Baýramçylyklar

Baýramçylyklarda jyns gatnaşyklaryna girmegiň 12 usuly

Gaýyn eneňiziň otagynda romantik bolmak kyn, çagalar uky haltalarynda töweregiňize horlanýar. Şeýle-de bolsa, dynç alyş günlerinde jynsy gatnaşykda bolmak mümkin.

Çagalar üçin başdan geçirilýän okamak, mugallymlar üçin sowgat kartlary we Ro Christmasdestwo kartlaryna ýüzlenmek (“howlukma!”) Arasynda romantik bolmak kyn. Gaýyn eneňiziň otagynda çagalaryňyzyň daş-töwereginde uklap ýatan torbalarda horlanýandyklaryny aýtjak däl, Ooh, sizi pikirlenmäge mejbur etmeýär, Ooh! Baýramçylyklarda jynsy gatnaşyk!

Bu möwsüm, jübüt çekmek ýaly jübütleri aýryp biler. Täze doglan patyşa ybadat etmegi umyt edýäris, emma gatnaşyklarymyz pese gaçýar.

Emma Santa-nyň sumkasyndan has köp tertipli bolsa-da, dynç alyş günlerinde jynsy gatnaşykda bolmak mümkin däl. Baýramçylyklary hasam köpeldip biler … şatlykly.

Sebäbi är-aýal hökmünde hakykatdanam baglanyşan, özüňizi kanagatlandyryp, giňişlik duýýan Ro Christmasdestwo, belki, gaýyn ene we şekerli çagalar bilen azajyk gülkünç bolar? Bu çäksiz has manyly.

Ikiňiziň iki gezek ýasamagyňyz we barlamagyňyz üçin gyzykly sanaw bilen size kömek ederis.

 1. Şol dynç alyş ýerlerinden peýdalanyň.

Rudolph, Çarli Braun we The Grinch, diňe ýüregiňiz iki ululyk duýsa-da, size sowgat. Ro Christmasdestwo baýramyna mahsus süýşüriň, ýatylýan otagyň gapysyny gulplaň, ýapyşyň we birneme jikme-jik oýnaň.

Çagalar “Whobilation” -y synlaýarka, özüňizden lezzet alyp bilersiňiz.

 1. Her kim suwa düşmeli. Özüňizden peýdalanyň.

Baýramçylykly duş ýuwmak bilen jaz ediň, belki-de ýanýoldaşyňyzyň saçyny ýuwup bilersiňiz.

 1. Jyns hem senenama giňişligine mätäç.

Çagalaryň hor konsertleriniň hemmesini gyzykly etmäge ýol bermäň. Baýramçylyklarda jyns gatnaşyklaryny meýilleşdirmek üçin wagt sarp ediň. Jynsy gatnaşyk üçin öz gizlin koduňyz bilen ýanýoldaşyňyza iki senenama senesini iberiň.

Peýdaly tekst ýatlatmasy bilen yzarlaň, sebäbi islendik duşuşyga mynasyp: Täze ýyl üçin isleýän zadym siz we ş.m.

 1. DIY on iki gün seksi Ro Christmasdestwo.

Ro Christmasdestwo gününe çenli dynç alyş günlerinde öz jynsyňyzy dörediň: 12 minutlyk çykyş, 11 minutlyk massaage, öýüň töweregine 10 el degirmek…

 1. Öz başdan geçirmeleriňizi saýlaň.

Spouser-aýalyňyza ýassykda goýup, jyns taýdan hoşniýetlilik talonyny sowgat bermegi göz öňünde tutuň.

 1. Resmi waka? Öýüňize münmezden ozal eşikleri aýyryň.

Maşynda, kararyňyza ýanýoldaşyňyza habar beriň. Nuff aýtdy.

 1. Şol dynç alyş stresinden dynyň.

Siziň biriňiz biraz düwünli ýa-da ýönekeý gowrulanmy? Ro Christmasdestwo ýörite massaagey başlaň (Peýdalaryňyzy saýlaň!). Bir bölek almak isleýärsiňizmi? Täze ýyl ysly massa oil ýagyny satyn alyň.

 1. Maşgalaňyzda galmak? Çalt sungatyny kämilleşdiriň.

Çagalar mamamyň ýanynda gar topy ýasaýan ýa-da aşhanada gutapjyklary taýýarlaýan bolsalar, wagtlaýyn gazuwlaryňyza girmek üçin bulam-bujarlykdan ýa-da iş wagtyndan peýdalanyň. Käbir çalt, gizlin jyns gatnaşyklary bilen meşgullanmak, tolgunmany artdyrýar.

 1. Täze bir zada tarap elf ölçegli ädimler.

Döredijilikli we üýtgeşik bir zady başlamak isleýärsiňizmi? Bedatylýan otagda ýanýoldaşyňyza döredijilik sowgadyny beriň. (Injiliň çäginde saklaň: nikanyňyzyň içinde, başga hiç kime gatnaşmaň, Mukaddes .azgy tarapyndan gadagan edilmeýär.)

 1. Baýramçylyklarda jyns gatnaşyklary üçin Täze ýyl naharlaryndan peýdalanyň.

Süleýmanyň aýdymy, tortlara we her dürli iýmitlere doly girdi. Gaýnadylan krem, şokolad, narpyzy nädip goşup bilersiňiz? Jaňyňyz

 1. Biraz atmosfera dörediň.

Çyra çyralary. Şemler. Gümürtik ýorgan. Ro Christmasdestwo losyony. Çyralar öçürilende, söýgüliňizi aldatmagyň we zatlary ýasamagyň usullaryny arzuw etmek üçin ussahana gerek däl.

 1. Biraz Ro Christmasdestwo içki eşigi bilen hereket ediň.

Hanymlar, özüňizi ynamly we başdan geçiriji duýýan bir zat satyn almagy göz öňünde tutuň.

Ikiňiz üçinem: Maksat, ýanýoldaşyňyzy gowrulan haýwanyň bir bölegi ýaly duýmazlykdyr. Eger sowgat berýän bolsaňyz, sowgady hödürlemegi göz öňünde tutuň: “Muny görenimde, ajaýyp görünersiňiz öýdüpdim. Men seniň bilen jyns gatnaşyklaryny gowy görýärin. ”

Onda başga-da köp zat bar

Jynsyň mikrokosmosdygyny ýadyňyzdan çykarmaň: Başga ugurlarda egoist bolsaňyz, meselem, arakesmede şol şekerli çagalary öz içine alýan azaşan pişikleri tapmaga kömek etmek ýa-da ýanýoldaşyňyz aşhanada agyr göterýän mahaly telewizora tomaşa etmek ýaly jyns gatnaşyklary ýeňil bolup biler. we elýeterli däl. (“Ine, senden başga bir zat isleýärin!”)

Spouseoldaşyňyzy tanaň. Spouseoldaşyňyzy söýüň. Jynsy islegleriňizden ozal, ýanýoldaşyňyzyň umumy zerurlyklaryny ileri tutuň.

Sebäbi agajyň töweregindäki ygtybarly, güýçli maşgala çuňňur imany we manyly däp-dessurlary şol keýpsiz çagalara geçirmegiň iň gowy usulydyr. Biri-biriňizi ileri tutup, bu möwsümi ýakyn saklaň.

Bu ýylyň iň ajaýyp wagty bolup biler.