durmuş ýoldaşymy saýlamagyma buýsanç, ýaňy görkezip biljek batyrlygy, bu soňky bäbek üçin synanyşmagymyzy berkitdi. Ol maňa çagamyzy söýmäge we durmuşy üçin söweşmäge rugsat berdi.

Şonuň üçin indiki hepde oglumyzy dünýä getireris. Lukmanyň islegine eýeren bolsak, edil bedenimden hirurgiki usulda çekiler. Emma Mattyň saýlamagy sebäpli oglumyz diri bolar.

Bu çagany, oňurga kemçiligini örtüp, arkasyndaky köpürjik bilen garşy alanymyz üçin begeneris. 24 sagatlyk ýaşyndan öň ony operasiýa ederis. Haýsy çäklendirmelere garamazdan, garaşýan otagymyzda öňümizdäki miweli durmuşa umyt edip oturarys.

Sebäbi adamym çagamyzy abort etmek üçin “ýok” diýdi.