Garyşyk maşgala

Pandemiýa döwründe garyşyk maşgala stresleri

Dostlar pandemiýa döwründe täze göreşleri we garyşyk maşgala streslerini suratlandyrýarka ýüregim agyrýar. Birnäçe gün dolandyrmak gaty kyn ýaly duýulýar, şeýlemi?

Telefony alanymdan soň dostumyň sesindäki gynanjy eşitdim. Pandemiýa başlaly bäri Lori bilen gürleşmedim we onuň ýagdaýyna gyzyklandym. Ol adamsy bilen soňky on ýylda garyşyk maşgala stresini başdan geçirdi we ahyrsoňy has gowy ýerde boldy. COöne COVID-19-yň işlenmedik territoriýasy olary kynçylykly suwlara iberdi.

Maşgalasy barada birneme maglumat alandan soň, öýündäki dartgynlygy suratlandyryp başlady.

“Dogrymy aýtsam, öz çagalarym bilen öweý öweý çagalarymdan has köp mesele bar” -diýdi. “Kä günler işimiň gidişinde öňki adamymy günäkärleýärin, ýöne hakykat, çagalarym, esasanam ýetginjek oglum, erbet karar berýärler. Dostlary bilen duşuşmagyny we howpsuzlyk çärelerini äsgermezlik etmegini dowam etdirýär. Ol maşgalasynyň galan agzalary üçin döredýän töwekgelçiligi barada alada etmeýär. Öňki oglumyň özüni alyp barşyny goldaýan we zatlary deňeşdirmeýändigimi aýdýanlygy sebäpli, muňa geň galýaryn. “

Telefon arkaly baryp, ony gujaklamak isledim. Ol şol hepdeden ýetginjekleriniň sosial aralyga hormat goýmaýandyklaryndan zeýrenýän ilkinji ejesi däldi. Löne başga bir öý bilen jedelleşip ýörkäm, Loriniň meseläni dolandyrmakdan nägileligini duýup bilerdim.

Pandemiýa wagtynda bilelikde terbiýe bermek

Bilelikde terbiýe aýrylyşandan soň çylşyrymly dinamika. Öweý maşgalalar üçin öýdäki göreşler seýrek däl. Endöne tükeniksiz çekýän pandemiýanyň arasynda garyşyk maşgala jübütleri barha artýan stres we çagalar bilen yzygiderli hereketleri nädip dolandyrmalydygy baradaky näbellilikleri başdan geçirmeli bolýarlar.

Loriniň aladasy bar. Recentlyakynda operasiýa, himiýa terapiýasy we radiasiýa geçirilen rak keselinden halas bolan adam hökmünde, immunitet ulgamynyň bozulmagy barada alada edýär.

COVID-19 bilen baglanyşykly aladalar ýüze çykanda, adamsy bilen üç ýetginjek we häzirki wagtda öýde ýaşaýan iki kollej okuwçysy üçin käbir öý düzgünleri barada ylalaşdylar. Howpsuz bolmak üçin kömek soranlarynda hemmeler bortda ýalydy. Iň bärkisi, başda. Emma pandemiýa dowam edip barýarka, çagalar biynjalyk boldular. Olaryň zerurlyklary birden beýlekilerden has möhümdi.

“Olar ýetginjek, şeýlemi?” Lori, sosial aralykdaky kynçylyklara duýgudaş bolmaga synanyşýandygyny aýtdy. “Myöne öz saglygymy we öýümizdäki beýleki maşgala agzalaryny pida etmek islämok, sebäbi çagam gowy karar bermeýär. Oglum oňa: social Dostlaryňyz bilen aragatnaşyga girmegi saýlamagyňyz sebäpli, indiki iki hepde kakaňyzyň öýünde galmagy saýlaýarsyňyz “diýdim. ejemiň ýüregi üçin kyn ”.

Näme diýjegimi bilmedim. Özümem ýetginjek oglum bilen şunuň ýaly kararyň gaharyny göz öňüme getirdim. Sagdyn we zerur araçäk kesgitlemek, ýöne aňym şeýle kyn saýlamaga batyrlygym barmy diýip pikir etdi. Birden dostuma täze hormat goýdum.

“Munuň gaty kyn bolmalydygyny bilýärin” -diýdim.

Öýdäki göreşler we garyşyk maşgala stresleri

COVID-19 arasynda beýleki dostlaryň öýdäki kynçylyklary we garyşyk maşgala streslerini suratlandyrýanyny eşidenimde ýüregim agyrýar.

Täze öweý ene we jemgyýetçilik mekdebiniň mugallymy Liza, beýleki öýde başlangyç ýaşly öweý çagalarynyň okuw işlerine üns bermezlikden gynanýar.

“Adamym bu barada aladasyny bildirmäge synanyşdy, ýöne hiç zat üýtgemeýär. Öýümizde bolanda kömek etmek üçin elimizden gelenini edýäris, ýöne ýeterlik däl ýaly duýulýar. “

Ideagdaý ideal däl. Mekdepleriň köpüsi bu semestriň yzygiderli ýerine gaýdyp gelmez. Ene-atalaryň köpüsi, islemedik we başarnykly duýulmaýan öýde bilim almak wezipesine gözegçilik edip, öýlerinde işlerini kynlaşdyrýarlar. Lisa öweý çagalarynyň öý işlerine kömek etmek isleýär, ýöne bu mümkinçilik berilmeýär.

Öýdäki göreşleriň lapykeçligi, birnäçe gün dolandyrmak üçin özüni gaty duýýar, şeýlemi?

Pikirler biri-birinden tapawutly bolsa, ýanýoldaşymyz bilen dartgynlylyk näme?

Haçan-da är-aýal razy bolmasa

Husbandanýoldaşym Randy ikimiz durmuş guranymyzda, ikimiz iki çagany we öňki ýanýoldaşymyzy getirdik. Çagalarymyz häzir ulalsa-da, yzky we iş tertibiniň garyşyk maşgala stresini ýadymda.

Randy bilen ikimiz çagalaryň gündelik işini nädip dolandyrmalydygy ýa-da beýleki öýde jedelli hereketler barada näme etmelidigimiz barada hemişe ylalaşmaýardyk. Oftenygy-ýygydan onuň bilen öňki adamynyň arasyndaky söhbetdeşliklere goşulmak isleýärdim. Ora-da iki çagasyna ene-atasy hökmünde karar bermäge rugsat bermegiň ýerine, hereketlerine gözegçilik etjek boldum.

Nikamyzdaky stres we basyş, ynamsyzlygyma gaty göz aýlap, nädip üýtgemelidigime göz aýlaýançam artdy. Kämahal, hatda häzirem çagalarymyz yza gaýdyp barsa, koronawirus tarapyndan döredilen goşmaça stres bilen nädip baş alyp biljekdigimiz hakda pikir edýärin.

Garyşyk maşgala stresine aňsat jogap ýok

Häzirki wagtda kynçylyklarymyzy çalt düzedip bilmeris. Garyşyk maşgala stresleri hasam kynlaşýar we COVID-19 tarapyndan döredilen goşmaça basyş bilen nika tebigy ýagdaýda dartylýar. Duýgularymyzy alýan tölegsiz näbelliliklere we gözegçilikden çykýan üýtgeýänlere kembaha garaýarys.

Aöne kyn möwsümiň içinde ähli jogaplarymyz bolmasa, gowy. Näbellilik tolkunyna münüp, Hudaýyň wadalaryna ýapyşyp bileris. Bu görlüp-eşidilmedik döwür üçin dileglerimizi eşidýär. Öňümizdäki has rahat günlerde Oňa ynanyp bileris.

“Reb meniň güýjüm we galkanym; Oňa ýüregim bil baglaýar we maňa kömek edilýär ”(Zebur 28: 7).