Garyşyk maşgala

Aýrylyşýan dostuňyza zerur 5 zat

Başga bir dostum maňa aýalynyň aýrylyşmak üçin ýüz tutandygyny aýtdy. Ol weýran boldy, ýöne dowam etmäge taýyn. Men aýrylyşýan dostumyň nämä mätäçdigini diňledim we gyzyklandym.

Başga bir dostum maňa aýalynyň aýrylyşmak üçin ýüz tutandygyny habar bermek üçin jaň etdi. Birnäçe gezek synanyşmaga garamazdan, nikasyny ýykdy. Şeýle-de bolsa, durmuşyň bu garaňky we tolgunyşykly bölüminde sahypany öwürmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýar. Men oňa duýgudaşlyk etdim we aýrylyşýan dostumyň nämä mätäçdigini bildim.

Maslahat beriş otagymda, jübütleri bölünmezden ozal çözmek üçin ähli tagallalary etmäge çagyrýaryn. Emma aýrylyşmak henizem bolýar. Döwülen dünýäde ýaşamagyň önümidir. Köpümiz üçin bu seýrek ara alyp maslahatlaşýan mowzuk. Käwagt ýeke-täk wariant, bölünişigi bellemek – geň we ýalňyş görünýän ýaly ýa-da mowzukdan düýbünden gaça durmak ýaly duýulýar. Şeýlelik bilen, aýrylyşýan dostlarymyzyň agyryly prosesi başdan geçirenlerinde iň zerur zatlaryna üns bermeýäris.

Dürli sebäplere görä aýrylyşmagy başdan geçiren birnäçe adam bilen gürleşdim. Olaryň beren pikirleri, geň galdyryjy bolmasa-da, gynanjyny, ýalňyzlygy we maşgalasynyň, dostlarynyň we ybadathanasynyň goldawynyň ýoklugyny görkezýär.

Gepleşiklerime esaslanyp, aýrylyşýan dostuňyza-da zerur zatlary aýdýarlar.

  1. Kazyýetsiz dostlar

Aýrylyşmak meýilnamalary yglan edilenden soň, uzak wagtlap dowam eden dostluk üýtgese ýa-da gutaranda, adamlar gynanç bildirýärler.

Paulanyň ýagdaýynda, bir dost jübüt äriniň näme etse-de, etmese-de kursy dowam etdirmelidigini aýtdy. Ol: “Meniň pikirimçe, höküm we ýazgarmak hristian söýgüsinden we adamlary hakykat we söýgi bilen jogapkärçilige çekmekden düýpgöter tapawutlanýar. Haçanda hristianlar başgalara garşy söýgi bilen garşy çyksa, çuňňur agyry döredýär. ”

Paula ahyrsoňy özüni terk edilendigini duýany üçin ybadathanasyny terk etdi. Oňa öňkülerinden has köp bil baglamak üçin dostlary we imanlylar gerekdi.

Deýwid we aýaly 17 ýyl durmuş gurupdylar. Aýalynyň köp işleri sebäpli nika köplenç tamamlandy. Dawut hakykatdanam şol döwürde ybadat ruhanysy bolup işleýärdi. Nikasynyň bozulmagyny diňe bir gynandyryjy we trawmatiki däl, eýsem kemsidiji hökmünde häsiýetlendirýär.

Şeýle ýagdaýda Dawudyň aýrylyşmagy ministrlikdäki işiniň ýitmegine sebäp boldy. Nikasyny we işini ýitirmek güýçli ýalňyzlyga sebäp boldy.

“Maňa ýoldaşlyk gerekdi” diýýär. “Emma adamlar öz durmuşlary we göreşleri bilen gaty meşgul boldular. Iň ýakyn dostlarymyň tekstden ýa-da gysga telefon jaňyndan başga wagty ýokdy. ”

Meniň bilen gürleşenlerim bu duýgyny mahabat ýüregine düwdi.

  1. Galar

11 ýyl töweregi adamsy ony terk eden Jennifer: “Aýralykdan soň dostlaryň maňa sms iberip, meni barlasa gowy bolardy” diýýär.

Dokuz ýyllyk nikasy bozulandan soň Bill ajaýyp izolýasiýa edildi. Ol: “Meniň diňe bu hakda gürleşip biljek dostlarym ýokdy. Onalňyzdym, başdan geçirýänlerimi paýlaşmak, ara alyp maslahatlaşmak we gürleşmek üçin adamlara mätäçdim. ”

Melani we adamsy 35 ýyldan gowrak durmuş gurandan soň aýrylyşdylar. Ybadathanasyndaky birnäçe jübütler – ýurduň çar künjeginde gezelenç eden adamlar bilen uzak möhletleýin gatnaşykda boldular. Aýralygyň hemmesini geň galdyrandygyny aýtdy. Netijede, bu dostlar diňe aragatnaşyk saklamagy bes etdiler. Melani ahyrsoňy hemmesini Facebookda dostlaşdyrmady, sebäbi aýdyşy ýaly: “Indi beýle bolmajak bolsa, dost bolarys”.

Paula özüne çekiji maslahat berýär: “Näme diýjegiňi bilmeýänligiň üçin aýrylyşýan dostuňdan gaça durma. Çuňňur agyrýarlar. Bu meni öldürer öýdüpdim we köplenç günler sagatlap ýaşadym we aýna ýaly näzik duýdum. “

Şonuň üçin adamlar näme diýmelidigini ýa-da näme etjegini bilmeýänlerinde köplenç dostlukdan ýüz öwürýärler. Youröne kyn günleri başdan geçirýän dostuňyz, olar üçin şol ýerde bolmagyňyz zerur.

  1. specificörite amaly kömek

Aýrylyşýan dostuňyza “Bir zat gerek bolsa maňa habar beriň” diýip bilersiňiz. Bu, esasanam ybadathana şertlerinde süýji ýaly atylýar. Bu ýakymly duýgy. Emma hakykat, gaty az adam muňa üns berýär. Aýrylyşmagyň agyrysyny we hasratyny başdan geçirýän adamlar, aç-açan başga biriniň elýeterliligine we ussatlygyna baha bermeli däl.

Meniň bilen gürleşen adamlar, esasanam aýallar, bu döwürde anyk amaly kömek bermegiň ähmiýeti barada gürleşdiler.

Jennifer adamsynyň aýrylyşmak üçin ýüz tutan wagty barada oýlanýar. “Nahar gowy bolardy. Akylyňyz şeýle bir bulaşdy welin, hatda iýmek isleýän zadyňyzy anyklamak kyn, ony özüňiz düzediň. Iň uzak wagtlap nahar bişirmek islemeýärdim we nahar bişirenimde kagyz tabaklarda iýýärdim. ”

Ol bellemeli başga bir zady görkezdi.

“Çagaly adamlaryň, çagasyz adamlara garanyňda jemgyýetden has köp kömek alýandygyny görýärin. Bizem gaty agyr degýäris “-diýdi. Täze durmuşa çykan dostlaryňyzy dynç alyş çärelerine, hatda çagalaryň çärelerine çagyrmagy teklip edýär. Sebäbi, azajyk wagt bolsa, ýeke bolmagyň agyrysyny ýeňletmäge kömek eder.

Aýrylyşýan dostuňyzyň kir ýuwmagyna kömek edýärmi, çagalara ideg edýärmi, bellenen ýere sürýärsiňizmi ýa-da gazon kesýärsiňizmi, aýralykdan geçýänlere Isanyň eli we aýagy bolmak üçin köp mümkinçilik bar. Galyberse-de, bu ýükleri götermeli ulularyň sany ýarym kesilen hem bolsa, gündelik işleriň ýüki öňküligine galýar.

  1. Çopan goldawy

Köp ýyllap ýygnak işgärlerinde hyzmat etdim, şonuň üçin bu çemeleşmäniň ençeme gezek ýerine ýetirilendigini gördüm. Çopanlar gaty goşulmakdan gorkýarlar. Olar äriniň ýa-da aýalyň tarapyny tutmak islemeýärler. Köplenç hakykatdanam bolup geçýän zatlaryň hakykaty ortada ýerleşýär.

Bir ruhy çopan muny şeýle beýan etdi: “Çopanlar hökmünde kynçylyk çekýän jübütlere kömek etmek üçin bir zat etmelidigimizi bilýäris. Emma ärine ýa-da aýalyna birneme bölekleýin garalmaýan kömek ýoluny tapmak, görünişinden has kyn. Bu ýygnakda birnäçe nesil maşgalasy bolan kiçi ybadathanalarda has ýelmeşip biler. Işleriň ajaýyp yza çekilmegi üçin kän zat gerek däl. “

Özümem geňeşçi hökmünde, är-aýal üçin adaty bolan zäherli gatnaşyk dinamikasyna çekilen üçburçlugyň nähili aňsatdygyny bilýärin. Ybadathana maşgalasynda goşa gatnaşyklaryň tebigaty, bir ýa-da iki är-aýalyň maslahaty bilen baglanyşykly bolmadyk derejede ruhy çopanlar bilen bilelikde hyzmat etmegi, bejeriş gatnaşyklaryny howpsuz saklamak üçin zerur obýektiwligi we çäkleri hasam saklap biler.

Çopanlar üçin öz jemgyýetlerindäki geňeşçiler we terapewtler bilen tanyşmak möhümdir, şonuň üçin degişli ýollamalary ynamly edip bilerler. Elbetde, mugt hyzmat hökmünde maslahat berilýär.

  1. Churchygnak goldawy

Paula: “Aýrylyşýan wagtym öý ýygnagymyň ýüregimi nähili alyp barmagy meni gaty gynandyrdy” -diýdi. Adamsy bilen bejerilmedik akyl saglygy meselelerine we endik sikllerine salgylanyp, takmynan 12 ýyl soň aýrylyşdy. Adamsynyň hiç hili işlemäge, birek-birege goldaw bermäge ýa-da maşgalany ekläp bilmeýändigini aýdýar. Aragatnaşyk düýbünden aýrylýança psihologiki kömek bermekden ýüz öwürdi.

Şeýle hem, ýygnaklara her ýyl ýygnak agzalaryna maslahat bilen baglanyşykly çykdajylaryň öwezini dolmak üçin ulanyp boljak serişdeleri bölüp bermäge çagyrýaryn. Geňeşçileriň köpüsi, hyzmatlarynyň bitewiligini we gizlinligini saklaýan üçünji tarap töleg şertnamalaryny baglaşmakdan has hoşal. Ybadathanalar durmuşyň bu garaňky möwsümini başdan geçirýänlere kömek etmek üçin DivorceCare ýaly goldaw toparlaryny hem berip bilerler.

Şu wagt iň bolmanda töweregiňizdäki biri bilen ýüzbe-ýüz bolýandygyňyzy bilýärin. Aýrylyşmak daş-töweregimizde, hatda häzirki wagtda siziň ýa-da maşgala agzalaryňyzyň ýüzbe-ýüz bolýan zady.

Dogrymy aýtsam, hemme zadyň wagty birneme kynlaşýar. Kazy kagyzlara gol çekýänçä we möhür basýança adam tehniki taýdan aýrylyşmasa-da, nika uzak aýlap dowam edip biler. Muny başdan geçirýän dostuňyza ýolda goldaw we höwes gerek.

Kazyýet, adaty klişeler we oňaýsyz gaça durmak köplenç üpjün edilse-de, aýrylyşýan dostuňyza iň zerur zat söýgi we alada. Aktiw, ýöne asuda bolup, gynanmak, toparlanmak we täzeden başlamak üçin merhemet, rehim, wagt we giňişlik hödürleýän alada.