Baýramçylyklar

4 Täze ýyl üçin doga

Biz karar bermek tejribesinde. Täze ýyl üçin bu dogalar bizi ruhy taýdan täzelenmäge iterýär.

Recentlyakynda ştatda ilkinji bolup, öýümden bäş minutlyk açylan täze Söwdaçy Joe dükany. Nahar we ýakymly sadakalarda ulalansoň, garaşyp bilmedim. Diňe bar diýmek üçin açylan gün setirlere batyrgaý boldum. Mostöne iň köp garaşýan zadym, satyn alan täze zatlarymdan lezzet almakdy.

Men täze zatlary gowy görýärin. Täze eşikler. Täze Netflix görkezýär. Hawa, gapda täze zatlar. Täze başlangyçlar hakda gyzykly bir zat bar. Her ýylyň ahyrynda bize Täze ýyl baýramyny bellemek üçin 12 aýlyk täze tapgyr sowgat berildi.

Newöne täze zatlar gyzykly bolup bilse-de, Hudaý bizi içerki täzeleniş üçin aç-açan ýaratdy. Reb ýaşaýan her bir adamda ruhy taýdan täzelenýär. Pawlus 2 Korintoslylar 5: 17-de ýazdy: “Şonuň üçin kimdir biri Mesihde bolsa, ol täze ýaradylyşdyr. Köne aradan çykdy; Ine, täze geldi. ” Täze döredijilikler hökmünde ýüregimiz, aňymyz we isleglerimiz Mesihiň keşbine meňzeýär.

Şeýle-de bolsa, täze ýüreklerimize gündelik täzeleniş düwmesi gerek. Özüm, paýhasly pikirlerimden we başgalara bolan söýgimiň ýoklugyndan hemişe kanagatlanmaýaryn. Bir zat etmelidigimi ýa-da belli bir ýol bilen pikir etmelidigimi näçe bilsemem, henizem süýşýärin. Hatda Pawlus hem muny duýdy (Rimliler 7:15).

Köpümiz eýýäm Täze ýyl kararlaryny başlamak tejribesinde bolansoň, näme üçin bu ýyly ruhy taýdan täzelenmäge bagyşlamaly däl? Hemmämize gündelik ýüregiň täzelenmegi gerek, bu iş namazdan gowy zat däl. Başlamaga kömek etmek üçin, şu ýyl namaz okamak üçin dört esasy doga.

Täze ýyl üçin dogalar: Täzelenen pikirler

Tebigat boýunça kömekçi – “Enneagram 2s” nirede? – Adamlaryň nämä mätäçdigine we olar üçin edýän zatlarymy göz öňünde tutup meni nähili kabul edýändiklerine ünsi jemleýärin. Söýgä we degişlilik islegine itergi berip, özümi gyzyklandyrýan pikirleriň üstünden barýaryn. Geçen gezek bulaşdyrsam-da, menden ýene kömek etmegimi sorarlarmy? Gerek däl bolsam men kim?

Pikiriňi iň köp süýşürýän nirede? Bize “Hudaýyňyz Rebbi bütin ýüregiňiz, bütin janyňyz we bütin akylyňyz bilen söýmek” tabşyryldy (Matta 22:37). Esasanam aňymyzyň nirä hereket edýändigi hakda pikir edenimizde, Rebbi aňymyz bilen söýmek kyn. Pikirler Hudaý tarapyndan bilinmeýän şahsy duýulýar. Emma biz nädogry! Hudaý pikirlerimizi emele getirmezden ozal bilýär (Zebur 139: 2).

Bu bilim bizi ysmaz, ýöne bizi ynandyrmaly däldir. Her gün pikirlerimiziň üstünde durmak, sözüň doly manysynda duruzmak we Taňrynyň ugruna geçirmek üçin kömek gerek. Öňüňizdäki adamyň gaty sag sag öwrümine garaşmak ýaly adaty sahnalarda-da olara ak pata beriň ýa-da çagamyz ýene köwşüni ýitirse, söýmezligimizi bes etmek üçin Taňrydan kömek soramalydyrys. pikirler.

Doga: Lorda Reb, pikir durmuşymy täzelemäge kömek et. Maşgalama we hatda tanamaýanlara bolan pikirlerimiň Saňa bolan söýgimi görkezmegini isleýärin. Kelläm höküm, sabyrsyzlyk we aladalara çümüp başlanda maňa kömek ediň.

Täze ýyl üçin dogalar: Gowşaklygyň täzelenmegi

Aglamak şeýle bir gynançly söz. Eýoryň sesini okanyňda diýen ýaly eşidip bilersiň. Bu “ýas tutmak” ýa-da “berk puşman etmek” diýmekdir. * Göwnüňe bolmasa, aglamagy dogry manyda kabul etmek sagdyn. Aglamaly ýerlikli zatlaryň biri, özümiziň ejizligimizdir.

Injilde Ysralyň Hudaýa garşy gozgalaňy we özüne çeken görgüleri hakda “amentermeýanyň agy” atly kitaby bar. Amentermeýanyň agy 1: 20-de Ysraýyl şeýle diýýär: “Lorda Reb, seret, men kynçylyk çekýärin. garnym çişýär; içimde ýüregim gysdy, sebäbi men gaty pitneçi boldum. ” Fiziki we emosional taýdan, Ysraýylyň Hudaýa garşy gozgalaňynyň netijesi oňa agyr düşýär.

Emma Ysraýyl Taňrynyň wepalylygyny ýadyna salandygy sebäpli, soňundan: “Geliň, ýollarymyzy synap göreliň we Rebbe gaýdyp geleliň” diýýär (Amentermeýanyň agy 3:40). Mesih bilen barlyşyk elmydama toba bilen başlaýar.

Täze ýyl, hereketlerimiziň geljegimize nähili täsir etjekdigini göz öňünde tutmak üçin iň amatly wagtdyr. Cultureylyň dowamynda medeniýetiň gözden geçirmegi bilelikde kabul edýän ýeke-täk wagty. Her kimiň “Şu ýyl haýsy endikleri arassalamaly ýa-da başlamaly?” Diýen soragy.

Şundan ugur alyp, Rebden ejizliklerimize gözümizi açmagyny haýyş etmelidiris, şonuň üçin onuň gündelik kömegini kabul ederis.

Doga: Lorda Reb, maňa diňe kosmetiki däl-de, hakyky gowşak taraplarymy görmek üçin göz ber. Men “ýollarymy gözden geçirip, Rebbe dolanmak isleýärin”. Muny etmek üçin özüm däl-de, güýjüňize ynanmaga kömek ediň.

Täze ýyl üçin dogalar: Täzelenen gatnaşyklar
Gatnaşyklar ýelmeýärmi? Näme üçin beýle? Sebäbi sabyrsyz bolanymyzda, köplenç başga biriniň sebäbi bolýar. Gaharymyz gelende, başga biriniň sebäbi bolýar. Başga biri hakda däl bolsa, gahar ýa-da çüýşedilen sabyrsyzlyk bize iň ýakyn adamlaryň hemmesine ýaýraýar. Söýgi, beýleki adamlara duýýan tebigy jogabymyz däl.

Maşgala, dostlar, tanyşlar we nätanyş adamlar bilen gatnaşygymyz, ýüregimiziň Hudaýa bolan saglygyny görkezýär. Rebbi söýşümiz ýaly, goňşymyzy hem özümiz ýaly söýmelidiris (Matta 22: 36-39). Iöne “Lorda Reb, maňa başgalary söýmäge kömek et” diýen umumy dileg etmek “Reb, ejemi söýmäge kömek et” diýmekden has aňsat.

Häzirki maşgala gatnaşyklaryňyza baha beriň:

Öň joşgunly durmuş gurmagyňyz ýüregiňi aldymy? Iň soňky gezek haçan “sag bolsun” garaşman, ýoldaşyňyza hyzmat etdiňiz?
Ene-ataň bilen gatnaşygyň hakda näme? Olar bilen haýsy heňi ulanýarsyňyz?
Çagalaryňyz? Gorkularyny we siziň bilen göreşýänlerini arkaýyn duýýarlarmy?
Mümkinçiligiňizi ýitirendigiňizi duýsaňyz, gatnaşyklar bölüminde täzeden başlamak üçin birnäçe gezek şowsuzlyga uçradyňyz – täzeden pikirleniň. Hudaý kömek sorasaňyz, maşgalaňyzy we dostlaryňyzy söýmek üçin enjamlaşdyrar. Elbetde, döreden hakykatyňyz bilen ýaşamaly bolarsyňyz, ýöne bu sizi täzesine tarap iteklemeli däldir.

Doga: Lorda Reb, gatnaşyklarymdaky ýazgylarymy dikeltmäge kömek et. Maşgala agzalarymy we dostlarymy söýmekde we zerurlyklaryny meniňkiden öňe sürmekde kömek gerek. Adamlara bolan gatnaşygymda belli bir mesele ugurlaryny kesgitlemäge kömek ediň.

Täze ýyl üçin dogalar: Täzelenen maşgala agzalary
Mesihiň yzyna eýermeýän maşgala agzalary üçin doga edip gördüňizmi? Sizde bardygyna ynanýaryn.

Emma soňky gezek haçan boldy? Meniň üçin, sebäbi olar maşgala bolansoň, täze dostum ýaly, olar üçin doga etmek kelläme gelenok. Umydymy ýitirdim öýdüp ýigrenýärin, ýöne doga-dilegde tirsegimiň ýoklugyna bir zat sebäp boldy.

Bir ýagdaýa nähili garaýandygymyza garamazdan, Isa bize yzygiderli doga etmelidigimizi aýtdy (Luka 18: 1-8). Thingshli zatdan doga etmeli zatlarymyz däl. XIX asyr Günorta Afrikanyň hristian ruhanysy Endrýu Mýurre: “Namazyň syrynda Hudaýyň bize Gök dünýäsini herekete getirip biljek we güýjüni ýere gaçyryp biljek güýç ynandyrandygyna ynanmalydyrys. ” Diňe öz durmuşymyz üçin däl, başgalaryň durmuşy üçinem, doga-dileg etmek üçin bu pursatdan peýdalanmaly däldiris.

Maşgalaňyzda her hepde doga etmek üçin täze birini saýlasaňyz näme bolar? Rebbiň nähili üýtgeşiklik edip biljekdigine haýran.

Doga: Lorda Reb, Isa mätäçligini görmek üçin olara göz ber. Kimdir biri bolsun ýa-da başga biri bolsun, kimdir biri bilen Hoş Habary paýlaşsyn. Ogluňyzy kabul etmäge we täze ýaradylyş bolmaga kömek ediň.

Dowamly boluň

Hudaý doga-dileglerimizi eşidýär we soramagymyzy isleýär. Doga-dileglerimizden näme bolýandygyny hiç wagt görüp bilmeris, ýöne Hudaýyň hökümdarlygyna, Onuň islegini ýerine ýetirjekdigine ynanýarys.

Aumşak duýduryş hökmünde, şu ýyl has köp dileg etmek kararyňyzyň aňsat boljakdygyny kabul etmäň. Beýleki Täze ýyl kararlary ýaly, takmynan 10 günden soň işden çykmak isleýärsiňiz. Mundan başga-da, iblis sizi ýitirmek üçin elinden gelenini eder. Munuň ýerine etmeli beýleki möhüm zatlaryňyzy ýada salar. Ol: “Namaza çynlakaý garamak üçin şu wagta çenli garaşdyňyz we Hudaýyň diňlemegine garaşýarsyňyzmy?” Diýip pyşyrdamak bilen sizi günäkär eder. Emma seni urmagyna ýol berme.

Belki, ýanýoldaşyňyzy ýa-da ýakyn dostuňyzy bu zatlar üçin jogapkärçilik üçin dileg ediň. Özüňiziň yza galýandygyňyzy göreniňizde, ony yzyna alyň. Ruhy saglygyňyz üçin doga etmek azatlygyňyzy ulanmakdan gowy zat ýok.