Baýramçylyklar

5-nji umumy Ro Christmasdestwo synaglary

Bu aladasyz möwsümde başarnyksyz adamlar bolarys diýip umyt edişimiz ýaly, göreşlerimiz dynç almakdan ýüz öwürýär.

Şatlyk we şatlyk temalary dekabr aýynyň salkyn howasyny doýurýar. Mesihiň doglan gününi bellemek bilen “Hallmark” sazlarynyň we orkestr sazlarynyň jadyly sesleriniň arasynda Ro Christmasdestwo şatlykly pursatlaryň iň ýokary nokady hökmünde suratlandyrylýar. Şeýle hem bolup biler. Şeýle-de bolsa, Täze ýyl sowgadyndan näçe gezek arz etdim? Ora-da nädogry sorag beren garyndaşyňyza gysganç jogap berdi? Ora-da öňümdäki ýaly howly bolmagyny isleýärsiňizmi? … A-da … Barmaklarym gutarýar.

Bu dynç alyş möwsüminde başarnyksyz adamlar bolarys diýip umyt edişimiz ýaly, göreşlerimiz dynç almakdan ýüz öwürýär. Aslynda, ähli stres we maşgala dinamikasy bilen köp sahna wagty berilýär.

Özümi alyp barşym, özümiň ýa-da başga adamlaryň Ro Christmasdestwo baýramyny hezil edip biler diýip pikir etmegi ýigrenýärin. Emma, ​​gynansak-da, şeýle bolýar. Diňe howp abanmak däl-de, eýsem, Hudaýa nähili ýakymlydygymyz.

“Göreşýärin” diýmek hiç haçan gyzykly däl, ýöne ösüşe tarap barmagyň ýeke-täk usuly. Şeýlelik bilen, geliň, Ro Christmasdestwo baýramynyň tupanynda ýüze çykýan bäş sany umumy synagy gözden geçireliň we olara garşy durmak üçin Hudaýyň güýjüni dileg edeliň.

  1. Nägilelik

Yearylyň beýleki wagtlary ýaly, meýilnamalar puja çykanda, nägilelik bildirmäge synanyşýarys. Theyyl-ýyldan olar hemişe şeýle görünýär: Howa bizi içerde ýapýar. Çagalar, soň siz dümewi tutýarsyňyz. Nätanyş dogan habar berilmeýär.

Mesihi ýatlamak üçin wagt sarp edenimizde, arz etmeli däldigimizi bilýäris, ýöne ýadawlygymyz we egoistligimiz ele alýar.

Pawlus Filipidäki ýygnaga: “Egri we öwrümli nesilleriň arasynda kemçiliksiz Hudaýyň çagalary bolup, günäkär we bigünä bolmak üçin hemme zady nägilelik we jedel etmezden ediň” (Filipililer 2: 14-15).

Hudaýyň çagalary bolsak, Hudaýyň Özi çaga bolany üçin şeýle eden bolsak, biziň nägileligimiz ýok. Easyeňil şikaýat ýoluna geçmegiň ýerine, “aýypsyz we bigünä” bolmalydyrys. Maşgala agzalarymyz, biziň bilen ýaşaýanlar we diňe Ro Christmasdestwo günlerinde görýänlerimiz üns bermeli.

Hudaýyň çagasy ýa-da has gowy bilmeýän bu “egri we öwrümli nesliň” çagasy hökmünde häsiýetlendirmek isleýärsiňizmi? Göwnüçökgünlik ýüze çykanda minnetdar ýürek üçin dileg ediň.

  1. Gümürtik jogaplara hyzmat etmek

“Kimdir biri bilen tanyşýarsyňyzmy?” Klassiki. Leseke-täkler başga soraga garaşmaýarlar.

“Işiňiz nähili?” Hiç zat täze ýa-da erbet däl bolsa, işden çyksaňyz, bu aýratyn bir ýigrenji bolup biler.

“Haçan çaga dogurarsyňyz?” Näme diýmeli? Haçan Hudaý islese? Bu, esasanam bolup geçmedik bolsa ýa-da göwreliligiň düşmegine gynanýan bolsaňyz, bu agyrýar.

Adamlara şübheleriň artykmaçlygyny bermäge ýykgyn edýärin. Belki, özüne çekiji mowzuk açandyklaryna düşünmezler. Şeýle-de bolsa, pikir etmekde günäkär, has gowy sorag berip bilmezlermi? Olar meniň ýalňyzlygymdan / kärimden / çagasyzlygymdan has köpdügimi bilmeýärlermi? Thenöne soň kämahal başarnyksyz bolup biljekdigime düşünýärin.

Baýramçylyk gepleşiklerinden geçmegiň açary merhemetdir. Pawlus bize: “Agzymyzdan hiç hili korrupsiýa gürlemesin, diňe eşidýänlere merhemet berer ýaly, gurulmagy üçin peýdaly” (Efesliler 4:29) . Adamlar ýatlatma zerur bolmasa, “merhemet ber” goşmazdy.

“, Ok, men hiç kim bilen tanyşamok. Ony ýuwuň, näme üçin beýle däl? ”- bir ädim yza çekiň. Öz garaýşyňyza çalt baha beriň. Buýsanç, gahar ýa-da göwnüçökgünlik siziň hoşniýetliligiňize girýärmi?

Ro Christmasdestwo stolunda birnäçe şahsy sorag bermegi meýilleşdiriň we olaryň diňe gürleşjek bolýandyklaryny ýadyňyzdan çykarmaň.

  1. Artykmaç çykdajy

Sowgat bermek, iýmitlendirmek we doňmak serişdeleri talap edýär. Surata git.

Çeşmelerimizi nirede goýanymyzda, ileri tutulýan ugurlarymyzy açyp bileris. Çagalaryňyz üçin bir zat satyn aldyňyzmy? Ora-da gaýyn eneňizi haýran galdyrmak üçin baş gapyrganyň üstünde bökmek kararyna geldiňiz? Hat-da serişdämiz ýok bolsa-da, bizden has köp pul sarp edýär.

Hemme zat ýaly bolşy ýaly, çykdajylarymyzda Scriptazgynyň aýdýanlaryndan habarly bolmalydyrys. Resul Pawlus şeýle ýazýar: “Çünki men indi adamyň razylygyny ýa-da Hudaýyň razylygyny gözleýärinmi? Ora-da adamy razy etjek bolýarynmy? Men henizem adamy razy etjek bolýan bolsam, Mesihiň guly bolmazdym “(Galatýalylar 1:10). Özüňize soraň, maşgalamy şu wagt harçlamak barada näme öwredýärin? Bu satyn almak Mesihi ýa-da diňe meni halaýarmy?

Baýramçylyklarda maşgalamyza çemeleşmek utanmaly zat däl, ýöne özüňize “näme üçin?” Diýip soramak sagdyn. isrip etmek bilen aldananyňyzda.

  1. Myhmanlaryňyza kakmak

Baýramçylyklar bilen kompaniýa gelýär. Kompaniýa bilen bolsa stres gelýär.

Bir hepde agşamlyk nahary, bezeg alyş-çalşygy ýa-da ene-ataňyz bolsun, sizden köp zat talap edilýär. Oýlanmak üçin iýmitiňiz, gutarmak üçin arassalamak, dowam etdirmek üçin gepleşikler, köşeşdirmek üçin garyndaşlaryňyz we ýadro maşgalasy bar. Bu kiçijik iş däl.

Myhmansöýerligiňiziň başgalara ak pata bermegini isleseňiz, size uly sabyr gerek bolar. Sabyrsyzlyk kamuflaage etmek kyn; sabyr azalanda, sözleriň ýüregiňe siňýär.

Isanyň dogany Jamesakup şeýle ýazdy: “Tokaý şeýle kiçijik ot bilen nähili ýakylýar! Dil ot, adalatsyzlyk dünýäsidir ”(Jamesakup 3: 5-6). Güýmenje stresinde seresap bolmaly dilimiz.

Maňa mynasyp däl söz almakdan has çalt hiç zat gysmaýar. Munuň üçin hiç zat etmedigimi we diňe olaryň stresini bagtly kabul edýändigimi bilsemem, özümi jogapkärçilikli duýmakdan daşda gürleşmeli bolýaryn. Gözlegler, her bir negatiw pikire garşy durmak üçin bäş sany oňyn pikiriň gerekdigini aýdýar.

Köp zyýan ýetirmezden ozal maşgalaňyza we myhmanlaryňyza kömek ediň we kömek soraň. Irkilmek. Her pursat kompaniýaňyzy gyzyklandyrmaly ýaly duýmaň. Iň esasy zat, Mukaddes Ruhdan stresiňizi saklamaga we myhmanlaryňyzyň üstünde dilden alaw çykmazlygy üçin soraň.

  1. Deňeşdirmek

Çagalar ýaly her Ro Christmasdestwo, irden sowgat açanymyzdan soň, ene-atalarymyzyň öýüne uly nahar iýýärdik. Maşgala agzalarymyz bilen oýnamak we görkezmek üçin täze zatlarymyzyň birnäçesini alarys. Elbetde, doganoglanymam edil şonuň ýaly ederdi, hemmämiz “Näme alanyma serediň!” Diýip, gaty çalyşýardyk.

Köplenç niýetlerimiz gowy bolsa-da, täze hazynalarymyzy görkezmek isleýän wagtlarymyz bolýar. Munuň bilen deňeşdirmegiň haýwany geldi. Pikirlenmek mümkin däl diýen ýaly, Näme alandyklaryna serediň! Käşgä şeýle bolsadym …

Bu janawer ulular üçinem nätanyş däl. Esasanam dynç alyş günlerinde her kim duralgalary çykaranda, Ro Christmasdestwo agaçlarymyzyň ululygyny, howly bezeglerimiziň isripsizligini, hatda oturylyşyklara getirýän bezeglerimiziň bezegini deňeşdirýäris.

Başgalaryň nämedigini synlamak we buýsanç ýa-da nägilelik bilen jogap bermek üçin sarp edýän duýgy energiýamyz gaty ýadaw. Aslynda Süleýmanyň pähimleri 14:30 bize: “asuda ýürek bedene ýaşaýyş berýär, ýöne göriplik süňkleri çüýrär” diýýär. Başgalaryň bar bolan zatlaryna göriplik etsek, elimizdäki zatlardan lezzet almak ukybymyzy ýitirýär.

Deňeşdirme haýwanyny göreniňizde, Rebden minnetdarlyk ýüregini soraň we maşgalaňyz bilen möwsümden lezzet alyň.

Göreşleriňiz dynç almasa, olar bilen ýüzbe-ýüz bolup bilersiňiz. Synaglaryňyzda ruhdan düşmegiň ýerine, Mukaddes Ruhuň size aýan edenine şükür ediň we Taňrydan kömek soraň.

We hiç wagt bilmeýärsiňiz … Ol size kömek edişi ýaly, dekabr aýynyň howasy maşgala ýagdaýyňyzda has yssy bolup biler.