Ene-ata

Mekdep nähili görüner? Doga etmegiň 4 usuly

Köpler alada bilen: “Bu güýzde mekdep nähili bolar?” Allhli näbellilikler bilen, kararlaryňyz üçin doga etmegiň dört usuly bar.

Soňky aýlarda tanyşanymyzda, dostumyň garşysynda düşekde oturdym. Biziň her birimiz ikinji klasa barýan çaga bilen söhbetdeşligimiz soňky semestrde bolup geçdi – mekdep oýunlaryny sypdyrdyk, meýdan saparlaryny ýatyrdyk, çagalarymyza kömek etmekde nädip üstünlik gazandyk we şowsuz bolduk.

Oneöne bir sorag ýagyş buludy ýalydy. Mekdep nähili bolar?

Adaty mekdebe ýazylan çagalaryňyz bar bolsa, şuňa meňzeş gepleşikler geçiren bolmagyňyz ahmal. Çagalarym şahsy gatnaşmalymy? Dynç alyş bolarmy? Birinji synp okuwçym maska ​​geýmeli bolarmy? Synp otaglaryny täzeden ýapmak üçin açsa näme etmeli?

Eceegenim ýaňy-ýakynda maňa gyzynyň mekdebiniň ene-atalardan indiki iki hepdede karar bermegini isledi: wirtual okuw ýa-da mekdebiň binasyna gaýdyp barmak. Sebitinde wirus ýokaşmagy we öýde bir çaga barlygy sebäpli, adamsy bilen wirtual tarap egilýär. Sosial media ýazgylarym, karar bermek işinde üýtgeýänlere agram salýan ene-atalar we mugallymlar bilen doldurylýar.

Mekdep nähili bolar? Näbellilikden doga etmek

Adamym ikimizem doly işleýäris. Mart aýynda mekdebe goýberileli bäri işleýän ene-atanyň günäkärligi iň ýokary derejededigini boýun alýaryn (Zoom ýygnaklary bilen oýnamak üçin az wagt).

Öýde okamak meniň üçin kyn boldy. Işim sebäpli dostlarymyň aýdýan käbir wariantlary maşgalam üçin stolda ýok. Şeýle-de bolsa, çagalarymy mekdebe ibermekden çekinýärin.

Dostlarynyň ene-atalary olary öýlerinde saklarlar we çagalarym özlerini ýalňyz duýarlar. Gowy niýetlenen sosial çäklendirmeleriň çagalarymyň emosional ýagdaýyna aşa köp täsir etmeginden gorkýaryn. Soň bolsa saglyklary üçin henizem gorky bar.

Şeýle köp tejribäni ýitirmek hakda näme aýdyp bilersiňiz? Iň ownuk zatlara-da gynanyp bilemok: gyzymyň ilkinji öýüne gaýdyp gelýän tansyny ýitirmegi, oglum ilkinji baýdak futbol oýnuny ýitirdi.

Şahsy we dünýä wakalary bilen hasam gyzyklanýan, adatça gözegçilik edilýän aladalarym ýokary galdy.

Iöne men ýeke däl. Hatda öýde galan ejem dostlarym, çagalary yzarlamak we orta mekdep okuwçysynyň bilim almagy bilen gyzyklanýar. Öýde bilim alýan dosty, adaty mekdep toparlarynyň ýatyrylmagyna alada bildirýändigini, çagalarynyň her hepde sabyrsyzlyk bilen garaşýandyklaryny aýtdy.

Okuw jaýyňyz bolsun, köpümiz alada bilen gyzyklanýarys, Mekdep nähili bolar? Şeýlelik bilen, hemmämiziň kabul etjekdigimizi bilmeýän kararlarymyza ýakynlaşanymyzda, bu ýerde doga etmegiň dört usuly bar.

Kararlaryňyzy gorkuzmaň diýip dileg ediň

“Çünki Hudaý bize gorky däl-de, güýç, söýgi we öz-özüňi dolandyrmak ruhuny berdi” (2 Timoteos 1: 7).

Özüme ýol bersem, şu wagt gorkup biljek köp zadym bar: ýakynlaryň saglygy, çagalar öýde galmaly bolsa, mekdebiň çäklendirmeleri ýeterlikmi ýa-da aşa köpmi, ýakynlaryň saglygy, şu güýzde işim nähili bolar. Bu gaty kyn.

Fearöne gorky esasly kararlar bermek çagalaryma kömek edip bilmez. Gorky has köp gorky döredýär. Bu has gowy pikiri bulutlandyrýar. Gorkynyň erkin ýaýramagyna ýol beren ýaly, çagalarymy dyz epilen dyzlardan başlap, garaguşlara çenli hemme zatdan goramak üçin bütin gün öýümde gulplap bilerin. Bu sagdyn däl. Myöne dostumyň immuniteti pes bolan çaganyň mekdep oýunlarynda we meýdan günlerinde ýitirim bolmagy baradaky aladasy? Bu kanuny.

Hudaýdan ýanýoldaşym ýaly saglygymy gorkudan aýyrmagyny soraýaryn we şu okuw ýylynda maşgalamyz üçin iň gowusyny gözleýärin. Näbelli zatlar köp.

Emma bu mydama dogry dälmi? Muny äşgär etmek we aýdyň pikirlenmek üçin ikimizem ikimiziň Hudaýyň güýjüne mätäç. Soňra maşgalamyzyň haýsy mekdebiň dogrydygy barada ylalaşyp bileris.

Her bir çaga üçin dogry karar berilmegini dileg ediň

“Guidanceolbaşçylyk ýok ýerinde bir halk ýykylýar, ýöne köp geňeşçide howpsuzlyk bar” (Süleýmanyň pähimleri 11:14).

Ene-atanyň iň kyn taraplaryndan biri, çagalarym üçin iň gowusyny hemişe bilmeýändigimi kabul etmekdir. .

Men ýeke däl.

Recentlyakynda bir dosty, öýde bilim alýan we terbiýeçi dostlaryndan iki çagasyna nämäniň dogry boljakdygyny kesgitlemekde kömek sorady. Iň ulusy ähli hormat sapaklarynda okaýar we gurluşly synp gurşawynda ýa-da onlaýn ýagdaýda gülläp ösmek üçin özüni höweslendirýär. Iň kiçi tarapdan, dürli okuw zerurlyklary bar, eger öýde galsa, kanagatlandyryljakdygyna ynanmaýar. Sheöne mekdepde täze sosial çäklendirmeleri nähili çözjekdigini bilenok.

Recentlyakynda epidemiologlaryň öz çagalary üçin näme meýilleşdirýändigi barada bir makalany okadym, hatda saglyk hünärmenleriniň hem dogry ýolda ylalaşmaýandyklaryny gördüm. (Geň zat, bu teselli tapdym.) Olar siziň we meniň ýaly soraglar bilen göreşýärler. Ansat jogap ýok.

Şonuň üçin çagalarymyza ýa-da maşgalamyzyň ýagdaýyna we zerurlyklaryna bir ölçegli çemeleşmändigimi dileýärin. Dostum ýaly, beýleki ene-atalardan, mugallymlardan we saglyk hünärmenlerinden ýol gözleýärin. Çagalarymy menden has gowy bilýän Hudaýdan indiki ýyl üçin dogry karar bermegini soraýaryn.

Çagalarymyzy terbiýeleýänler üçin doga ediň

“Men size öwrederin we gitmeli ýoluňyzy öwrederin; Saňa gözüm bilen maslahat bererin “(Zebur 32: 8).

Geçen ýazda jemgyýetçilik mekdebindäki çagalarym birden öýde bilim alanda, mugallymlary we mekdep işgärleri olara söýgi berdiler. Halaýan mugallymlarynyň we mekdep ýolbaşçylarynyň ýörişi alty metr aralykda goňşularymyzy suw basdy. Okuwçylaryny barlamak üçin jaň etdiler / e-poçta iberdiler / sms iberdiler. Gündelik hekaýa wagtlaryny meýilleşdirdiler we ýeke-täk sapak berdiler. Bu ejäniň ýüreginiň hemişelik bir bölegini talap etdiler.

Hemmämiziň çagalarymyz üçin mekdebiň nähili boljakdygy bilen gyzyklanýandygymyz sebäpli, çagalary ýatdan çykarmak islämok we ene-atalar täze gurşawa öwrenişjekler bolmaz. Mugallym dostlarym, okuwçylary bilen şahsy gatnaşykda bolmazlygy üçin ynamly gatnaşyklary ösdürmegiň ýollary barada eýýäm beýnisini çişirýärler. Ora-da iň az ýer bilen howpsuzlygy we öwrenmegi nädip ýokarlandyrmaly. 20 çagalar bagyna goňşusyndan alty metr uzaklykda durmagy göz öňüne getirip bilersiňizmi?

Çagalaryňyzyň mekdeplerinde mugallymlar üçin doga ediň. Dolandyryjylardan, geňeşçilerden, garawullardan başlap, azyk hyzmatyna çenli we çagalaryňyzyň mekdepdäki durmuşyna gatnaşýan beýleki adamlar üçin doga ediň. Olar bilen sabyr etmegi ýatdan çykarmaýarys. Sebäbi biz öz çagalarymyzyň zerurlyklaryny kesgitlänimizde, tomuslaryny köpleriň zerurlyklaryny kesgitlemek bilen geçirýärler.

Biz ýaly, olar hemişe dogry düşünip bilmezler. Hemmämize birek-birege köp merhemet hödürlemegi ýatdan çykarmaýaryn.

Kararyňyzy alanyňyzdan soň, aladadan dynmak üçin dileg ediň

“Bütin ýüregiňiz bilen Rebbe bil baglaň we öz düşünjäňize daýanmaň. Yourhli ýollaryňyzda ony ykrar ediň we ýollaryňyzy düzer “(Süleýmanyň pähimleri 3: 5-6).

Belki, bu güýzde mekdep nähili görüner diýen soragy eýýäm bilýärsiňiz. Maybeöne, belki-de, kabul eden kararyňyz bilen göreşersiňiz.

Justolda näme bardygyny görüp bilmeris. Ene-atalaryň çagalary üçin näme saýlasa, köp mekdep gulplanýar. (Wirtual okuw işlemeýärmi? Springaz möwsümine çenli şahsyýeti saýlap bilmeýärsiňiz). Bu okuw ýyly, hiç birimiziň garaşyşymyz ýaly bolmaz. Hemmämiziň galyňlygymyzdan soň morf we başgaça akmagy ähtimal, diňe gahar döredip biler.

Şonuň üçin bir karara geleniňizden soň, maşgalaňyz üçin iň oňat işleýändigine ynamyňyz bar bolsa, Hudaýdan bu kararyň aladasyny egniňizden boşatmagyny dileg ediň. Çagalaryňyzyň okuwyna, saglygyna we howpsuzlygyna ertir irden düşende gujaklamagy ýa-da öýde okamak üçin ýer taýynlamagyňyzy haýyş ediň.

Bu ýyl mekdep nähili bolar? Biz diňe bilemzok. Youöne maşgalaňyz üçin iň gowy mekdep wariantlaryny gözläniňizde, men siziň üçin dileg edýärin.