Nika

Meniň nikam gutarmy?

“Meniň nikam gutardy?” Diýip soraýan wagtyňyz, hiç haçan görmäge umyt etmeýän deşilen ýeriňizden. Aýrylyşmak ýeke-täk mümkinçiligiňizmi?

Bu gaty gynandyryjy we gorkunç ýer, belki-de gysylan gapylaryň biri. Dartgynly sesler. Aloneeke bolanyňyzda eňegiňizden gözýaş dökülýär. Näme-de bolsa, ýüzükleriňiz ýalpyldawuk, gözler düýş göreninde hiç haçan kelläňize gelmeýän soragy berýärsiňiz: Meniň nikam gutarmy?

Universelemiň bir wagtlar aýlanan gatnaşygy indi gorkynyň gara deşigi ýaly duýulýar. Gorky. Gowşaklyk.

“Meniň nikam gutarmy?” Diýip soraýan bolsaňyz. iki sany ýiti hakykaty aňladýar.

Birinjiden, ýagdaý erbetleşdi. Belki, e-poçta üsti açyldy. Bir endik agyr öwrüm etdi. Bir är-aýalyň akyl hassalygynyň netijeleri çaga howp salýar. Gynandyryjy baglanyşyk nagşy gutarmagyň alamatlaryny görkezmeýär. Ora-da belki diňe betbagt bolup, aýlar, ýyllar bäri özüňizi bagtly duýmarsyňyz. Ora-da ýanýoldaşyňyz maşgala polotensasyny zyňmak kararyna geldi.

Bir zat sizi gutarmagyň, aýrylyşmagyň elhençliginiň haýsydyr bir ýagdaýda başdan geçirýän elhençligiňizden has gowudygyny ýa-da ýokdugyny gyzyklandyrýar.

Ikinjiden, bu ýerde henizem umyt bar diýýän zady gözleýärsiň. Käbir bölekleriňiz kiçi bolsa-da, bu nikanyň ölmegini islemeýärsiňiz.

Sen näme edip bilýärsiñ?

“Meniň nikam gutarmy?” Erbet nikany öwürmek üçin ilkinji ädim

Erbet nikany öwürmek üçin ilkinji ädim? Gödek, wepaly söýgi. Onlyeke-täk bolsaňyzam.

Sorap bilersiňiz, nika diňe bir adam islese üýtgäp bilermi?

Şu görnüşde synap görüň: Kyn adamy söýýän we şeýdip haýran galdyryjy bir zat döreden birini tanadyňyzmy? Gapy däl. Gysýan gyrmyzy däl. Strongöne güýçli, meýletin, egsilmez söýgi?

Husbandriniň düşeginde, depressiýa düşen aýalyna çorba getirýär. Husbandanýoldaşyna ýuwaşlyk bilen ýüz öwürýän aýal. Aýalynyň reabilitasiýasynda maslahat berjek adamsy.

Söýgüli durmuşda: bozulan gatnaşyklar dünýäsinde ýazyjy Pol Miller “boýnuýsyz söýgi” diýip atlandyrýan zatlaryny ýazýar:

Başga biriniň çuňňur kemçilikdigini bilip, hemme zadyň nädogrydygyny pikir edip, köplenç yza çekilýäris. Erbet durmuş gurmak, är-aýalyň söýginiň agyr işini etmeýän ýeri. Oneöne bir är-aýal ikirjiňlenip başlanda [çykyş strategiýasy bolmazdan, bir taraply söýgi], erbet nika ýitýär. (Bu nikany aňsat diýemok, diňe bir kemçilikli däl.) Kyn ýanýoldaşy söýmek üçin gowy kynçylyk galýar.

Miller ölümi öz-özüne we ego söýginiň merkezinde durýar diýýär. Käwagt bu ölüm jedelden soň elini uzatmak ýaly ýönekeýdir. Ora-da araňyzdaky zadyň üstünden “biz” saýlaýar. Ora-da aýdyp bolmajakdan soň bagyşlamak. (Ligon Dankan: “Adamlar söýgüden gaçmaýarlar. Toba we bagyşlanmakdan gaçýarlar.”)

Filmlerde oýnaýan ýa-da hakyky durmuşda bizi haýran galdyrýan söýgi hekaýalarynyň hemmesi umumy häsiýet bilen öwünýär: Olar ýeňýärler. Olar on iki görnüşli gatnaşykdyr. Çydamlylyk bilen olar hakyky bolýar.

Gadymy, üýtgewsiz söýgi markasy

Hoşeýanyň Köne amentht kitabyndan mysal alyň. Hudaý Hoşeýa adyna gowşurylan bir täsin tabşyryk berýär: Hudaýyň butlara çokunýan Ysraýyl bilen gatnaşygy barada surat döretmek üçin Hoşeýa çeňňek bilen durmuş gurmagy buýurdy (1: 2 seret – bu zatlary edip bilmersiňiz).

Hussea aýalynyň adamsy özüne wepaly, ygtybarly jaý berende, Hoşanyň aýalynyň dallingini bes etmejekdigini çaklamak üçin hiç bir raketa alymy zerur däldir. Çagalarynyň onuňkydygy belli däl.

Theöne kitabyň umumy kyssasy, esasly aýrylyşmak däl-de, Hudaýyň Öz halkyna bolan dowamly söýgüsidir (2: 14-23). Netijede, bibliýa kyssasy Hudaýyň gelnini, halkyny halas etmek üçin 100% ýol geçjekdigini görkezýär. Aslynda, ýakyn wagtda olar üçin öljek derejede gider.

Bir adamyň ygrarlylygy, bir adamyň yzygiderli kemsidilmegi üçin hoşniýetlilik bilen gaýdyp gelmegi, bu gatnaşyklaryň nikanyň ýagdaýyny üýtgetmek üçin zerur bolan kömegi almak üçin bir adamyň tutanýerliligi. Bu ömrüň zähmeti bolup biler, ýöne durmuşyňyzy çekmegiň owadan, aýdylmadyk usuly bolup biler.

Içindäki bir ýerde bolsa, bu Hudaýyň özüne mahsus söýgi hekaýasynyň beýanydyr.

Çäksiz durmuş ýa-da ykbaly ýele taşlaýan durmuş däl. Hawa, durmuş gurmak ynamdyr. Itöne bu ilkinji nobatda ýanýoldaşyňyza ynanmak däl.

Elhenç ýagdaýlarda beýlekiler ýaly Hudaýa bil baglamak ömri: Injil Abigaýl. Rut. Sara. Hawa, Hoşeýa. Gudratygüýçli gol çekýän, gaty agyr ýerlerde-de howpsuzlyk toru bar.

Söýgi näme däl

Bu beýle däl: “Diňe asyň. Zulumdan ýa-da endikden ýa-da işden ýanýoldaşyňyzy söýüp bilersiňiz. ”

Käwagt hakyky barlyşygyň ahyrky maksady bilen aýralyk, statistiki taýdan agyr recidivizm bilen betbagtçylykly nagyşlaryň gulçulygyny nädip bozýandygymyzdyr. (Seret: “Erbet gatnaşykda bolýarsyňyzmy?”)

Bu näme: Söýgini ýa-da nikany bagt bilen bulaşdyrmak, garaşylýan zatlary ýerine ýetirmek.

Çagalarymyz bolanlar üçin olardan aýrylyşmak, umuman pikir edip bolmajak zat, hatda uzak ýyllaryň dowamynda dowam edýän aýylganç möwsümde-de. Jenaýat eden bolsalar-da, bu mümkin bolmaz. Someöne nämüçindir, durmuş gurmagyň markasyny başgaça sabyrly, az gurban bermäge mynasyp diýip hasaplaýarys.

Aýrylyşmak mümkinçiligiňiz bolmasa, näme ederdiňiz?

Nikaňyz, her gün müňlerçe, söýginiň agyr işine gönükdirilen kararlar: ýanýoldaşyňyzyň güni hakda soranyňyzda. Çagalaryňyzy terbiýeleýän wagtyňyz (ýöne muny nädip etmelidigi bilen ylalaşmaýarsyňyz). Spouseoldaşyňyzyň jynsyny alanyňyzda … ýene. Haçan-da bir film bilen razylaşanyňyzda ýa-da biriňiziň günüňiz kyn bolsa. Köne alawdan samsyk sosial media habaryny äsgermezlik edeniňizde.

Slowlyuwaş-ýuwaşdan bejeriş nikasy, Hudaýyň söýşi ýaly söýmegi saýlaýan müň karar. Başga biriniň durmuşyny özümiziň ýerine saýlamak. Hukuklarymyzy, statusymyzy, söýgimizi we hormatymyzy aýyrmak. Munuň ýerine bolsa berk söýgi hakykatlaryna dolanýarys.

“Meniň nikam gutarmy?” ýalňyş soragmy?

Şonuň üçin “Meniň nikam gutarmy?” Diýip soranlarynda jogap berip biljek zatlaryňyzdan başlaň.

  1. Şonuň üçin “Meniň nikam gutarmy?” Diýip soranlarynda. jogap berip biljek zatlaryňyzdan başlaň.
  2. Bu adamy, hatda aklap bolmaýanlary bagyşlamagy dowam etdirmek üçin agyr, gündelik işleri etmäge taýynmy? Özümi masgaraçylykdan we gahar-gazapdan halas ederinmi?
  3. Öz gowşak taraplarymyň we kemçiliklerimiň bu gatnaşyklara edýän täsiri barada nädip has dogruçyl bolup bilerin? Olary ýeňip, özümden bagyşlanmagyny nädip bilip bilerin?
  4. Spouseanýoldaşyma henizem jogap berip, sagdyn çäkleri kesgitlemek maňa nähili görünýär?
  5. Bagtymyň hasabyna-da sagdyn durmuş gurmak üçin (kämahal gaty köp) oýna wepalymy?
  6. Özüme we öli zatlarda-da ýaşaýyş döredýän Hudaýa durmuşa çykmaga taýynmy (Johnahýa 11:25)?

Ömrüňiziň iň bulutly, şemal öwüsýän pasyllarynyň birinde öli ahyry diňe galan rozetkaňyz däl. Eger beýik ýol senden soňky nesiller üçin başga bir ýoly aňladýan bolsa we durmuş gurmak duýgudan has köp manyly bolsa?

Haýsy söýgi hekaýasy burçda ýatyp biler?