Nika

Hepdelik meýilnama artykmaç ýük? Soraljak 3 sorag

Tomus dynç alyşy bilen, indi maşgalaňyzyň hepdelik meýilnamasyna täzeden baha bermek üçin ajaýyp pursat. Haýsydyr bir zady galamlamazdan ozal bermeli üç sorag.

Hepdelik meýilnamalarymyzyň kadensiýasy möhümdir. Esasanam indi öýlerimiziň daşyndaky çäreleriň köpüsinden dynç alanymyzdan soň, uly sorag ýüze çykýar: senenamaňyza näme garşy alaryn?

Köplenç çagalyk döwrümdäki işleri ýada salýaryn. Tans synpy we beýleki senenama zatlary meniň kalbymy doldurdy we kimdigimi şekillendirdi. Thoseöne şol çäreleri ileri tutmak bilen, beýlekileri ileri tutmazlygy saýladym.

Mysal üçin, şäherimiň çagalar hory bilen aýdym aýtmak hepdelik meýilnamamyň gymmatly bölegi boldy. Festiwallara, serenadly toý myhmanlaryna syýahat etdik we professional sport çärelerinde aýdym aýtdyk.

Thenöne soň ikinji kursum gutardy. Biz ýaly optimizm, bir hepdeden sapakdan soň awtoulagda ýaryşyp, ene-atamyň horunyň gitmelidigini aýtdy. Stressiň gadyry ýokdy.

Hepdämde bu şatlykly nokady küýseýän wagtym, Reb şol ýyl wagtymy başgaça düzdi.

Hepdelik meýilnamaňyz eliňizde

Tomus dynç alyş möwsüminiň arakesmesi bilen, maşgalaňyzyň ýylyň galan bölegini nädip geçirýändigine täzeden baha bermek üçin ajaýyp pursat.

Käbirlerimiz köne tertibimize, sözme-söz, yza gaýdyp gelmäge synanyşarys: bandriniň penşenbe gijesi raketbol … Aýalyň çarşenbe güni dostlary bilen kofesi … Çaga 1-nji sişenbe / penşenbe futbol tejribesi … Surata düşersiňiz.

Othersöne beýlekiler bu işjeňliksiz durmuşy elsiz galdyrmagy makul bilýärler. (Men siziň bilen şol ýerde.) Şeýle-de bolsa, köne talaplaryň hemmesi täzeden başlaýar we biziň etmeli kararymyz bar. “Hawa” näme diýeris?

Maşgalaňyz üçin iň gowusyny dileg edip otyrkaňyz, hepdelik meýilnamaňyza seredeniňizde üns bermeli käbir soraglar:

  1. Bu iş gatnaşýan adama peýdalymy?

Hepdelik meýilnama goşmaça bu sizi (ýa-da çagaňyzy) şatlykdan bökmäge mejbur edip bilse-de, olara nähili täsir edip biljekdigi barada minuslar we minuslar hakda pikirlenmek gowy.

Mysal üçin, bu iş olara dynç almak üçin ýeterlik wagt goýarmy? Dynç almagyň emosional, akyl we fiziki zyýanyny bilmek bize täsir edip biler, uky we iş wagty pes bolmaly we goralmalydyr.

Şeýle hem bu maşgala agzasynyň daşky gurşawy dolandyrmak üçin ýeterlikdigini ýa-da ýokdugyny göz öňünde tutuň. Men diňe çagalary göz öňünde tutamok. Mysal üçin, tälimçileriň ene-atalara we tersine gygyrýan beýsbol gorkunç hekaýalaryny eşitdim. Hepdelik meýilnamalarymyza girizilen zatlar, nyşanlary ýyrtmak däl-de, häsiýet döretmek üçin ýer bermeli.

Mundan başga-da, bu iş beýleki ileri tutulýan ugurlary üçin wagt galdyrarmy? Mekdep, öý işleri ýa-da hatda ybadathana gitmek hem ýoldan giden bolsa, belki-de bu iň laýyk zat däl.

2. Bu iş maşgala kynçylykmy?

Hepdelik meýilnamanyň köpçülikleýin maşgala nähili täsir edip biljekdigi hakda pikirlenmek peýdalydyr.

Ulalansoň, uýam ikimiz yzygiderli okuwdan daşary çärelere gatnaşýardyk. Highöne orta mekdebe çenli maşgala naharyna wagtal-wagtal goşulýardylar. Ejemiň pikiriçe, bu diňe girmezden ozal maşgala wagtyny sarp edenimiz üçin işledi.

Her bir iş bu setden geçirildi: bu yzygiderli maşgala wagtyny öňe sürýärmi ýa-da pese gaçyrýarmy?

Oýlanmaly başga bir zat: işiň peýdalary onuň üçin edilen gurbanlardan ýokarymy? Maşgalamyň hor gatnaşygymy taşlamak kararyndaky ýaly, stres ýaly ýönekeý faktorlar bir zady kesmek üçin ýeterlikdir.

Belki, şu wagt iň aşaky setiriňiz baha belligi. Käbir zatlar, şübhesiz, maýa goýumyna laýyk, käbiri bolsa ýok. Bu iş şolardanmy? Ora-da wagtyň gutaran bolmagy mümkin. Indi bu işe baş goşsaňyz, maşgalaňyza üýtgeşiklik getirermi?

Maşgala gymmatlyklaryna laýyk gelmeýän bolsaňyz, ajaýyp standart döredýär. Maşgala gymmatlyklarynyň anyk toplumy ýokmy? Bu çalt baha bermek munuň bilen kömek edip biler!

3. Bu çäräni hepdelik meýilnamaňyza itergi berýän näme?

Hepdelik iş tertibime howp salýan bir haýwan bar. Men FOMO – ýitirim bolmak gorkusy hakda aýdýaryn. Belki tanyş bolarsyňyz.

Topar fotosuratynda bolmazlyk ýa-da sypdyran şol ajaýyp wagtym hakda ençeme ýyllap eşitmek pikirini ýigrenýärin. Memoriesatlamalary we jemgyýeti islemek erbet däl bolsa-da, hakykatdanam bu islegi döredýän ynamsyzlygym ýa-da buýsanjymdygyna baha bermeli.

Hyzmat mümkinçilikleri barada aýdylanda-da, Hudaýdan ýüregimi islendik hapa sebäpler üçin gözlemegini haýyş etmeli. Buýsançly sebäplere görä kömek etmek üçin her pursatda bökýärinmi? Başga bir zat edýändigim üçin “ýok” diýýärinmi? “Hawa” we “noes” ikisinde-de Rebden soramaly we Onuň çagyryşyna boýun bolmalydyrys.

Iň soňunda bolsa, bu hepdelik işde çagaňyzyň ýa-da çaganyňyzyň şahsyýetiniň näderejede baglanyşýandygyna göz ýetirdiňizmi? Hudaýyň bize berýän sowgatlaryny ýerine ýetirmek ajaýyp zat, ýöne gymmatlygymyzy Mesihiň ýerine goýup başlasak, dowam etmegiň ýüregimiz üçin peýdalydygyny göz öňünde tutmalydyrys.

Maşgalaňyzyň hepdelik tertibi ownuk mesele däl. “Hawa” diýmelidigiňizi kesgitläniňizde, Rebbiň size paýhas berjekdigine bil baglaň (Jamesakup 1: 5).