Baýramçylyklar

Bu Ro Christmasdestwo Hudaýa garaşmak

Takmynan 2000 ýyl ozal Ysraýyl wada berlen patyşasyna garaşýardy. Ro Christmasdestwo ýakynlaşdygyça, Hudaýyň meýilnamalaryny ýerine ýetirmegine garaşýarys.

Hudaýyň näme etmegine garaşýarsyňyz?

Takmynan 2000 ýyl ozal Ysraýyl henizem wada berlen patyşasyna garaşýardy. Hudaýyň Işaýa 9: 6-da wada berenini ýerine ýetirjekdigini, ajaýyp, kuwwatly, asuda hökümdaryň geljekdigini bilýärdiler. Şeýle-de bolsa, garaşýan Patyşanyň athanada bäbek bolup geljekdigi barada düşünje ýokdy.

Her Ro Christmasdestwo garaşýarys, geljek Mesihiň “gelmegine” gatnaşýarys. Thisöne bu ýyl çaganyň Täze ýyl baýramçylygynda garaşmagy köne şlýapa ýaly duýulýar. Hudaýa garaşmagyň doly ýylyny başdan geçirdik … bulam-bujarlygyň gutarmagyna garaşýarys.

Indi Ro Christmasdestwo we 2020-nji ýylyň ahyry ýakynlaşdygyça, Hudaýyň meýilnamalaryny ýerine ýetirmegine garaşýarys.

Hudaýa nädip garaşýarsyňyz?

Garaşmak köplenç elimizden gelýär. DMV-de garaşmakdan ýa-da sowukdan dynmakdan başga alajym ýok. Howöne nädip garaşýandygymy çözüp bilerin. Oňyn täsirleri kabul ederinmi? Gorky stoluň başynda oturmalymy? Men Hudaýa bil baglaýarynmy?

Biziň hemmämiz Ro Christmasdestwo garaşýan wagtymyz kabul eden şol bir täsinlik, tolgunma we kepillik bilen Hudaýyň Öz işini ýerine ýetirmegine garaşsak näme etmeli?

Men seni eşidýärin. Ro Christmasdestwo garaşmak, üýtgeşiklige bolan höwesimiz bilen deňeşdirilen ýaly däl. Şeýle-de bolsa, biz Hudaýa sabyrsyzlyk bilen garaşýarys, sebäbi Onuň wepalydygyny bilýäris.

Her ýagdaýda hakykat dälmi? Ahyry bilmeýärismi? “… Hudaýy söýýänler üçin hemme zadyň ýagşylyk üçin, niýetine görä çagyrylanlar üçin bilelikde işleýändigini” bilýäris (Rimliler 8:28). Şeýle hem, Hudaýyň all ähli zady täzelejekdigini “bilýäris (Ylham 21: 5).

Dünýäniň taryhynda özüni ynamly subut etdi (salam, Oglunyň üsti bilen ýüzlerçe ýyllyk pygamberligi ýerine ýetirdi) we durmuşyňyzda-da özüni ynamly subut etdi. Görmeseňizem.

Hudaýa garaşmak peselýär. Godöne Hudaýa boýun bolmak bilen garaşmaly köp gowylyk bar. Ro Christmasdestwo üçin tygşytlaýan şol bir joşgun bilen Oňa hemişe garaşsaňyz, nähili boljakdygyna seredeliň:

Bu:

Gorkyny ýok et

Islegsiz gözýaş dökülip, ​​garaňkyda düşekde ýatdym. Gorky. Bio-da elmydama “ýeke” ýazmak gorkusy doldy. Hudaýyň är bermegine ençeme ýyl garaşdym, ýöne hiç biri gelmedi.

Spouser-aýalyňyza garaşmak meniň iň ejiz garaşýan ýerim. Öýlenmek üçin doga etmek, ömrümde doga eden iň uzak möhletli doga; Hemmämiziň biriniň bardygyny bilýärin.

Godöne Hudaýyň söýgüsiniň çäksiz derejesini we geljegim üçin niýetleýän gowy zatlaryny ýada salanymda, fiziki taýdan gorkynyň artýandygyny duýýaryn. Taňrynyň meýilnamasyna garaşmak az töwekgelçilikli bolup görünýär. Ro Christmasdestwo garaşmak ýaly, bize garaşýan “gowy zatlary” ýada salmak gorky ýüregini ýok edip biler.

Dolandyryş ugrundaky göreşiňizi gowşadyň

Ro Christmasdestwo garaşýan wagtymyz, günüň hemme jikme-jikliklerine gözegçilik etmegiň zerurlygyny köplenç duýmaýarys. Lovedakynlarymyz bilen bolmak, toý etmek, sowgat bermek we almak we ş.m. hakda arzuw edenimizde, henizem geljekdigine ynanýarys.

Şol bir kepillik bilen Hudaýa garaşsak näme etmeli? Ol siziň pikirleriňize we duýgularyňyza düşünmezden ozal düşünýär we bedeniňizi birleşdirip, ähli fiziki zerurlyklaryňyza düşünýär (Zebur 139). Geliň, Rebden her bir hakyky zerurlygy kanagatlandyrjakdygyny bilip, duýulýan gözegçiligimizi tabşyrmaga we garaşmaga kömek etmegini soralyň.

Hudaýyň wagtyna bolan ynamyňyzy giňeldiň

Ro Christmasdestwo haçan geljekdigini bilýäris. Forgetatdan çykaran halatynda her senenamada bellenilen sene bar.

Taňrynyň dileglerimize jogap bermegine garaşmak has uly sabyrlylygy talap edýär. Işe garaşýarysmy, azaşanlaryň gaýdyp gelmegine ýa-da sagalmak üçin nikalaşýarys, doga-dileglerimiziň haçan ýa-da nähili jogap beriljekdigini bilemzok. Şeýle-de bolsa, Ro Christmasdestwo ýaly bolşy ýaly, Hudaýyň hem jogap berjekdigine ynanýarys. Jogap “hawa”, “ýok” ýa-da “hawa, ýöne entek däl” bolup biler, emma Ol bizi daşlap bilmez.

Umydyňyzyň nirededigini ýatladyň

Garaşmak duýgularymyzyň üstünde ýaşaýan bolsa, umyt binýady goýar. Mesihdäki “umyt tolgunmasy” biziň garaşmagymyzy hasam artdyrýar. Uzak garaşmak möwsümleri, dyzlarymyzy ýere mejbur edýär we Hudaýa açlygymyzy artdyrýar.

Headyňyzdan çykarmaň, bize berýän zatlary däl. Biz garaşýarys. Ro Christmasdestwo modelleri ajaýyp!

Yourüregiňiziň güýjüni güýçlendiriň.

Käwagt garaşmak, edip boljak iň batyrgaý zatlaryň biri diýip pikir edýärin.

“Şahlar tarapyndan ýumuş al” tebigatymyzyň tersine, garaşmak bize dynç bermäge çagyrýar. Yetöne garaşmak passiwligi bahana etmeýär. Bu, jogaba ýagtylyk berýänçä, her täze ädimiň garaňkylyga batyrgaýlyk bilen girmegini talap edýär.

Hudaý batyrgaý garaşmaga ak pata bermegi wada berýär.

Zeburçy Dawut ylhamlanan sözleri ýazypdyr: “Rebbe garaşyň; güýçli bol, ýüregiňe batyrlyk bersin; Rebbe garaş! ”(Zebur 27:14). Halas bolmagyň gaýasyna garaşýan pasyllar bolansoň, täzelenen güýç bilen bereket alýarys. Hudaýyň garaşmagymyzy güýçlendirmek üçin ulanjakdygy meni haýran galdyrýar.

Bu Ro Christmasdestwo Halasgärimiziň gelmegine we täze ýylyň getirip biljek zatlaryna garaşýan wagtymyz, Hudaýdan gowy garaşmagyňyzy soraň. Hiç birimiz garaşýan A + okuwçy bolmaz. Etmejekdigimi bilýärin. Thisöne bu ýyl gorkusyz, batyrgaý ofisiant hökmünde ösmek isleýärin.