Baýramçylyklar

Azgynlaryňyz Täze ýyl üçin öýe gelmese

Ro Christmasdestwo möwsümi oglumyzdan tekst alanymyzdan soň meýilleşdirişimiz ýaly başlamady … “Gelmerin.”

Gahar gazanan eje Täze ýyl agajyny nädip çalt geýip biler? Şaý-sepler otagyň töweregine gyssagly zyňylsa. Ine, dekabr aýy azaşan çagamyzdan SMS alanymyzdan başlady … “Gelmeýärin.”

Bagtymyza, şaý-sepleri zyňanym ýaly çalt ýygnan adamymdan başga hiç kim öýde ýokdy. Şol bir zyýany paýlaşdyk, ýöne weýran edilen Şükür bagşynyň soňky lapykeçliginden soň, zatlary başgaça işleýärdik.

Birnäçe aýlap, durmaz ýaly rol oýnaýan ýaly bolduk – gaharly sözleriň köp damjasyndan başlap, soňundanam ýigrenji gözýaşlar, soň bolsa ýokardan görüp bilýän Atamyzdan näzik düşünjäniň ýokary göterilmegi. umyt ýalpyldysy … soň bolsa gezelenje täzeden başlarys.

Bu gaty ýadawdy.

Bu tanyşmy? Eger şeýle bolsa, bagyşlaň. Soonakyn wagtda gowulaşjakdygyny aýtmak isleýärin. Azgynlaryňyzyň ahyrsoňy aşak düşjekdigine we durmuşlarynda size mätäçdigine düşüner. Injildäki hekaýanyň şeýle bolandygy dälmi (Luka 15: 11-32)?

Bu Ro Christmasdestwo möwsüminde, garaşýan wagtyňyz wagtyň durmaýandygyny ýatlatmak isleýärin. Durmuş dowam edýär we bu baýramçylygy bellemek üçin sizi gözleýän beýleki maşgala agzalaryňyz bolup biler.

Öz kiçijik maşgalasy bilen ýolda başga bir uly çaga we ýolda ikinji çagasy bardy. Olaryň hemmesi ýitginiň täsirini duýýandyklaryna garamazdan, durmuşy bilelikde dowam etdirmeli bolduk. Baýram etmek üçin henizem köp nygmatlarymyz bardy, esasanam Isa arkaly bolan umydymyz.

Garaşýan wagtyňyz

Tymsaldaky kakasy ýaly, azaşanlarymyzyň gaýdyp gelmegine gözegçilik etmegi dowam etdirdik. Garaşýarkak, birnäçe zady öwrendik. Çagaňyzyň gaýdyp gelişine syn edeniňizde bu size kömek eder diýip umyt edýärin.

 1. Bu meseläni çözmek üçin Hudaýyň hikmetine we güýjüne mätäç bolarsyňyz. Taňrynyň Sözi hiç zada ýa-da başga birine tapyp bolmajak rahatlygy berer. Maňa iň rahatlyk beren aýatlar Filipililer 4: 6-7: “Hiç zat hakda alada etme, hemme zatda doga-dileg we şükür bilen ýalbarmak, islegiňi Hudaýa mälim etsin. Hemme düşünjeden ýokary bolan Hudaýyň rahatlygy, ýüregiňizi we aňyňyzy Mesih Isada gorar ”(meniň belligim). Godüregimi we aňymy goraýan Hudaýyň parahatçylygy baradaky wada meni iň agyr gijelerde we gijelerde köşeşdirdi. Diňe berip biljek parahatçylygy almak üçin Injiliňizi okaň we okaň.
 1. Olaryň goýberen ýalňyşlygyňyz bolup bilmez, ýöne uzakda galmagyňyzy günäkärlemäň. Isa bize “duşmanlaryňyzy söýüň, sizi ýigrenýänlere ýagşylyk ediň, näletleýänlere ak pata beriň, sizi kemsidýänler üçin doga ediň” (Luka 6: 27-28). Ine, merhemet we rehimdarlyk sapaklary iň gowy öwrenilýär.
 1. Daş-töweregiňizdäkileriň başdan geçirýän zatlaryňyza düşünmegine garaşmaň, esasanam hiç haçan başdan geçirmedik bolsa. Muňa derek, dileg edip biljek anyk zatlaryny beriň, ýitirim bolan ýakyn adamyňyza garamazdan, Ro Christmasdestwo nahary saçagynyň töweregindäki şatlyk.
 1. Bu hakda gürlemekden gorkmaň. Ahyry utanjymyzdan we buýsanjymyzdan geçip, başgalara öz hekaýamyzy aýdyp başlanymyzda, bu ýüregimize ilkinji kömek ýalydy. Köpler özleriniň azaşan hekaýalaryny açdylar. Aslynda, köpler muny her maşgalanyň kölegesinde gizlenýän epidemiýa diýip pikir edip başladyk. Munuň zyýany az däldi, ýöne jemgyýetde rahatlygyň bardygy hakykat (hatda siziň saýlan jemgiýetiňiz bolmasa-da).
 1. Maslahat berlende paýhaslylygy ulanyň. Gowy niýetli maşgalaňyzdan we dostlaryňyzdan köp maslahat alarsyňyz. Bularyň haýsydyr birine täsir etmezden ozal bolup biljek netijeleri ölçäň. Galyberse-de, olar siziň ýaly ýagdaýy (ýa-da çagaňyzy) bilmeýärler.
 1. Sözleriňizi ibermezden ozal bir gije dynç alyň, tekst, hat ýa-da göni söhbetdeşlik bolsun. Süleýmanyň pähimleri 18:21 “ölüm we ýaşaýyş diliň güýjünde” diýilýär. Soňundan ökünjek zadyňyzy aýtmazlyk üçin päsgelçilik gerek.
 1. Hapalaryňyzy sosial mediýada ýaýratmaň. (Againene-de # 6 serediň.) Sosial mediýadan düýbünden wagtlaýyn dynç almaly bolmagyňyz mümkin, esasanam çaganyňyzyň sahypalaryna göz aýlasaňyz.
 1. Dostlugyňyza zyýan ýa-da göriplik girmegine ýol bermäň. Dostlaryňyz çagalarynyň soňky tejribeleri hakda gürlänlerinde begeniň. Eşitmek gaty kyn bolsa, söhbetdeşlikden ýuwaşlyk bilen bagyşlaň. Olara duýgudaş pursat başdan geçirýändigiňizi, ýöne şonda-da olaryň hekaýalaryny diňlemegi gowy görýändigiňizi aýdyň.
 1. Özüňiz bilen azaşanlaryňyzyň arasyndaky aralyk bereket bolup biler. Jemgyýetde çagaňyza ylgamak ýa-da dostlaryňyzdan we goňşularyňyz hakda eşitmek elmydama alada etmegiňize päsgel berýär. Bu mümkin däl bolsa, serhetleri kesgitlemeli bolmagyňyz mümkin. Mysal üçin, mowzuk azaşan çagaňyza gönükdirilende “Men häzir bu hakda gürleşemok” diýmekden gorkmaň.
 1. Maşgala gönükdirilen käbir wakalary geçirmäge özüňize rugsat beriň. Aslynda, Eneler güni we Atalar güni ýygnakdan çykmaga özüňize rugsat beriň. Maşgala merkezindäki dynç alyşlar ýylyň iň kyn günleri bolar. Churchygnagyňyzyň Ro Christmasdestwo güni näme edýändigine baglylykda, oňa gatnaşmak hem kyn bolup biler. Gaýgy-hasratyňyzy artdyrýan ýagdaýlardan dynmak gowy, ýöne ýitirilen ýygnagyň endige öwrülmegine ýol bermäň. Eger gitmek kararyna gelseňiz, dostlaryňyza ýüregiňizi bulaşdyrman, baýramçylykdan lezzet alyň. Gerek bolsaňyz, ir çykyň.
 1. Buýsanjyňyz, toý ýa-da çaga dogluşy ýaly azaşan durmuşyňyzdaky uly wakalary bilgeşleýin sypdyrmaga ýol bermäň. Size waka barada maglumat berlen bolsa, şol ýerde boluň. Şol wagt muny ykrar etmeselerem, olar üçin şol ýerde bolandygyňyzy ýada salarlar. Käte hereketler sözlerden has güýçli gürleýär.
 1. Gatnaşyklary bejermek üçin wagt gerek we hiç haçan öňküsi ýaly bolmaz. Iki pursat üçin pursatlar ýitdi we durmuş boldy. Öňküden üýtgeşik duýular, şonuň üçin “adaty” bolmaň. Täze kadaly ýagdaýda açyk boluň.

Yzyna

Çagamyzyň gaýdyp gelmegine garaşýan wagtymyz, Hudaý bizi azaşan ogul tymsalyna alyp gitdi. Biziň ol ýerde görmegimizi isleýän bir zady ýitirendigimizi bilýärdik … soň bolsa belli boldy: Kakasy ogluna seretmegi hiç wagt bes etmedi.

Ogly ahyrsoňy saunter öýüne geleninde, kakasy onuň gelendigini gördi we “rehimdarlyk etdi, ylgady-da, gujaklady we ogşady” (Luka 15:20).

Dogrusyny aýtsam, hekaýamyzyň gutarmagyny göz öňüme getirenokdy. Biz köp zyýan çekdik we birneme ýigrenji öz-özüni dogry hasaplaýardyk. Emma Reb hiç haçan ötünç soramasak-da, bagyşlamagy teklip edýärdi. Ol bize rehimdarlyk, merhemet we bagyşlamak sapaklaryny berdi we oglumyz öň hatarda oturdy.

Indi azaşanlarymyz bilen gatnaşyklar täzelenip, Hudaýa şükür edýäris, ýöne zyňylan şaý-sepler ýaly çatryklar henizem görünýär, guradylan ýelim azajyk ýuwulýar we döwülen ýatlamalar hemişelik galýar. Iki ýarym ýyldan soň bolsa-da, azaşan öýümiz, gujaklaşmalar birek-birege we Hudaýyň rahatlygy saklanýar.

Hekaýaňyzyň hem gowy gutarmagyny dileýärin.