Ene-ata

Stressli çagalar: Olara bermeli 4 sorag

Mekdep ýapylmagy, öýdäki üýtgeşmeler we aladaly ene-atalar. Häzirki wagtda hatda iň çydamly çagalar hem stresli çagalara öwrülip bilerler.

7 ýaşly çagamyň energiýa derejesi, iň gowy görýän super gahrymany “Flash” -i ýerlikli görkezýär. Ningyldyrym çaltlygynda Maks howlumyzyň, otagymyzyň we meniň töweregimizde tegelek ylgaýar. Duýgy diapazony şol bir tizlikde akýar – negatiw duýgular saklanyp bilmeýär we seýrek dowam edýär. Bir hepde öň bir dostum stresli çagalary hakda paýlaşanda, oglumyň aladasy hakda kän pikir etmedim.

Iň bolmanda şol gije ýatýança.

“Dostlarymy küýsedim” -diýip, iň kiçisi ýylgyrdy.

Menem: “Bal, menem” diýdim. “Kömek edip biljek ýolum barmy? Belki, poçta bilen ibermek üçin kartoçka ýasap bileris? Facea-da “FaceTime”? ”

-, ok – diýip, uludan demini aldy. “Biziň edip biljek zadymyz ýok. Men mekdebe gaýdasym gelýär. Men koronawirusy ýigrenýärin. “

Stressli çagalar asuda ululara mätäç

Mekdebiň ýapylmagy, öýdäki üýtgeşmeler we aladaly ene-atalar. Iň çydamly çagalarda-da şeýle çylşyrymly üýtgeşmäniň ýaramaz täsirlerini başdan geçirmegi ähtimal.

Iň ulusy 13 ýaşyndadyr. Dostlary bilen gürleşip we sms ýazyp bilse-de, ukusyny ýitirýär we ýaşlar topary bilen şahsy gatnaşykda bolýar. Duýgularyny meniň bilen paýlaşmak meselesinde elmydama açykdy, ýöne daş-töwereginde bolup geçýän zatlary gaýtadan işlemek üçin käwagt ýapylýandygyny gördüm.

Çagalarym we şu ýyl ýitiren zatlary üçin agyrýaryn: orta mekdebiň gutarmagy, baýrak ýygnamak, meýdan gezelençleri, dostlaryňyzyň doglan gününi bellemek, tutuş beýsbol möwsümi. Hawa, bu zatlaryň hemmesi beýleki, hemişelik ýitgiler bilen deňeşdirilende az.

Emma çagalarymyz üçin? Bu ýitgiler göze görnüp duran we köplenç aşa köp.

Stressli çagalara edil şu wagt bil baglap biljek asuda ulular gerek. Çagalarym maňa diňlemek we stresleri çözmäge kömek etmek zerur, hatda ony düzetmek üçin edip biljek zatlarym az bolsa-da. Emma olaryň duýýanlaryny bilmesem edip bilmerin.

Öz stresimiň töweregimde aýlanmagy bilen, köplenç soramagy ýatdan çykarýaryn.

Şonuň üçin çagalarymdan ýüreklerinde we aňlarynda bolup geçýän zatlary kesgitlemek üçin dört sany soraga bellik edýärin.

  1. Bu gün özüňizi nähili duýýarsyňyz?

Stressli çagalar gün-günden beýle duýulmazlygy mümkin. Oglum dostlaryny küýseýärkä, gynanýardy. Haçanda ol birinji synp otagynyň ýerine aşhana stoluna meýilleşdirilendigi üçin begenmedik bolsa, bu lapykeçlik bilen beýan edildi (we täze, gyzykly däl mugallym – Eje) birneme gaharlandy.

Duýgularynyň aňyrsynda nämeleriň bardygyny bilmek, has sabyrly bolmaga we stresini ýeňletmek üçin çözgütler hödürlemäge kömek edýär. Günortan daşarda “synpy” göçürmek ýaly. Evena-da hatda gün üçin matematikany taşlap, ertir tutmak (Bolýar, bu meniň üçin).

Maslahat: Çagalar (ýüzbe-ýüz bolalyň, käwagt ulularam) duýgularyny bellemek üçin kömege mätäç. Mysal üçin, gorky gahar bilen özüni örtüp biler. Biraz çuňňur gazmak üçin ýene birnäçe sorag bermeli bolmagyňyz mümkin.

Häzirlikçe mamam bilen seýilgähe barmazlyk hakda nähili pikir edýärsiňiz? [Çaga jogap bereninden soň,] Munuň näme üçin sizi däli edýändigi hakda gürleşip bilerismi? Şeýle ýagdaýda ene-atanyň kesellemeginden gorkup biler.

  1. Bir gowy zat näme?

Tanaýan her bir çagam ulular bilen öz günleri hakda – ertirlik naharyndan başlap, howluda tapylan ýürek şekilli gaýa çenli paýlaşmagy gowy görýär. Uly ýa-da kiçi, paýlaşmagy gowy görýärler.

Bu soragy bermeli däl, sebäbi oglum “Bir gowy zat!” Diýip gygyrýar. her gezek agşamlyk naharyna oturanymyzda. Öýünde saklanaly bäri onuň höwesi peselmedi (meniň ýanymda duýdansyz çykmagyna bedenimiň jogaby-da ýok).

Emma bu sorag, günüň wakalaryny ýada salmak bilen çäklenmeýär. Maňa sypdyrýan gündelik zatlarymyň içinden göz aýlaýar. Esasanam ýetginjegim bilen – dostlary bilen gülkünç konwolar, mekdepde okaýan täze kitaby, hatda kiçi dogany bilen gyzykly pursatlar (ýalan sözlemeýärin, köplenç paýlaşylmaýar).

Şeýle hem, hemmämize (esasanam ululara) düşünmek üçin bir pursat berýär, näçe stres we alada bolsa-da, günlerimiz erbet däldi.

Maslahat: Bu “gowy zatlary” bölek reňkli kagyzlara ýazyp, bankada goýmagy göz öňünde tutuň. Hepdelik ýa-da aýlyk, gowy zatlary ýatda saklamak kyn bolanda gözden geçirmek üçin çekiň: “Rebbiň amallaryny ýada salaryn” (Zebur 77:11).

  1. Bir göreş näme?

Gowy zatlarymyzy paýlaşanymyzdan soň, her birimiz şol gün bizi biynjalyk eden bir zady paýlaşýarys (dostum bu oýny “ýokary we pes” diýip atlandyrýar). Kiçijik bolup biler – Matematika şu gün gaty kyn boldy (ýene, men). Biga-da uly – dosty bilen söweşmek ýa-da şol kagyzda pes baha, ýaňy özleriniň bardygyny bilýärdi.

Eger adam ara alyp maslahatlaşmak üçin oňat bolsa, maşgalanyň galanlary agram salyp bilerler. Alsoöne olar muny şol ýerde saklamagy we dowam etdirmegi saýlap bilerler.

Maslahat: Günüň ahyrynda şol göreşler bilen täzeden barlaň. Bu söweş hakda dostuňyz bilen öň gürleşmek islemeýändigiňizi bilýärin, indi gürleşmek isleýärsiňizmi? Bu jedeliň aşagynda bir zat bolup biler, meselem, ýüzbe-ýüz dostlugy ýitirmekden hakyky stres, durmuş wakalaryny ýatyrmak we başgalar.

  1. Siziň üçin nädip doga edip bilerin?

Birnäçe hepde öň bir gije, Maks bilen doga wagty, esasan, garaageymyzda tutan kiçijik gök guýruk üçin doga etmekden ybaratdy. “Skinky” meniň ogluma degişli bolan 24 sagadyň dowamynda gaty gowy görülýärdi. Himöne özi üçin gelen gurbagalar, salamanderler we gurçuklar ýaly, Maksyň uzak ömür sürmegi üçin ony goýbermegine ynandyrdyk.

Oglum üçin möhümdigini bilmek üçin şol keýik hakda (maňa ynan, ynanmadym) beýle duýmak gerek däldi. Başga zatlar we adamlar üçinem doga etdik, ýöne ol haizizyk üçin doga etmegini haýyş edeninde men etdim.

Sebäbi şol pursatda bu onuň kyn zadydy. Süýrenijileriň ýüregi ýaryldy. Ejesinden bolsa, ýerdäki göreşlerimizden has ulurak birine rahatlyk, güýç we kömek tapmagy üçin doga-dileg etmegini isledi. Hemişe etjekdigimi bilýär diýip umyt edýärin.

Kämahal çagalarym üçin nädip doga etmelidigimi bilýärin. Alsoöne olaryň adyndan Hudaýa nädip ýüz tutmalydygyny anyk bilmek üçin göreşýändigimi boýun alýaryn. Esasanam ulaldygyça. Gyzymyz soňky bir ýylda saglyk meseleleriniň ençemesini başdan geçirdi. Sagalmagy üçin eden dileglerim şeýle bir adaty duýuldy welin, “Hudaý, häzir gyzymyz üçin nädip doga etjegimi bilemok” diýdim.

Soňky döwürde Rimliler 8: 26-a köp üns berdim – “Edil şonuň ýaly-da, Ruh ejizligimizde bize kömek edýär. Sebäbi nämä doga etmelidigimizi bilemzok, ýöne Ruhuň özi sözler üçin çuňňur nalyşlar bilen bize şepagat edýär “.

Maslahat: Namazyň stres nokadyna öwrülmegine ýol bermäň. Namaz okaýarkaňyzam, Taňrynyň Ruhunyň Hudaýyň adyndan ädim ätmegine rugsat beriň. Çagalaryňyz bilen doga ediň. Aladalaryny, aladalaryny, lapykeçliklerini we gorkularyny Hudaýa geçirmegi öwrediň. Olary ýaradan Hudaýyň durmuşynda uly we ownuk zatlar hakda alada edýändigini ýada salyň.

Allhli aladalaryňyzy oňa ýükläň, sebäbi ol size alada edýär “(1 Petrus 5: 7).

Hemme zatdan beter, stresli çagalaryňyz size mätäç

Men meselä gönükdirilen adam. Edilmeli işler sanawymdan zatlary kesmek duýgusyna we guramaçylygyna gülläp ösýärin. Durmuş stresli bolanda, men oňa hasam ýapyşýaryn. Bu gowy zat bolup bilse-de, esasanam öýde çagalar bilen doly işlän wagtyňyz öndürijilikli bolmak üçin, çeýeligimi hem peseldip biler.

Durmuşyň bu üýtgemeleriniň arasynda henizem öwrenýän zadym: Şol sanawda setirler az bolsa gowy. Esasanam, meniň günümdäki “öndürijiligim”, kiçijik eginleriniň göterip biläýjekinden has uly ýük göterýän gödek oglanjygy görýän bolsa.

Sebäbi hemme zatdan beter, meniň stresli çagalarym maňa mätäç (elbetde, Hudaýyň daşynda). Noutbugy birneme ýapmaly, azajyk köp oýnamaly, azajyk köp gürleşmeli. Ora-da käwagt azajyk az gürleşiň.

Çagalaryň köplenç çydamlydygyna minnetdar. Geljekde bu ýyl näme ýadyna düşjekdiklerini, öz çagalaryna näme diýjekdiklerini bilemok. Homeöne bilýärin, öýde bu goşmaça wagt hakda ene we kakam bilen köp zatlary paýlaşyp bilerler.

Göreşler? Olar ýatdan çykar.