Garyşyk maşgala

Ybadathanada öweý maşgalalar üçin dogry ýer näme?

Öweý maşgalalary biologiki maşgalalar bilen ýygnakda jemlemek synanyşygynyň asylly sebäpleri bolup biler. Stepöne köplenç öweý maşgalalara özlerini söýülmeýän we görünmeýän ýaly duýýar.

Adamym Robbi ikimiz ybadathanamyzyň töwereklerinde öweý maşgala çäresini geçirmäge kömek edýärdik. Bir ýekşenbe güni ýygnakdaky bir adam meniň ýanyma geldi. Ol: “Näme üçin garyşyk maşgalalar üçin aýratyn çäre bar? Näme üçin olar diňe “maşgala” bolup bilmeýärler? “

Soragy, garyşyk maşgalalar hakda ýygnakda umumy düşünişmezligi görkezýär. Hawa, öweý maşgalalar maşgalalar. Garyşyk maşgalalary biologiki maşgalalar bilen birleşdirmek synanyşygynyň asylly sebäpleri bolup biler. Itöne bu, garyşyk maşgalalaryň üýtgeşik zerurlyklaryny paradoks taýdan äsgermezlik etmegiň usullaryndan biridir.

Robbi we öweý maşgalalaryň zerurlyklaryny goldaýan ýygnagyň bir bölegi bolanymyz üçin minnetdar. Biziň ybadathanamyz birnäçe çäräni geçirdi, kiçi toparlary ösdürdi we ruhy çopan wagyzlarynda öweý maşgala zerurlyklaryny öz içine alýar.

Allöne ýygnaklaryň hemmesi beýle garşylanok.

Näme üçin ýygnakdaky öweý maşgalalara goldaw bermeli?

Öýlenenler köplenç gyzyl harp geýmek ýaly söýülmeýärler, hatda utanýarlar. Şeýdip, aç-açan gizlenýärler. Bir aýal kiçi toparynda beýleki durmuşa çykan jübütleri tapmazdan üç ýyl geçendigini boýun aldy. Synpdaky maşgalalaryň ýarysy garyndy, ýöne muny kabul etmek üçin hiç kim özüni rahat duýmady.

Churchygnak bagyşlamagy we täzelenmegi öz içine aljak bolsa, ýolbaşçylygy öweý maşgalalara aç-açan goldaw bermäge näme sebäp bolýar? Ine üç umumy sebäp.

  1. Ybadathananyň ýolbaşçylary aýrylyşmagy goldaýan ýaly görünmek islemeýärler.

Bu gaty gödek bolup biler. Currentöne häzirki medeniýetde durmuşa çykmaga bolan garaýşy göz öňünde tutanymda, bu gorky düşünip bilerin.

Nika, Hudaýyň öňünde gymmatly edaradyr. Nikany döretdi (Gelip çykyş 2: 22-25). Nikaly takwa çagalary terbiýelemek üçin amatly ýer boldy (Malaki 2: 14-16) we bedeni we jany birleşdirýän ýoldaşlyk etdi (Markus 10: 6-9). Injil nikany Hudaýyň Öz halkyna bolan söýgüsine meňzeýär (Efesliler 5: 22-33). Şeýle-de bolsa, ybadathananyň içinde we daşynda köp adam bu edara bolan hormatyny ýitirdi.

Aýralyk gynandyryjy, bagtly däl. Diňe düýbünden zerur bolsa bolup geçmeli. Munuň beýle erbet günädigi sebäpli däl; sebäbi aýrylyşmagyň zyýanly täsirleri bolup biler. Ybadathanalaryň köpüsiniň nikalaşmak üçin oýlanyşykly, bilgeşleýin çykyş edýändiklerine minnetdar we bu şeýle dowam eder diýip umyt edýärin.

Yetöne bu täzeden ýaşamagy öwrenýän maşgalalara kömek edeninde hem bolup biler.

  1. Churchygnak garyşyk maşgalalaryň zerurlyklaryna düşünmeýär.

Biologiki maşgalalarda öňki är-aýal ýok. Merhum är-aýalyň ýatlamalary. Çaga goldawy. Hususy söweşler. Wepalylyk meselesi. Öňki nikadan goşlar. Biologiki däl, ogullyga alynmadyk çagalar.

Bularyň hemmesini günäkärlemek, ikinji gezek çaklamak, beýleki maşgala agzalarynyň basyşy (ene-atalar ýaly) we täzeden durmuşa çykan jübütlere ybadathananyň esasy nika we maşgala maslahaty gerek däl.

Tapawutlary ykrar etmek aýrylmak däldir; öz içine alýar.

  1. Ruhy çopanlaryň we ýygnak ýolbaşçylarynyň köpüsi gaýtadan durmuşa çykmaýarlar.

Iň oňat mugallym şahsy tejribe bolsa, ruhy çopanlar we mugallymlar öz tejribelerinden peýdalansa, garyşyk maşgala ýok. Munuň üçin minnetdar!

Mukaddes .azgy, ruhy çopanlaryň we ýolbaşçy ýolbaşçylaryň sagdyn nikalaşmak zerurlygyny goldaýar.

Ybadathanamyzdaky ruhy çopan dul galansoň gaýtadan durmuşa çykýar. Şeýlelik bilen, tejribe toplanda, biziň ýaly garyşyk maşgalalaryň aýratyn zerurlyklaryny ýatda saklamak aňsat.

Stepöne öweý maşgalalaryň nähili duýýandygyny bilmek üçin ruhy çopany ýitirmeli däl. Ybadathananyň ýolbaşçylary gaýtadan durmuşa çykan dostlary bilen gürleşip, zerurlyklaryny nädip goşmalydygy barada maslahat sorap bilerler. Ruhy çopanymyz, garaýyşlaryny almak üçin garyşyk maşgalalaryň topary bilen muny birnäçe gezek etdi.

Öweý maşgalalary ýygnakda nädip goşmaly:

  1. Iň erbet diýip pikir etmäň.

Garyşyk maşgalalaryň köp kombinasiýasy bar. Adamym ikimiz dul bolduk. Bir dostum çagasyny ýetginjek ene edip ulaltdy, soň bolsa hiç wagt durmuşa çykmadyk adama durmuşa çykdy. Çopanymyz, belläp geçişim ýaly, dul galyp, hiç wagt öýlenmedik bir aýala öýlendi.

Käbirleri kemsidilmegi sebäpli aýrylyşýarlar. Beýlekiler terk edilendigi sebäpli. Hatda ogullyga alýan we terbiýelenýän ene-atalar beýleki maşgalalaryň çagalaryny öz içine alýanlygy sebäpli maşgala meselelerini garyşdyryp bilerler.

Garyşyk jübütlerden gaça durmak özüne çekiji bolup biler. Olaryň hekaýalaryny diňlemek oňaýsyz ýa-da gorkunç bolup biler. Divorceöne aýrylyşmak we gaýtadan durmuşa çykmak ýokaşmaýar!

Bu maşgalalary öýüňize hoş geldiňiz. Çylşyrymly meýilnamalaryna sabyrly boluň. Dolandyryp bilmeýän ýagdaýlary üçin özlerini günäkär duýmaň.

Aslynda, merhemet bilen meşgullan.

  1. Aýrylyşmagy we gaýtadan durmuşa çykmagyň bagyşlanmaz günä däldigini kabul ediň.

Isa bagyşlap bolmajak ýekeje günäniň bardygyny, Mukaddes Ruha dil ýetirmegiň bardygyny aýtdy. “… Size diýýärin, her bir günä we dil ýetirmek adamlar bagyşlanar, ýöne Ruha dil ýetirmek bagyşlanmaz” (Matta 12: 31-32). Aýrylyşmak we gaýtadan durmuşa çykmak hakda hiç zat aýdylmaýar.

Injil düşünjesi barada aýdylanda? Isanyň öňki bäş adamsy bolan we häzirki wagtda bile ýaşaýan bir aýal bilen bu ýagdaýy nähili çözendigini gözden geçiriň (Johnahýa 4: 4-26). Oňa ähli günäkärler bilen (edil sen we meniň ýaly) ulanan söýgüsi we hormaty bilen çemeleşdi. Öňki nikalary sebäpli, oňa diri suw berdi.

Bu merhemet.

  1. Garylan maşgalalar üçin degişli kömegi ýygnaň.

Gynansagam, garyşyk maşgalalar üçin az önüm, esasanam hristiançylyk nukdaýnazaryndan elýeterli. Emma Ron Deal we FamilyLife Blended ýaly adamlara sag bolsun aýdýaryn, indi öňküsinden has köp zat bar. Kitaplar, radio gepleşikleri we konferensiýalar barada has giňişleýin maglumat üçin FamilyLife.com/Blended sahypasyna giriň.

Churchygnagyňyzdaky garyşyk maşgalalar üçin kiçi bir topar döredip, öweý maşgalalar üçin köpçülikleýin çäräni geçirip bilersiňiz, ruhy çopanyňyzy we ýerli hristian geňeşçisini çykyş etmäge çagyryp bilersiňiz we FamilyLife Blended-den çeşmelerden peýdalanyp bilersiňiz.

Ruhy çopan bolsaňyz, wagyzlaryňyzda garyşyk maşgalalaryň üýtgeşik zerurlyklaryny wagtal-wagtal ýatlamagy endik ediniň.

Diňe bir bellik, utanç ýüküni egninden götermek üçin ýeterlikdir. Olara özleriniň söýülýändiklerini bilmäge mümkinçilik berýär.