Nika

Nätanyş birine durmuşa çykdyňyzmy? Spouseoldaşyňyzy tanamak üçin 5 maslahat

Nätanyş birine durmuşa çykdyňyz öýdýän? Sen ýeke däl Ine, söýgiňizi täzeden tanap başlamagyň birnäçe usuly.

Dostum: “Käwagt gürläninde haýran galýaryn” -diýdi. “Bäş ýyl onuň bilen ýaşanymdan soň, nätanyş birine durmuşa çykan ýaly bolýaryn.”

Iş üýtgänsoň, adamsy hepdede bäş gün öý ofisinde işleýärdi. Öňki işi ýeterlik mukdarda syýahat talap edýärdi, şonuň üçin ilki bilen bilelikde goşmaça wagt üçin – agşamlyk nahary, günortan gezelençler, dynç günleri ýalta irden minnetdarlyk bildirdiler. Emma aýlar geçip barýarka, öýleriniň äheňinde bir zat üýtgedi.

Diňe öz meýilnamasyna jogap bermäge öwrenişensoň, köplenç öýünde däldigini, balyk tutmakdan ýa-da dosty bilen tigir sürmekden oýanýar. Öňki wezipesinde ýokary derejeli başlyk, diňe tabagyndaky jogapkärçiligi aýyrýandygyny aýdyp, öý goşlaryny kabul edip başlady.

Bizar bolmak minnetdarlygyň ýerini aldy. Saklanmak agşamky gepleşikleriň ornuny tutdy. Göwnüçökgünlik, dostumyň adamsynyň öýündäki öňki şatlykly duýgularyny çalyşdy.

“Bu ýere nädip geldik?” diýip sorady.

Dostum üçin ýüregim ýaryldy. Theöne şol bir wagtyň özünde-de aýdyp bilerin.

Nätanyş birine durmuşa çykdy

Spouseoldaşyňyzy nädip tanaýarsyňyz? Diýjek bolýanym, ärimiň beýikligini, agramyny, gözüniň reňkini, hatda sosial üpjünçilik belgisini we orta mekdep maskotyny (garakçylar, gyzyklanýan bolsaňyz) çişirip bilerin. Men size iň gowy görýän biftek we iň gowy görýän içgisini aýdyp bilerdim. Ora-da belki iň gowy görýän çagalyk oýunjagy we iň gowy dosty orta mekdepde kimdi.

Superüzleý barada aýdylanda, ýanýoldaşyňyzy-da gaty gowy tanaýarsyňyz. Emma köplenç çuňňur zatlar üçin esaslary ýalňyşýarys.

Joş ikimiz durmuş guranymyzda, 21 we 22 ýaşymyzdady. Häzir ýaşaýan adamlarymyzyň hemmesi 40-a ýetenok. Ikimizem ulalanymyzdan soň, her birimiziň nätanyş birine durmuşa çykandygymyzy pikir edýändigimize ynanýaryn. Stillöne henizem hemişe güýçli durmuş tejribeleriniň üsti bilen ulalan we şekillendirilen adamlar.

Husbandanýoldaşym meniň hemme kişiden has köp rol oýnamagymy gördi: hemmäňizi biliň, 19 ýaşly, öý başarnygy bolmadyk täze gelin, ygtybarly ýaş ene, iki çagasy bilen henizem ygtybarly işleýän ene. Menem onuň dürli şlýapa geýendigini gördüm.

Weöne oýnaýan her bir rolumyz, senenama boýunça her doglan günümiz, her bir durmuş tejribesi – göwreliligiň düşmegi, ene-atanyň ölümi, üstünlik ýa-da bir taraplaýyn şowsuzlyk – bizi birneme üýtgedýär. Dostum we adamsy ýaly käbir stresler – iş ýitirmek, kesel, boş höwürtge bu üýtgeşmeleri aç-açan görkezýär. Nätanyş birine durmuşa çykdyňyz öýdüp oýanyp bilersiňiz.

Şeýle etseňiz, ýeke däldigiňize ynanyň. Nikalaryň köpüsi birek-biregi täzeden tanamak wagtlaryny başdan geçirýär. Ine, bu boşlugy aradan aýyrmagyň birnäçe usuly bar.

  1. Otagdaky piliň ünsüni çekiň.

Çuňňur baglanyşyk duýýan bolsaňyz, ýanýoldaşyňyzyň hem duýmagy ähtimal.

Muny getirmek üçin günüň has az wagtyny saýlaň. Ertirlik nahary bilen olary bombalasaňyz, işe barýarkalar, gapydan geçen pursatlarynda ýa-da başga bir amatly pursatda, özlerini hüjüm eden ýaly duýarlar. Diňe: “Heý, men siziň bilen gürleşmek isleýän zadym bar. Bu gün söhbet etmek üçin amatly wagt barmy? “

Özüňizi nähili duýýandygyňyzy ýuwaşlyk bilen aýdyň. Islendik aýyplamany şu wagt söhbetdeşlikden daşda saklaň. Mümkin boldugyça özüňizi nähili duýýandygyňyzy habarlaşyň (“Siz…” däl-de, “men” jümlelerini ulanyň). Soňky döwürde özümizi baglanyşdyrmadyk ýaly duýýaryn. Käwagt munuň howpsuzlyk duýgusyna we size ýakynlygyma täsir edýändigine düşünýärin. Çözüw tapmaga kömek edip bilersiňizmi?

Taýýar boluň: Nätanyş birine durmuşa çykan ýaly duýmagyň bir tarapynda, olar sizi tanamaýan ýaly bolup biler. Ikisem güýçli duýgulara sebäp bolup biler. Spouseoldaşyňyz üýtgedi, emosional taýdan çekildi, indi sizi özüne çekmeýär, depelere gitmek isleýär we başgalar diýip pikir etmäň we öz hereketleriňiziň uzaklyga goşant goşup biljekdigini ýadyňyzdan çykarmaň (has köp üns berýärsiňizmi? telefonyňyz ýanýoldaşyňyzdan has köpmi?).

  1. Birinjilik üçin wagt tapyň.

Bir dostum, aýaly bilen hepdede kofe içýär. Sundayekşenbe ýa-da Duşenbe günleri ýerli kofe dükanynda ýa-da hatda howly eýwanynda duşuşýarlar.

Junioröne kimiň Junior-i futbol tejribesinden aljakdygy ýa-da işden soň dynç aljakdygy däl. Birek-birege wagtynda galam ýazýarlar – sene gijesi bolsun, çagalar ýatandan soň gijeki söhbetdeşlik bolsun, hatda gündiziň ortasynda çalt nahar bolsun.

Bu ikisi birek-biregi ileri tutmak üçin wagt tapýarlar. Spouser-aýalyňyz üçin möhümdigiňizi bilseňiz, içiňizdäki üýtgeýän zatlary açyp paýlaşarsyňyz. Söýgiňizi senenamaňyza ýazanyňyzda, olar bilen tanyşmagy dowam etdirmäge mümkinçilik döredersiňiz.

Bu yzyna gaýtaryp bolmajak ýaly duýulsa, oýanma jaňyňyzy göz öňünde tutuň.

Gynansagam, medeniýetimiz köplenç baglanyşyk üçin gapma-garşylygy ýalňyşýar. Hawa, mekdep oýnunda bile oturyp, maşgalaňyz bilen agşamlyk naharyny we ertesi gün telefonyňyzdaky täzelikleri gözden geçireniňizde ertirlik naharynda kofe oturdyňyz.

Maybeöne, belki, sizi has çuňňur söhbetdeşlikden, ýokary hilli wagtdan, hatda jynsdan saklap biljek zady täzeden gözden geçirmegiň wagty geldi. Siz ýa-da ýanýoldaşyňyz gaty işli bolup bilermi? Iş meýilnamaňyzdan näme kesip bilersiňiz, hatda ýanýoldaşyňyz üçin ýer döretmek üçin başga bir güne süýşürip bilersiňiz.

  1. Bilelikde doga ediň.

Geň ýeri, bu ýanýoldaşyňyz bilen edip boljak iň oňaýsyz we manyly zatlaryň biridir. Alada etme, oňaýsyzlyk geçýär. Ousr-aýal biri-biri üçin doga edenlerinde, Hudaý päsgelçilikleri aýyrýar.

Spouseoldaşyňyz bilen bilelikde doga etmek, ikiňizem has ýakyn gatnaşyk açýar (ikiňiziňem, ýanýoldaşyňyzyň arasynda, siz bilen Hudaýyň arasynda).

Husbandanýoldaşymyň bilmän doga edip aladalaryny köp gezek aýtdy. Men muny nädip küýsedim? Men haýran galdym. Namazyň ruhy bitewiliginiň bir tarapy hökmünde, onuň gowşaklygy köplenç ýanýoldaşymyzyň arzuwlaryny, gorkularyny we ynamsyzlyklaryny has köp bilýär. Namaz wagtynda aýdylan zatlary indiki jedeliňiz üçin ok hökmünde ulanmaň.

Spouseöne ýanýoldaşyňyz bilen doga etmek pikiri iýul aýynda günorta gar tupany ýaly duýulýar. Men düşündim Husbandanýoldaşym ikimiz gaty kyn günleri başdan geçirenimizde, biri bile doga etmegimizi teklip edeninde, men gülüpdim. Myüregim agyrdy we kimdir biri bilen doga etmegiň döredýän duýgusyna taýyn däldim. Romansöne Rimliler 12:12 sabyr etmegi ýada salýardy: Umyt bilen begeniň, muşakgatlara sabyr ediň, doga ediň (Rimliler 12:12).

Hat-da ýanýoldaşyňyzyň ýanynda baş egmek isleýän bolsaňyz, ýüregiňiziň şol agyr böleklerini Hudaýdan aýyrmagyny Hudaýdan dileg ediň. Ondan ýoluňyzda duran meseleleri – buýsanç, utanç, ajy, ynamsyzlyk ýa-da gorky çözmegini soraň.

  1. Bagyşlaň.

Dostumyň adamsy bilen ýagdaýy ýaly, nätanyş birine durmuşa çykan ýaly duýmak, bilgeşleýin ýaralanmagyň netijesidir. Meniň dostum, ikisiniňem täze roluna öwrenişenleriniň köküne ýetmek üçin adamsynyň egoist ýaly görünýän hereketlerini bagyşlamaly boldy. Şol bagyşlamak arkaly barlyşyk tapdylar.

Haýsy hereketleri ýa-da özüni alyp barşyňyzy saklaýarsyňyz? Spouseoldaşyňyz agyr bir zady boýun aldymy? Üýtgeýän ýaly duýýan ýollaryňyz sebäpli sizden hasrat çekýärsiňizmi? Bagyşlamak aňsat däl we başdan geçirýänleriňizi asla azaltmaýar, ýöne bejeriş prosesiniň bir bölegidir.

Eger bu agyr agyr bolsa ýa-da ýanýoldaşyňyzda görýän üýtgeşmäňiz sagdyn däl bolsa (endikler, gahar meselesi, beýleki öz-özüňi heläklemek endikleri), indiki pikirimi göz öňünde tutuň.

  1. Maslahat tapmagy göz öňünde tutuň.

Durmuşym bilen arkanymyň ujunda duýýan pursatlarym boldy. Dostum maňa nätanyş birine durmuşa çykandygyny duýanda, men onuň bardygyny gördüm.

Thatöne şol ýüpüň ujunda çümüp otyrkam, iki kararym bardy: nikamy ýa-da buýsanjymy goý. Oňa ýetmek aňsat däl, ýöne hemmämiz bizi ýokary galdyrmak üçin başga birine mätäç wagtymyz ýetýäris. Dogrusyny aýtsam, ynamdar dostuma “Biz göreşýäris” diýip boýun almasam, henizem öýlenjekdigimizi bilemok.

Ybadathanada ýa-da haýran galdyrýan başga bir ýerde garry jübüt barmy? Tanaýan käbir ýakyn dostlaryňyz dogruçyl we bitarap bolarmy? Ora-da belki, nikaňyzdaky aragatnaşygy nädip kesip geçmelidigi barada ruhy çopan bilen duşuşyp başlamaly.

Her gezek ýanýoldaşyňyz ýa-da aýalyňyz otagda gezmek isleýän bolsaňyz, professional nika geňeşçisini göz öňünde tutmagyň wagty geldi. Şu wagt, haýsydyr bir maslahat beriş görnüşi bolmadyk jübütleri has köp bilýärin. Meniň nikam hem bardy.

Nätanyş birine durmuşa çykdyňyzmy? Taşlamaň

Iň gowy bilmeli adamyňyz bilen baglanyşyksyz duýmak, ýalňyz, umytsyz we göni gorkunç duýup bilersiňiz. Käwagt uzak möhletli sene gijesi dünýäni üýtgedip biler. Otheröne başga wagtlar munuň üçin has köp zat talap edýär – haýal, ýöne yzygiderli, her biriňiziň kimdigiňizi öwrenmek we ulalan adama ýetmegi öwrenmek.

Gaýrat etmäň. Taşlamaň. Şahsy kynçylyk we ýanýoldaşyňyza has gowy tanamak üçin sowgat hökmünde serediň. Olary öwreniň – söýgiňizdäki çökgünlik däl-de, eýsem Hudaýyň kimdigini ömürboýy öwreniň. (Ine, her ýyl äriňize ýa-da aýalyňyza bermeli 10 sany ajaýyp sorag!)

Hawa, ýanýoldaşyňyz üýtgän bolmagy mümkin. Youöne nätanyş bilen durmuş gurmarsyňyz. Siz henizem gowy ýa-da erbet döwürde saýlan adama durmuşa çykdyňyz. Olary täzeden tanamak üçin şu gün haýsy ädim ätjek?