Nika

Bal aýy üçin jyns gatnaşyklaryny tygşytlaň

Jynsy gatnaşykdan saklanmagyň peýdalary bar. Ine, “etýärin” diýýänçäňiz, “başarmaryn” diýmegiň bäş sebäbi bar.

Kakam: “Meniň pikirimçe, Dawid ak reňkli eşik geýmeli” -diýdi. “Ol Sabrina ýaly arassa, näme üçin toý güni ak geýinmeli däl?”

Meniň ýanýoldaşym we biri-birimize ýylgyryp, kakama 70-nji ýyllarda durmuşa çykanda ak kostýumlaryň sowukdygyny, ýöne 2003-nji ýylda däldigini düşündirmäge synanyşdyk. Deýwidiň gara geýmegi jynsy arassalygy bilen hiç hili baglanyşygy ýokdy; dostlary bilen ýüzüni halas etmek üçin zerur moda beýanydy. Şeýle-de bolsa, kakamyň diňe bir gelniň däl, eýsem ýigidiň ak reňkli nyşan bilen tutanýerli saklanmagyny tanamak ýakymlydy.

Dabaraly günümizde ak don geýdim, Dawut gara geýdi, ýöne ikimizem toý gijämiziň ikimiz üçin ilkinji jynsy gatnaşyk boljakdygyna ynam bilen ýoldan geçdik.

Munuň aňsat däldigini boýun alýaryn. Şol az, hyjuwly aýlar, aşyk bolan her bir gyzyl ganly erkek we aýal üçin göreş. Toý meýilleşdirmek üçin edilmeli köp zadyň bardygyna, aňyňy saklaýandygyna şükür edýärin.

Gynansagam, durmuş guran jübütleriň köpüsi jynsy basyşa boýun egýärler we gurbanlyk sypasyna çenli garaşmaýarlar. Aslynda, köp ýygnakda nikadan öňki geňeşçiler köp jübütleriň eýýäm bile ýatýandyklaryny görýärler.

“Her niçigem bolsa durmuşa çykarys” ýaly bahana eşitdim. Häzir ýa-da soň bile ýatsak näme tapawudy bar? ” , A-da “Öýlenmezden ozal jynsy gatnaşykda bolsaňyz, bal toýundan basyş alýar”. Gynansagam, şol jübütler jynsy arassalygyň gatnaşygy wagtynda hödürleýän zatlaryny sypdyrýarlar.

Hiç haçan giç däl

“Alreadyöne eýýäm bulaşdyk!” Diýip pikir edýän bolmagyňyz mümkin. Belki, siz we söýgüliňiz eýýäm jyns gatnaşykda bolarsyňyz ýa-da bile ýaşarsyňyz. Ora-da belki öňki gatnaşykda jyns taýdan işjeňdiňiz.

Mundan beýläk saklanmagyňyza päsgel bermäň. Başlamak hiç wagt giç däl. Taňrynyň merhemetiniň gözelligi, näçe gidenimizde-de elmydama arassa şiferden başlamak ukybymyzdyr.

Gatnaşyklary arassalamak gaty kyn, ýöne bu mümkin däl. Kömek edip biljek birnäçe ädim bar. Jogapkärçilik hyzmatdaşlaryny düzüň, ruhy çopanyňyzdan kömek soraň, ýatylýan otaglardan uzak duruň we gijelerine ýollary bölmek üçin amatly komendant sagady belläň. Maksadyňyz hökmünde jynsy arassalyk bilen täze başlaň we bal aýyňyzdaky peýdalardan lezzet alyň.

Uly mesele näme?

Saklanmak diňe bir köne tendensiýa däl. Onuň hakyky manysy we maksady bar. Hudaý biziň bedenimiz we janymyz hakda alada edýändigi sebäpli, içerde ýaşamak üçin bize bu söýgi çägini berdi. Bal aýy üçin jyns gatnaşyklaryny tygşytlamagyň bäş sebäbi bar:

  1. Jynsy arassalygy saklamak tertip-düzgüni ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär.

Hristianlar synagdan goralmaýarlar, bu gündelik söweş. Emma Mesih bize günäden ýüz öwürmäge güýç berýär, şonuň üçin isleglerimiziň täsiri astynda ýaşamaly däldiris. Mesihiň üsti bilen garşy durmak ukybymyz bar. Günä etmek üçin “ýok” diýlende, myşsany ýerine ýetirmek ýaly bolýar – güýçlenýäris we Mesihiň göwnünden turýan görnüşde ýaşamak aňsatlaşýar.

Edil şonuň ýaly-da, her gezek synaga boýun bolanyňyzda, ejizlenýärsiňiz we indiki gezek garşylyk görkezip bilmeýärsiňiz. Durmuşa çykanyňyzdan soň ýanýoldaşyňyz bilen jynsy gatnaşykda bolmak islegine garşy durmak kyn bolmaz, ýöne bu gowşaklygyň zyna ýa-da pornografiýa ýaly beýleki ugurlarda pikiriňize nähili päsgel berip biljekdigine göz aýlaň. Günä bilen meşgullanmak, süýşýän eňňitdir – berk karar bilen ýüzbe-ýüz bolaýmasa, beýleki synaglaryň beýleki ýerlerine boýun bolmak aňsat.

  1. Saklanmak bilen meşgullanmak, toý günüňize garaşmagy güýçlendirýär.

Hudaý Öz Sözünde nikadan öň jyns gatnaşyklarynyň günädigini aýdyň görkezdi. Dünýä bize nikadan öňki jyns gatnaşyklarynyň biziň üçin peýdalydygyny aýtsa-da, Hudaýyň bize beren serhetlerinden geçenimizde ýüregimiz bilýär. Toý gününiň şatlygyny günäkärlik ýa-da hasrat duýgusy ogurlap biler.

Başga bir tarapdan, päkligiňizi saklasaňyz, ýoldan ýöräp barýarkaňyz kanagatlanma we ynam duýgusyny duýarsyňyz. Dabara garaşmak, toý gijäňize çenli dostlaryňyz we maşgalaňyz sizi hakyky birleşigiňizi bellemek üçin ugradýar.

  1. Bal aýy üçin jyns gatnaşyklaryny tygşytlamak, geljekki äriňiz ýa-da aýalyňyz bilen ynam we ynam döreder.

Käbirleriň pikir edip biljekdigine garamazdan, durmuş gurmak akyly kepillendirmeýär. Köpler maşgala bagty olary daşarky synaglardan daşlaşdyrar öýdýärler, ýöne bu hakykatdan has uzakda bolup bilmez. Jyns bilen doýýan medeniýetde ýaşaýarys we synag her burçda.

Gatnaşyk wagtynda arassa bolmak ukybyňyz, durmuş guranyňyzdan soň arassa bolmak ukybyňyza bolan ynamyňyzy artdyrar. Husbandanýoldaşyňyz ýa-da aýalyňyz bilen jyns gatnaşykda bolmak üçin iň uly synaga garşy durup bilýän bolsaňyz, onda nikanyň daşyndaky synaga garşy durmagyňyza nä derejede ynanyp biler?

  1. Jynsy arassalygy saklamaly, sebäbi nikanyň bolmazlygy mümkin.

Hiç kim toýunyň çagyrylyp bilinjekdigine ynanmak islemeýär, ýöne bu bolýar. Gatnaşyk bilen toý günüň arasynda islendik mesele ýüze çykyp biler. Aslynda jynsy gatnaşyklaryň bozulmagyna sebäp bolup biler. Bir ýoldaşyň wy consciencedany agyryp, gatnaşyklarda dartgynlylyk döredip biler.

Arassa bolmak, aslynda nikadan öň we soň ýaşamak üçin has gowy mümkinçilik döredýär we gatnaşyklar gutarsa, bedeniňizi geljekki ýanýoldaşyňyzdan başga birine bermezligiňizi kepillendirýär.

  1. Nikadan öňki jyns gatnaşyklaryndan saklanyň, sebäbi Hudaýyň Sözi buýruk berýär.

Hristianlar jynsy ahlaksyzlykdan saklanmaga çagyrylýar. Ilkinji Selanikliler 4: 2-4: “Çünki Reb Isa arkaly size nähili görkezmeler berendigimizi bilýärsiňiz. Çünki Hudaýyň islegi, mukaddes edilmegiňizdir: jynsy ahlaksyzlykdan saklanmagyňyz; mukaddesligiňizde we abraýyňyzda öz bedeniňizi nädip dolandyrmalydygyňyzy bilýärsiňiz. ”

Spouseoldaşyňyzdan başga biri bilen jyns gatnaşykda bolanyňyzda, bu günädir. Hristianlar hökmünde Hudaýyň ýüregi, abraýy we şöhraty hakda alada etmeli – bularyň hiç biri jynsy ahlaksyzlyk bilen amala aşyrylmaýar. Hudaýyň ýüregini razy etmek isleýän bolsak, nika resmi bolýança jyns gatnaşyklaryndan saklanmalydyrys.

Aşyk bolmagyň nähili tolgundyryjydygyny bilýärin we durmuşyňy bermegi meýilleşdirýän adam bilen ýakynlaşmak islegine düşünýärin. Jynsyň gözelligi, bu iki adamyň fiziki we emosional taýdan biri-birine ýakynlaşyp biljekdigi ýaly ýakyn. Jynsy gatnaşyklara Hudaýyň ýaradyşy ýaly çemeleşseňiz, gatnaşyklaryňyz diňe Onuň bereketlerinden peýdalanar.