Garyşyk maşgala

Atalar gününde öweý eneňizi hormatlamagyň 5 usuly

Atalar gününde öweý ene bolmak kyn, köplenç äsgerilmeýän rol bolup biler. Emma minnetdarlygyňyzy görkezmegiň birnäçe usuly bar.

Aýalym Randy bilen durmuş guranymda, gyzlarym 3 we 5 ýaşyndady. Bu ýolda egriler we çukurlar bar, ýöne gyzlar Rendini gaty gowy görýändiklerini we söýýändiklerini aýdarlar. Häzir olar ýaş ulular bolsalar-da, atalarynyň gününde öweý kakalaryny bellemegine tomaşa etmekden lezzet alýaryn.

Atalar gününde ýa-da başga döwürlerde öweý öweý öweý eneňize nädip minnetdarlygy görkezmelidigi barada birnäçe teklip gerek bolsa, olaryň pikirlerinden birini göz öňünde tutuň:

  1. Eger günüňizi öweý kakaňyz bilen Atalar gününde geçirip bilmeseňiz, oňa jaň ediň.

Dokuz aý gyzymyň daşary ýurtda hyzmat eden ýylyny hiç haçan ýatdan çykarmaryn. Mozambikde ýedi sagat wagt tapawudy we ygtybarly Wi-Fi ýoklugy sebäpli onuň bilen aragatnaşyk seýrek boldy. Emma öweý kakasyna Atalar gününiň ertesi diýmegi ýatdan çykarmady.

Manyly eserini paýlaşanda, Atalar gününi gutlap, “Men seni söýýärin, kaka” bilen ýapylanda, Rendiniň gözleri ýalpyldy.

  1. Artykmaçlyk üçin merhemet we mümkinçilik hödürläň.

Randy öweý öweý gyz hökmünde köp nädogry işleri edendigini ilkinji bolup size habar berer. Emma öweý gyzlary söýgi we ynamdar gatnaşykda öňe gidenlerinde bagyşlamagy we täzeden başlamagy öwrendiler. Randy hem olar üçin şeýle etdi.

Mukaddes .azgy, Hudaýyň öz çagalaryna merhemet bermekden çekinmeýändigini aýdýar (ser. Efesliler 2: 8-9). Ol hem edil şonuň ýaly etmegimizi soraýar (ser. Johnahýa 8: 1-11).

  1. Öweý kakaňyzyň maşgala tarapy bilen gatnaşyk gurmaga synanyşyň.

Her kim öz maşgalasy hakda gürleşmegi halaýar. Öweý öweý maşgalaňyz birnäçe ştatda ýaşaýan bolsa, ejesi, kakasy, mamasy ýa-da doganlary hakda soraň. Mirasy we terbiýesi barada has köp düşünmäge tüýs ýürekden gyzyklanma görkeziň.

Öweý öweý çagalar bilen gatnaşyklary ösdürmäge synanyşyň, hatda ululykda-da maşgala bolup nahar we söhbetdeşlik paýlaşyň.

  1. Garylan maşgalaňyzyň bereketlerini belläň.

Şükür edýän ýürek kanagat döredýär. Belki, ýolda kyn pasyllar bolup biler, ýöne netijede ösüş we emosional taýdan kämillik bolup biler.

Çuňňur manyda Hudaýa bil baglamagy öwrendiňizmi? Belki, biologiki çyzyklaryň daşyndaky söýgä we kämillik şertlerinde gatnaşyklary nädip ösdürmelidigine has gowy düşünersiňiz. Garyp maşgalaňyzyň bereketlerini öweý kakaňyz bilen paýlaşyň, minnetdar ýüregiňize goşant goşýan roluna begeniň.

  1. Alada edýändigiňizi oňa habar beriň.

Manyly kartoçka bolsun, golýazma bolsun ýa-da ýönekeý “Men seni söýýärin” bolsun, her öweý kakanyň tagallalarynyň möhümdigini tassyklamaly. Durmuşyňyzdaky ornunda sizi nähili şekillendirendigini we şekillendirendigini görkeziň. Size goýan maýa goýumlary üçin sag bolsun aýdýaryn.

Öweý öweý roly ýürek agyrysyny we kynçylygy öz içine alyp biler. Iki maşgalany garyşdyrmak tebigy bir zat däl. Relationshipsöne gatnaşyk gurmakda sabyr edenlere sylag bar, sebäbi gyzlarym we öweý öweý çagalary bilen öz gözüm bilen gördüm.

Atalar güni, öweý kakaňyzy bellemek üçin iň amatly wagtdyr. Günüňiziň durmuşyňyzda oýnan möhüm roluna söýgi we minnetdarlyk duýgusy bilen geçmegine ýol bermäň.