Nika

Spouser-aýal ýa-da çagalar: Ilki kim gelýär?

Çagalar köplenç fiziki, duýgy we ruhy güýjümizi alýarlar. Itöne bu barada aýdylanda, birinji, ýanýoldaşy ýa-da çagalary kim gelýär?

“Aubri we ýagdaýlaryňyz nähili?” täze halypam, bellenişimiziň ahyrynda sorady. Soňky sagadymy hekaýamyň dürli taraplary hakda gürleşdik: transkontinental hereketler, medeniýetara stres, agyr aladalar we bularyň hemmesinde iki güýçli gyz terbiýelemek. Spouseanýoldaşym bilen gatnaşygymy göz öňünde tutdum.

“Bolýar, meniň pikirimçe?”

Hakykat, nikamyň ýagdaýy meniň kän pikir eden zadym däldi. Krizis ýaly duýulmady, şonuň üçin akyl energiýamyň köpüsi häzirki durmuşymyzyň has dartgynly, derwaýys taraplaryna tarap ugrady.

Jogabym baýdak galdyrdy. Husbandanýoldaşym bilen bir zady düşündirdim we birnäçe gezek ara alyp maslahatlaşdyk: Birek-birege gatnaşygymyzyň pes usuly gapma-garşylyk. Alsoöne bu pes baglanyşygy hem aňladyp biler.

Köplenç giňişlikde paýlaşýan sagdyn otagdaşlar, umumy maksatlary we jogapkärçilikleri çözmek üçin işleýän ýoldaşlarymyz we çagalarymyzy terbiýeleýän ene-atalar ýaly has köp işleýäris. Bu zatlar elbetde erbet däl – iň bolmanda şu wagta çenli bu zatlaryň biziň üçin has aňsat bolandygyny kabul etmeýäris.

Emma aňsat däl zat, är-aýal hökmünde gatnaşyklarymyzyň beýleki taraplaryny ileri tutmak: fiziki, emosional we ruhy ýakynlyk.

Ene-ataňyz bolsa, aýdyp bilersiňiz. Kim birinji, ýanýoldaşy ýa-da çagalary?

Kim siziň güýjüňizi – ýanýoldaşyňyzy ýa-da çagalaryňyzy alýar?

Imakynlyk wagt we güýç talap edýär – esasanam çagaly bolanymyzdan elmydama birneme gysga duýýarys. Elbetde wagt we güýji (kesel, ýogalmak, hereket etmek, global pandemiýa we ş.m.) pese gaçyrýan we nikany birinji orunda goýmagy kynlaşdyrýan pasyllar we ýagdaýlar bar.

Someöne käbir meseleler hemme zady ýitirip bilmeýän bolsa-da, halypam maňa täzeden garamaga kömek etdi: nikalaşmak meniň iň gowy wagtymy we güýjümi talap edýär … bu öz krizisine öwrülmezden ozal.

Nikanyň akyl güýjüni almagy gowy zat

Köp mukdarda akyl güýjüni sarp edip, ene rolum hakda köp sanly kitaplary, podkastlary we bloglary iýmegi endik etdim. Şeýle-de bolsa, Aubreýiň aýaly rolumy barlamak üçin az wagt sarp etdim. Hatda dostlaryňyz bilen geçirilen söhbetdeşlikler köplenç ene-atalara degýär, ýöne seýrek durmuş gurýar.

Näme üçin ene-atalyk durmuş gurmakdan has köp akyl giňişligini alýar?

Bir dostumyň aýdyşy ýaly, ene-atalar has täze we göreşler hemişe üýtgeýär. Ene-atalar kitaplaryny nädip okaýşym ýaly, sebäbi jogaplar, maslahatlar, perspektiwalar we höwes gerek. Nädogry bir zat etmekden gorkýaryn, şonuň üçin giriş gözleýärin.

Ene-atalar bilen deňeşdirilende, nikalarymyz has durnukly we gündelik üýtgeşmelere we kynçylyklara sezewar bolup biler. Käbir möwsümlerde çagalar bilen gündelik meseläni çözmäge bagyşlanmadyk akyl giňişligimiziň gaty azdygyny duýup bileris. Öýlenmek üçin giriş, perspektiwany we höweslendirmegi işjeň gözlemek üçin bir nokat goýmagyň has köp sebäbi.

Spouseoldaşyňyzy nädip gowy görmelidigi, gündelik gözegçilik sanawyňyzda täze bir endik / hereket, nika barada yzygiderli barlamak üçin bir topar dost – bularyň hemmesi maşgalaňyzy akyl taýdan ileri tutmaga kömek edip biler.

Nikanyň fiziki güýç sarp etmegi gowy zat

Youngaş çagalaryň ene-atalarynyň ukusyz bolmalydygy hemmeler tarapyndan ykrar edilen hakykat.

Ene-ata bolmankam, “birine bökmezden ozal rugsat sora” maşgalamyzyň iň zerur düzgünlerinden biri boljakdygyny hiç wagt göz öňüne-de getirip bilmedim. Bir gün adam jeňňel sport zaly hökmünde geçirenimden soň, käwagt agşamlyk nahary bilen ýene bir gezek degmek pikirine çydap bilemok. Ora-da günüň dowamynda şol bir ýazgylary gaýtalanymdan soň, diňe öz sesimiň sesinden bizar boldum. Uzakly günlük işden soň, meniň etjek bolýan zadym, oturgyçda oturmak we Sudoku oýnamak.

Spouseöne ýanýoldaşymy garşylamak üçin ýylgyrmak, öpmek ýa-da gujaklamak ýa-da onuň güni barada soraglar bermäge güýç ýok, hökman oňa taýagyň gysga ujuny berýär.

Fiziki ukybymy dikeltmegiň amaly ýollary bar – ondan wagtlaýyn jeňňel sport zalynyň wezipesini ýerine ýetirmegini haýyş etmek, agşamlyk nahary bişirilende audiokitap diňlemek, ýatmak düzgünlerini satmak. Imatelyöne ahyrsoňy, adamymyň şol gün galdyran fiziki güýjümden has köp zadyň bardygyny bilmeli. Men onuň üçin “ätiýaçlyk” energiýasyny ileri tutmagy saýlamaly.

Oňa nädip hyzmat etjekdigimi irden saýlamak – tagtanyň saýlan oýny, aşhanany arassalamak ýa-da ýatylýan otaga ir gitmek (göz gamaşdyrmak), şol gün wagtymy we güýjümi nädip sarp etjekdigimi görkezýär.

Elbetde, käwagt zatlar meýilleşdirilişi ýaly gidmeýär. Himöne oňa ak pata bermek we oňa hyzmat etmek umydymy bilmek, ileri tutulýan we aladany görkezýär.

Nikanyň ruhy güýç almagy gowy zat

Iň ulusy mekdebe başlanda, men onuň üçin öňküsi ýaly doga edýändigimi gördüm. Dogrusyny aýtsak, hatda çaga edinmäge synanyşanymyzda, doga durmuşym gaty güýçlendi. Birdenem, maňa doly garaşly başga bir adam (ýa-da başga bir adama bolan umyt) birbada tolgundyryjy we kiçeldi (oka: gorkunç). Dolandyryşymdan gaty köp faktor bardy, şonuň üçin bar bolan adama ýüzlendim.

Hatda Disneý filmleri we beýleki hekaýalar arkaly çagalarymyza Hoş Habary nädip öwretmelidigini bilmek üçin wagt sarp edýärin. Katekizmler, çagalaryň Injilleri we beýleki çeşmeler üçin Taňrynyň olara bolan söýgüsine we hoş habaryň gözelligine düşünmäge kömek etmek üçin birnäçe sagatlap wagt geçirdim.

Spouseanýoldaşymy nädip höweslendirip, “birek-biregi söýmäge we ýagşy işleri höweslendirip biljekdigim” hakda pikir etmek üçin köp wagt sarp edýärinmi (Hebrewsewreýler 10:24)? Bolýar …

Şeýle ruhy energiýanyň köp bölegi özüme we çagalaryma girýär. Elbetde, “arassa we hormat goýýan” durmuşda ýaşanymda, bu ýanýoldaşymy höweslendirýär (ser. 1 Petrus 3: 1-2, NLT); ýöne azajyk bilgeşlik näçeräk gidip biler? Ruhuň bir gün gitmezinden ozal ýanynda bolmagy üçin çalt şepagat dogasy, Hudaýyň ýatmazdan ozal kimdigi üçin şükür eden doga, aýaly hökmünde özümi gowy görmegi we oňa gowy hyzmat etmegi üçin doga – bular a ruhy taýdan baglanyşdyrmak üçin az sanly ýol.

Çagalaryňyz nikanyňyzyň ileri tutulýandygyny görmelidirler

Birnäçe ýyl ozal çagamyz kakasyndan birnäçe wagtlap düşeginde galmagyny haýyş etdi. Gijäniň ejesi bilen ýeke galmagyň aýratyn wagtydygyny, oňa “Bu bolup bilmez” diýip, işden aýrylandygyny aýtdy.

Biz onuň beren jogabyndan gowy netije alanymyzda-da, durmuş gurmagyň ileri tutulýan ugur hökmünde öwredilmelidigini we tutulmalydygyny görkezýär. Olara ýol bersek, çagalarymyz tutuş bir karton doňdurma iýişleri ýaly, älemimiziň merkezi ýerini şatlyk bilen alarlar. Elbetde, bu olar üçin gowy bolmaz.

Akyldar, bize universelemiň merkezi diýip pikir etmek sagdyn däl diýýär. Gözlegler, çagalaryň berk, ygtybarly gatnaşyklar bilen gurşalanlarynda gülläp ösmeginiň has ähtimaldygyny aýdýar.

Şonuň üçin ýanýoldaşyňyzyň sähelçe sekuntdan köp wagt alýandygyna göz ýetirmek üçin käbir “eje günäkärligi” (ýa-da “kaka günäsi”, bu sözlemi öň eşitmändigimem) bolup biler, bu hem çagalaryňyzyň söýülmegini söýmekdir. är-aýal Diňe ösüp biljek has durnukly, sagdyn gurşawy üpjün etmek bilen çäklenmän, ösmegine hem kömek edýär – mähir, birek-birege hormat goýmak, dawa çözmek we gurban söýgüsini öz öýlerinde görüp bilerler.

Dost soramak: är-aýal ýa-da çagalar?

Çagalar höwürtgesinden çykanda aýrylyşýan nikalary suratlandyrýan birnäçe film boldy. Çagalara şeýle bir köp üns berýärler welin, köp ýyllaryň dowamynda indi är-aýal hökmünde nädip gatnaşyk saklamalydygyny bilenoklar, diňe ene-atalar.

Filmlerde käwagt birek-birege gaýdyp barýarlar, käwagt bolsa ýok. Bu hekaýanyň gowy gutarmagynyň mümkindigini bilsemem, munuň meniň hekaýam bolmagyny islemeýärin.

Dostlarymyz üçinem islemeýäris. Nikany gündelik ileri tutmagy (ýa-da etmegi) nädip birek-biregi höweslendirip bileris? “Siz we ýanýoldaşyňyz nähili?” Diýip soramak ýaly ýönekeý bolup biler. Ora-da durmuşynda başga bir meseläni ara alyp maslahatlaşanyňyzda, “Aýalyňyz näme diýýär?”

Mugallymymyň menden nikam hakda soramagyny islänine minnetdar. Diňe muny terbiýelemek, nikamy has ileri tutmak üçin ädimler ätmäge kömek etdi. Çagalarymyza köplenç ondan köp maýa goýmagyň usullaryny tanamak bilen, maýa goýumlarymy bahalandyryp, täze “býudjet” (başgaça aýdylanda) edip bilýärin.

Köp gowy işlerde bolşy ýaly, bu gaty kyn saýlawlary we pidalary aňladýar. Nikalarymyz akyl, beden we ruhy güýjümize mätäç we mynasyp. Netijede, size we ýanýoldaşyňyza, çagalaryňyza we başga-da köp nesillere ak pata bermek mümkinçiligi bar.