Ene-ata

Bu okuw ýylynda durnuklylyk gerekmi? Mukaddes .azgylara serediň

Her okuw ýylynda kynçylyklar bolýar, ýöne bu ýyl bir ýyl. Siz we çagalaryňyz biraz zyňylyp, labyr gerekmi?

Bu okuw ýylynyň başynda, aýdym-saz mugallymynyň uzakdaky okuwlara nähili garaýandygyny görkezýän wideosyny gördüm. Aýdym arkaly görkezmek isleýän ukulele ýakymly ýüzüni ýylgyryp başlady …

Soň bolsa duýduryş bermän, gynançly gykylyk çykardy!

2020-nji okuw ýylynda bolup geçýän wakalar bilen baglanyşyp bilersiňizmi?

Her ýyl kynçylyklar başdan geçirilýär, ýöne bu bir görnüş boldy. Youylyň kynçylyklary we labyr zerurlygy sebäpli siz we çagalaryňyz birneme daşlaşýarsyňyzmy?

Bu okuw ýylyny Mukaddes .azgyda berkitmek kararyna gelen bolsaňyz näme?

Bu okuw ýylynda Scriptazgylaryň durnuklylygy

Mekdep döwrümde ejem “maşgalamyzyň aýdymy” hökmünde çalt döredilen ýönekeý saz ýasady. Onda sözler üçin Zebur 119: 9-11 aýdylýar: “aigit nädip ýoluny arassa saklap biler? Sözüňe görä goramak bilen. Men seni çyn ýüregim bilen gözleýärin; buýruklaryňdan azaşmaýyn! Saňa garşy günä etmezlik üçin sözüňi ýüregimde sakladym. ”

Bu aýratyn aýatlar, okuw ýylynda we başgada özümi Hudaýyň Sözüne berkitmegi ýada saldy. Bu, Mukaddes .azgylara bolan ynamymy berkitmäge, Hudaýa hormat goýýan durmuşda ýaşamaga kömek etdi. Injil bilen dostlaşmak sizi durnukly saklaýar.

Esasanam häzirki wagtda “öýde işleýän” köp çagalar bilen, olary Hudaýyň Sözüne görkezmek üçin nähili mümkinçilik bar! Her aý başga bir bölüme ünsi jemläp bilersiňiz we…

  • dilegleriňizde getiriň.
  • Uly çagalaryňyza hepdede bir gezek sms iberiň.
  • hemmeleri bilelikde ýatda saklamaga çagyryň.
  • Aýyň aýatynda podkast tapyň we bilelikde dükana sürüp barýarkaňyz diňläň.
  • nahar saçagynda bu hakda gürleşiň.

Saýlap boljak ajaýyp parçalar gaty köp, ýöne şu okuw ýylynda doga etmek we pikirlenmek üçin birnäçe aýat we mowzuk teklipleri:

Awgust: Dynç alyň

“Yza gaýdyp dynç alanyňyzda halas bolarsyňyz; asudalykda we ynamda güýç bolar “(Işaýa 30:15)

Geçen ýyl bu aýaty berk tutdum. Dowam etmek we synanyşmakdan ýadamak üçin ýaryşýan wagtym, fiziki we ruhy taýdan dynmagy ýada salýar. Bu aýat çagalaryňyza şu okuw ýylynda Hudaýda dynç almagy ýatlatsyn. Dynç almak buýsanjymyzdan ýüz öwürmek, Taňrynyň ýoluna boýun bolmak we Onuň wagtyna ynanmak ýaly görünýär.

Sentýabr: öwgi

“Men Rebbi hemişe alkyşlaýaryn; Onuň öwgüsi hemişe agzymda bolar ”(Zebur 34: 1).

Hudaýy öwmek hakda pikir edýärsiňizmi? Ejem maňa we aýal doganymyň Oňa öwgi aýtmak we häsiýetini ýada salmak üçin Hudaýyň dürli häsiýetlerini açmagyny isleýär. Aly zatlar: Creatoraradyjy, söýýän, mylaýym, bagyşlaýan. Bu okuw ýylynda maşgalaňyza Hudaýy öwmek endiklerini öwredip bilersiňizmi?

Oktýabr: Halas bolmak

Halas bolmak üçin näme etmeli? ” Olar: “Reb Isa iman ediň, siz we maşgalaňyz halas bolarsyňyz” diýdiler (Resullaryň Işleri 16: 30-31).

Nähili ýönekeý hakykat. Belki, bu okuw ýyly çagaňyzyň Isa ynanýan ýyly bolar. Çagalaryňyza sorag bermek we çagalaryňyzyň diňe Isa hakda däl-de, Isa ynanmagy üçin dileg ediň.

Noýabr: Çydamlylyk

“Doganlar, dürli synaglara duşanyňyzda, ähli şatlygy hasaplaň, sebäbi imanyňyzyň synagynyň çydamlylygy döredýändigini bilýärsiňiz. Kämillik we doly bolmak, hiç zat ýetmezçilik etmek üçin tutanýerlilik doly täsir etsin ”(Jamesakup 1: 2-4).

Mekdep ýyllarynda çydamlylyk üçin mümkinçilikler bar. Ekrana birnäçe sagat … matematika meselesinden soň matematika meselesi … mekdep dramasyna nawigasiýa. Çagalaryňyza çydamlylygy ýokarlandyrmak üçin mümkinçilikler hökmünde “synaglaryny” täzelemäge kömek eden bolsaňyz näme? Iň güýçli ýurt diýip pikir ediň!

Bu aýaty kiçi ýaşdan bäri hammamyň aýnasyna basdym, synaglara nähili jogap bermelidigimi birnäçe gezek ýatladýar.

Dekabr: Ynam

“Bütin ýüregiňiz bilen Rebbe bil baglaň we öz düşünjäňize daýanmaň. Yourhli ýollaryňyzda ony ykrar ediň we ýollaryňyzy düzer “(Süleýmanyň pähimleri 3: 5-6).

Oňa ynanmagyň zerurlygy barada gürleşiň – 2020 munuň üçin giň pursat berdi. Thisöne bu möwsümi maşgalaňyza özümiziň däl-de, Taňrynyň düşünjesine bil baglamak üçin surat edip bilersiňiz. Heartsüreklere ynanmak üçin bilelikde doga ediň.

Januaryanwar: Umyt

“… we umyt bizi utandyrmaýar, sebäbi Hudaýyň söýgüsi bize berlen Mukaddes Ruh arkaly ýüregimize döküldi” (Rimliler 5: 5).

Januaryanwar umyt döwri bolsun. “2021-nji ýyl geçen ýyldakydan has gowudyr diýip umyt edýärin” görnüşinde däl. Taňrynyň söýgüsine we gutulan gutulyşyna bolan umydyňyzy täzeläň. Pawlusyň aýdyşy ýaly, umyt utandyryjy ýa-da manysyz däl. Bu, Hudaýyň bize bolan söýgüsine laýyk jogap.

Bu ýyl täzelenen umydyň zerurlygyny duýýan bolsaňyz, täze ýyl üçin şu dört dilegi göz öňünde tutuň.

Fewral: Şükür

“Geliň, şükür bilen Onuň huzuryna gireliň; geliň, öwgi aýdymlary bilen oňa şatlykly ses çykalyň! Çünki Reb beýik taňry we ähli taňrylardan beýik Patyşa “(Zebur 95: 2-3).

Ene-atam maňa bu aýat hakda aýdym öwretdiler we men henizem duşda aýdym aýdýaryn (üns bermedik bolsaňyz, saz Mukaddes .azgyny ýatda saklamagyň ajaýyp usulydyr). Şükür bagşy diňe bir sözleriň ýaýramagy däl, eýsem şu okuw ýylynda çagalaryňyza ornaşdyryp biljek ýüregimiziň duruşydyr.

Mart: Şatlyk

“Şatlykly ýürek gowy derman, ýöne ezilen ruh süňkleri guradýar” (Süleýmanyň pähimleri 17:22).

Bu okuw ýyly gaty köp bolsa-da, süňkleriňizi guratmaga ýol berdiňizmi? Mukaddes Ruhdan jeza we garaňkylygyň ýerine şatlyk gözlemegine kömek etmegini soraň. Şatlyk saýlamakdyr.

Aprel: Hoşniýetlilik

“Mesihdäki Hudaýyň sizi bagyşlaýşy ýaly, birek-birege mähirli boluň, birek-biregi bagyşlaň” (Efesliler 4:32).

Esasanam doganlary we är-aýallary bilen hoşniýetlilik kyn bolup biler. Her hili hoşniýetlilik üçin Mukaddes Ruha doly garaşly bolsak-da, bu okuw ýylynda kelläňize hoşniýetlilik getirip biljek wizual we dilden ýatlatma bolup biler.

Maý: Bolýar

“Men üzüm; sen şahalarsyň. Kim mende we men Onda galsa, köp miwe berer, çünki Menden başga hiç zat edip bilmersiňiz “(Johnahýa 15: 5).

Umuman aýdanymyzda, bu häsiýetleri durmuşymyzyň bir bölegine öwürmäge synanyşyp bileris, ýöne Mesihde galmazdan hiç zada ukypsyzdyrys. Bu, okuw ýylynda çagalaryňyzyň her gün (we olar bilen) doga etmegi üçin ajaýyp aýatdyr: güýç çeşmesi hökmünde Oňa bil baglap, Mesihde galmak bilen miwe bererler.

Çagaňyz üçin bu okuw ýylynda Taňrynyň Sözüni ýüreklerinde gizlemekden has gymmatly zat ýok. Bu ýyl birnäçe bilgeşleýin pursatlaryň edip biljek täsirine serediň!