Garyşyk maşgala

Gaçmazdan: Karantindäki garyşyk maşgalalar

Karantinadaky garyşyk maşgalalar, duýgulary howpsuz duýmaýan ýerde gaýtadan işlenýär. Öweý çagalar we öweý eneler üçin.

COVID-19 öýünde galmak mandatyny göz öňünde tutup, gaçgak lybasyz garyşyk maşgalalar güýçli çaknyşyklary başdan geçirip ýa-da gatnaşyklaryň ösüşine tarap gowşak ýolda yza ädim ätip bilerler.

Umuman alanyňda, bu global COVID-19 pandemiýasy wagtynda ýitgileriň öwezini dolmagy öwrenýäris. Käbir ýitgiler beýlekilerden has uly, ýöne her kim olary duýýar.

Öýümizdäki lapykeçlikleri dolandyrmaga kömek etmek üçin çagalarymy barlamak endigini kabul etdim. Men diňe uzakdan öwreniş gidişine gözegçilik etmek hakda gürleşemok. (Eger-de olar ene-atalary öý mekdebinde görkezen bolsalar, maňa geçmek üçin goşmaça karz görnüşi gerek). Men olaryň ýürekleri bilen has gyzyklanýaryn.

“1-10 şkalada, şu gün ýüregiňiz nirede?” Diýip soraryn. Çagalarymyň sany dürli-dürli boldy, köplenç 5-7 aralygynda bolýar. Heartsürekleri kämillikden uzakda, bu ýüküň agyrlygyny götermek üçin bir millete goşulanda geň däl.

Toparlary bilen meýdança çykmagy, dynç alyşda dostlary bilen gülmek, ýokary derejeli bäş mugallym we ene-atalaryny gujaklamak isleýär. Şeýle hem etmeli. Coronavirus köp ogurlady we ene-atalar hökmünde gynançlaryny erkin beýan etmek üçin emosional howpsuzlygyna ynandyrmagy dowam etdirýäris.

Öý karantindäki garyşyk maşgalalar üçin özlerini howpsuz duýmasa

Meniň öýüm bu duýgulary gaýtadan işlemek üçin ygtybarly ýer. Emotionsöne duýgulary howpsuz duýmaýan gurşawda, iň bolmanda entek ýok bolan käbir garyşyk maşgalalar hakda alada edýärin. Müňlerçe öweý çagalar we öweý ene-atalar üçin bu hakykat bolsa gerek.

Aetginjeklikde öweý çaga boldum we köp ýyllardan soň duýgularymy awtomatiki usulda gaýtadan işlemek üçin özümi arkaýyn duýmadym. Göçürmek taktikam ýönekeýdi. Dartgynlylyk gyzanda, ylgadym! Dostlar jemgyýeti meni saçak başynda gujakladylar we durmuşy organiki ýagdaýda paýlaşdylar. Şol ýerlerde özümi duýup bilýärdim – hiç hili öňe sürülmeýär, görünmeýär, basyş ýok.

Bu gaçmak lybasy, garyşyk maşgala prosesinde ähli täze we mehaniki nagyşlary ýatdan çykarmaga kömek eden ýaly boldum. Öýümden çykmak, hasrat çekişimi öndürijilikli we gözegçilikde saklap biljek tizlikde ugrukdyrmak üçin sagdyn göreş mehanizmi bolup hyzmat etdi.

Häzirki saglyk krizisi, öweý çagalaryň we öweý ene-atalaryň gaçmagy üçin tebigy we käwagt zerur warianty gadagan edýär. Sosial aralykdan boşadylan ýeke-täk adamlar bir üçegiň aşagynda ýaşaýan maşgala agzalarydyr. Garyşyk maşgalalar üçin käbir adamlar bu meseläni çözmek üçin birneme sosial aralyk isläp bilerler we hatda birneme sosial aralyk talap edip bilerler.

Gaçyş lybasyz, güýçli çaknyşyklary başdan geçirip ýa-da ösüşe tarap gowşak ýolda yza ädim ätmek mümkin. Heartürek alyň we ýeke däldigiňizi biliň. Aşakdaky maslahatlar kömek edip biler.

Ilki bilen, karantiniň çäginde gaçmak ýollaryny kesgitläň.

Öýüňizi, emlägiňizi we töweregiňizi bilgeşleýin gezelenç ediň we maşgalanyň her bir agzasy üçin şahsy gaçybatalga ýerlerini belläň. Bu eýwan swing, şkaf ýa-da peýza .yňyzyň bir bölegi bolup biler. Her kimiň gaçmak üçin howpsuz ýerinde özboluşly bir ýeri bar.

Bellik oýnunda “esaslar” ýaly kesgitlenen ýerleri göz öňünde tutuň. Hiç hili netijesiz arakesme gerek bolsa, erkin gidip bilersiňiz. Jaýyň düzgünleri, adam esasda bir salym doňýar. Bu hemmelere toparlanmaga wagt berýär.

Gaýtadan işlemek zerur bolanda wagt çäklerini kesgitlemegi göz öňünde tutuň we garaşýan zatlary habarlaşyň.

Ikinjiden, zyýanly emosional gahar-gazaplary şahsylaşdyryň.

Sosiallaşma nokatlary gaty az bolan ýakyn ýerlerde dartgynlylyk we lapykeçlik gyzýar. Emosional gahar-gazabyň köpüsini tanamak üçin bilgeşleýin boluň, ýagdaýlar size baglydyr. Bu hatda özüň hakda ýaly duýulanda-da bolýar.

Maksatly we manyly görünýän sözleri we hereketleri uzaklaşdyrmak üçin aýratyn üns beriň. Çykyşlary özüňiziň baha we gymmatlyk duýgyňyzdan aýyrmak üçin eliňizden gelenini ediň.

Üçünjiden, özüňe rehimdar bol we öweý çagalaryňa merhemet ber.

Öweý çagalaryňyz bu döwürde käbir serhetleri basmagy ähtimal. Seni gynandyrýan zatlary aýdarlar we ederler. Şeýle-de, şol bir çäklendirmeler we lapykeçlikler bilen karantinadadygyňyzy ýadyňyzdan çykarmaň.

Bu aýdylanda, ene-atalaram, çagalaram negatiw gatnaşyk dinamikasyna duçar bolýarlar. Muny özüňize ýatlatmagy dowam etdirmek peýdalydyr. Rememberatda saklamagyň bir usuly, perspektiwany getirýän we kabinanyň gyzgyny ýananda özüňizi we başgalary bagyşlamaga mümkinçilik berýän ýatlatma sözüni ýa-da signalyny saýlamakdyr.

Biziň hemmämiz Skype, FaceTime ýa-da Zoom bolmazdan birikmek azatlygymyzy yzyna almak üçin kesgitli “gutarmaga” garaşýarys. Oňa çenli sabyrly boluň. Özüňizi hatda biri-biriňizden uzaklaşdyrmak üçin eliňizden gelenini ediň. Karantinada öweý çagalar tarapyndan güýçlendirilýän negatiw we zyýanly hereketleri içerkileşdirmezlik üçin köp zähmet çekiň.