Garyşyk maşgala

Öweý maşgalaňyz bilen nädip baglanyşmaly: 5 maslahat

Written by Margaret P Holman

Karantin we garyşyk maşgalalaryň köpüsi garyşmaýar. Öýde öweý maşgalaňyz bilen nädip baglanyşmalydygyňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, özüňizi ýapyşan ýaly duýup bilersiňiz.

Karantin we garyşyk maşgalalar garyşmaýar. Iň bärkisi garyşyk maşgalalaryň köpüsinde däl, esasanam ilkinji ýyllarda. Öýüňizde öweý maşgalaňyz bilen nädip baglanyşmalydygyňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, özüňizi gowy duýup bilersiňiz.

Öweý maşgala agzalarynyň kadaly işlemegi üçin ýer gerek. Aöne pandemiýa hepdäniň ahyrynda hemmeleri çäkli ýerlerde jemleýär.

Käbir çagalar syýahat çäklendirmeleri ýa-da lukmançylyk howpsuzlygy çäreleri sebäpli beýleki ene-atalaryny görüp bilmeýärler. Häzirki wagtda çagalary bolan ene-atalar goşmaça wagtdan lezzet alyp bilerler, ýöne çagalar üçin bu ýürekgysgynç.

Öýümizde, çagalarymyň ikisi-de mekdebi gutarmaýar, adamym Robbi doly harby pensiýa çykýar, menem öýde, hem işleýän ejem. Biziň hemmämiz dartgynlygy duýýarys. Theöne ýagdaý nähili bolsa-da, her öýdäki her kim biri-biriniň aýagynyň üstünden barýar.

Biologiki maşgalalaryň beýle köp bolmagy gaty kyn, ýöne öweý maşgalalaryň kynçylyklary bu meseläni hasam kynlaşdyrýar. Wepalylyk gapma-garşylyklary, dürli maşgala kadalary we öňki düşünişmezliklerden duýgurlyklar karantini lapykeç, hatda gynandyryjy ýagdaýa getirýär.

Krizis döwründe öweý maşgalaňyz bilen nädip baglanyşmaly

Emma karantine garşy däl-de, garyşyk maşgalaňyz üçin işlemegiň ýollary bar. Aslynda, bu gezek ýene bir gezek bir üçegiň aşagynda bolup bilmersiňiz. Şonuň üçin ondan peýdalanyň.

COVID-19 krizisinde öweý maşgalaňyz bilen nädip baglanyşmalydygy barada birnäçe maslahat. Bular geljekdäki adatdan daşary ýagdaýlarda-da kömek edip biler (ýöne indi kim bu barada pikir etmek isleýär ?!).

  1. Atmosferany ýeňil we ýönekeý saklaň.

Sosial media we Pinterest maşgala güýmenjesi üçin döredijilikli we çylşyrymly pikirlerden doly. Maşgalaňyz şeýle baglanyşsa, şonuň üçin gidiň. (Theogsa-da, men gabanjaň.)

Youröne maşgalaňyz meniňki ýaly bolsa, döredijilik ideýasyny ýatlap geçen pursatymda, dron sesleriniň horunyň “Bu gaty lal. Men muny etmeýärin “-diýdi.

Käbirlerine “döredijilik” “iş” ýaly bolup görünýär. Şonuň üçin “öweý maşgalaňyz bilen nädip baglanyşmaly” şowsuz bolmakdan gaça durmak üçin pikirleriňizi ýönekeýleşdiriň we garaşýan zatlaryňyzy pes saklaň.

Maşgalam yzky eýwanda agşamlyk naharyny iýip başlady we her kim aýry-aýry ýollardan gitmezden ozal hytaý barlag tagtasyny ýykdym. Bu aňsat we ýönekeýdi, ýöne köplenç duýgularymyza zyýan bermezden gülüp, ýatlap bilýän ýerimizi döretdi.

  1. Maşgala gezelençlerine gidiň.

Arassa howa we gün şöhlesi adamyň keýpini üýtgedýär. Her kim däli we aljyraňňylyga düşende, gezelenje gitmek, araňyzda biraz boşluk goýup biler, şol bir wagtyň özünde-de Hudaýyň ajaýyp ýaradylyşyndan lezzet alar.

Açyk ärim, gezelençlerimizdäki agaçlaryň we haýwanlaryň ýollaryny görkezip, çagalar bilen baglanyşýar. Arkanzas derýasyndaky bentiň üstünden gezelenç etdik, Robbi çagalary gulpuň we bentiň suwuň we gaýyklaryň geçmegi üçin nähili işleýändigini düşündirmek üçin ýygnady.

  1. Eger öweý ene bolsaňyz, nahar bermek arkaly bal gazanyň.

Robbi öýde gutapjyklar, tortlar, süýji getirip, çagalary geň galdyrdy we bir gije doňdurylan garawul üçin sürdük. Jaýdan çykyp, ýerli kärhanalara goldaw bermek gowy boldy. Mainlyöne esasan, Robbiniň oýlanyşykly çagalaryna tomaşa etmek hezil etdi.

  1. Hemmelere ýer beriň.

Islendik maşgalanyň dürli şahsyýetleri bar – käbiri içerki, käbirleri daşardan. Öweý maşgala gatnaşyklarynyň kynçylyklary we pandemiýa we şahsy giňişlik birinji orunda durýar. Her kimiň gaçyp, sowap biljek ýeriniň bardygyna göz ýetirmek möhümdir.

Bu hemmelere duýgularyny tertipleşdirmegiň ýoluny berýär. Köşeşdiriji aýdym diňläp, kitap okap ýa-da uklap bilýärler. Käwagt wagt gutarmak, özüňizi gowy duýmak üçin zerur zat.

  1. Baglanyşyk synanyşygynda ilkinji bolup ötünç soraň.

Bu näbellilik we gorky bilen argumentler köpeler. Emma muny maşgalaňyzyň şowsuzlygynyň alamaty hökmünde kabul etmäň. Öň başdan geçiren kynçylyklaryňyz belli bir wagt artar, ýöne bu gowy. Bu siziň maşgalaňyz däl; Bu krizis. Işleri göz öňünde tutmagy ýatdan çykarmaň.

Şeýlelik bilen, dogry aýdýan bolsaňyz we dogry aýdýandygyňyzy bilseňizem, ilkinji bolup ötünç soraň. Elmydama ötünç sorap biljek zadyňyz bar – duýgurlyk, ses äheňi, sabyrsyzlyk. Hiç kim bu karantini gowy alyp barmaz. Ilki bilen ötünç sorasaňyz, beýleki adamyň ýüregini ýumşadýar we bu duýgudaşlyk we barlyşyk üçin mümkinçilik döredýär.

Garylan maşgalaňyzda kämillik gözlemäň

Pandemiýa ýagdaýynyň güýçlenmegi bilen adaty ýagdaýdan has dartgynlylyk we duýgulary agyrdar. Çagalar we ýetginjekler dostlaryny küýseýärler. Orta mekdep ýaşulylary janköýerlikden lezzet alyp bilmeýärler. Girdejiler az; Işler nobatda. Bu hiç kim üçin aňsat däl.

Bu bäş maslahat ajaýyp garyşyk maşgala döredip bilmez. Öweý maşgalaňyz bilen nädip baglanyşmalydygy barada ajaýyp resept ýok.

Theseöne bu tupanly günlerde sizi bilelikde saklap bilerler. Bu maslahatlary ýygy-ýygydan ulanýan bolsaňyz, karantin gutarandan soňam durmuşyňyzy gowulaşdyryp bilersiňiz.