Ene-ata

COVID-19 wagtynda öýde çagalar bilen işlemek

Written by Margaret P Holman

Gabykly däne jamlary. Aşhana hasap stollary. Konferensiýa çagyryş kamerasynyň daşynda düşek krowatlary… Öýde çagalar bilen nädip işlemeli?

Öýümdäki çagalar bilen işleýän aşhanamdaky “stoldan” ýazýaryn. Bu, aşhana taýagynda, aýagymyň aşagyndaky matam, ekranymyň aňyrsynda ýüzýän maşgala betta balygy diýmekdir. Balyklaryň gapdalynda oglumyň towuk sendwiwi bilen folga bölegi bar. Hasabyň aňyrsynda ep-esli düşek, oturgyç we rezin zolak bar.

Maslahatda adamsymyň sesini eşidýärin. Gyzym koridordan çykýar; oglum divanda noutbuk bilen gysyldy. Bir ýetginjek konferensiýa çagyryşyny kesýänçä, durmuşa geçirilmedik hajathana söweş meýdanyna meňzeýär.

Näme-de bolsa, alty adamymyz öýde işleýäris. Täze kadaly ýagdaýa hoş geldiňiz.

Irden bir gezek, iňňildäp, düşegiň üstünde ýykyldym. “Näme üçin beýle ýadadym?”

Daşary ýurtda täze bir medeniýete geçmegi ýada saldy: Hemme zat kadaly ýagdaýda galdy, jemleýji täsir doly tükeniksizdi.

Öýde çagalar bilen işleşenimizde, nädip ileri tutmaly we jedelleşmeli we köşeşdirmeli? Günüň ahyrynda bolsa, nädip ýylgyrmakdan we gözümiziň aşagyndaky tüsse bilen nahar iýmeli?

Öýde çagalar bilen işlemek: Nämä garaşýarsyňyz?

Muny ikimizem dem alman teklip edip bilerinmi?

Az garaşyň.

COVID-19 we öýde çagalar bilen işlemek, pikir edişiňizden has uly bölek iýýär. Elbetde, käbir kadalar has aňsat bolup biler: kir ýuwmak az, sebäbi, käbirleriňiz günüň dowamynda PJ-ni geýýärsiňiz. Futbol, ​​jaz we sport zaly beýleki zatlar bilen bir hatarda lakamlandy. Jemgyýetçilik garaşmalary iň azyndan.

Theöne azyk dükanyna agyr syýahatlar bar. Çagalara gödek garaýyşlary (we gabat gelýän ene-atasy) goşdy. Öýüň töwereginde kepderi ýaly ösýän däneli däne jamlary.

Dolly Parton bilen ýatlamada görşüm ýaly, öýde çagalar bilen işleşenimizde, 9-5 işleýäris. Ora-da bu 9-9: 05, 9: 07-9: 12, 9: 18-9: 21…?

Öýde işleýän bolsaňyz we netijeliligiňize we öndürijiligiňize garaşýan bolsaňyz, ýalany üýtgetmedik bolsa, başlyk bilen söhbetdeşlik wagty gelendir. Ora-da birneme lapykeç etmegiň wagty geldi. Ora-da belki, özüňizi beýle real däl ülňülerde saklaýan bolsaňyz, maşgalaňyzyň size berlen wersiýadan has köp zat almagy üçin hoşlaşmagyň wagty geldi.

Supermen öýde çagalar bilen hiç wagt işlemedi

Men düşündim Hiç kim 46 million amerikaly bilen iş salyşmak ýa-da birnäçe sagadyň dowamynda azalmak islemeýär.

Thereforeöne çözgüt, serhetden has adatdan daşary adam hökmünde bolmaz. Bir gezek akylly adam her gün özüne ýeterlik kynçylyk çekýär diýýär (yşarat: Bu Isa; Matta 6:34 serediň). Birneme has köp iş bitirmek üçin ellerimizi basanymyzda, adatça has köp iş üçin wagt açýandyklaryny hemmämiz dogry gördük.

Emma Zebur 127: 2 maňa: “Aladaly zähmet çöregini iýip, ir turup, dynç almak üçin gijä galmak biderek; söýgüli ukusyny berýär ”. Dynç almak Hudaýyň sowgadydyr.

Öz halkyna Müsürden getirendigini ýatlatmak üçin Sabat güni belledi: Olar indi gul däldi; indi başga biriniň maşynlary ýok (Kanun taglymaty 5: 12-15). Taňrynyň Özi dynç almady, sebäbi oňa mätäçdi ýa-da oňa mynasypdy.

Dogrusyny aýtsam, dynç alanymda has gowy görýärin. Çagalarym bilen has köp oýnaýaryn; Şazada Kaspi okaýarys ýa-da gutapjyklar ýasaýarys. Olary baş atmakdan we dogry ses çykarmakdan has köp diňleýärin.

Her gün menden soraýan zatlaryny ýerine ýetirmek üçin maňa zerur zatlary berjekdigine ynanýarynmy? Hisa-da Onuň sesinden we ileri tutulýan zatlaryndan başga zat meni sürýärmi (Resullaryň Işleri 4:19)? Gowy işlerden başga bir zat bilen, Ol meniň üçin öňünden taýýarlady (Efesliler 2:10)?

Öz-özüme sorag bermeli boldum, hatda meniň etmegimi isleýän bu zatlaryň hemmesi üçin Hudaýyň hemişe islemegimi? Meniň pikirimçe, Isa dünýädäki iň ýanýan ýigitdi?

No.ok. Nook. Hudaý bedenim, öýüm üçin sagdyn ritmleri kesgitledi.

Parahatçylygy ileri tutuň

Käwagt hasyl ýygnaýan daýhan ýaly, şol ritmleri bir möwsüm uzatmaly bolýarys.

Thatöne bu adata öwrülensoň, Creatoraradanyň dizaýnyna garşy çykýaryn. Düzgünleriň maňa degişli däldigini göz öňüne getirip, bedenimiň we aňymyň alamatlaryny hemişelik äsgermezlik edip bilmerin. (Bu gün, bäşinji synp okuwçym günortanlyk arakesmesinde bir ýarym sagat düşekde boşadyldy. Men ony oýarmadym.)

Öýümdäki her bir adam gowy iýmitlenmäge mätäç. Maşk. Dynç alyş. Gurluşy. Sabat güni.

Parahatçylygy meýilleşdirmek meniň üçin:

  • Çagalaryň öňünde turmak – entek ir däl, özümi diňe bir maşyn ýaly duýýaryn, ýöne maşk etmek, namaz okamak üçin ýeterlik ir.
  • Enougheterlik uky almak.
  • Ekrana gaty uzak seredip otyrkam aljyraňňy duýga üns bermek.
  • Çagalaryň arasynda ýene bir söweşde gezelenje gitmek, bir eje depesini uran ýalydyr.
  • Çagalara aýratyn energiýa derejeleri, mümkinçilikler, şahsyýetler üçin işleýän tertibi düzmäge we goldamaga kömek etmek. Bir çaga her gün welosiped sürmek zerur bolup biler. Başga birine wirtual sosial wagt gerek bolup biler ýa-da günüňizi ýanyňyz bilen göçürip alar.
  • Çagalardan gündelik işlerde goşant goşmagyny haýyş etmek.
  • Elýeterli däl Her bir çaganyň islegleri üçin gyzgyn Pop-Tart ýaly bökmek çagalarymyň hukuk duýgusyny hasam artdyryp, meseläni çözmek we başgalara hyzmat etmek ukybyny azaldyp biler. Şonuň üçin bu pursatdan peýdalanyp, çagalarymy öz-özüne ýeterlik derejede öwretmek isleýärin.

Şatlyk üçin aw

Kiçijik ýeňişleri, uly sowgatlary belläň. Mysal üçin: maşgalaňyz üçin saglyk, ýeterlik iýmit, iş. Milletiňizde deňeşdirip boljak adalat, ösýän ýurtlaryň köpüsi çeşmeler az we gorky köp bolanda sütem edýär. Güneşli gün. Beýniňiziň täzeden açylmagyna kömek eden telewizion görkeziş. Günüň soňky jaňyny gutarmak.

Spouser-aýalyňyza ýa-da çagalaryňyza dogry gidýän zatlar hakda ýokary bäşlik, sebäbi şu wagt köp minnetdar bolmaly.

Geçirilen gözlegler, adamyň beýnisinde bagt bilen minnetdarlygyň arasynda meňzeşlikleri tapýar, biri-birinden tapawudy ýok. Nädip minnetdarlyk maşgalaňyzyň ünsüni ýokaryk, daşyna öwrüp biler?

Şahyr Meri Oliwer bir gezek ýazypdyr,

Bir gezek söýen adamym maňa berdi
garaňkylykdan doly guty.
Düşünmek üçin birnäçe ýyl gerek boldy
munuň hem sowgatdygyny aýtdy.

Hudaý haýsy sowgatlary berip bilerdi?

Husbandanýoldaşym bilen bu gezek ýene ýetginjegimiz bilen bile bolmaz. Sebäbi öýündäki wagtynyň penjiresi iki ýyldan soň ýüregimi gysyp ýapylýar. Typeazanymda, iki çagam bilelikde gaçýarlar. Anotherene bir jübüt düýn öz aralarynda Lego gurluşyk bäsleşigi boldy. Myanýoldaşym işden soň çagalar bilen futbol ýa-da futbol oýnamagy dowam etdirýär ýa-da daşarda hezil etmek üçin sürüjini günortanlyk nahara çagyrýar.

Düýn agşam maşgalamyz stoluň töweregine ýygnanyp, haýsy Disneýiň keşbi boljakdygymyza güldi. Biz kimdir biriniň işine howlukmaýardyk; hiç kim giç öýüne gelmedi.

Birneme işjeňlik däl, geň zatlardan birneme “agyz beklemek” maşgalalarymyzy we jemgyýetlerimizi degişli ýerimize birneme ýakynlaşdyryp bilermi? Howpsuzlygyň bolmazlygy ýüregimiň Hudaýa has aç-açan güllemegine sebäp bolup bilermi?

Öýde çagalar bilen işleýäris. Haýsy uly zatlar bolup biler?