Ene-ata

Mekdebe gaýdyp barmak üçin ýük paýlaşmak

Written by Margaret P Holman

Pandemiýa bilen doldurylan bir ýyldan soň, mekdebe gaýdyp barmak öz kynçylyklaryny hödürleýär. Emma ýüküňizi ýanýoldaşyňyz bilen paýlaşmak diri galmagyň açary bolup biler.

Iň halanýan podkastlarymyň we belliklerimiň biri: “azyalta zehin: möhüm zatlara zehinli boluň, ýok zatlara ýalta boluň.”

Dostlarym, durmuşymyzy “Lazy Genius” üçin bir wagt bolan bolsa, indi ol wagt.

Bu pandemiýa, hiç birimiziň göz öňüne getirişimizden has uzak dowam etdi. Gyzym täze başlangyç mekdebinde şahsyýetde başlar diýip umyt etdim. Muňa derek, adamym öýde işlemekden bir ofisde işlemäge gitdi, gyzym etrabymyzyň wirtual öwrediş usulyna başlady, men diňe 7 ýaşym üçin bir günlük wirtual duşuşyklara başladym. garry, 3 ýaşly çagam arkamdan çykyp, gulak gulagymy “karz” aljak boldy.

Springaz we tomus gaty ýadady öýdüpdim, ýöne şu wagta çenli? Bu. bolup durýar. Iň erbet tarapy.

Springazdan we tomusdan halas bolmak üçin haýsy strategiýalary ulansaňyz (karantin, sosial aralyk we bizar bolan beýleki sözler bilen), size täzeleri gerek bolar. Tutuş maşgalaňyz henizem öýde bolsun ýa-da käbirleriňiz (ýa-da hemmäňiz) öýüň daşynda bolsaňyzam, mekdep başlanda täze möwsüm getirýär. Täze möwsümlere bolsa täze ritmler gerek.

Öýde galmak üçin bu zatlaryň hemmesi düýş bolup biler. Belki, bu düýş gören däldir. Her niçigem bolsa, mekdebe gaýdyp barmak bilen, maşgalalarymyz üçin hemmeler üçin peýdaly bir zat ýasamaga mümkinçiligimiz bar. Bu bolsa ýük paýlaşmakdan başlaýar.

Loadük paýlaşmak: kynçylykmy ýa-da mümkinçilik? Hawa.

Bu kyn döwür. Muny hiç birimiz öňem etmedik. Durmuşy häzirki wagtda stresli we kyn diýip pikir etmek gowy we adaty zat. Şeýle-de bolsa, siz muny öň eşidipdiňiz we hatda çagalaryňyza hem aýdyp bilersiňiz – kynçylyk aslynda gizlenmek üçin mümkinçilikdir (ýa-da maska. Ha!).

Indi maşgalaňyzyň durmuşyny dolandyrmak, “hemme zat” üçin ýük we jogapkärçiligi paýlaşmak meselesinde siziň we ýanýoldaşyňyzyň işleýşine täzeden baha bermek üçin ajaýyp pursat.

Jogapkärçiligi eýýäm deň paýlaşsaňyzam, kollektiw plastinkadaky ähli zatlara göz aýlaň we ikiňiziňem ýüküňizi paýhasly dolandyryp biljekdigiňize göz ýetiriň.

Gulplar ilkinji gezek ýazda başlanda, mutlak zerur zatlardan başga hemme zat aýryldy. Mekdepler we okuwdan daşary çäreler täzeden açylansoň, käbirleri üçin meýilnamalar adaty bir zada gaýdyp biler. Emma beýlekiler üçin adaty zat entek mümkin däl. Býudjet birneme arkaýyn, ýa-da özüňizi ýa-da çagalaryňyzy entek işe ýa-da ikisine-de goýmak rahat däl.

Şeýle-de bolsa, durmuş dowam etmeli: çagalara bilim we terbiýe gerek, ene-atalar işlemeli, azyk önümleri satyn almaly, eşikler kir ýuwmaly.

Şonuň üçin bir minut wagt alyň we hakyky pikirleri pikir ediň. Ilki bilen Hudaý henizem Hudaýdyr. Ol henizem sabyrly, ünsli we gözegçilikde. Daş töweregimizdäki we töweregimizdäki şeýle gowşaklygy bilmek, gaty oňaýsyz bolsa-da, merhemetiniň ýeterlikdigini, güýjüniň ejizliginde kämilleşendigini ýada salýan sowgatdyr (2 Korintoslylar 12: 9). Oýlanmak we täzeden baha bermek üçin wagt sarp ediň.

Dem alýan wagtyňyz, hakykatdanam siziň üçin iň möhüm zat hakda pikir ediň. Bu nokat goýulýarmy we kesilmeýärmi? Ora-da siz we maşgalaňyz hoşniýetlilik we merhemet bilen birlikde birek-birege hakyky barlygy hödürleýärsiňizmi?

Men özümiň “hemmesini bir ýere jemlemegi” (ýa-da iň bolmanda görünýänini) biynjalyk edýän kämillik markasy bilen göreşýärin. Başga bir söz bilen aýdanymda, degişmeleriň we sözleriň tertipli bolmagyny we maşgalam bilen hemişelik sabyr we mähir bilen baglanyşmagyny isleýärin. Gynansagam, esasanam stres we krizis döwründe ikisi hem mümkin däl.

Her birimiz iň möhüminiň we bu gymmata nämäniň kyn bolup biljekdigi hakda oýlanmaga wagt tapsak, kyn karar bermegiň wagty gelende, stres däl-de, has ileri tutulýan ýerlerimizden birini saýlamaga taýyn bolarys.

Özüňize aşakdakylary soramaga wagt tapyň:

  • Munuň soňunda özümi nähili duýmak isleýärin?
  • Bu möwsüm aýdylanda we ýerine ýetirilende, maşgalam, maňa näme bolmak isleýärin?

Onda soraň, bu möwsümde möhüm bolup galan başga gymmatlyklar haýsylar? Gowy nahar ýa-da amatly iýmitler bilen wagt tygşytlamak? Physicalurnal bilen bedenterbiýe ýa-da wagt? Wagt bilen tanyşmak ýa-da dostlaryňyz bilen habarlaşmak? Bular hökmany suratda iň möhüm zatlar däl, ýöne mümkin boldugyça ünsi jemlemek gowy.

“Işgärler” ýygnagyny geçiriň

Mekdebe gaýdyp barmak üçin ýüküňizi paýlaşmak barada ýanýoldaşyňyz bilen söhbetdeşlik etmek üçin galam wagtynda. (Men muny işgärler ýygnagy diýip pikir edýärin.) Eger-de siz we ýanýoldaşyňyz bir hepdäniň ahyrynda biz ýaly akyl taýdan horlanan bolsa, dynç günleri üçin söhbetdeşlik düzüň.

Aýry-aýrylykda kesgitlän gymmatlyklaryňyzy we ileri tutulýan ugurlaryňyzy paýlaşmak üçin wagt sarp etmek islärsiňiz. Her gün kimiň näme edýändigi barada hökmany suratda hemme zady çüýlemeli dälsiňiz. Eachöne her biriňiziň nirededigiňize düşüneniňizden soň, ýüküň paýyny başlamak üçin käbir maksatlary we synag meýilnamalaryny edip bilersiňiz.

Her gün, hepde we aýda edilmeli zatlaryň sanawyny düzüň. Soňra bilelikde geçiň. Sanawda etjek bolýan, tebigy taýdan has amatly ýa-da logistik taýdan düzülen bir zat barmy? Belki, kakam teatr hünäri bolup, okamagy we Şekspiriň halypalygyny halaýar. Belki, ejem podkast bilen dükana çykmagy halaýar. Birinjiler üçin meýletin.

Soňra sanawdaky zatlary bölüň, ikiňizem aýratyn islemeýärsiňiz. Bu “tabşyryklary” synag esasynda ýerine ýetiriň. Biri-biriňize degişlidigiňizi ýada salyň we siz bilelikde. Bir zat işlemeýän bolsa, hemişe täzeden baha berip we sazlap bilersiňiz.

Loadük paýlaşmak üçin has köp maslahatlar:

Her hepde biri-biriňiz bilen habarlaşyň (ýa-da zerur bolsa her gün irden). Hepdä mahsus meseleleriň we zerurlyklaryň üstünden geçiň.

  • Zerur bolanda kömek soraň we kömek beriň.
  • Sanly senenamany eýýäm paýlaşmaýan bolsaňyz, sinhronlamak üçin ajaýyp pursat.
  • Tertipnamalaryňyza göz aýlaýarkaňyz, ýakyn hepde we stresiň islendik ýerinde doga ediň.
  • Azyk önümleri, jaý taslamalary we ş.m. ýaly zatlar üçin umumy sanly bellik dörediň.

Mekdebe gaýdyp barmak üçin ýük paýlaşmak barada soňky pikirler

Kyn möwsüm bolsa-da, bu adalatly möwsümdigini ýadyňyzdan çykarmaň. Dem almagy, doga etmegi we özüňize we maşgalaňyza mähirli bolmagy ýatdan çykarmaň.

Özüňizi nähili duýýandygyňyzy çözmek üçin wagt tapyň – eger günäkärlik ýa-da utanç sanawda bolsa, bu möwsümde özüňize real däl garaşýan zatlaryňyzy aňladyp biler. Käbir nakyl toplarynyň ýykyljakdygyny kabul etmeli (hatda ýük paýlaşanymyzda-da). Thoseöne haýsysynyň boljakdygyny bilgeşleýin etmäge synanyşyň: eger nahar iýip, maşgalaňyza hoşniýetlilik saýlamaly bolsaňyz, hoşniýetliligi saýlanyňyz üçin ökünmersiňiz. Popkorn, mac n ‘peýnir we käşir taýaklary piknik we maşgala baglanyşygy üçin wagt bolup biler.

Elbetde, bu kyn döwür. .Ük agyr duýup biler, ýüregimiz agyr duýup biler. Şeýle-de bolsa, töweregimizdäki we töweregimizdäki gowşaklyga bil baglamak islesek, diňe Hudaýyň ýeterlik merhemetini başdan geçirip bileris.