Nika

Hakyky söýgi vs. akeasama söýgi: Hakyky söýgi nämä meňzeýär?

Written by Margaret P Holman

Möhüm başga biriňiz bilen hakyky söýgiňiz barmy? Hakyky wepalylyk, pikir edişiňiz ýaly bolup bilmez.

Adamlar hakyky söýgi hakda gürlänlerinde, ýasama söýgini suratlandyrýan ýaly gördüňizmi?

Sen meni hemişe bagtly edýärsiň.

Söýgi hiç haçan bagyşlaň diýmeli däl diýmekdir.

Biz hiç wagt söweşemzok.

Ol meni edil meniň ýaly söýýär. Hiç haçan üýtgetmeli däl.

Myüregimi yzarlaýaryn

Men senden hiç wagt bizar bolup bilmedim.

Aslynda, ýaňy-ýakynda bir telewizion drama balony metrimi ýola goýdy. Bir gahryman, aýaly bilen henizem aşykdygyny, içeri girende garnynyň henizem çişip ýörenini bilýärdi.

Hmm. Maňa samsyk diýiň, ýa-da diňe şol derejeden mahrum boluň, ýöne meniň bilen galyň.

Ylmy taýdan, ilkinji hyjuw iň ýokary iki-üç ýyl dowam edýär. Heartürege düşýän ilkinji söýgi hökmany suratda dargaýar. Hatda bedeniň jyns gatnaşyklaryna himiki reaksiýasy hem üýtgeýär. Täze, tolgundyryjy jyns, fenil etilaminiň we epinefriniň (a.k. adrenalin) ýokarlanmagyna sebäp bolýar, döwülen kokainiňkä meňzeýär (ýalan sözlemeýär!).

Geliň, “Top 40”, Nikolas Sparks romanlaryndan we rom-filmlerden bir minut yza gaýdyp geleliň. Duýgynyň joşmagy “hakyky söýginiň” anyk görkezijimi?

Sen meni “hakyky söýýärsiňmi?”

Dostum Mindi maňa adamsy Haýden bilen kollejde haçan tanyşýandyklary hakda bir hekaýa gürrüň berdi. Maşgalalarynyň ikisi-de birnäçe sagat uzaklykda ýaşaýanlygy sebäpli, köne Ford Escape-de syýahat etmek üçin köp wagt sarp etdiler.

Olaryň gatnaşygy täze tolgunma döretdi. Ilkinji söýgüli emosional kokteýl, çüýşeli bolsa, kimdir birini millioner ederdi. Haýdeniň awtoulagy ýolda çümüp barýarka, düýşler, çagalyk ýyllary, halaýan we halamaýan zatlar hakda gürleşýärler, edil hemme ýerde, jübüt jübütler ýaly.

Mindi: “Men şeýle bir ýakymly welin, ol diňe gürleşmek we meni has köp tanamak isleýär” -diýdi.

Bir ýyl töweregi tanyşandan soň, söhbet edip, uly ýoldan aýlanyp, agaçlary gamçylaýardylar. Haýden birden oňa tarap öwrülip, ​​ilkinji gezek: “Mindi, men seni söýýärin!” Diýdi.

Forgetatdan çykarmaly däl, ýöne hökman ökünýän jogaby: “Şeýlemi?”

Ouch.

Häzir bu pursat hakda gülýärler, ýöne şol gün gaty köp zyýan berdi.

Hakykat: Mindi şol wagt Haýdeni söýýärdi. Ol bu duýgularyň Injilde kesgitlenişi ýaly söýgi däldigini bilýärdi. Görnüşi ýaly, ol Haýdeniň gutulgysyz bugaryp boljak tolgunma we hyjuw duýgularyndan, ýagny ýasama söýgiden has çuňlaşjakdygyna göz ýetirmek isledi.

Ol hakykatdanam soraýardy: “Meni hakyky söýmek isleýärsiňizmi?”

Hakyky söýgi ýerinden turarmy?

Bob Lepine “Siziň ýaly söýgi” atly täze kitabynda şeýle ýazýar:

Meniň üçin birine “seni söýýärin” diýmek, “Siziň kompaniýaňyzdan lezzet alýaryn we ýanyňyzda bolanym ýaly duýýaryn we beýleki adamlar bilen tanyşmagy bes edersiňiz we razy bolarsyňyz diýip umyt edýärin Diňe siz bilen tanyşyň, şonuň üçin sizden bizar bolýançam özümi şeýle duýup bilerin “. Çuňňur söze çuňňur many berýärdim.

(Bob, Mindi günäsini geçendigi üçin sag boluň. Sort.)

Dowam edýär,

Köpümiz bile bolanymyzda ýanýoldaşymyzyň bize nähili täsir edendigi sebäpli öýlendik. Bu duýgyny haladyk. Şeýlelik bilen, “içeri girerin, ýüzük geýerin we jaý tölegini paýlaşaryn we siziň bilen çagalaryňyz bolar” diýdik.

… Köpümiz bermek üçin däl-de, durmuşa çykmak üçin durmuşa çykýarys.

C. Lewis razy bolana meňzeýär. Diňe hristiançylykda Lewis durmuşdaky beýleki zatlar ýaly, mysal üçin ýaragly güýçlerde uçar uçmagy öwrenmek ýaly tolgunmalaryň başlaýandygyny aýdýar. “Ilki bilen haýsydyr bir ýakymly ýeri göreniňizde tolgunýan ýeriňiz, hakykatdanam şol ýere ýaşamaga gideniňizde ölýär” -diýýär. Aöne täze bir gatnaşykdan ýa-da çeper edebiýatda okaýan mähir markamyz pese gaçanda, ýasama söýgi bolmaly diýip pikir edýäris.

Şonuň üçin biz özgerişlige mynasyp bolmalydyrys.

Söýgi litmus synagy

Lepiniň kitaby hakyky söýginiň kesgitlemesine girýär, ikiňiziň eşik geýeniňizde, geýim geýip, şem ýakanyňyzda sesli okalmagy mümkin; Mukaddes Kitapda kesgitlenen söýgi Mindi Haýden bilen şol awtoulagda gözleýärdi. 1 Korintoslylar 13-iň ilkinji aýatlaryny hemmämiziň gyzyklandyrýan söýgi litmus synagy hökmünde gözden geçirýär.

Giperbola çaýylan bu bapyň ganhor açylyşynda Resul Pawlus adamlaryň gaty täsirli ýa-da gurbanlyk berýän, ýöne söýgüsi bolmadyk senarileri hödürleýär. Baha bermek haýran galdyrýar: Şol adamlarda hiç zat ýok. Hiç zat gazanyp bilmediň.

Lepine ýazýar,

Ine, Paulyň teklip edýän formulasy: Adatdan daşary zehin – Agape söýgi = Hiç zat.

Goý, bir minut çümsün.

… Nika üçin nämäni aňladýandygy düşnüklidir. Jogapkärçilikli, özüne çekiji, özüne çekiji, gyzykly söýýän, üstünlikli, akylly, hormatlanýan şahsyýet bolup, hemmeler tarapyndan haýran galýan we hormatlanýan adam bolup bilersiňiz. Standardshli standartlar boýunça ideal ýanýoldaş bolup bilersiňiz. Youröne ýoldaşyňyzy gurbanlyk bilen söýmek baradaky berk we çydamly ygrarlylygyňyz bolmasa, bu mesihi nikasy däl. Bu fasad.

Söýgi diýmeýän zat

Terjime: Söýgi ähli duýgular bilen kesgitlenmeýär. Bagt boşlugynda bolmak ýa-da hiç haçan ötünç soramak hökman däl. Gatnaşyklaryňyzda rahat ýüzmek bilen (“Hiç haçan jedel etmeýäris!”).

Aslynda, bu “söýgi” iň ýasama bolup biler, sebäbi hakyky söýginiň agyr we yhlasly işini etmeýär.

Muňa derek, aýatlar hakyky söýgini görkezýän görkezijiler barada jikme-jik maglumat berýär: Sabyr. Hoşniýetlilik. Pespällik. Sahylyk. Leumşaklyk. Wirtual. Dogruçyllyk. Berklik. Çydamlylyk.

Ine, bu aýatlaryň aýtmajak zady:

Söýgi duýgydyr. Gowy duýýar. Öz arzuwlaryny amala aşyrýar. Söýgi hiç wagt jedel etmeýär, aslynda isleýän zadyny goýmaýar, şahsy rahatlygyny ýa-da amatlylygyny hiç wagt pese gaçyrmaýar. Thingshli zatda gowy görünýär (zerur bolanda ýasama); biriniň wagtyny, güýjüni, karýerasyny we geljegini goramak; beýlekileriň agramyny çekýändigine göz ýetirýär. Söýgi näme pikir edýändigini aýdýar.

Söýgi, duýgy bölünýänçä ýapyşýar.

Hakyky söýgi: Şu ýerden başlaň

Mindi hiç haçan “Men seni söýýärin” diýendigi bilen gyzyklanýan bolsaňyz … etdi!

Indi durmuşa çykan Haýden we Mindi her gün birek-biregi hakyky söýmegi öwrenýärler.

Taşlaýjy: Şol ilkinji ýyllardan başga-da, hakyky söýgi köplenç her kim üçin tebigy zatlara garşy gelýär. Emma hakyky söýgi nikasy biz hakda az we söýginiň iň soňky nusgasy bolan Mesih hakda has az.

Galyberse-de, “Munuň bilen söýgini bilýäris, Ol biziň üçin janyny pida etdi, biz janymyzy bermeli” (1 Johnahýa 3:16).

Bu hakykat bolsa, hakyky söýgi beýlekisine gurban bermekde ýüze çykýar (sabyrlylygy, hoşniýetliligi, pespälligi we ş.m.) – hakyky söýgi, öýkünmek üçin içege.

Şahsy bagt we maksat hökmünde öz-özüňi durmuşa geçirmek seýrek bolýar. Biziň sada garaşýan zatlarymyz, gowşak, takyk gatnaşyklara alyp barýar. Şowsuzlyga uçranlarynda, biz gaharly we gaharly bolarys.

Intakynlyga, ýerine ýetirişe, hyzmatdaşlyga we hatda gönüden-göni öz-özüňi öldürmek arkaly gözleýän duýgymyzyň ýoly, beýlekisiniň hakyky ýagşylygyny isleýäris. Lepiniň düşündirişi ýaly: “Hakyky söýgi bilen özüňe üns berilmeýär. Spouseöne ýanýoldaşyňyzyň gülläp ösmegine kömek etmek üçin yzky oturgyç gerek “.

Söýgiňiziň hakykydygyny ýa-da ýokdugyny bilmek isleýärsiňizmi? Ilki bilen Hudaýy, soň bolsa ýanýoldaşyňy hormatlamagy maksat edinýän bolsa, dowamly söýgi gazanarsyň.